Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Yksinäisyys
Kysyimme oululaisilta, miten yksinäisyyttä voi helpottaa – Yksinäisyyden hintalappu Pohjois-Pohjanmaalla yli 400 miljoonaa euroa

Ky­syim­me ou­lu­lai­sil­ta, miten yk­si­näi­syyt­tä voi hel­pot­taa – Yk­si­näi­syy­den hin­ta­lap­pu Poh­jois-Poh­jan­maal­la yli 400 mil­joo­naa euroa

16.02.2024 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ai­vo­in­fark­tin sai­ras­ta­nut tar­vit­si­si tukea

16.02.2024 05:00 1
Laanilan lukion nuorista osa koki, etteivät aikuiset juuri kysele heidän kuulumisiaan – Nyt koulussa toimii ohjelma, jota tuetaan Yhteisvastuu-keräyksellä

Laa­ni­lan lukion nuo­ris­ta osa koki, ett­ei­vät ai­kui­set juuri kysele heidän kuu­lu­mi­siaan – Nyt kou­lus­sa toimii oh­jel­ma, jota tuetaan Yh­teis­vas­tuu-ke­räyk­sel­lä

06.02.2024 19:00 1
Tilaajille
Sinkkujen kierrätysilta tekee paluun Limingantullissa – leikkimielisen tapahtuman takana vakavampi huoli yksinäisyydestä

Sink­ku­jen kier­rä­tys­il­ta tekee paluun Li­min­gan­tul­lis­sa – leik­ki­mie­li­sen ta­pah­tu­man takana va­ka­vam­pi huoli yk­si­näi­syy­des­tä

16.11.2023 13:27 4
Oululainen Jani Isokääntä auttaa eronneita miehiä työkseen – "Ero tulee usein miehelle täytenä yllätyksenä"

Ou­lu­lai­nen Jani Iso­kään­tä auttaa eron­nei­ta miehiä työk­seen – "Ero tulee usein mie­hel­le täytenä yl­lä­tyk­se­nä"

06.11.2023 08:37 4
Yli 100 kertaa arkkua kantanut Elisa Rasmusson tietää, millaista on haudata yksinäinen ihminen – Oulun kaupunki sai kesällä yllättävän tiedon vainajasta, joka oli jäänyt ilman hautausta

Yli 100 kertaa arkkua kan­ta­nut Elisa Ras­mus­son tietää, mil­lais­ta on haudata yk­si­näi­nen ihminen – Oulun kau­pun­ki sai kesällä yl­lät­tä­vän tiedon vai­na­jas­ta, joka oli jäänyt ilman hau­taus­ta

04.11.2023 06:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Au­te­taan, kuun­nel­laan ja ollaan tukena

21.09.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pelkoa, häpeää, syyl­li­syyt­tä – kodin mie­len­ter­veys­on­gel­mat voivat ajaa yk­si­näi­syy­teen

05.09.2023 06:00 2
Tilaajille
Yksinäisyyden synnyn syihin puututtava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­si­näi­syy­den synnyn syihin puu­tut­ta­va

08.08.2023 16:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­mis­te­taan, että yk­si­kään opis­ke­li­ja ei jää yksin

08.08.2023 07:30 2
Tilaajille
Mikä helpottaisi yksinäisyyttä? Ammattilaisilla on ratkaisuja, mutta hyvinvoinnin edistämisen päällikkö Sanna Salmela haluaa tietää, mitä muut sanovat

Mikä hel­pot­tai­si yk­si­näi­syyt­tä? Am­mat­ti­lai­sil­la on rat­kai­su­ja, mutta hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sen pääl­lik­kö Sanna Salmela haluaa tietää, mitä muut sanovat

29.06.2023 07:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Moikkaa naa­pu­ria per­jan­tai­na – miksi naa­pu­rei­den aut­ta­mi­nen on tär­keää?

25.05.2023 05:00 1
Tilaajille
Pahanolon paljastaminen voi olla alku parempaan – Mannerheimin Lastensuojeluliitto hakee uusia päivystäjiä lasten ja nuorten puhelinpalveluun

Pa­hanolon pal­jas­ta­mi­nen voi olla alku pa­rem­paan – ­Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­liit­to hakee uusia päi­vys­tä­jiä lasten ja nuorten pu­he­lin­pal­ve­luun

21.02.2023 16:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­si­näi­syys paranee naa­pu­ri­yh­tei­sö­jä vah­vis­ta­mal­la – yh­tei­söl­li­nen asuin­ym­pä­ris­tö on tur­val­li­nen ja ta­voi­tel­ta­va asia

16.02.2023 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­si­näi­syy­teen puut­tu­mi­nen on jo­kai­sen vel­vol­li­suus

16.01.2023 05:45 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jouluna yk­si­näi­syys ko­ros­tuu – jo­kai­nen meistä voi auttaa

20.12.2022 06:00 3
Tilaajille
Jos yksinolo jouluna ahdistaa, lähde neljän seinän sisältä – Tiina Kilpelänaho keksi rohkean vaihtoehdon yksinäiselle kotijoululle

Jos yk­sin­olo jouluna ah­dis­taa, lähde neljän seinän sisältä – Tiina Kil­pe­lä­na­ho keksi rohkean vaih­to­eh­don yk­si­näi­sel­le ko­ti­jou­lul­le

18.12.2022 11:00 1
Tilaajille
Terhi on kärsinyt porukan ulkopuolelle jäämisestä koko ikänsä, Sarilla ei ole ketään, ketä pyytää kahviseuraksi – aikuisiän yksinäisyys koskettaa monia

Terhi on kär­si­nyt porukan ul­ko­puo­lel­le jää­mi­ses­tä koko ikänsä, Sarilla ei ole ketään, ketä pyytää kah­vi­seu­rak­si – ai­kuis­iän yk­si­näi­syys kos­ket­taa monia

10.12.2022 11:30 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Etä­opis­ke­lu lisää yk­si­näi­syyt­tä – on vaikea ym­mär­tää, miksi Oulun yli­opis­to jär­jes­tää edel­leen kurs­se­ja etänä

01.10.2022 06:00 14
Tilaajille
"Vaan olen minä vielä: olen tallella – Muistatteko minua?" Sopraano Päivi Nisulan ja kirjailija Tommi Kinnusen oopperassa kuuluu huoneeseensa lukitun dementoituneen Ainin ääni

"Vaan olen minä vielä: olen tal­lel­la – Muis­tat­te­ko minua?" Sop­raa­no Päivi Nisulan ja kir­jai­li­ja Tommi Kin­nu­sen oop­pe­ras­sa kuuluu huo­nee­seen­sa lukitun de­men­toi­tu­neen Ainin ääni

30.09.2022 10:00
Tilaajille