Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Mielenterveys: Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Taksit
Oulussa taksilla mennään eniten lentoasemalle, sairaalaan ja baariin – katso taksifirman kokoama lista suosituimmista kohteista

Oulussa tak­sil­la mennään eniten len­toa­se­mal­le, sai­raa­laan ja baariin – katso tak­si­fir­man kokoama lista suo­si­tuim­mis­ta koh­teis­ta

20.01.2023 08:39 9
Joukkoliikenteen alv-alennuksen vaikutusta vielä vaikea arvioida – Oulun seudun bussiliikenteen arvolippujen veron poistosta päätetään ensi viikolla

Jouk­ko­lii­ken­teen alv-alen­nuk­sen vai­ku­tus­ta vielä vaikea ar­vioi­da – Oulun seudun bus­si­lii­ken­teen ar­vo­lip­pu­jen veron pois­tos­ta pää­te­tään ensi vii­kol­la

13.01.2023 05:00 7
Tilaajille
Erityistaksien maksusysteemiä on muutettu Oulussa – lukija pelkää, että kotiin kolahtaa kerralla iso lasku

Eri­tyis­tak­sien mak­su­sys­tee­miä on muu­tet­tu Oulussa – lukija pelkää, että kotiin ko­lah­taa ker­ral­la iso lasku

15.11.2022 10:03 3
Tilaajille
Oulun ja lähialueen taksiliikenteeseen tehtiin valvontaisku: Asiat olivat pääosin kunnossa, mutta huomautettavaa löytyi yli kolmanneksesta tarkastetuista takseista

Oulun ja lä­hi­alueen tak­si­lii­ken­tee­seen tehtiin val­von­tais­ku: Asiat olivat pääosin kun­nos­sa, mutta huo­mau­tet­ta­vaa löytyi yli kol­man­nek­ses­ta tar­kas­te­tuis­ta tak­seis­ta

12.11.2022 13:14 34
Traficom perui lähes sata taksiliikennelupaa Pohjois-Pohjanmaalla – ammattipätevyys tai y-tunnus jätetty hankkimatta ajoissa

Tra­fi­com perui lähes sata tak­si­lii­ken­ne­lu­paa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – am­mat­ti­pä­te­vyys tai y-tun­nus jätetty hank­ki­mat­ta ajoissa

03.11.2022 15:52 13
Tilaajille
Taksiuudistus nosti keskimääräisiä hintoja varsinkin pienissä kunnissa, mutta vertailemalla voi löytää edullisemmat matkat

Tak­si­uu­dis­tus nosti kes­ki­mää­räi­siä hintoja var­sin­kin pie­nis­sä kun­nis­sa, mutta ver­tai­le­mal­la voi löytää edul­li­sem­mat matkat

01.11.2022 11:50 5
Pimeitä palkkoja, kirjaamatta jätettyjä ajoja, taksamittarin väärinkäyttöä – Verohallinto löysi taksialalta miljoonien eurojen arvosta harmaata taloutta

Pimeitä palk­ko­ja, kir­jaa­mat­ta jä­tet­ty­jä ajoja, tak­sa­mit­ta­rin vää­rin­käyt­töä – Ve­ro­hal­lin­to löysi tak­si­alal­ta mil­joo­nien eurojen arvosta har­maa­ta ta­lout­ta

26.10.2022 11:02 48
Uber-kyytipalvelu aloittaa tänään keskiviikkona Oulussa – kohua herättänyt teknologiayritys uskoo palvelunsa kasvuun

Uber-kyy­ti­pal­ve­lu aloit­taa tänään kes­ki­viik­ko­na Oulussa – kohua he­rät­tä­nyt tek­no­lo­gia­yri­tys uskoo pal­ve­lun­sa kasvuun

19.10.2022 08:00 26
Tilaajille
Poliisi ja aluehallintovirasto valvoivat Oulun takseja: Asiat olivat suurimmaksi osaksi kunnossa

Poliisi ja alue­hal­lin­to­vi­ras­to val­voi­vat Oulun tak­se­ja: Asiat olivat suu­rim­mak­si osaksi kun­nos­sa

08.10.2022 08:14 27
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Am­bu­lans­sin ti­lan­nut sai pelkän tak­si­kyy­din

14.03.2022 05:00 2
Tilaajille
Taksit pantiin uuteen järjestykseen Oulunsalon lentokentällä

Taksit pantiin uuteen jär­jes­tyk­seen Ou­lun­sa­lon len­to­ken­täl­lä

09.01.2022 06:00 53
Tilaajille
Finavia kilpailutti Oulun lentokentän taksipalvelut, mukaan kaksi uutta sopimustaksikumppania – Menevä Oy:lla sopimus myös Rovaniemelle

Finavia kil­pai­lut­ti Oulun len­to­ken­tän tak­si­pal­ve­lut, mukaan kaksi uutta so­pi­mus­tak­si­kump­pa­nia – Menevä Oy:lla sopimus myös Ro­va­nie­mel­le

30.12.2021 09:34 9
Vuoden vaihteen jälkeen Pohjois-Pohjanmaalla Kela-taksiksi voi valita Pohjois-Suomen Taksin tai Tampereen Aluetaksin – myös tilausnumerot muuttuvat

Vuoden vaih­teen jälkeen Poh­jois-Poh­jan­maal­la Ke­la-tak­sik­si voi valita Poh­jois-Suo­men Taksin tai Tam­pe­reen Alue­tak­sin – ­myös ti­laus­nu­me­rot muut­tu­vat

13.12.2021 15:49 4
Taksiala painii koronan ja lakiuudistusten lieveilmiöiden kanssa – Miten käy oululaisen pienyrittäjän, kun lentokentän taksitolpat kilpailutetaan?

Tak­si­ala painii koronan ja la­ki­uu­dis­tus­ten lie­ve­il­miöi­den kanssa – Miten käy ou­lu­lai­sen pie­ny­rit­tä­jän, kun len­to­ken­tän tak­si­tol­pat kil­pai­lu­te­taan?

04.11.2021 06:00 26
Tilaajille
Viranomaiset ratsasivat takseja Oulun seudulla: Huomautettavaa yli neljänneksessä takseista – "Olivat jostain ihmeen syystä saaneet taksiajoluvan"

Vi­ran­omai­set rat­sa­si­vat takseja Oulun seu­dul­la: Huo­mau­tet­ta­vaa yli nel­jän­nek­ses­sä tak­seis­ta – "Olivat jostain ihmeen syystä saaneet tak­sia­jo­lu­van"

24.10.2021 12:10 67
Tilaajille
Lähes ummikkokin voi ajaa taksia – Oulun poliisi huolissaan myös somen laittomista taksi- ja tavarakuskeista, jotka vievät leipää laillisilta yrittäjiltä

Lähes um­mik­ko­kin voi ajaa taksia – Oulun poliisi huo­lis­saan myös somen lait­to­mis­ta taksi- ja ta­va­ra­kus­keis­ta, jotka vievät leipää lail­li­sil­ta yrit­tä­jil­tä

15.10.2021 06:00 27
Tilaajille
Väkivaltainen matkustaja pahoinpiteli taksinkuljettajan Oulun Martinniemessä – tarttui rattiin kesken ajomatkan

Vä­ki­val­tai­nen mat­kus­ta­ja pa­hoin­pi­te­li tak­sin­kul­jet­ta­jan Oulun Mar­tin­nie­mes­sä – tarttui rattiin kesken ajo­mat­kan

11.10.2021 15:32 5
Tilaajille
Miljoonien kilometrien taksimies Janne Åman vaihtoi polttomoottorin sähköön – "Enemmän se muutos on isännän korvien välissä"

Mil­joo­nien ki­lo­met­rien tak­si­mies Janne Åman vaihtoi polt­to­moot­to­rin sähköön – "E­nem­män se muutos on isännän korvien vä­lis­sä"

10.10.2021 18:30 13
Tilaajille
Kysyimme, miksi kehitysvammaisten nuorten kuljetukset takkuavat – "Perheet joutuvat joustamaan kyytien armoilla kohtuuttoman paljon"

Ky­syim­me, miksi ke­hi­tys­vam­mais­ten nuorten kul­je­tuk­set tak­kua­vat – "Per­heet jou­tu­vat jous­ta­maan kyytien ar­moil­la koh­tuut­to­man paljon"

12.08.2021 18:00 10
Tilaajille
Enimmillään liki kolmasosa Otaxin autoista on seissyt tallissa – ”Yrityksiä myydään nyt joka kuukausi”

Enim­mil­lään liki kol­mas­osa Otaxin au­tois­ta on seissyt tal­lis­sa – ”Y­ri­tyk­siä myydään nyt joka kuu­kau­si”

22.04.2021 06:08 29