Politiikka
Viimeisin 12 tuntia
HS-gallup: SDP:n kannatus laskenut alle 20 prosentin, perussuomalaiset yhä suosituin

HS-gal­lup: SDP:n kan­na­tus las­ke­nut alle 20 pro­sen­tin, pe­rus­suo­ma­lai­set yhä suo­si­tuin

06:13 65
Kuukausi
Marin ajoi liikkumisrajoituksia sanoen THL:n pitävän niitä välttämättöminä – THL:n Salminen kertoi kuitenkin perustuslakivaliokunnalle, että muut keinot riittävät

Marin ajoi liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia sanoen THL:n pitävän niitä vält­tä­mät­tö­mi­nä – THL:n Sal­mi­nen kertoi kui­ten­kin pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nal­le, että muut keinot riit­tä­vät

14.04.2021 08:52 76
Kansanedustaja Turtiainen: Suhtaudun poliisiin kuin sodassa pahimpaan viholliseen – viittaa koronamielenosoitukseen ja firmansa saamaan uhkasakkoon

Kan­san­edus­ta­ja Tur­tiai­nen: Suh­tau­dun po­lii­siin kuin sodassa pa­him­paan vi­hol­li­seen – viittaa ko­ro­na­mie­len­osoi­tuk­seen ja fir­man­sa saamaan uh­ka­sak­koon

13.04.2021 12:46 83
Kuntavaaliehdokkaaksi asettumassa eniten yrittäjiä, maaseutumaisissa kunnissa asuvia ja keskustan kannattajia – eläkeläisiä ja työttömiä vähiten

Kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaak­si aset­tu­mas­sa eniten yrit­tä­jiä, maa­seu­tu­mai­sis­sa kun­nis­sa asuvia ja kes­kus­tan kan­nat­ta­jia – elä­ke­läi­siä ja työt­tö­miä vähiten

10.04.2021 06:00 2
OYSin sairaalahankkeen toinen vaihe hyväksyttiin valtioneuvoston raha-asianvaliokunnassa – Oulun vaalipiirin kansanedustajat iloitsevat

OYSin sai­raa­la­hank­keen toinen vaihe hy­väk­syt­tiin val­tio­neu­vos­ton ra­ha-asian­va­lio­kun­nas­sa – Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat iloit­se­vat

08.04.2021 15:31 12
JSN: Yleisön olisi syytä saada tieto eduskunnan turvakameroiden kuvamateriaalin olennaisesta sisällöstä

JSN: Yleisön olisi syytä saada tieto edus­kun­nan tur­va­ka­me­roi­den ku­va­ma­te­riaa­lin olen­nai­ses­ta si­säl­lös­tä

08.04.2021 13:47 8
"Poliittinen ohjaus ollut erittäin vahvaa" – arviointineuvoston puheenjohtaja huolissaan koronalakien valmistelun laadusta

"Po­liit­ti­nen ohjaus ollut erit­täin vahvaa" – ar­vioin­ti­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja huo­lis­saan ko­ro­na­la­kien val­mis­te­lun laa­dus­ta

06.04.2021 19:21 3
Tilaajille
Politiikassa edessä vaikeiden kysymysten viikko: Asialistoilla liikkumisrajoitukset ja oikeuskansleri, VTV:n pääjohtajan toiminta, hallituksen tulevat askeleet ja Ano Turtiaisen käytös

Po­li­tii­kas­sa edessä vai­kei­den ky­sy­mys­ten viikko: Asia­lis­toil­la liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set ja oi­keus­kans­le­ri, VTV:n pää­joh­ta­jan toi­min­ta, hal­li­tuk­sen tulevat as­ke­leet ja Ano Tur­tiai­sen käytös

05.04.2021 23:09 27
Viikon lopuksi: Mikropoppari-politiikalle todellisuus on riesa

Viikon lo­puk­si: Mik­ro­pop­pa­ri-po­li­tii­kal­le to­del­li­suus on riesa

26.03.2021 20:00 1
Tilaajille
Liisa Jaakonsaari EU:sta: "Turhan paljon kysellään, että paljonko me sinne maksetaan, kun pitäisi kysyä, että paljonko maksaa tunti rauhaa" – kuuntele Eurovisioita-podcastin ensimmäinen jakso täältä

Liisa Jaa­kon­saa­ri EU:sta: "Turhan paljon ky­sel­lään, että pal­jon­ko me sinne mak­se­taan, kun pitäisi kysyä, että pal­jon­ko maksaa tunti rauhaa" – kuun­te­le Eu­ro­vi­sioi­ta-pod­cas­tin en­sim­mäi­nen jakso täältä

25.03.2021 19:00 23
Tilaajille
Pohjoissuomalaiset vasemmistokansanedustajat: psykoterapian saavutettavuutta voitaisiin parantaa jo olemassa olevilla resursseilla

Poh­jois­suo­ma­lai­set va­sem­mis­to­kan­sa­ne­dus­ta­jat: psy­ko­te­ra­pian saa­vu­tet­ta­vuut­ta voi­tai­siin pa­ran­taa jo ole­mas­sa ole­vil­la re­surs­seil­la

25.03.2021 12:06 10
KGB-pomon läksytys presidenttiehdokkuuden aikana syöpyi syvälle mieleen, muistelee politiikan konkari, ministeri Kalevi Kivistö

KGB-po­mon läk­sy­tys pre­si­dent­ti­eh­dok­kuu­den aikana syöpyi syvälle mie­leen, muis­te­lee po­li­tii­kan kon­ka­ri, mi­nis­te­ri Kalevi Kivistö

25.03.2021 07:00 4
Tilaajille
Uutissuomalainen: Vaihtoehtohoitoja ajava Kristallipuolue nousemassa puoluerekisteriin

Uu­tis­suo­ma­lai­nen: Vaih­to­eh­to­hoi­to­ja ajava Kris­tal­li­puo­lue nou­se­mas­sa puo­lue­re­kis­te­riin

23.03.2021 13:08 2
LM-kysely: Vihreät ja perussuomalaiset löysivät toisensa salaisessa Puigdemont-äänestyksessä – Näin suomalaismepit jakautuivat katalaanijohtajan asiassa

LM-ky­se­ly: Vihreät ja pe­rus­suo­ma­lai­set löy­si­vät toi­sen­sa sa­lai­ses­sa Puig­de­mont-ää­nes­tyk­ses­sä – Näin suo­ma­lais­me­pit ja­kau­tui­vat ka­ta­laa­ni­joh­ta­jan asiassa

21.03.2021 06:00
Tilaajille
Kuntavaalien siirto saa perussuomalaiset esittämään epäluottamusta ministeri Henrikssonille

Kun­ta­vaa­lien siirto saa pe­rus­suo­ma­lai­set esit­tä­mään epä­luot­ta­mus­ta mi­nis­te­ri Hen­riks­so­nil­le

20.03.2021 16:43 65
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Kaarina Kailo

Kai­ken­lai­sen hy­väk­si­käy­tön lo­put­ta­va – ikä­ih­mis­ten tarpeet jäävät nuorten ke­hi­tys­in­toi­li­joi­den jal­koi­hin

11.03.2021 18:00 3
Tilaajille
Kohun keskelle joutunut perussuomalaisten Ilkka Repo avautuu nyt: Pyydän anteeksi, linjani täytyy muuttua kokonaan

Kohun kes­kel­le jou­tu­nut pe­rus­suo­ma­lais­ten Ilkka Repo avautuu nyt: Pyydän an­teek­si, linjani täytyy muuttua ko­ko­naan

09.03.2021 08:57 98
Tilaajille
Piirijärjestöjen puheenjohtajat oikealta vasemmalle: Perussuomalaisten Ilkka Revon kanssa ei voi tehdä minkäänlaista yhteistyötä

Pii­ri­jär­jes­tö­jen pu­heen­joh­ta­jat oi­keal­ta va­sem­mal­le: Pe­rus­suo­ma­lais­ten Ilkka Revon kanssa ei voi tehdä min­kään­lais­ta yh­teis­työ­tä

08.03.2021 19:10 21
Näkökulma: RKP on nyt kokoaan isompi – oikeusministerin salkku antaa poikkeusaikana poikkeuksellisen vaikutusvallan

Nä­kö­kul­ma: RKP on nyt kokoaan isompi – oi­keus­mi­nis­te­rin salkku antaa poik­keus­ai­ka­na poik­keuk­sel­li­sen vai­ku­tus­val­lan

08.03.2021 18:30 2
Tilaajille
Kuntavaalien siirtämisestä on tehty useita kanteluja oikeuskanslerille

Kun­ta­vaa­lien siir­tä­mi­ses­tä on tehty useita kan­te­lu­ja oi­keus­kans­le­ril­le

08.03.2021 10:47 20