MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Koronarokotukset: Oulun kau­pun­ki tarjoaa nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ilman ajan­va­raus­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Oulun kaupungin päätöksenteko
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten ateria- ja puh­taus­pal­ve­lui­den ul­kois­tus on Oulussa su­ju­nut?

16.05.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On kä­sit­tä­mä­tön­tä, ettei Pi­ki­saa­ren arvoa ym­mär­re­tä

15.05.2022 07:00 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­lau­to­jen se­ka­mels­ka – säännöt ovat vält­tä­mät­tö­mät sekä lau­doil­la aja­mi­seen että niiden py­sä­köi­mi­seen

11.05.2022 05:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pun­gil­la ja yli­opis­tol­la on vastuu luon­non­his­to­rial­li­ses­ta mu­seos­ta

10.05.2022 05:45 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­kou­lu­pe­ri­aat­tees­ta on pi­det­tä­vä kiinni – ala­kou­lu­verk­ko on kes­kei­nen Oulun yh­dys­kun­ta­ra­ken­net­ta pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä mah­dol­lis­ta­va tekijä

10.05.2022 05:30 3
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Otetaan niin sanottu luova tauko, kyllä aika ratkoo kam­pus­asian vii­saas­ti

20.04.2022 05:30 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­suus ennen kaikkea – jär­jes­tel­mäl­li­nen ris­kien­hal­lin­ta­työ alkoi Oulussa vuonna 2008

09.04.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pun­ki val­loit­taa Alek­sin­kul­maa

06.04.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­ta­lais­ten vai­kut­ta­mi­nen toimii, miten se vai­kut­taa esi­mer­kik­si Ou­lus­sa?

02.04.2022 05:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­le­vai­suu­den Oulu ei kiit­täi­si meitä Hal­li­tus­ka­dun ka­tu­suun­ni­tel­mas­ta

14.03.2022 17:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus­ka­dus­ta ei saa tehdä park­ki­paik­kaa

13.03.2022 05:15 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ainolan museon tu­hoa­mi­nen häm­mäs­tyt­tää

05.03.2022 05:30 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­to on Oulun helmi – jospa sit­ten­kin tämä Eu­roo­pan suurin si­sä­kam­pus olisi sa­nee­raa­mi­sen ja ke­hit­tä­mi­sen ar­voi­nen

04.03.2022 05:30 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­seu­dun lapset an­sait­se­vat kou­lun­sa – ky­lä­kou­lu on kylän sydän, joka pitää yh­tei­sön tii­vii­nä pit­kis­tä vä­li­mat­kois­ta huo­li­mat­ta

28.02.2022 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ouluun kes­kus­ta­kam­pus – luot­ta­mus­hen­ki­löi­den on kat­sot­ta­va kau­pun­gin ko­ko­nais­etua

26.02.2022 06:00 79
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei tun­teel­la vaan jär­jel­lä – yli­opis­ton hen­ki­lös­tön ja opis­ke­li­joi­den huolia kuun­nel­ta­va

26.02.2022 05:45 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tun­ne­pi­tois­ta pää­tök­sen­te­koa – kes­kus­ta­kam­pus­näy­tel­mä lu­kit­see kau­pun­gin sekä yli­opis­ton toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia pit­käl­le

25.02.2022 06:00 68
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to torp­paa­ja vai mah­dol­lis­ta­ja?

25.02.2022 05:45 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pun­gin ja yli­opis­ton on si­joi­tet­ta­va eläin­mu­seo Ai­no­laan

25.02.2022 04:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jää­hy­väi­set Ai­no­lal­le?

23.02.2022 05:00 5
Tilaajille