Eduskuntavaalit: Kisa kan­sa­ne­des­ta­ja­pai­kois­ta on kova, näin Oulun vaa­li­pii­rin pii­ri­joh­ta­jat en­na­koi­vat vaalin lop­pu­tu­los­ta

Kommentti: Tyy­ty­mät­tö­myys pa­kot­taa Kärpät muu­tok­siin – ur­hei­lu­puo­len johto siirtyy uusiin käsiin

Luitko jo tämän: OYSin nuo­ri­so­psy­kiat­rian osas­tol­la ryh­dyt­tiin toimin avin tar­kis­tus­käyn­nin jälkeen

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Politiikka
Viimeisin 24 tuntia
Kun vaalitaistelusta tulee markkinahumua ja loanheittoa, koko demokratia on uhattuna
Essee

Kun vaa­li­tais­te­lus­ta tulee mark­ki­na­hu­mua ja loan­heit­toa, koko de­mo­kra­tia on uhat­tu­na

24.03.2023 15:30 5
Tilaajille
Viikko
Sanna Narina vastaan Riikka Jarru ja Petteri Urpo – Kuninkaallinen Nukketeatteri tuo Ouluun puusta veistetyt puolueiden puheenjohtajat

Sanna Narina vastaan Riikka Jarru ja Petteri Urpo – Ku­nin­kaal­li­nen Nuk­ke­teat­te­ri tuo Ouluun puusta veis­te­tyt puo­luei­den pu­heen­joh­ta­jat

23.03.2023 07:00 5
Tilaajille
Kaleva tenttasi kuutta nimekästä oululaisehdokasta: Mitä he olivat mieltä lasten ja nuorten asemasta? Kuka kannatti Naton tukikohtia pohjoiseen? Katso tästä tiukat kysymykset sekä vastaukset niihin

Kaleva tent­ta­si kuutta ni­me­käs­tä ou­lu­lai­seh­do­kas­ta: Mitä he olivat mieltä lasten ja nuorten ase­mas­ta? Kuka kan­nat­ti Naton tu­ki­koh­tia poh­joi­seen? Katso tästä tiukat ky­sy­myk­set sekä vas­tauk­set niihin

23.03.2023 18:33 36
Tilaajille
Kalevan vaalitentin kuusikko pääsee tänään pureutumaan pohjoiseen – "Ei niitä asioita nosta kukaan muu esille, jos me emme tee sitä"

Kalevan vaa­li­ten­tin kuu­sik­ko pääsee tänään pu­reu­tu­maan poh­joi­seen – "Ei niitä asioita nosta kukaan muu esille, jos me emme tee sitä"

21.03.2023 06:00 8
Demarit käyvät vaalikamppailua Marinin persoonalla, vaikka häntä voi äänestää vain Pirkanmaalla – Samanlaista henkilönostatusta ei näy kokoomuksella eikä PS:llä

Demarit käyvät vaa­li­kamp­pai­lua Marinin per­soo­nal­la, vaikka häntä voi ää­nes­tää vain Pir­kan­maal­la – Sa­man­lais­ta hen­ki­lö­nos­ta­tus­ta ei näy ko­koo­muk­sel­la eikä PS:llä

18.03.2023 12:00 27
Tilaajille
Kuukausi
Kansanedustajille riittää tehtävää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­san­edus­ta­jil­le riittää teh­tä­vää

18.03.2023 05:00
Tilaajille
Näkökulma: Valta kasautuu, mutta siitä ei puhuta – Oulun vaalipiiristä eduskuntaan pyrkii liuta tripla- ja tuplarooleissa olevia ehdokkaita

Nä­kö­kul­ma: Valta ka­sau­tuu, mutta siitä ei puhuta – Oulun vaa­li­pii­ris­tä edus­kun­taan pyrkii liuta tripla- ja tup­la­roo­leis­sa olevia eh­dok­kai­ta

18.03.2023 11:18 28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen on kes­ki­tyt­tä­vä kasvuun – sekä yri­tys­ten että jul­ki­sen vallan on si­joi­tet­ta­va uusiin vihreän siir­ty­män tek­no­lo­gioi­hin ja rat­kai­sui­hin

11.03.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ih­mis­kun­nan toivo ja pe­las­tus on rei­lus­sa pelissä ja glo­baa­lis­sa de­mo­kra­tias­sa

10.03.2023 05:30 2
Tilaajille
Analyysi: Politiikan viinakulttuuri elää ja voi hyvin – Kireä kisa äänistä madaltaa kynnystä ilmiantoihin ja näkyy Mika Lintilän kujanjuoksussa

Ana­lyy­si: Po­li­tii­kan vii­na­kult­tuu­ri elää ja voi hyvin – Kireä kisa äänistä ma­dal­taa kyn­nys­tä il­mi­an­toi­hin ja näkyy Mika Lin­ti­län ku­jan­juok­sus­sa

06.03.2023 17:05 60
Tilaajille
Henna Kojosta, 29, tuntuu välillä, että kaikki millenniaalit marjastavat ja neulovat sukkia – Tutkija: "Muutokset uhkaavat vain, jos pitää omaa ajattelutapaa ainoana oikeana"

Henna Ko­jos­ta, 29, tuntuu vä­lil­lä, että kaikki mil­len­niaa­lit mar­jas­ta­vat ja neu­lo­vat sukkia – Tut­ki­ja: "Muu­tok­set uh­kaa­vat vain, jos pitää omaa ajat­te­lu­ta­paa ainoana oi­kea­na"

25.02.2023 18:30
Tilaajille
Ben Zyskowicz ja Erkki Tuomioja ovat edustaneet kansaa yli 40 vuotta – Konkaripoliitikot ennakoivat vaikeita päätöksiä, mutta eduskuntatyön pysymistä ennallaan

Ben Zys­ko­wicz ja Erkki Tuo­mi­oja ovat edus­ta­neet kansaa yli 40 vuotta – Kon­ka­ri­po­lii­ti­kot en­na­koi­vat vai­kei­ta pää­tök­siä, mutta edus­kun­ta­työn py­sy­mis­tä en­nal­laan

25.02.2023 08:00 15
Tilaajille
Politiikka kaipaa kasvojen pesua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­li­tiik­ka kaipaa kas­vo­jen pesua

24.02.2023 10:38 3
Tilaajille
Vanhemmat
Liberaaleille ja pohjoismaisille arvoille on nyt kysyntää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­be­raa­leil­le ja poh­jois­mai­sil­le ar­voil­le on nyt ky­syn­tää

19.02.2023 05:00 2
Tilaajille
Teollisuus ottaa vastuuta vihreästä siirtymästä, eikä tulevan hallituksen toivota kääntävän kurssia – Katainen: "Kannattaa olla historian oikealla puolella"

Teol­li­suus ottaa vas­tuu­ta vih­reäs­tä siir­ty­mäs­tä, eikä tulevan hal­li­tuk­sen toivota kään­tä­vän kurssia – Ka­tai­nen: "Kan­nat­taa olla his­to­rian oi­keal­la puo­lel­la"

18.02.2023 19:00 18
Tilaajille
Naton päämajassa tiedetään: Ukrainan raudalla ja ammuksilla on kiire – Raiteita pitkin Natoon matkustaneita ukrainalaisia toimittajia kiinnostivat Suomen kohtalot sodassa

Naton pää­ma­jas­sa tie­de­tään: Uk­rai­nan rau­dal­la ja am­muk­sil­la on kiire – Rai­tei­ta pitkin Natoon mat­kus­ta­nei­ta uk­rai­na­lai­sia toi­mit­ta­jia kiin­nos­ti­vat Suomen koh­ta­lot sodassa

18.02.2023 13:00 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­li­tii­kan kom­pu­roin­tia

16.02.2023 05:00 3
Tilaajille
Yksituumaisuus puolustuksesta näkyy vaalilinjauksissa – Suomen ja Ruotsin hyvin tunteva valtio-opin professori: "Suomessa on tärkeämpää liittyä Natoon nyt kuin korostaa ilmaisunvapautta"

Yk­si­tuu­mai­suus puo­lus­tuk­ses­ta näkyy vaa­li­lin­jauk­sis­sa – Suomen ja Ruotsin hyvin tunteva val­tio-opin pro­fes­so­ri: "Suo­mes­sa on tär­keäm­pää liittyä Natoon nyt kuin ko­ros­taa il­mai­sun­va­paut­ta"

11.02.2023 08:00 10
Tilaajille
Viileä virolainen Kristi Raik osoitti suomalaisille Venäjän vaaran ja sai kiitokseksi palautetulvan – "Ukraina pitäisi nopeasti ottaa Naton jäseneksi, kun sota pysähtyy"

Viileä vi­ro­lai­nen Kristi Raik osoitti suo­ma­lai­sil­le Venäjän vaaran ja sai kii­tok­sek­si pa­lau­te­tul­van – "Uk­rai­na pitäisi no­peas­ti ottaa Naton jä­se­nek­si, kun sota py­säh­tyy"

04.02.2023 18:30 13
Tilaajille
Toiveajattelu vaivaa hallitusta toisensa jälkeen, ja siksi olemme nyt ongelmissa
Kolumni

Toi­ve­ajat­te­lu vaivaa hal­li­tus­ta toi­sen­sa jäl­keen, ja siksi olemme nyt on­gel­mis­sa

04.02.2023 16:00 31
Tilaajille