Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Kisa vaalien yk­kös­pai­kas­ta on nyt huip­pu­ki­reä, ja siksi pienet mo­kai­lut tai on­nis­tu­mi­set voivat rat­kais­ta lop­pu­tu­lok­sen

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Varhaiskasvatus
Oulun kaupungilla oli viime vuonna auki 700 varhaiskasvatuksen työpaikkaa – avoimien työpaikkojen määrä kaupungin päiväkodeissa on kasvussa

Oulun kau­pun­gil­la oli viime vuonna auki 700 var­hais­kas­va­tuk­sen työ­paik­kaa – a­voi­mien työ­paik­ko­jen määrä kau­pun­gin päi­vä­ko­deis­sa on kas­vus­sa

29.03.2023 06:04 8
Suomalainen varhaiskasvatus on lapselle etuoikeus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ma­lai­nen var­hais­kas­va­tus on lap­sel­le etu­oi­keus

23.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Päivähoitomaksut alenevat Oulussa – alennus toteutetaan nostamalla maksuperusteena olevia tulorajoja

Päi­vä­hoi­to­mak­sut ale­ne­vat Oulussa – alennus to­teu­te­taan nos­ta­mal­la mak­su­pe­rus­tee­na olevia tu­lo­ra­jo­ja

07.02.2023 19:03 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On aika lo­pet­taa var­hais­kas­va­tuk­sen am­mat­ti­lais­ten ja lasten hy­vin­voin­nil­la sekä tur­val­li­suu­del­la leik­ki­mi­nen

03.02.2023 05:14 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­va­tuk­sen pe­las­ta­mi­nen ei ole ydin­fy­siik­kaa – suurin ongelma on pula kou­lu­te­tus­ta hen­ki­lö­kun­nas­ta

21.01.2023 05:30 7
Tilaajille
Välipalojen sokerimäärää vähennetään Oulun peruskouluissa ja päiväkodeissa

Vä­li­pa­lo­jen so­ke­ri­mää­rää vä­hen­ne­tään Oulun pe­rus­kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa

10.01.2023 17:56 11
Oululaisen päiväkodin johtaja etsii työntekijöitä jopa valomainoksin – "Puoli vuotta haetaan opettajaa ja meillä on nolla hakijaa"

Ou­lu­lai­sen päi­vä­ko­din johtaja etsii työn­te­ki­jöi­tä jopa va­lo­mai­nok­sin – "Puoli vuotta haetaan opet­ta­jaa ja meillä on nolla ha­ki­jaa"

02.01.2023 06:00 98
Tilaajille
SuPerin kysely: Merkittävä osa varhaiskasvatuksen työntekijöistä on harkinnut alan vaihtamista – moni sanoo henkilöstövajeen olevan arkipäivää

SuPerin kysely: Mer­kit­tä­vä osa var­hais­kas­va­tuk­sen työn­te­ki­jöis­tä on har­kin­nut alan vaih­ta­mis­ta – moni sanoo hen­ki­lös­tö­va­jeen olevan ar­ki­päi­vää

15.12.2022 07:44 6

Marika Sa­vu­kos­kes­ta Oulun var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja

14.12.2022 14:48
Oulu korottaa varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoa – alan yksityisyritysten kannattavuus halutaan turvata

Oulu ko­rot­taa var­hais­kas­va­tuk­sen pal­ve­lusete­lin arvoa – alan yk­si­tyis­yri­tys­ten kan­nat­ta­vuus ha­lu­taan turvata

14.12.2022 14:44 4
Tilaajille
Yle: Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kirjeissä havaittu tietoturvaongelmia

Yle: Oulun kau­pun­gin var­hais­kas­va­tuk­sen kir­jeis­sä ha­vait­tu tie­to­tur­va­on­gel­mia

01.12.2022 17:48 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pun­ki vaa­ran­taa yh­te­näi­sen var­hais­kas­va­tus­po­lun – pal­ve­lusete­lin pois­ta­mi­nen veisi oi­keu­den valita esi­ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­pai­kan

17.11.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­va­tuk­sen so­sio­no­min osaa­mis­ta vä­hä­tel­lään

01.11.2022 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­va­tuk­sen osaa­ja­pu­laa ei rat­kais­ta ra­ja-ai­doil­la – lain­sää­dän­töä tulee pi­kai­ses­ti tar­ken­taa siten, että mää­ri­tel­lään jo­kai­seen ryhmään paikka var­hais­kas­va­tuk­sen so­sio­no­mil­le

01.11.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jis­ta oli pulaa jo ennen la­ki­uu­dis­tus­ta

28.10.2022 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päi­vä­ko­deis­sa tar­vi­taan so­sio­no­me­ja­kin – pää­tök­siä kel­poi­suus­vaa­ti­muk­sis­ta on us­kal­let­ta­va ar­vioi­da re­hel­li­ses­ti

26.10.2022 06:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­si­tyi­sen var­hais­kas­va­tuk­sen osuutta ei pidä nostaa – Oulun oltava etu­ne­näs­sä edis­tä­mäs­sä laatua ja am­mat­ti­lais­ten hy­vin­voin­tia

18.10.2022 05:30 3
Tilaajille
"Taidekaapin metsässä asuu rapistelijoita" – Oululaisen Vihreän talon päiväkodin lapset askartelevat ja tarinoivat Anni Rapinojan taiteen johdattamana

"Tai­de­kaa­pin met­säs­sä asuu ra­pis­te­li­joi­ta" – Ou­lu­lai­sen Vihreän talon päi­vä­ko­din lapset as­kar­te­le­vat ja ta­ri­noi­vat Anni Ra­pi­no­jan taiteen joh­dat­ta­ma­na

13.10.2022 06:30
Tilaajille
Oulun kaupunki korottaa varhaiskasvatuksen henkilöstön kutsurahaa ja laajentaa sen ehtoja

Oulun kau­pun­ki ko­rot­taa var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tön kut­su­ra­haa ja laa­jen­taa sen ehtoja

19.09.2022 20:02 7
Työvuoroihin venymisestä maksettavaa kutsurahaa laajennetaan koko Oulun kaupungin varhaiskasvatukseen

Työ­vuo­roi­hin ve­ny­mi­ses­tä mak­set­ta­vaa kut­su­ra­haa laa­jen­ne­taan koko Oulun kau­pun­gin var­hais­kas­va­tuk­seen

18.09.2022 07:00 2
Tilaajille