Lastensuojelu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti on arjen tekoja

11.01.2022 18:00 1
Tilaajille
Lasten ja nuorten Apuu-chat vastaa puhelimeen joka päivä myös joulun aikana – yhteydenottojen määrä on kasvanut huomattavasti vuoden takaiseen

Lasten ja nuorten Apuu-chat vastaa pu­he­li­meen joka päivä myös joulun aikana – yh­tey­den­ot­to­jen määrä on kas­va­nut huo­mat­ta­vas­ti vuoden ta­kai­seen

16.12.2021 09:30
Pohjois-Pohjanmaalla koronan jälkimainingit osuneet heikoimmassa asemassa oleviin – Tyrnävällä havahduttiin perheiden kasvaneeseen avuntarpeeseen

Poh­jois-Poh­jan­maal­la koronan jäl­ki­mai­nin­git osuneet hei­koim­mas­sa ase­mas­sa oleviin – Tyr­nä­väl­lä ha­vah­dut­tiin per­hei­den kas­va­nee­seen avun­tar­pee­seen

24.10.2021 06:00 1
Tilaajille
Valvira: Lastensuojelulaitoksissa tehdään rajoittamistoimenpiteitä ilman asianmukaisia päätöksiä ja kirjauksia – perusteet voivat olla riittämättömiä

Val­vi­ra: Las­ten­suo­je­lu­lai­tok­sis­sa tehdään ra­joit­ta­mis­toi­men­pi­tei­tä ilman asian­mu­kai­sia pää­tök­siä ja kir­jauk­sia – pe­rus­teet voivat olla riit­tä­mät­tö­miä

27.09.2021 12:31 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­joi­tuk­sen tar­koi­tus oli sel­vit­tää nuoren ti­lan­net­ta

04.09.2021 04:00
Tilaajille
Äidille tuomio lapsen nöyryyttävästä pahoinpitelystä, löi kärpäslätkällä ja haukkui

Äidille tuomio lapsen nöy­ryyt­tä­väs­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä, löi kär­päs­lät­käl­lä ja haukkui

20.08.2021 16:45
Tilaajille
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset voivat joutua odottamaan jopa vuoden saadakseen apua mielenterveysongelmiin – "Surullisimpia ovat tarinat, joissa vanhemmat ovat yrittäneet saada nuorelle apua jo lapsesta asti"

Kodin ul­ko­puo­lel­le si­joi­te­tut lapset voivat joutua odot­ta­maan jopa vuoden saa­dak­seen apua mie­len­ter­veys­on­gel­miin – "­Su­rul­li­sim­pia ovat ta­ri­nat, joissa van­hem­mat ovat yrit­tä­neet saada nuo­rel­le apua jo lap­ses­ta asti"

12.08.2021 06:00 9
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus tuomitsi ehdollista vankeutta seksuaalirikoksista sijaishuollon erityisyksikössä

Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta van­keut­ta sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta si­jais­huol­lon eri­tyis­yk­si­kös­sä

11.08.2021 15:01 6
Tilaajille
"Kun arkijärkeä tulee iän myötä lisää, realiteetit ottavat enemmän valtaa", perustelee Oulun kaupunginvaltuutettu Saija Hyvönen siirtymistään vihreiden äänestäjistä perussuomalaisiin

"Kun ar­ki­jär­keä tulee iän myötä lisää, rea­li­tee­tit ottavat enemmän val­taa", pe­rus­te­lee Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Saija Hyvönen siir­ty­mis­tään vih­rei­den ää­nes­tä­jis­tä pe­rus­suo­ma­lai­siin

05.08.2021 14:42 17
Tilaajille
Haukiputaalle tulossa uusi lastensuojelun asumisyksikkö päihde- ja mielenterveysongelmaisille – tonttihaku käynnistyy

Hau­ki­pu­taal­le tulossa uusi las­ten­suo­je­lun asu­mis­yk­sik­kö päihde- ja mie­len­ter­veys­on­gel­mai­sil­le – tont­ti­ha­ku käyn­nis­tyy

22.06.2021 18:09 5
Tilaajille
Oulun kaupungin lausunto lastensuojelulain muutosehdotuksiin: Lakiehdotuksen työntekijämäärää ei ole saatavilla, alan koulutusta tärkeää lisätä nopeasti

Oulun kau­pun­gin lau­sun­to las­ten­suo­je­lu­lain muu­to­seh­do­tuk­siin: La­ki­eh­do­tuk­sen työn­te­ki­jä­mää­rää ei ole saa­ta­vil­la, alan kou­lu­tus­ta tärkeää lisätä no­peas­ti

20.05.2021 14:19
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten ja ikä­ih­mis­ten per­he­hoi­don on jat­kut­ta­va Oulussa

10.03.2021 05:00
Tilaajille
Avi päätti Ojantakasen sijaishuoltoyksikön valvonnan – Yksikön johtaja: Lastensuojelu ei ole enää lastensuojelua

Avi päätti Ojan­ta­ka­sen si­jais­huol­to­yk­si­kön val­von­nan – Yksikön joh­ta­ja: Las­ten­suo­je­lu ei ole enää las­ten­suo­je­lua

01.03.2021 09:54 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lai­tos­vuo­sis­taan hyö­ty­neet nuoret ovat harvoin esillä jul­ki­suu­des­sa

22.02.2021 16:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lääk­keet eivät aina rau­hoi­ta mieltä

20.02.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­jais­huol­los­sa on myös on­nis­tu­mi­sia, vaikka se ei jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa näy

19.02.2021 06:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Las­ten­suo­je­lus­sa huo­li­pu­hees­ta te­koi­hin – apua voi tarjota va­paa­muo­toi­ses­ti­kin, mikäli ha­vait­see lä­hi­pii­ris­sä avun­tar­vet­ta

19.02.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten Ys­tä­vät: Las­ten­suo­je­lun am­mat­ti­lai­set an­sait­se­vat myös ar­vos­tus­ta – si­jais­huol­lon ken­täl­lä kan­ne­taan suurta kuormaa en­nal­ta­eh­käi­se­vän työn ja muiden pal­ve­lu­jen epä­on­nis­tu­mi­sis­ta

17.02.2021 16:00 2
Tilaajille
"Monissa tapauksissa vaikuttaa siltä, että lapsia ja nuoria vain säilötään laitoksiin" – oululaislähtöinen Visa Koiso-Kanttila järkyttyi tehdessään dokumenttisarjaa lastensuojelulaitosten nuorista

"Mo­nis­sa ta­pauk­sis­sa vai­kut­taa siltä, että lapsia ja nuoria vain säi­lö­tään lai­tok­siin" – ou­lu­lais­läh­töi­nen Visa Koi­so-Kant­ti­la jär­kyt­tyi teh­des­sään do­ku­ment­ti­sar­jaa las­ten­suo­je­lu­lai­tos­ten nuo­ris­ta

13.02.2021 06:30 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Matalan kyn­nyk­sen mie­len­ter­veys­pal­ve­lut tulisi pa­laut­taa Oulun kou­lui­hin

05.02.2021 04:00
Tilaajille