Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­muu­sik­ko Jarmo Heik­ki­nen kyseli nuorena soit­to­hom­mia Ab­bal­ta, mutta livisti ennen Björnin saa­pu­mis­ta

Tiede
Viikko
Oulun yliopiston hallitus nuiji päätöksen: Kasvatustieteiden tiedekunnan nimeä muutetaan – tähän asti näkymätön psykologian oppiaine mukaan

Oulun yli­opis­ton hal­li­tus nuiji pää­tök­sen: Kas­va­tus­tie­tei­den tie­de­kun­nan nimeä muu­te­taan – tähän asti nä­ky­mä­tön psy­ko­lo­gian op­pi­ai­ne mukaan

27.09.2022 14:19 9
Tilaajille
Nasan alus törmäsi asteroidi Dimorphosiin osana historiallista koetta – "Osuma vahvistettu"

Nasan alus törmäsi as­te­roi­di Di­morp­ho­siin osana his­to­rial­lis­ta koetta – "Osuma vah­vis­tet­tu"

27.09.2022 08:20
Oulussa kehitettiin ihmeaine, joka kerää energiaa hönkäisystä ja kengän pohjasta

Oulussa ke­hi­tet­tiin ih­meai­ne, joka kerää ener­giaa hön­käi­sys­tä ja kengän poh­jas­ta

26.09.2022 18:00 28
Tilaajille
Tutkijoiden yötä vietetään Oulun yliopistolla tulevana perjantaina

Tut­ki­joi­den yötä vie­te­tään Oulun yli­opis­tol­la tu­le­va­na per­jan­tai­na

26.09.2022 07:54
Hankala, helppo murrosaika
Kolumni

Han­ka­la, helppo mur­ros­ai­ka

25.09.2022 14:00 1
Tilaajille
Oulun seudun teillä olevan oktomurskepölyn terveysvaikutus kiinnostaa tutkijaa – "Tähän asiaan on tieteellistä ja yhteiskunnallista kiinnostusta"

Oulun seudun teillä olevan ok­to­murs­ke­pö­lyn ter­veys­vai­ku­tus kiin­nos­taa tut­ki­jaa – "Tähän asiaan on tie­teel­lis­tä ja yh­teis­kun­nal­lis­ta kiin­nos­tus­ta"

23.09.2022 12:00 26
Tilaajille
Suomessa vieraillut historioitsija-kirjailija Yuval Noah Harari uskoo teknologiaan ilmastonmuutoksen torjunnassa

Suo­mes­sa vie­rail­lut his­to­rioit­si­ja-kir­jai­li­ja Yuval Noah Harari uskoo tek­no­lo­giaan il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­sa

22.09.2022 06:53
Kuukausi
Yksi Nokian kasvavista tiimeistä sai alkunsa kaverusten hassusta ideasta – ”Innovaatioita ei tehdä yksin”
Mainos Nokia

Yksi Nokian kas­va­vis­ta tii­meis­tä sai alkunsa ka­ve­rus­ten has­sus­ta ideasta – ”In­no­vaa­tioi­ta ei tehdä yksin”

21.09.2022 06:00
Tutkimus: Oktomurske on syyllinen autojen jakopääongelmiin Oulun seudulla – "Me olemme tuloksesta ihan varmoja ja meillä on siitä erittäin hyvät näytöt"

Tut­ki­mus: Ok­to­murs­ke on syyl­li­nen autojen ja­ko­pää­on­gel­miin Oulun seu­dul­la – "Me olemme tu­lok­ses­ta ihan varmoja ja meillä on siitä erit­täin hyvät näytöt"

20.09.2022 12:56 109
Tilaajille
Oulun seudun jakohihnaongelmien syy selvisi, nyt kysytään mitä tehdään tienpinnoille ja onko joku korvausvastuussa – Korvausvaatimuksia jakopääremonteista on vaikea tehdä, arvioi autoliike

Oulun seudun ja­ko­hih­na­on­gel­mien syy sel­vi­si, nyt ky­sy­tään mitä tehdään tien­pin­noil­le ja onko joku kor­vaus­vas­tuus­sa – Kor­vaus­vaa­ti­muk­sia ja­ko­pää­re­mon­teis­ta on vaikea tehdä, arvioi au­to­lii­ke

21.09.2022 14:04 19
Tilaajille
Nasa haluaa hyödyntää Suomessa kehitettyä laserkeilausreppua Kuun kartoittamisessa – repun kehittivät maanmittauslaitoksen tutkijat

Nasa haluaa hyö­dyn­tää Suo­mes­sa ke­hi­tet­tyä la­ser­kei­laus­rep­pua Kuun kar­toit­ta­mi­ses­sa – repun ke­hit­ti­vät maan­mit­taus­lai­tok­sen tut­ki­jat

19.09.2022 09:25
Oululaistutkijat selvittivät, mihin kulmaan aurinkopaneelit kannattaa Oulun korkeudella asentaa ja kuinka paljon keväthanget lisäävät paneelien tuottoa

Ou­lu­lais­tut­ki­jat sel­vit­ti­vät, mihin kulmaan au­rin­ko­pa­nee­lit kan­nat­taa Oulun kor­keu­del­la asentaa ja kuinka paljon ke­vät­han­get li­sää­vät pa­nee­lien tuottoa

17.09.2022 06:00 29
Tilaajille
Tehdäänkö tiedettä vai aktivismia – "Nykymedia toteuttaa osaltaan vahvasti yhteen suuntaan kallellaan olevaa journalismia"
Kolumni

Teh­dään­kö tie­det­tä vai ak­ti­vis­mia – "Ny­ky­me­dia to­teut­taa osal­taan vah­vas­ti yhteen suun­taan kal­lel­laan olevaa jour­na­lis­mia"

10.09.2022 06:00 11
Tilaajille
Yritys kehittää osmankäämihöytyvästä kilpailijaa untuvalle ja polyesterille – höytyvällä voi täyttää esimerkiksi tyynyjä

Yritys ke­hit­tää os­man­kää­mi­höy­ty­väs­tä kil­pai­li­jaa un­tu­val­le ja po­ly­es­te­ril­le – höy­ty­väl­lä voi täyttää esi­mer­kik­si tyynyjä

09.09.2022 09:55 2
Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta välttyy yt-neuvotteluilta – Hallitus vaatii nyt suunnitelman talouden oikaisemiseksi vuoteen 2024 mennessä

Oulun yli­opis­ton lää­ke­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta välttyy yt-neu­vot­te­luil­ta – Hal­li­tus vaatii nyt suun­ni­tel­man ta­lou­den oi­kai­se­mi­sek­si vuoteen 2024 men­nes­sä

09.09.2022 10:42 14
Tilaajille
Oulun yliopiston lukukauden avajaiset maanantaina

Oulun yli­opis­ton lu­ku­kau­den ava­jai­set maa­nan­tai­na

05.09.2022 15:53 1
Oulun yliopistossa aloitetaan kestävän kaivostoiminnan maisterikoulutus – kaksivuotinen koulutus suoritetaan kansainvälisesti

Oulun yli­opis­tos­sa aloi­te­taan kes­tä­vän kai­vos­toi­min­nan mais­te­ri­kou­lu­tus – ­kak­si­vuo­ti­nen kou­lu­tus suo­ri­te­taan kan­sain­vä­li­ses­ti

02.09.2022 11:27 7
Tutkijoiden yössä pääsee kurkistamaan tieteen maailmaan – tapahtuma järjestetään Linnanmaalla kuukauden päästä

Tut­ki­joi­den yössä pääsee kur­kis­ta­maan tieteen maail­maan – ­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään Lin­nan­maal­la kuu­kau­den päästä

30.08.2022 18:48
Vanhemmat
Oulun kaupungille tulee valituksia liian kirkkaista ja häiritsevistä mainosvaloista – kysyimme, mitä kaupunki aikoo tehdä valosaasteen poistamiseksi

Oulun kau­pun­gil­le tulee va­li­tuk­sia liian kirk­kais­ta ja häi­rit­se­vis­tä mai­nos­va­lois­ta – ky­syim­me, mitä kau­pun­ki aikoo tehdä va­lo­saas­teen pois­ta­mi­sek­si

28.08.2022 14:29 30
Tilaajille
Oululaislähtöinen Katri Ervamaa lähti musiikin perässä Yhdysvaltoihin, nyt hän vaalii myös vaarinsa Pentti Kaiteran perintöä – "Kaupungin ja yliopiston pitää toimia yhdessä"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Katri Ervamaa lähti mu­sii­kin perässä Yh­dys­val­toi­hin, nyt hän vaalii myös vaa­rin­sa Pentti Kai­te­ran pe­rin­töä – "Kau­pun­gin ja yli­opis­ton pitää toimia yh­des­sä"

28.08.2022 12:08 1
Tilaajille