Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Digitalisaatio
Kuukausi
Pohde ottamassa käyttöön chattibotin – Tekoäly tulee vauhdilla terveydenhuoltoon, kansalaisilla epäilyksensä: ”Korkeintaan yhtä luotettavaa kuin Google"

Pohde ot­ta­mas­sa käyt­töön chat­ti­bo­tin – Tekoäly tulee vauh­dil­la ter­vey­den­huol­toon, kan­sa­lai­sil­la epäi­lyk­sen­sä: ”Kor­kein­taan yhtä luo­tet­ta­vaa kuin Google"

07.02.2024 06:00 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapset käyt­tä­vät liikaa ruutuja – on tärkeää olla tyl­siä­kin hetkiä, ne kan­nus­ta­vat käyt­tä­mään mie­li­ku­vi­tus­ta

03.02.2024 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Homo sapiens vai Homo stu­bi­dus? – suuria ih­mis­jouk­ko­ja riivaa kiire ja hy­per­ak­ti­vi­teet­ti

27.01.2024 06:00 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pel­käl­lä digillä vas­ta­taan huo­nos­ti po­ti­lai­den tar­pei­siin

26.01.2024 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Di­gi­tai­ta­vat am­mat­ti­lai­set pitävät Suomen pin­nal­la

23.01.2024 05:30 2
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asia­kas­nä­kö­kul­ma pää­osaan sote-pal­ve­luis­sa – di­gi­ta­li­saa­tio ja etä­pal­ve­lut voivat hyvin pal­vel­la joi­ta­kin koh­de­ryh­miä, mutta eivät kaikkia

11.01.2024 06:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tekoäly maalaa su­rul­li­sen kuvan kie­les­tä

03.01.2024 06:00 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mu­siik­ki­sa­dut unoh­det­tu keino lisätä lu­ku­in­toa – "it­sel­lä­ni on vain mukavia muis­to­ja ajois­ta, jotka vietin lapsena mu­siik­ki­sa­tu­ja kuun­nel­len"

20.12.2023 06:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rä­jäy­te­tään ope­tus­suun­ni­tel­mat – ope­tel­laan pe­rus­asiat

19.12.2023 06:00 22
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Äly­lait­teet oh­jaa­vat lapsia ly­hyt­jän­tei­syy­teen – ny­ky­päi­vän kou­luis­sa opet­ta­jat on lai­tet­tu mah­dot­to­man eteen

15.12.2023 06:00 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ma­lai­set me­nes­ty­vät edel­leen hyvin Pi­sa-tut­ki­muk­sis­sa

13.12.2023 06:00 21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vi­taan yh­teis­tä vas­tuun­kan­toa – nyt liian monelle ”mik­kään ei oo mittään ja kukkaan ei oo mik­kään”

27.11.2023 05:30 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ky­ber­tur­val­li­suut­ta on vah­vis­tet­ta­va joka tasolla – geo­po­liit­ti­set jän­nit­teet, sodat ja kes­ki­näi­set riip­pu­vuu­det li­sää­vät tar­vet­ta va­rau­tua häi­riöi­hin

26.10.2023 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Te­ko­äly­huu­man kes­kel­lä ei saa unohtaa pe­rus­asioi­ta – moni työ­paik­ka on va­lo­vuo­sien päässä to­del­li­ses­ta di­gi­ta­li­saa­tios­ta

15.10.2023 05:00 2
Suomi palasi digitalisaation kärkimaaksi ja jätti Tanskan taakseen – Ministeri Ranne: "Tänään voin onnitella Suomea digimestaruudesta"

Suomi palasi di­gi­ta­li­saa­tion kär­ki­maak­si ja jätti Tanskan taak­seen – Mi­nis­te­ri Ranne: "Tänään voin on­ni­tel­la Suomea di­gi­mes­ta­ruu­des­ta"

04.10.2023 15:58 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ap­tee­kit voi­si­vat tukea hy­vin­voin­ti­aluei­ta – pal­ve­lu­ja kes­ki­te­tään, di­gi­ta­li­soi­daan ja ter­veys­ase­mia lak­kau­te­taan

04.10.2023 06:00 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tekoäly tekee tuloaan työ­pai­koil­le, eikä sitä kannata yrittää hi­das­taa

01.10.2023 06:00 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vielä on mah­dol­li­suus pe­las­taa pe­rus­kou­lu – ki­tey­te­tään ope­tus­suun­ni­tel­maa, pie­nen­ne­tään ryh­mä­ko­ko­ja ja jä­te­tään kän­ny­kät kotiin

17.07.2023 06:00 13
Tilaajille
Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma uuden hallituksen evästyksistä: Uudistuksissa menty Pohteella oikeaan suuntaan, mutta ei vielä riittävästi

Hy­vin­voin­ti­alue­joh­ta­ja Ilkka Luoma uuden hal­li­tuk­sen eväs­tyk­sis­tä: Uu­dis­tuk­sis­sa menty Poh­teel­la oikeaan suun­taan, mutta ei vielä riit­tä­väs­ti

28.06.2023 06:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Di­gi­loi­kan aika ei ole vielä – kaikki ikä­ih­mi­set eivät kykene di­gi­taa­li­ses­sa maail­mas­sa toi­mi­maan

20.06.2023 05:30 9
Tilaajille