Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Tiede
Viimeisin 4 tuntia
Ilmastonmuutoksen torjunta ei ole viherhumppaa – maapallon lämpeneminen mahdollista saada kuriin
Pääkirjoitus

Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

20:00 7
Tilaajille
Kuukausi
"Monen päivän revontulimyrsyn aikaan toivoo jo pilviä, että pääsisi nukkumaan" – oululainen revontulimies Jouni Jussila vaikuttuu vuosienkin jälkeen taivaan värivaloista

"Monen päivän re­von­tu­li­myr­syn aikaan toivoo jo pilviä, että pääsisi nuk­ku­maan" – ou­lu­lai­nen re­von­tu­li­mies Jouni Jussila vai­kut­tuu vuo­sien­kin jälkeen taivaan vä­ri­va­lois­ta

14.03.2023 14:00 1
Suomeen perustettu kuusi droonien testialuetta – Oulun kahdella testialueella testataan toimintaa jäätävissä olosuhteissa

Suomeen pe­rus­tet­tu kuusi droo­nien tes­ti­aluet­ta – Oulun kah­del­la tes­ti­alueel­la tes­ta­taan toi­min­taa jää­tä­vis­sä olo­suh­teis­sa

14.03.2023 07:42 4
Luontotiedon tasoa halutaan nostaa – Tutkimuslaitokset ja ministeriöt ehdottavat luontotiedon kehittämisohjelmaa

Luon­to­tie­don tasoa ha­lu­taan nostaa – Tut­ki­mus­lai­tok­set ja mi­nis­te­riöt eh­dot­ta­vat luon­to­tie­don ke­hit­tä­mis­oh­jel­maa

10.03.2023 12:37
Tilaajille
Oululaistutkija kehitti menetelmän, jolla voidaan parantaa työelämän pahimmat vaivat: "Esihenkilöt seuraavat tuloksia, kun pitäisi seurata ihmisiä jotka tekevät tuloksen"

Ou­lu­lais­tut­ki­ja kehitti me­ne­tel­män, jolla voidaan pa­ran­taa työ­elä­män pa­him­mat vaivat: "E­si­hen­ki­löt seu­raa­vat tu­lok­sia, kun pitäisi seurata ihmisiä jotka tekevät tu­lok­sen"

05.03.2023 12:00 19
Tilaajille
Pitkän poliittisen uran tehnyt Liisa Jaakonsaari kutsuttiin Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kunniajäseneksi

Pitkän po­liit­ti­sen uran tehnyt Liisa Jaa­kon­saa­ri kut­sut­tiin Oulun yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­nan kun­nia­jä­se­nek­si

28.02.2023 11:23 1
Professori Jaakko Hämeen-Anttilaa turhauttaa välillä osallistua keskusteluun islamista – "Radikalisoituminen ei nouse islamista"

Pro­fes­so­ri Jaakko Hä­meen-Ant­ti­laa tur­haut­taa välillä osal­lis­tua kes­kus­te­luun is­la­mis­ta – "Ra­di­ka­li­soi­tu­mi­nen ei nouse is­la­mis­ta"

25.02.2023 16:00 6
Tilaajille
Oululaisen Anna-Liisa Kemin polvi alkoi vihoitella 35-vuotiaana kesken ruuhkavuosien – näin oireilee alkava nivelrikko, johon sairastuvat jo nuoret aikuiset

Ou­lu­lai­sen An­na-Lii­sa Kemin polvi alkoi vi­hoi­tel­la 35-vuo­tiaa­na kesken ruuh­ka­vuo­sien – näin oi­rei­lee alkava ni­vel­rik­ko, johon sai­ras­tu­vat jo nuoret ai­kui­set

24.02.2023 18:00 5
Tilaajille
Vaikeasti lihavien työikäisten painonpudotukseen apua oululaistutkimuksesta – Elintapaohjauksen yhdistäminen liikuntaan vähensi eniten keskivartalolihavuutta

Vai­keas­ti li­ha­vien työ­ikäis­ten pai­non­pu­do­tuk­seen apua ou­lu­lais­tut­ki­muk­ses­ta – Elin­ta­pa­oh­jauk­sen yh­dis­tä­mi­nen lii­kun­taan vähensi eniten kes­ki­var­ta­lo­li­ha­vuut­ta

24.02.2023 10:44 2
Tilaajille
Suomen ilmastotoimia pitää tehostaa – Ilmastopaneeli nopeuttaisi tuulivoiman lupakäytäntöjä ja ohjaisi julkisia hankintoja ilmastokestävämmiksi

Suomen il­mas­to­toi­mia pitää te­hos­taa – Il­mas­to­pa­nee­li no­peut­tai­si tuu­li­voi­man lu­pa­käy­tän­tö­jä ja ohjaisi jul­ki­sia han­kin­to­ja il­mas­to­kes­tä­väm­mik­si

23.02.2023 01:00 19
Tilaajille
Kokenut oikeuslääkäri puhui Oulussa uransa kovimmasta paikasta – Osti työkaverilleen lahjaksi virka-aseen, jota tämän mies käytti kohtalokkaasti

Kokenut oi­keus­lää­kä­ri puhui Oulussa uransa ko­vim­mas­ta pai­kas­ta – Osti työ­ka­ve­ril­leen lah­jak­si vir­ka-aseen, jota tämän mies käytti koh­ta­lok­kaas­ti

22.02.2023 19:00 6
Tilaajille
Suomen Kulttuurirahasto jakoi taiteelle ja tieteelle 31,5 miljoonaa euroa – Oulun yliopistossa tehtävälle tutkimukselle tuntuvaa tukea

Suomen Kult­tuu­ri­ra­has­to jakoi tai­teel­le ja tie­teel­le 31,5 mil­joo­naa euroa – Oulun yli­opis­tos­sa teh­tä­väl­le tut­ki­muk­sel­le tun­tu­vaa tukea

20.02.2023 14:50
Vanhemmat
Työikäisille tyypillinen muistisairaus on Pohjois-Pohjanmaalla yleisempää kuin muualla Euroopassa – tuoreen tutkimuksen mukaan tautiin sairastutaan luultua myöhemmin

Työ­ikäi­sil­le tyy­pil­li­nen muis­ti­sai­raus on Poh­jois-Poh­jan­maal­la ylei­sem­pää kuin muualla Eu­roo­pas­sa – tuoreen tut­ki­muk­sen mukaan tautiin sai­ras­tu­taan luultua myö­hem­min

17.02.2023 15:15 10
Tilaajille
Uusi selvitys koiranjalostuksen ongelmista: Jalostukseen ei saisi käyttää rakenteellisesti heikkoja tai iho-ongelmaisia

Uusi sel­vi­tys koi­ran­ja­los­tuk­sen on­gel­mis­ta: Ja­los­tuk­seen ei saisi käyttää ra­ken­teel­li­ses­ti heik­ko­ja tai iho-on­gel­mai­sia

15.02.2023 07:25 3
Tilaajille
Oulun yliopiston johdon toimista tehtiin tutkintapyyntö viime kesänä – poliisin esiselvitys on yhä kesken

Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta tehtiin tut­kin­ta­pyyn­tö viime kesänä – po­lii­sin esi­sel­vi­tys on yhä kesken

14.02.2023 13:52
Tilaajille
Tutkimus: suomalaiset uskovat maailmantilanteen synkkenevän – Tulevaisuudentutkija kyseenalaistaa johtopäätöksen ja arvioi tulosten kertovan sivistyksestä

Tut­ki­mus: suo­ma­lai­set uskovat maail­man­ti­lan­teen synk­ke­ne­vän – Tu­le­vai­suu­den­tut­ki­ja ky­seen­alais­taa joh­to­pää­tök­sen ja arvioi tu­los­ten ker­to­van si­vis­tyk­ses­tä

11.02.2023 10:00 6
Tilaajille
Oulun VTT:n droonitutkija Timo Lind esittelee drooneja

Oulun VTT:n droo­ni­tut­ki­ja Timo Lind esit­te­lee droo­ne­ja

05.02.2023 17:00
Tilaajille
Tuleeko Oulun keskustasta droonien laskupaikka? Nyt asia selvitetään – ravintola-annokset tai apteekkiostokset voisivat lähteä lentoon Pekurin katolta

Tuleeko Oulun kes­kus­tas­ta droo­nien las­ku­paik­ka? Nyt asia sel­vi­te­tään – ra­vin­to­la-an­nok­set tai ap­teek­ki­os­tok­set voi­si­vat lähteä lentoon Pekurin katolta

05.02.2023 17:00 22
Tilaajille
Koulujen suhtautuminen kiusaamiseen asettaa lapset eriarvoiseen asemaan – Maikkulaan oma kiusaamisen vastainen malli

Kou­lu­jen suh­tau­tu­mi­nen kiu­saa­mi­seen asettaa lapset eri­ar­voi­seen asemaan – Maik­ku­laan oma kiu­saa­mi­sen vas­tai­nen malli

04.02.2023 08:00 12
Tilaajille
Giffit ja meemit kertovat vahvemmin kuin sanat – Päivi Jokinen haluaisi muuttaa luutuneita käsityksiä lukutaidosta ja tuoda opetukseen tunteet järjen ja älyn rinnalle

Giffit ja meemit ker­to­vat vah­vem­min kuin sanat – Päivi Jokinen ha­luai­si muuttaa luu­tu­nei­ta kä­si­tyk­siä lu­ku­tai­dos­ta ja tuoda ope­tuk­seen tunteet järjen ja älyn rin­nal­le

03.02.2023 08:00 7
Tilaajille