Näistä ei puhuta: Ou­lu­lai­nen Ari kertoo, mil­lais­ta elämä on, kun käyttää ana­bo­li­sia ste­roi­de­ja treenin te­hos­ta­mi­seen

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun nuori Oulussa hai­kai­li vaah­to­bi­lei­tä ja so­vit­te­li 160 euron fark­ku­ja Stock­man­nil­la

Asuminen: Ou­lu­lai­sel­la Sakari Yr­jö-Kos­ki­sel­la on ollut 70 kämp­pis­tä vuo­si­kym­me­nes­sä – Tältä näyttää yh­dek­sän ai­kui­sen koti

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Oulun kaupungin päätöksenteko
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ouluun tar­vi­taan yli­op­pi­las­ta­lo – so­siaa­lis­ten kon­tak­tien tärkeys ko­ros­tuu yksin asu­mi­sen ja etä­opis­ke­lun aikana

05.02.2023 06:00 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kor­vaa­va ra­ken­ta­mi­nen köyh­dyt­tää Kuu­si­luo­don ilmettä – Oulun kaa­voit­ta­jan käy­tän­nön toimien ja tee­ma­yleis­kaa­van lin­jaus­ten välillä ris­ti­rii­ta

05.02.2023 05:15 2
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­nos­ta­mi­nen kou­lu­ruoan makuun ei ole eu­rois­ta kiinni

02.02.2023 05:15 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pun­ki huomioi elä­ke­läis­jär­jes­töt jär­jes­tö­avus­tuk­ses­sa – kri­tee­rit avus­tuk­sel­le tehdään kevään aikana

01.02.2023 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ryh­ti­lii­ke Oulun kau­pun­ki­suun­nit­te­luun, kiitos – tie­tyil­lä asioil­la on kult­tuu­ril­li­nen arvo jo sel­lai­se­naan

20.01.2023 05:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­ruo­ka kuuluu kai­kil­le – Oulun kau­pun­gin lu­kiois­sa loppuu tois­tu­vas­ti ruoka kesken

19.12.2022 05:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun Ran­ta­ka­dun ja to­ri­alueen py­sä­köin­nis­tä

19.11.2022 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jyrääkö Oulu lä­hi­luon­non? – maan­käy­tön muu­tok­sil­le on kova paine, eikä mo­ni­muo­toi­suu­den säi­ly­mi­sen edel­ly­tyk­siä täysin ym­mär­re­tä

17.11.2022 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pun­ki vaa­ran­taa yh­te­näi­sen var­hais­kas­va­tus­po­lun – pal­ve­lusete­lin pois­ta­mi­nen veisi oi­keu­den valita esi­ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­pai­kan

17.11.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kaup­pa­hal­li on kär­si­nyt huonon kau­pun­ki­suun­nit­te­lun seu­rauk­sis­ta

08.11.2022 05:45 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu potee puu­kau­hu­tau­tia – puisto kä­si­te­tään nykyään paik­ka­na, jossa pitää olla vä­hin­tään­kin ra­vin­to­la, patio, esiin­ty­mis­la­va ja muuta ak­ti­vi­teet­tia

05.11.2022 06:00 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ai­no­la-asiaa tar­kas­tel­ta­va lap­si­vai­ku­tus­ten nä­kö­kul­mas­ta – jos his­to­rial­li­nen museo ei käy, niin sitten eläin­mu­seo

03.11.2022 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun tulee tehdä osansa luon­to­ka­don py­säyt­tä­mi­ses­sä – Kai­jon­har­jun uuden asuin­alueen suun­ni­tel­mat luon­non­ti­lai­seen metsään huo­let­ta­vat

30.10.2022 06:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä viipyy Pik­ka­ra­lan ali­kul­ku?

30.10.2022 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi asu­mis­oi­keus­ra­ken­ta­mi­nen on hyy­ty­nyt Ou­lus­sa?

22.10.2022 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­lun­kin ta­lout­ta on ta­sa­pai­no­tet­ta­va, tai edessä on paluu vel­ka­ral­liin

20.10.2022 05:45 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­si­tyi­sen var­hais­kas­va­tuk­sen osuutta ei pidä nostaa – Oulun oltava etu­ne­näs­sä edis­tä­mäs­sä laatua ja am­mat­ti­lais­ten hy­vin­voin­tia

18.10.2022 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päivi Laajala on hyvä, tu­le­vai­suu­teen katsova kau­pun­gin­joh­ta­ja

17.10.2022 05:45 55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päivi Laajala on hoi­ta­nut hom­man­sa niin hyvin kuin Oulussa pystyy

13.10.2022 05:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kou­lu­verk­ko­muu­tok­sia puol­ta­vat lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vioin­nit ovat ai­heut­ta­neet häm­men­nys­tä – miten lap­sil­le tehdyt kyselyt on to­teu­tet­tu, mitä on kysytty ja ke­nel­tä?

12.10.2022 06:00 6
Tilaajille