Estonia: Täl­lai­nen on suo­ma­lai­nen Es­to­nia-to­dis­ta­ja – Harri Ruot­sa­lai­nen kertoo näh­neen­sä to­dis­teen up­poa­mi­sen syistä

Jääkiekko: Kärp­pien huip­pu­vi­rei­nen ve­nä­läis­vah­ti kertoo, kuka hän oikein on

Mainos: Kaleva Median ja­ka­ja­na saat vai­kut­taa omaan työ­mää­rää­si ja tienaat sen mu­kai­ses­ti. Klikkaa tästä täyt­tä­mään työ­ha­ke­mus.

Varhaiskasvatus
Kuukausi
Lapsi odottaa hiki hatussa ja hoitajan olo on riittämätön, pääluottamusmiehen mukaan varhaiskasvatus on kriisiytynyt – Oulu rekrytoi sijaisia eläkkeeltä ja somessa

Lapsi odottaa hiki hatussa ja hoi­ta­jan olo on riit­tä­mä­tön, pää­luot­ta­mus­mie­hen mukaan var­hais­kas­va­tus on krii­siy­ty­nyt – Oulu rek­ry­toi si­jai­sia eläk­keel­tä ja somessa

13.10.2021 17:09 21
Tilaajille
Ii päätti: Olhavan Tenavatupa lopetetaan, myös koulun lakkautus etenee: Perusopetuksessa ollut tänä vuonna 25 oppilasta

Ii päätti: Olhavan Te­na­va­tu­pa lo­pe­te­taan, myös koulun lak­kau­tus etenee: Pe­rus­ope­tuk­ses­sa ollut tänä vuonna 25 op­pi­las­ta

13.10.2021 15:25 8
Tilaajille
Oulun päiväkodeissa paha pula sijaisista – "Jouduttu sulkemaan avointa varhaiskasvatusta, vanhempia jouduttu pyytämään hakemaan lapsensa normaalia aikaisemmin"

Oulun päi­vä­ko­deis­sa paha pula si­jai­sis­ta – "Jou­dut­tu sul­ke­maan avointa var­hais­kas­va­tus­ta, van­hem­pia jou­dut­tu pyy­tä­mään ha­ke­maan lap­sen­sa nor­maa­lia ai­kai­sem­min"

12.10.2021 16:55 57
Marjaana Lassi näkee tärkeänä kulkea perheiden rinnalla: "On tarpeen pohtia, miten me kirkon kasvatuksen ammattilaiset toimimme tässä ajassa parhaalla mahdollisella tavalla Taivaan Isän käsinä ja jalkoina"

Mar­jaa­na Lassi näkee tär­keä­nä kulkea per­hei­den rin­nal­la: "On tarpeen pohtia, miten me kirkon kas­va­tuk­sen am­mat­ti­lai­set toi­mim­me tässä ajassa par­haal­la mah­dol­li­sel­la tavalla Taivaan Isän käsinä ja jal­koi­na"

08.10.2021 08:45
Tilaajille
Oulussa lapsia hoidetaan muita kuntia enemmän yksityisissä päiväkodeissa – varhaiskasvatusjohtaja: "Haasteena on kyetä tarjoamaan yhdenvertaiset palvelut"

Oulussa lapsia hoi­de­taan muita kuntia enemmän yk­si­tyi­sis­sä päi­vä­ko­deis­sa – var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja: "Haas­tee­na on kyetä tar­joa­maan yh­den­ver­tai­set pal­ve­lut"

30.09.2021 10:27 10
Tilaajille
Vanhemmat
Oulu saa noin miljoona euroa valtion avustusta koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa

Oulu saa noin mil­joo­na euroa valtion avus­tus­ta ko­ro­na­epi­de­mian vai­ku­tus­ten ta­soit­ta­mi­seen var­hais­kas­va­tuk­ses­sa ja esi- ja pe­rus­ope­tuk­ses­sa

10.09.2021 11:05
Tilaajille
Osassa Oulun päiväkodeista jo viskarit aloittavat eskarin

Osassa Oulun päi­vä­ko­deis­ta jo vis­ka­rit aloit­ta­vat eskarin

04.08.2021 06:00
Koronasta on tullut ammattitauti uusille ryhmille – ilmoituksia tekevät opettajat, asentajat ja rakennusalan työntekijät

Ko­ro­nas­ta on tullut am­mat­ti­tau­ti uusille ryh­mil­le – il­moi­tuk­sia tekevät opet­ta­jat, asen­ta­jat ja ra­ken­nus­alan työn­te­ki­jät

30.06.2021 18:30 7
Tilaajille
Pienet lapset ovat käyneet koronatestissä jopa kymmenen kertaa, päiväkodit joutuvat tulkitsemaan virallisia ohjeita tapauskohtaisesti – "Palkinnoksi on ostettu aina uusi lelu"

Pienet lapset ovat käyneet ko­ro­na­tes­tis­sä jopa kym­me­nen kertaa, päi­vä­ko­dit jou­tu­vat tul­kit­se­maan vi­ral­li­sia ohjeita ta­paus­koh­tai­ses­ti – "Pal­kin­nok­si on ostettu aina uusi lelu"

07.05.2021 20:00 14
Tilaajille
Oulun kaupungin varhaiskasvatus pyytää huoltajia ilmoittamaan lapsen ensi kesän poissaolon – Kysyimme, johtaako epäselvä viesti vanhempia harhaan

Oulun kau­pun­gin var­hais­kas­va­tus pyytää huol­ta­jia il­moit­ta­maan lapsen ensi kesän pois­sa­olon – Ky­syim­me, joh­taa­ko epä­sel­vä viesti van­hem­pia harhaan

14.04.2021 06:00 13
Tilaajille
Liuta Oulun kaupungin esikouluja mukaan kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun

Liuta Oulun kau­pun­gin esi­kou­lu­ja mukaan kak­si­vuo­ti­seen esi­ope­tus­ko­kei­luun

13.04.2021 10:02 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­va­tus­alan ve­to­voi­ma – mää­rä­tie­toi­nen teko on pa­ran­taa kor­kea­kou­lu­jen tut­kin­to­ra­ken­teen toi­mi­vuut­ta

24.02.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jien kel­poi­suu­dek­si tulee säätää kas­va­tus­tie­teen mais­te­ri­tut­kin­to

22.02.2021 08:00 5
Tilaajille
Varhaiskasvatus luo pohjan elinikäiselle oppimiselle
Kolumni

Var­hais­kas­va­tus luo pohjan elin­ikäi­sel­le op­pi­mi­sel­le

13.02.2021 12:00 3
Tilaajille
Oulun varhaiskasvatuksessa on aika täyttä – "Pisimmät matkat saattavat olla jopa yli kymmenen tai kaksikymmentä kilometriä"

Oulun var­hais­kas­va­tuk­ses­sa on aika täyttä – "Pi­sim­mät matkat saat­ta­vat olla jopa yli kym­me­nen tai kak­si­kym­men­tä ki­lo­met­riä"

08.02.2021 18:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tärkeä viesti yh­teis­kun­nal­ta per­hei­den suun­taan olisi, että myös kotona tehtävä var­hais­kas­va­tus on tu­ke­mi­sen ar­voi­nen asia

25.01.2021 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­va­tus toimii suurten pai­nei­den kes­kel­lä ja hen­ki­lös­tö nään­tyy, onko meillä siihen varaa?

28.12.2020 06:00 3
Tilaajille
Entä jos mikään ei pidättele lasta? Varhaiskasvatusyksiköiden on suunniteltava ja harjoiteltava siltä varalta, että lapsi katoaa omille teilleen

Entä jos mikään ei pi­dät­te­le lasta? Var­hais­kas­va­tus­yk­si­köi­den on suun­ni­tel­ta­va ja har­joi­tel­ta­va siltä va­ral­ta, että lapsi katoaa omille teil­leen

16.12.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­va­tus­myön­tei­syys lisää var­hais­kas­va­tuk­sen ja kunnan ve­to­voi­maa

04.12.2020 06:00
Tilaajille
Lapsia pompsahtaa lisää varhaiskasvatukseen Oulussa – henkilökuntaa tarvitaan lisää ensi vuonna

Lapsia pomp­sah­taa lisää var­hais­kas­va­tuk­seen Oulussa – hen­ki­lö­kun­taa tar­vi­taan lisää ensi vuonna

01.12.2020 21:03 1
Tilaajille