Oulun vetovoima
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipide Esko Kurvinen

Maine ei tule ju­lis­ta­mal­la – meillä on kaikki edel­ly­tyk­set palata mai­ne­tut­ki­mus­ten kär­keen, sillä Oulun ei tar­vit­se ra­ken­taa mai­net­taan tyhjän päälle

10:00 2
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Lukijalta Mielipide Jaana Isohätälä, Esa Aalto

Lois­to­ka­ri olisi hou­kut­te­le­va kohde – Oulusta puuttuu hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­va luon­non­suo­je­lu­alue

06:30 3
Tilaajille
Viikko
Lukijalta Mielipide Jorma Leskelä, Sirpa Tikkala, Raimo Hämeenniemi

Miltä kuu­los­tai­si Pe­rä­me­ren Hur­tig­ru­ten-ris­tei­ly Norjan mal­liin? – yhdellä isolla lai­val­la saadaan Oulun seu­tu­kun­taan ker­ral­la tu­han­sia mat­kai­li­joi­ta

17.02.2021 11:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jouni Pitkänen

Oululla on tu­lo-on­gel­ma – muu­te­taan elin­kei­no­po­li­tiik­kaa

17.02.2021 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jukka Kolmonen

EK:n kyselyn tu­lok­sia syytä tar­kas­tel­la tarkoin – Bu­si­ness Oulussa pitäisi olla ”myyn­ti­mie­hiä”, jotka hou­kut­te­le­vat yri­tyk­siä Ouluun

16.02.2021 18:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Päivi Laajala, Juha Ala-Mursula

Oulun kau­pun­gin syytä huo­mioi­da yrit­tä­jät pa­rem­min – yri­tys­myön­tei­nen il­ma­pii­ri on rat­kai­su­ha­kuis­ta ja nopeaa pal­ve­lua

16.02.2021 13:00 10
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipide Jaana Isohätälä, Sami Pikkuaho

Kri­tiik­ki osoit­taa, että Oulu tar­vit­see pi­kai­ses­ti uusia, konk­reet­ti­sia toimia yri­tys­myön­tei­syy­den tu­ke­mi­sek­si

15.02.2021 16:15 4
Tilaajille
Oulu omituisen heikko – Missä ihmeessä vika, kun muut seutukunnat porhaltavat vetovoimassa pohjoisen keskuksen ohi?
Pääkirjoitus

Oulu omi­tui­sen heikko – Missä ih­mees­sä vika, kun muut seu­tu­kun­nat por­hal­ta­vat ve­to­voi­mas­sa poh­joi­sen kes­kuk­sen ohi?

16.02.2021 11:25 81
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Anna-Kaisa Lepistö

Parasta ve­to­voi­maa ovat tyy­ty­väi­set ihmiset – toi­mi­vat ja oi­kea-ai­kai­set pal­ve­lut ovat osal­taan luo­mas­sa hy­vin­voin­tia kai­ken­ikäi­sil­le ou­lu­lai­sil­le

12.02.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Timo Kettunen

Mihin jatkuva riitely pää­tök­sen­teos­sa Oulussa johtaa?

08.02.2021 18:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Marko Parviainen

Sa­ta­ma­kau­pun­ki Oulu tar­vit­si­si myös uusissa hank­keis­sa ajat­to­man kauniin ark­ki­teh­tuu­rin

07.02.2021 13:00
Tilaajille
Kovia sanoja, riitaisuutta ja venyvää päätöksentekoa – Onko Oulun poliittisesta kulttuurista tullut jo kehityksen tulppa?
Kolumni Sanna Keskinen

Kovia sanoja, rii­tai­suut­ta ja venyvää pää­tök­sen­te­koa – Onko Oulun po­liit­ti­ses­ta kult­tuu­ris­ta tullut jo ke­hi­tyk­sen tulppa?

06.02.2021 18:00 20
Tilaajille
Opiskelijoiden hätähuuto – ammattikorkeakoululaisten huoleen on syytä vastata jo pelkän mainehaitan korjaamiseksi
Pääkirjoitus

Opis­ke­li­joi­den hä­tä­huu­to – am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­lais­ten huoleen on syytä vastata jo pelkän mai­ne­hai­tan kor­jaa­mi­sek­si

03.02.2021 20:00 23
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Sirpa Tarkkinen

Ou­lu­lai­set eri­koi­suu­det hyö­dyn­net­tä­vä kes­kus­tan ve­to­voi­mas­sa – mat­ki­mi­nen ei toimi, oma­eh­toi­suus kyllä

23.01.2021 05:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Veli-Pekka Pelkonen

Oulu näkyy hei­kos­ti val­ta­kun­nan me­dias­sa – ima­go­kam­pan­joi­den tu­lok­set ovat jääneet lai­hoik­si

22.12.2020 06:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Marjo Tapaninen

Ou­lu­lai­sil­le ar­vok­kai­ta alueita ei tule liikaa yk­si­tyis­tää – säi­ly­te­tään Vän­man­nin­saa­ri ko­ko­naan jul­ki­se­na tilana

27.10.2020 07:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Merja Paloniemi

Oma­ko­ti­ta­lo­kaa­voi­tus Oulun ve­to­voi­ma­te­ki­jäk­si – onko meillä varaa me­net­tää ve­ron­mak­sa­jia puut­tu­vien tont­tien vuoksi?

26.10.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jarmo Hagelberg

Ter­ve­tu­loa kes­kus­taan Oulun yli­opis­to – kau­pun­ki­kes­kus­ta tar­vit­see monen ikäisiä asuk­kai­ta, yli­opis­to-opis­ke­li­jat mukaan lukien

03.10.2020 06:30 74
Tilaajille
Yhteispeli kantaa paremmin – Oulua voi moittia, mutta Oulun äänen heikkeneminen olisi katastrofaalista
Pääkirjoitus

Yh­teis­pe­li kantaa pa­rem­min – Oulua voi moit­tia, mutta Oulun äänen heik­ke­ne­mi­nen olisi ka­tast­ro­faa­lis­ta

28.09.2020 20:00 5
Tilaajille
Puheenaihe: Onko Oulun vetovoima lapsiperheelle heikko? "Varoittava signaali on, että muutot Ouluun vähenevät"

Pu­hee­nai­he: Onko Oulun ve­to­voi­ma lap­si­per­heel­le heikko? "Va­roit­ta­va sig­naa­li on, että muutot Ouluun vä­he­ne­vät"

20.09.2020 08:00 23
Tilaajille