Tähtijuttu: Hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­sie­le­men­tit

Tiede
Viimeisin 12 tuntia
Essee

Viikon lo­puk­si: Lii­kun­ta pa­ran­taa elämän laatua ja säästää rahaa – miksi kaikki eivät kui­ten­kaan liiku riit­tä­väs­ti?

06:00 1
Tilaajille
Viikko

Oulun yli­opis­ton joh­ta­mas­sa tut­ki­muk­ses­sa tun­nis­tet­tiin uusia atoop­pi­sel­le ihot­tu­mal­le al­tis­ta­via gee­ni­muo­to­ja

17.09.2021 06:43 4

Oulun yli­opis­ton johtama ter­veyt­tä edis­tä­vän kau­pun­ki­suun­nit­te­lun tut­ki­mus sai lähes 3,7 mil­joo­nan euron ra­hoi­tuk­sen

16.09.2021 12:32 1

Ky­syim­me: Jääkö Oulun yli­opis­to jälkeen kil­pai­li­jois­taan, jotka laa­jen­ta­vat kou­lu­tus­va­li­koi­maan­sa?

16.09.2021 06:00 14
Tilaajille
Kolumni

Il­mas­to­mal­lien sie­lun­elä­mä pe­rus­tuu tie­tee­seen

12.09.2021 14:00 13
Tilaajille

Polion saanut Tapio Ran­ta­nen kuuli sai­raan­hoi­ta­jal­ta, ettei kä­ve­li­si enää koskaan – neu­vo­kas iso­sis­ko päätti toisin

11.09.2021 12:00 2
Tilaajille
Kuukausi

Kuok­kas­ten vel­jes­kol­mi­kos­sa riittää lah­jak­kuut­ta ja osaa­mis­ta niin tieteen po­luil­le kuin myös mo­nen­lai­sen mu­sii­kin pyör­tei­siin

10.09.2021 11:36
Tilaajille

Ve­nä­jäl­tä lau­kais­tu raketti keräsi paljon huo­mio­ta tors­tai-il­ta­na – katso lu­ki­joi­den lä­het­tä­miä kuvia tai­vaal­la nä­ky­nees­tä va­lo­il­miös­tä

10.09.2021 10:13
Tilaajille

Lä­pi­mur­to nä­kö­pii­ris­sä? Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus­ryh­mä uskoo, että sen löy­dök­sil­lä voi olla kään­teen­te­ke­vä vai­ku­tus Al­zhei­me­rin taudin ym­mär­tä­mi­ses­sä

04.09.2021 07:00 29
Tilaajille

Miksi toinen lihoo ja toinen ei? Sama ka­lo­ri­mää­rä ei toimi kai­kil­la ih­mi­sil­lä samalla tavalla

02.09.2021 07:00 11
Tilaajille

Kaleva oi­kai­see

30.08.2021 14:16

Outi Snell­man on ollut jo 20 vuotta pyöreän kartan ää­res­sä, kiitos Mihail Gor­ba­tšo­vin pitkän puheen Mur­mans­kis­sa vuonna 1987

30.08.2021 13:57
Tilaajille

Län­si­maat hamst­raa­vat ko­ro­na­ro­kot­tei­ta maail­man köy­him­pien ih­mis­ten ulot­tu­vil­ta – WHO:n edus­ta­ja penää lisää so­li­daa­ri­suut­ta: ei vielä kol­man­sia ro­ko­te­an­nok­sia

28.08.2021 18:30 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tut­ki­muk­ses­sa vai­kut­ta­vuus ei ole ki­ro­sa­na

27.08.2021 07:00 1
Tilaajille

Jul­ki­sen sanan neu­vos­to antoi Ka­le­val­le lan­get­ta­van pää­tök­sen pii­lo­mai­non­nas­ta

26.08.2021 14:13 4

"Ko­ro­na­pan­de­mia on pis­tä­nyt miet­ti­mään, miten glo­baa­lit tuo­tan­to­ket­jut toi­mi­vat", sanoo lää­ke­ai­ne­val­mis­ta­ja Fer­mio­nin Oulun tehtaan johtaja

22.08.2021 06:00 5
Tilaajille

Lapissa to­teu­te­taan Puo­lus­tus­voi­mien il­ma-aluk­siin kes­kit­ty­viä testejä – Tut­ki­muk­ses­sa tar­kas­tel­laan mie­hi­tet­ty­jen ja mie­hit­tä­mät­tö­mien il­ma-alus­ten yh­teis­työ­tä

20.08.2021 15:36 1
Vanhemmat

Älykäs ki­ma­lai­nen osaa yh­teis­työn ja työ­ka­lu­jen käytön – ''Kaik­ki ki­ma­lai­set oppivat ve­tä­mään te­ko­kuk­kia na­rus­ta''

19.08.2021 09:00
Tilaajille

Oulun yli­opis­to paransi viime vuo­tis­ta si­joi­tus­taan Shang­hain yli­opis­to­ver­tai­lus­sa – edelle meni kolme suo­ma­lais­yli­opis­toa

16.08.2021 10:31 6

Ox­for­dis­sa­kin työs­ken­nel­lyt Outi Uimari vetää nyt OYSissa en­do­met­rioo­si­tut­ki­mus­ryh­mää, ja haluaa roh­kais­ta nuoria tut­ki­jan uralle: "On­nis­tu­mi­nen on hel­pom­paa kuin rock-bän­din pe­rus­ta­mi­nen tai olym­pia­mi­ta­lin voit­ta­mi­nen"

11.08.2021 07:00 2
Tilaajille