Kylät: Lai­ta­saa­ren asuk­kaat kehuvat omaa idyl­liään

Sää: Kolea kesäsää vaihtuu ensi vii­kol­la läm­pi­mään

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Digitalisaatio
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­nen on osa Eu­roo­pan ky­ber­tur­val­li­suut­ta – tur­val­li­nen di­gi­taa­li­saa­tio tekee ihmisen arjesta su­ju­vam­paa

26.05.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tut­ki­joi­den rooli asian­tun­ti­joi­na tuotava vah­vem­min esiin

20.05.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pienten kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­nen vaa­ran­taa suo­ma­lai­sen pe­rus­kou­lun

16.05.2023 06:00 5
Tilaajille
Alustataloudella on omat sääntönsä – digitaalisten alustojen, sähkö- ja äänikirjojen tarjoajien ansaintalogiikka antaa tekijöille murto-osia siitä, mikä on käytäntö painettujen kirjojen kohdalla
Kolumni

Alus­ta­ta­lou­del­la on omat sään­tön­sä – di­gi­taa­lis­ten alus­to­jen, sähkö- ja ää­ni­kir­jo­jen tar­joa­jien an­sain­ta­lo­giik­ka antaa te­ki­jöil­le mur­to-osia siitä, mikä on käy­tän­tö pai­net­tu­jen kir­jo­jen koh­dal­la

06.05.2023 06:00 2
Tilaajille
Lehden lukijoille arvokas journalismi täydentyy eri alustoilla

Lehden lu­ki­joil­le arvokas jour­na­lis­mi täy­den­tyy eri alus­toil­la

29.04.2023 16:00 3
Tilaajille
Kavereita riittää, mutta ystävät käyvät vähiin: "Rakastumisia tulee ja menee, mutta ystävyys kestää usein läpi elämän"
Essee

Ka­ve­rei­ta riit­tää, mutta ystävät käyvät vähiin: "Ra­kas­tu­mi­sia tulee ja menee, mutta ys­tä­vyys kestää usein läpi elämän"

28.04.2023 15:30 4
Tilaajille
Näin EU tarkkailee tukiaisia saaneita peltoja satelliiteista –  "Tarkastuspyyntö tulee suoraan kännykkään. Ellei viestiin reagoi, viljelijän tulkitaan hyväksyvän satelliittiin näkyvän tiedon"

Näin EU tark­kai­lee tu­kiai­sia saa­nei­ta peltoja sa­tel­lii­teis­ta –  "Tar­kas­tus­pyyn­tö tulee suoraan kän­nyk­kään. Ellei vies­tiin reagoi, vil­je­li­jän tul­ki­taan hy­väk­sy­vän sa­tel­liit­tiin näkyvän tiedon"

26.04.2023 17:00 1
Tilaajille
Sunnuntain paperisanomalehdet vaipuvat vähitellen historiaan, mutta sitä ei nähdä journalismin suurimpana uhkana – "Sunnuntain printti ei pelasta yhtään mitään"

Sun­nun­tain pa­pe­ri­sa­no­ma­leh­det vai­pu­vat vä­hi­tel­len his­to­riaan, mutta sitä ei nähdä jour­na­lis­min suu­rim­pa­na uhkana – "Sun­nun­tain printti ei pelasta yhtään mitään"

10.04.2023 09:25 57
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­nuus­sa ta­pah­tuu vihreän siir­ty­män rin­ta­mal­la – len­toyh­teyk­sien, rai­de­lii­ken­teen ja tiestön tulee pystyä vas­taa­maan elin­kei­no­elä­män tuomaan po­si­tii­vi­seen ke­hi­tyk­seen

07.04.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Di­gi­ta­li­saa­tion ja tek­no­lo­gian hyödyt uh­kaa­vat jäädä sotessa saa­vut­ta­mat­ta – moni ke­hi­tys­pyr­ki­mys ka­riu­tuu tiuk­kaan sään­te­lyyn

03.04.2023 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä ha­luai­sit kysyä ope­tus­mi­nis­te­ril­tä ma­te­ma­tii­kas­ta ja sen ope­tuk­ses­ta?

29.03.2023 05:00 3
Tilaajille
Seppo Määttä valittiin puheenjohtajaksi digitalisaatiota edistävään yhteisöön

Seppo Määttä va­lit­tiin pu­heen­joh­ta­jak­si di­gi­ta­li­saa­tio­ta edis­tä­vään yh­tei­söön

22.03.2023 11:51 7
Puheenaihe: Pitäisikö pankkitunnuksista luopua yleisessä verkkoasioinnissa?

Pu­hee­nai­he: Pi­täi­si­kö pank­ki­tun­nuk­sis­ta luopua ylei­ses­sä verk­koa­sioin­nis­sa?

26.02.2023 08:00
Tilaajille
Äänestä: Pitäisikö pankkitunnuksien käytöstä luopua?

Ää­nes­tä: Pi­täi­si­kö pank­ki­tun­nuk­sien käy­tös­tä luopua?

24.02.2023 13:49 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­kil­la on oikeus mielen hy­vin­voin­tiin – di­gi­ta­li­saa­tio on yksi rat­kai­su mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den pa­ran­ta­mi­sek­si

13.01.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jouluna yk­si­näi­syys ko­ros­tuu – jo­kai­nen meistä voi auttaa

20.12.2022 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Käsillä te­ke­mi­nen tuottaa mie­li­hy­vää – di­gi­ym­pä­ris­tös­sä peukalo jää melkein toi­met­to­mak­si

24.11.2022 06:00
Tilaajille
Läheisen kuolema ajaa omaiset paperiralliin – Kansanedustaja Satu Hassi menetti miehensä lähes kaksi vuotta sitten ja asiat ovat vieläkin kesken

Lä­hei­sen kuolema ajaa omaiset pa­pe­ri­ral­liin – Kan­san­edus­ta­ja Satu Hassi menetti mie­hen­sä lähes kaksi vuotta sitten ja asiat ovat vie­lä­kin kesken

23.11.2022 18:30 17
Tilaajille
Hyvinvointivaltion palvelut vähenevät, jos digitalisaatio ei etene ­– Digi- ja väestötietovirasto toivoo hallitusohjelmaan etusijaa sähköiselle asioinnille

Hy­vin­voin­ti­val­tion pal­ve­lut vä­he­ne­vät, jos di­gi­ta­li­saa­tio ei etene – Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to toivoo hal­li­tus­oh­jel­maan etu­si­jaa säh­köi­sel­le asioin­nil­le

19.11.2022 08:00 5
Tilaajille
Oululainen Sanna-Leena Knuuttila kirjoittaa selkokielellä, jottei kukaan jää vaille tietoa siksi, että lukeminen on vaikeaa: "Selkokieli on helppo ja halpa tapa ehkäistä syrjäytymistä"

Ou­lu­lai­nen San­na-Lee­na Knuut­ti­la kir­joit­taa sel­ko­kie­lel­lä, jottei kukaan jää vaille tietoa siksi, että lu­ke­mi­nen on vai­keaa: "Sel­ko­kie­li on helppo ja halpa tapa eh­käis­tä syr­jäy­ty­mis­tä"

17.11.2022 06:00 3
Tilaajille