Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun kaupungin päätöksenteko
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­tei­sö­ta­lo Hon­ka­pirt­ti saatava pi­kai­ses­ti kuntoon – kukaan ei ole ojen­ta­nut aut­ta­vaa kättä ko­koon­tu­mis­paik­kaa vaille jää­neil­le

23.09.2023 05:30 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Airbnb tärkeä lisä Oululle – toi­min­taan on oltava selkeät ja reilut pe­li­sään­nöt

21.09.2023 06:00 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kauniit puheet Oulun kylien elin­voi­man säi­lyt­tä­mi­ses­tä ovat ilmaa – miten lapsia on liian vähän, jos samaan aikaan kouluun ei mahdu enempää lapsia?

19.09.2023 06:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaa­voi­tus kan­ger­te­lee, seu­rauk­set voi Oulussa havaita

06.09.2023 05:30
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Fris­bee­golf­ra­dan ra­ken­ta­mi­nen on Oulussa ris­ki­al­tis­ta tiuk­ko­jen lu­pa­eh­to­jen takia

15.07.2023 05:00 1
Tilaajille
Mitä mieltä olet Oulun Terwa Towerista ja Ritaportin kauppakeskuksesta? Nyt saa antaa palautetta

Mitä mieltä olet Oulun Terwa To­we­ris­ta ja Ri­ta­por­tin kaup­pa­kes­kuk­ses­ta? Nyt saa antaa pa­lau­tet­ta

10.07.2023 19:45 82
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun pal­ve­lu­verk­ko­jen tavoite on saa­vu­tet­tu – pie­nil­le kou­luil­le ei rahaa riit­tä­nyt

08.07.2023 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu ei ole Tam­pe­re, maan­tie­de jo puhuu puo­les­taan – ku­vi­tel­laan­ko koko kalotin ryn­tää­vän elä­my­sa­ree­nal­le?

04.07.2023 05:30 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

San­gin­suun kylää on ajettu vuosia alas kaa­voi­tus­ta ju­mit­ta­mal­la – vielä hetken lapset saavat har­ras­taa il­mai­sek­si ky­lä­kou­lul­laan ja kokea ole­van­sa osa yh­tei­söä

30.06.2023 05:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää var­jo­paik­ko­ja päi­vä­ko­tien ja kou­lu­jen pi­hoil­le

22.06.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­jen määrän osalta suunta on Oulussa vä­he­ne­vä

21.06.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ääni on jätettä – Oulun kau­pun­ki voisi pa­neu­tua voi­mak­kaam­min akus­ti­sen ym­pä­ris­tön ke­hit­tä­mi­seen

17.06.2023 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu2026 ja San­gin­suun koulu – toi­vot­ta­vas­ti aluei­den ak­tii­vi­suus ja tal­koo­työ yh­tei­sön hyväksi nähdään ar­vok­kaa­na ja ky­lä­kou­lut säi­lyt­tä­mi­sen ar­voi­si­na

17.06.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hil­jai­suus val­lit­see Oulun mat­ka­kes­kuk­sen ym­pä­ril­lä

17.06.2023 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tal­vi­nen matka, sä­vel­tä­nyt Val­tion­rau­ta­tiet

16.06.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pyö­räi­ly­kau­pun­ki Oulussa ei ole kau­pun­ki­pyö­riä – olisiko nyt päät­tä­jien aika harkita asiaa uu­des­taan?

15.06.2023 06:00 37
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­ki kuuluu kai­kil­le – penk­ke­jä ei kan­nat­tai­si Oulun kau­pun­gin kes­kus­tas­ta pois­taa, vaan lisätä

13.06.2023 06:00 37
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ilman toi­men­pi­tei­tä Oulua odottaa näi­vet­ty­mi­nen – kes­kei­sin merkki hä­lyt­tä­väs­tä ke­hi­tyk­ses­tä on laskeva trendi alle kou­lu­ikäi­sis­sä sekä pe­rus­kou­lu­ikäi­sis­sä lap­sis­sa

13.06.2023 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohti unel­mien koulua 2025 – pojat ovat Keiskan koulun luon­to­luo­kan eka­luo­kan reip­pai­ta op­pi­lai­ta

11.06.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kou­lu­verk­ko ei kestä hä­ti­köi­ty­jä pää­tök­siä – miten syn­ty­vyy­den lasku osataan en­nus­taa, mutta lap­si­mää­rän kasvua uusien asuin­aluei­den täyt­tyes­sä ei?

10.06.2023 05:30 3
Tilaajille