Nokia: Oulun len­to­yh­teyk­sien näi­vet­ty­mi­nen huo­let­taa toi­mi­tus­joh­ta­ja Lund­mar­kia

Lentoyhteydet: Lygg saattaa avata yri­tyk­sil­le len­to­yh­tey­den Oulusta Hel­sin­kiin

Jalkapallostadion: Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee maa­nan­tai­na sta­dio­nin ra­hoi­tus­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Varhaiskasvatus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mah­tuu­ko sen­si­tii­vi­seen kas­va­tuk­seen lapsen itku, suut­tu­mus ja muut vaikeat tun­teet?

04.06.2023 05:30 3
Tilaajille
Pienen lapsen päiväkoti-ikävän helpottamiseen on keinonsa – Marjo Lahti on yksi Suomen vain muutamasta varhaiskasvatuksen kommunikaatio-ohjaajasta

Pienen lapsen päi­vä­ko­ti-ikä­vän hel­pot­ta­mi­seen on kei­non­sa – Marjo Lahti on yksi Suomen vain muu­ta­mas­ta var­hais­kas­va­tuk­sen kom­mu­ni­kaa­tio-oh­jaa­jas­ta

16.05.2023 19:00
Tilaajille
Suuret kaupungit: Varhaiskasvatuksen henkilöstötilanne kriittinen, uudelta hallitukselta vaaditaan ratkaisuja – "Tarvitaan yli 9 000 korkeakoulutettua vuoteen 2030 mennessä"

Suuret kau­pun­git: Var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tö­ti­lan­ne kriit­ti­nen, uudelta hal­li­tuk­sel­ta vaa­di­taan rat­kai­su­ja – "Tar­vi­taan yli 9 000 kor­kea­kou­lu­tet­tua vuoteen 2030 men­nes­sä"

24.04.2023 11:58 37
Oulun peruskoulujen ja päiväkotien ruuissa vähennettiin sokerin määrää viidenneksen

Oulun pe­rus­kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien ruuissa vä­hen­net­tiin sokerin määrää vii­den­nek­sen

19.04.2023 11:48 4
Pirjo Koret valittiin Oulun kaupungin uudeksi varhaiskasvatusjohtajaksi

Pirjo Koret va­lit­tiin Oulun kau­pun­gin uudeksi var­hais­kas­va­tus­joh­ta­jak­si

04.04.2023 20:47 5
Tilaajille
Oulun kaupungilla oli viime vuonna auki 700 varhaiskasvatuksen työpaikkaa – avoimien työpaikkojen määrä kaupungin päiväkodeissa on kasvussa

Oulun kau­pun­gil­la oli viime vuonna auki 700 var­hais­kas­va­tuk­sen työ­paik­kaa – a­voi­mien työ­paik­ko­jen määrä kau­pun­gin päi­vä­ko­deis­sa on kas­vus­sa

29.03.2023 06:04 9
Suomalainen varhaiskasvatus on lapselle etuoikeus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ma­lai­nen var­hais­kas­va­tus on lap­sel­le etu­oi­keus

23.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Päivähoitomaksut alenevat Oulussa – alennus toteutetaan nostamalla maksuperusteena olevia tulorajoja

Päi­vä­hoi­to­mak­sut ale­ne­vat Oulussa – alennus to­teu­te­taan nos­ta­mal­la mak­su­pe­rus­tee­na olevia tu­lo­ra­jo­ja

07.02.2023 19:03 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On aika lo­pet­taa var­hais­kas­va­tuk­sen am­mat­ti­lais­ten ja lasten hy­vin­voin­nil­la sekä tur­val­li­suu­del­la leik­ki­mi­nen

03.02.2023 05:14 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­va­tuk­sen pe­las­ta­mi­nen ei ole ydin­fy­siik­kaa – suurin ongelma on pula kou­lu­te­tus­ta hen­ki­lö­kun­nas­ta

21.01.2023 05:30 7
Tilaajille
Välipalojen sokerimäärää vähennetään Oulun peruskouluissa ja päiväkodeissa

Vä­li­pa­lo­jen so­ke­ri­mää­rää vä­hen­ne­tään Oulun pe­rus­kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa

10.01.2023 17:56 11
Oululaisen päiväkodin johtaja etsii työntekijöitä jopa valomainoksin – "Puoli vuotta haetaan opettajaa ja meillä on nolla hakijaa"

Ou­lu­lai­sen päi­vä­ko­din johtaja etsii työn­te­ki­jöi­tä jopa va­lo­mai­nok­sin – "Puoli vuotta haetaan opet­ta­jaa ja meillä on nolla ha­ki­jaa"

02.01.2023 06:00 98
Tilaajille
SuPerin kysely: Merkittävä osa varhaiskasvatuksen työntekijöistä on harkinnut alan vaihtamista – moni sanoo henkilöstövajeen olevan arkipäivää

SuPerin kysely: Mer­kit­tä­vä osa var­hais­kas­va­tuk­sen työn­te­ki­jöis­tä on har­kin­nut alan vaih­ta­mis­ta – moni sanoo hen­ki­lös­tö­va­jeen olevan ar­ki­päi­vää

15.12.2022 07:44 6

Marika Sa­vu­kos­kes­ta Oulun var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja

14.12.2022 14:48
Oulu korottaa varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoa – alan yksityisyritysten kannattavuus halutaan turvata

Oulu ko­rot­taa var­hais­kas­va­tuk­sen pal­ve­lusete­lin arvoa – alan yk­si­tyis­yri­tys­ten kan­nat­ta­vuus ha­lu­taan turvata

14.12.2022 14:44 4
Tilaajille
Yle: Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kirjeissä havaittu tietoturvaongelmia

Yle: Oulun kau­pun­gin var­hais­kas­va­tuk­sen kir­jeis­sä ha­vait­tu tie­to­tur­va­on­gel­mia

01.12.2022 17:48 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pun­ki vaa­ran­taa yh­te­näi­sen var­hais­kas­va­tus­po­lun – pal­ve­lusete­lin pois­ta­mi­nen veisi oi­keu­den valita esi­ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­pai­kan

17.11.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­va­tuk­sen so­sio­no­min osaa­mis­ta vä­hä­tel­lään

01.11.2022 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­va­tuk­sen osaa­ja­pu­laa ei rat­kais­ta ra­ja-ai­doil­la – lain­sää­dän­töä tulee pi­kai­ses­ti tar­ken­taa siten, että mää­ri­tel­lään jo­kai­seen ryhmään paikka var­hais­kas­va­tuk­sen so­sio­no­mil­le

01.11.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jis­ta oli pulaa jo ennen la­ki­uu­dis­tus­ta

28.10.2022 06:00 9
Tilaajille