Martti Hetemäki: Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa, yksi niistä on EU:n nopein vel­kaan­tu­mis­vauh­ti

Koti-Kaleva: Koti Hei­nä­pääs­sä on kaunis ko­ko­nai­suus ja täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

Luitko jo tämän: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Politiikka
Viimeisin 12 tuntia
Suomella on kolme pahaa ongelmaa – Martti Hetemäki herättelee päättäjiä: "Kansantaloutemme velkaantui 10 vuodessa euromaista eniten Kreikan ja Slovakian jälkeen"

Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa – Martti He­te­mä­ki he­rät­te­lee päät­tä­jiä: "Kan­san­ta­lou­tem­me vel­kaan­tui 10 vuo­des­sa eu­ro­mais­ta eniten Kreikan ja Slo­va­kian jäl­keen"

06:30 7
Tilaajille
Kuukausi
Analyysi: Porvarihallitus tarkoittaisi talouskuria ja leikkauslistoja – Jos oppositiosta noustaan hallitsemaan, kokoomuksella on suuri halu palata kasvun tielle

Ana­lyy­si: Por­va­ri­hal­li­tus tar­koit­tai­si ta­lous­ku­ria ja leik­kaus­lis­to­ja – Jos op­po­si­tios­ta nous­taan hal­lit­se­maan, ko­koo­muk­sel­la on suuri halu palata kasvun tielle

03.12.2022 16:29 41
Tilaajille
Saarikko viisikon kokouksesta: Tuon keskustelun lopputulemana ei ole se, että keskusta vaihtaisi näkemystään luonnonsuojelulaista

Saa­rik­ko vii­si­kon ko­kouk­ses­ta: Tuon kes­kus­te­lun lop­pu­tu­le­ma­na ei ole se, että kes­kus­ta vaih­tai­si nä­ke­mys­tään luon­non­suo­je­lu­lais­ta

01.12.2022 15:48 32
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On­nel­li­sel­la­kin kan­sa­kun­nal­la olisi kor­jat­ta­vaa

22.11.2022 05:30
Tilaajille
Uskonto vaikuttaa politiikassa, mutta sitä ei sanota ääneen
Kolumni

Uskonto vai­kut­taa po­li­tii­kas­sa, mutta sitä ei sanota ääneen

19.11.2022 16:00 89
Tilaajille
Vanhemmat
Ruotsin yrittää katkaista jengiväkivallan kierteen ja patoaa maahanmuuttoa – Nato-haku ei välttämättä edisty uudelta hallitukselta nopeammin, arvioi tutkija

Ruotsin yrittää kat­kais­ta jen­gi­vä­ki­val­lan kier­teen ja patoaa maa­han­muut­toa – Na­to-ha­ku ei vält­tä­mät­tä edisty uudelta hal­li­tuk­sel­ta no­peam­min, arvioi tutkija

25.10.2022 14:30 1
Tilaajille
Analyysi: Rakentaako Kiina omaa ansaansa lännelle? – Jopa ilmastotoimet nojaavat Kiinan harvinaisiin metalleihin, vaikka riippuvuuden vaarat tiedetään

Ana­lyy­si: Ra­ken­taa­ko Kiina omaa an­saan­sa län­nel­le? – Jopa il­mas­to­toi­met no­jaa­vat Kiinan har­vi­nai­siin me­tal­lei­hin, vaikka riip­pu­vuu­den vaarat tie­de­tään

22.10.2022 08:00 12
Tilaajille
Oululainen kuntavaaliehdokas Taru Hallikainen eroaa Feministisestä puolueesta, suurin syy Nato-kanta – "Kävi itselleni liian ahtaaksi paikaksi vaikuttaa"

Ou­lu­lai­nen kun­ta­vaa­li­eh­do­kas Taru Hal­li­kai­nen eroaa Fe­mi­nis­ti­ses­tä puo­luees­ta, suurin syy Na­to-kan­ta – "Kävi it­sel­le­ni liian ah­taak­si pai­kak­si vai­kut­taa"

20.10.2022 16:04 10
Tilaajille
HS-gallup: Keskustan kannatus sukelsi historiallisen matalalle

HS-gal­lup: Kes­kus­tan kan­na­tus sukelsi his­to­rial­li­sen ma­ta­lal­le

19.10.2022 06:42 59
Mona Bling joutui tekemään kipeän ratkaisun, jotta hän voi elää omana itsenään – "Ajattelin, että tämä on se hinta, joka on maksettava"

Mona Bling joutui te­ke­mään kipeän rat­kai­sun, jotta hän voi elää omana it­se­nään – "A­jat­te­lin, että tämä on se hinta, joka on mak­set­ta­va"

15.10.2022 18:30 5
Tilaajille
Nyt on aika käsitellä jälkisuomettumisen häpeä – Kokosimme professoriraadin kertomaan, mikä on olennaista ja mitä toimintaa pyykinpesun pitäisi koskea

Nyt on aika kä­si­tel­lä jäl­ki­suo­met­tu­mi­sen häpeä – Ko­ko­sim­me pro­fes­so­ri­raa­din ker­to­maan, mikä on olen­nais­ta ja mitä toi­min­taa pyy­kin­pe­sun pitäisi koskea

15.10.2022 08:00 48
Tilaajille
Alueellisten veronkevennysten pelätään lisäävän eriarvoisuutta – Eduskunnan suurimpien puolueiden ryhmyreiltä laihaa ymmärrystä erityistalousalueille

Alueel­lis­ten ve­ron­ke­ven­nys­ten pe­lä­tään li­sää­vän eri­ar­voi­suut­ta – Edus­kun­nan suu­rim­pien puo­luei­den ryh­my­reil­tä laihaa ym­mär­rys­tä eri­tyis­ta­lous­alueil­le

14.10.2022 17:28 6
Tilaajille
Ruotsiin tulee kolmen puolueen porvarihallitus – ruotsidemokraatit jää ulkopuolelle, mutta puolue on väistyvän demaripääministerin mukaan käytännössä vallankahvassa

Ruot­siin tulee kolmen puo­lueen por­va­ri­hal­li­tus – ruot­si­de­mo­kraa­tit jää ul­ko­puo­lel­le, mutta puolue on väis­ty­vän de­ma­ri­pää­mi­nis­te­rin mukaan käy­tän­nös­sä val­lan­kah­vas­sa

14.10.2022 16:53 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Enemmän yh­teis­työ­tä, vä­hem­män vas­tak­kain­aset­te­lua

02.10.2022 04:30 7
Tilaajille
Vanha Kaleva: Vaalikuume kohoaa – kommunistit uskottelevat vääriä asioita

Vanha Kaleva: Vaa­li­kuu­me kohoaa – kom­mu­nis­tit us­kot­te­le­vat vääriä asioita

29.09.2022 10:00
Tilaajille
Nuori nainen tuomittiin sakkoihin kansanedustaja Sebastian Tynkkysen lyömisestä – pahoinpitely tapahtui lahtelaisravintolassa viime joulukuussa

Nuori nainen tuo­mit­tiin sak­koi­hin kan­sa­ne­dus­ta­ja Se­bas­tian Tynk­ky­sen lyö­mi­ses­tä – pa­hoin­pi­te­ly ta­pah­tui lah­te­lais­ra­vin­to­las­sa viime jou­lu­kuus­sa

28.09.2022 13:25 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko ih­mi­syy­tem­me ke­hit­tä­mi­nen jäänyt jo ma­te­rian jal­koi­hin?

19.09.2022 05:30 5
Tilaajille
"On tärkeää, että Sanna Marin teki virheen ja oppi" – Ranskalaismeppi Raphaël Glucksmann kehottaa Macronia ja Scholzia tekemään juuri kuten Suomen johtaja

"On tär­keää, että Sanna Marin teki virheen ja oppi" – Rans­ka­lais­mep­pi Raphaël Glucks­mann ke­hot­taa Mac­ro­nia ja Schol­zia te­ke­mään juuri kuten Suomen johtaja

17.09.2022 08:00 25
Vaalit lähestyvät, vaihtoehdot esiin
Kolumni

Vaalit lä­hes­ty­vät, vaih­to­eh­dot esiin

13.09.2022 16:00 17
Tilaajille
Ylivieskalainen Juha Pylväs vetäytyy keskustan ryhmän johdosta – "Minua tarvitaan nyt kipeämmin muualla"

Yli­vies­ka­lai­nen Juha Pylväs ve­täy­tyy kes­kus­tan ryhmän joh­dos­ta – "Minua tar­vi­taan nyt ki­peäm­min muual­la"

08.09.2022 15:16 5