Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tiede
Kuukausi
Miten Oulun kouluille käy, kun ilmanvaihto suljetaan yöksi? Selvitimme vastaukset viiteen Kalevan lukijoita huolettavaan kysymykseen

Miten Oulun kou­luil­le käy, kun il­man­vaih­to sul­je­taan yöksi? Sel­vi­tim­me vas­tauk­set viiteen Kalevan lu­ki­joi­ta huo­let­ta­vaan ky­sy­myk­seen

29.09.2023 18:00 44
Tilaajille
Jo perinteeksi muodostunut Tutkijoiden yö jälleen Oulun yliopistolla – järjestelyhommissa mukana 135 tutkijaa

Jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nut Tut­ki­joi­den yö jälleen Oulun yli­opis­tol­la – jär­jes­te­ly­hom­mis­sa mukana 135 tut­ki­jaa

29.09.2023 17:48 3
Tilaajille
Oulun yliopiston sijoitus koheni Times Higher Education -yliopistovertailussa

Oulun yli­opis­ton si­joi­tus koheni Times Higher Edu­ca­tion -y­li­opis­to­ver­tai­lus­sa

28.09.2023 13:26 2
Nousimme ravintolavaunuun ottamaan selvää, puhuvatko kaikki tosiaan politiikasta kaiken aikaa – Kansa tietää: "Politiikkaa vaan tulee joka tuutista”

Nou­sim­me ra­vin­to­la­vau­nuun ot­ta­maan selvää, pu­hu­vat­ko kaikki tosiaan po­li­tii­kas­ta kaiken aikaa – Kansa tietää: "Po­li­tiik­kaa vaan tulee joka tuu­tis­ta”

23.09.2023 12:00 3
Tilaajille
Tiede on ihmiskunnan koetelluin keino hankkia tietoa ympäröivästä todellisuudesta, mutta se ei ole vallankäytöstä vapaata
Kolumni

Tiede on ih­mis­kun­nan koe­tel­luin keino hankkia tietoa ym­pä­röi­väs­tä to­del­li­suu­des­ta, mutta se ei ole val­lan­käy­tös­tä vapaata

23.09.2023 06:00 22
Tilaajille
Oulun farmaseuttikoulutukselta puuttuu enää 5 miljoonaa – Pohjois-Suomen apteekkeja vaivaa pula osaajista

Oulun far­ma­seut­ti­kou­lu­tuk­sel­ta puuttuu enää 5 mil­joo­naa – Poh­jois-Suo­men ap­teek­ke­ja vaivaa pula osaa­jis­ta

21.09.2023 17:07 13
Tilaajille
Oulu sai aikaan puolen miljoonan säästöt, kun kymmenissä kouluissa ja päiväkodeissa sammutettiin ilmanvaihto yöllä

Oulu sai aikaan puolen mil­joo­nan sääs­töt, kun kym­me­nis­sä kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa sam­mu­tet­tiin il­man­vaih­to yöllä

21.09.2023 06:00 87
Tilaajille
Oulun yliopiston uudet tutkimushankkeet käsittelevät vetysiirtymän ja energiamurroksen yhteiskunnallisia kysymyksiä

Oulun yli­opis­ton uudet tut­ki­mus­hank­keet kä­sit­te­le­vät ve­ty­siir­ty­män ja ener­gia­mur­rok­sen yh­teis­kun­nal­li­sia ky­sy­myk­siä

13.09.2023 11:54 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muut­taa­ko an­teek­si­pyyn­tö po­lii­ti­kon pe­rus­per­soo­nal­li­suu­den?

11.09.2023 06:00 27
Tilaajille
Uusi perhonen levittäytyi pohjoiseen ja toukat tuhoavat nyt kasvillisuutta Enontekiöllä – kansallispuiston maastoon ilmestyi kuolleita alueita

Uusi per­ho­nen le­vit­täy­tyi poh­joi­seen ja toukat tu­hoa­vat nyt kas­vil­li­suut­ta Enon­te­kiöl­lä – kan­sal­lis­puis­ton maas­toon il­mes­tyi kuol­lei­ta alueita

05.09.2023 18:19
Tilaajille
Filosofi Frank Martela paljastaa, mistä suomalaisten onnen säilyminen lopulta riippuu – Vihje: "Mikä on se yhteinen hyvä, mitä kohti haluamme mennä?"

Fi­lo­so­fi Frank Martela pal­jas­taa, mistä suo­ma­lais­ten onnen säi­ly­mi­nen lopulta riippuu – Vihje: "Mikä on se yh­tei­nen hyvä, mitä kohti ha­luam­me mennä?"

04.09.2023 12:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Yliopistorankingit ovat brändäystä ja huomiotaloutta, eivätkä ne professorin mukaan kerro opetuksesta juuri mitään

Yli­opis­to­ran­kin­git ovat brän­däys­tä ja huo­mio­ta­lout­ta, eivätkä ne pro­fes­so­rin mukaan kerro ope­tuk­ses­ta juuri mitään

27.08.2023 09:36 6
Tuhoisa maastopalojen kesä on luonnon hätähuuto – Ilmatieteen tutkija: "Tämä ei todellakaan jää tälle tasolle, vaan tilanne pahenee vuosi vuodelta"

Tuhoisa maas­to­pa­lo­jen kesä on luonnon hä­tä­huu­to – Il­ma­tie­teen tut­ki­ja: "Tämä ei to­del­la­kaan jää tälle ta­sol­le, vaan tilanne pahenee vuosi vuo­del­ta"

26.08.2023 12:00 5
Tilaajille
Melussa vietetyn hoitopäivän jälkeen lapsi huutaa vielä illallakin – Näillä oululaisen päiväkodin 4 vinkillä hiljennät möykän kotona

Melussa vie­te­tyn hoi­to­päi­vän jälkeen lapsi huutaa vielä il­lal­la­kin – Näillä ou­lu­lai­sen päi­vä­ko­din 4 vin­kil­lä hil­jen­nät möykän kotona

24.08.2023 17:30
Tilaajille
Lasten elintapoja kartoitetaan laajalla kansainvälisellä tutkimuksella, nyt mukaan haetaan päiväkoteja Oulusta

Lasten elin­ta­po­ja kar­toi­te­taan laa­jal­la kan­sain­vä­li­sel­lä tut­ki­muk­sel­la, nyt mukaan haetaan päi­vä­ko­te­ja Oulusta

21.08.2023 10:43
Oulun yliopistossa tutkittiin uudella tavalla lyijyluotien ja myrkyttömien luotien käyttäytymistä kudoksissa – tulokset yllättivät

Oulun yli­opis­tos­sa tut­kit­tiin uudella tavalla lyi­jy­luo­tien ja myr­kyt­tö­mien luotien käyt­täy­ty­mis­tä ku­dok­sis­sa – tu­lok­set yl­lät­ti­vät

16.08.2023 11:30 5
Oulussa tutkitaan, miksi jotkut lapset ahdistuvat matematiikasta tuskanhikeen asti – Opettaja kertoo 7 vinkkiä, joilla laskemiseen löytyy itseluottamus

Oulussa tut­ki­taan, miksi jotkut lapset ah­dis­tu­vat ma­te­ma­tii­kas­ta tus­kan­hi­keen asti – Opet­ta­ja kertoo 7 vink­kiä, joilla las­ke­mi­seen löytyy it­se­luot­ta­mus

15.08.2023 18:30 22
Tilaajille
Sorsastajilta kysytään nyt vastuullisuutta – lintuinfluenssan uhka otettava tosissaan
Pääkirjoitus

Sor­sas­ta­jil­ta ky­sy­tään nyt vas­tuul­li­suut­ta – lin­tu­inf­luens­san uhka otet­ta­va to­sis­saan

08.08.2023 20:00 7
Tilaajille
Oulun yliopiston tutkimus: Älypuhelimen selailu sängyssä heikentää usein unen palauttavaa vaikutusta, mutta sovelluksissa on eroja

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Äly­pu­he­li­men selailu sän­gys­sä hei­ken­tää usein unen pa­laut­ta­vaa vai­ku­tus­ta, mutta so­vel­luk­sis­sa on eroja

06.08.2023 21:28
Tilaajille
Kun Ouluun perustettiin Suomen ensimmäistä tiedekeskusta, siitä piti tulla ”Tietokonemaa” – Tornissa yritettiin järjestää cocktail-tilaisuuksia, mutta se päättyi huonosti

Kun Ouluun pe­rus­tet­tiin Suomen en­sim­mäis­tä tie­de­kes­kus­ta, siitä piti tulla ”Tie­to­ko­ne­maa” – Tor­nis­sa yri­tet­tiin jär­jes­tää cock­tail-ti­lai­suuk­sia, mutta se päättyi huo­nos­ti

05.08.2023 06:00 8
Tilaajille