Journalismi
Kuukausi
Facebook ja Twitter lähtivät sensuurin tielle – "Ikään kuin tämä ei olisi samaa totalitarismia kuin mitä Trumpissa pelätään"
Kolumni Tero Vainio

Fa­ce­book ja Twitter läh­ti­vät sen­suu­rin tielle – "Ikään kuin tämä ei olisi samaa to­ta­li­ta­ris­mia kuin mitä Trum­pis­sa pe­lä­tään"

24.10.2020 20:00 8
Tilaajille
Kun Kemin Woody Allen näytelmää kuvasi – lue, miten toimittajan rutiinityö kääntyi päälaelleen, kun teatterinjohtaja puuttui peliin

Kun Kemin Woody Allen näy­tel­mää kuvasi – lue, miten toi­mit­ta­jan ru­tii­ni­työ kääntyi pää­lael­leen, kun teat­te­rin­joh­ta­ja puuttui peliin

16.10.2020 18:40 0
Tilaajille
Öinen tviitti on huomiota korostavan hybridimedian aikakaudella politiikkaa ja journalismin polttoainetta – Poliitikot käyttävät sitä myös hyväkseen

Öinen tviitti on huo­mio­ta ko­ros­ta­van hyb­ri­di­me­dian ai­ka­kau­del­la po­li­tiik­kaa ja jour­na­lis­min polt­to­ai­net­ta – Po­lii­ti­kot käyt­tä­vät sitä myös hy­väk­seen

15.10.2020 16:07 0
Tilaajille
Hallituksen esitysluonnos Yle-lain muutoksesta sai 85 lausuntoa – esille nousivat yksityisen median toimintaedellytykset ja huoli tiedonsaannin tasa-arvosta

Hal­li­tuk­sen esi­tys­luon­nos Yle-lain muu­tok­ses­ta sai 85 lau­sun­toa – esille nou­si­vat yk­si­tyi­sen median toi­min­ta­edel­ly­tyk­set ja huoli tie­don­saan­nin ta­sa-ar­vos­ta

30.09.2020 15:46 0
Vanhemmat
Toimittajamurhien tilaajaksi epäillyn vapauttaminen syytteistä järisyttää Slovakiaa – "Oikeustaistelun on jatkuttava"

Toi­mit­ta­ja­mur­hien ti­laa­jak­si epäil­lyn va­paut­ta­mi­nen syyt­teis­tä jä­ri­syt­tää Slo­va­kiaa – "Oi­keus­tais­te­lun on jat­kut­ta­va"

04.09.2020 11:45 0
Podcastin uusi kausi: toimittajat puhuvat haastattelun taidosta

Pod­cas­tin uusi kausi: toi­mit­ta­jat puhuvat haas­tat­te­lun tai­dos­ta

25.08.2020 07:00 0
Ilmajoki-lehden päätoimittaja ei taipunut vaikutusyritykseen, lomautettiin seuraavana päivänä – Paikallislehden sisäinen painostaminen johti lopulta irtisanoutumiseen, tästä on kyse

Il­ma­jo­ki-leh­den pää­toi­mit­ta­ja ei tai­pu­nut vai­ku­tu­sy­ri­tyk­seen, lo­mau­tet­tiin seu­raa­va­na päivänä – Pai­kal­lis­leh­den si­säi­nen pai­nos­ta­mi­nen johti lopulta ir­ti­sa­nou­tu­mi­seen, tästä on kyse

18.06.2020 21:00 1
Tilaajille
Kalevan toimittaja Susanna Kemppainen ehdolla tutkivan journalismin Lumilapio-palkinnon saajaksi

Kalevan toi­mit­ta­ja Susanna Kemp­pai­nen ehdolla tut­ki­van jour­na­lis­min Lu­mi­la­pio-pal­kin­non saa­jak­si

17.06.2020 12:48 0
Medialiitto: "Koronatuki jäi liian pieneksi" – Journalistiliiton puheenjohtaja vetoaa pysyvän tuen puolesta

Me­dia­liit­to: "Ko­ro­na­tu­ki jäi liian pie­nek­si" – Jour­na­lis­ti­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja vetoaa pysyvän tuen puo­les­ta

03.06.2020 13:52 1
Media-alan liitot: Palkkatuki on paras malli journalismin tukemiseen – "Koronakriisi on kärjistänyt Pohjoismaiden välisiä eroja"

Me­dia-alan liitot: Palk­ka­tu­ki on paras malli jour­na­lis­min tu­ke­mi­seen – "Ko­ro­nak­rii­si on kär­jis­tä­nyt Poh­jois­mai­den välisiä eroja"

20.05.2020 10:07 0

Matala taso hy­lä­tyis­sä kom­men­teis­sa

20.12.2012 12:19 0
Kalevan keskustelupalstaa Juttutupaa moderoidaan Ruotsissa

Kalevan kes­kus­te­lu­pals­taa Jut­tu­tu­paa mo­de­roi­daan Ruot­sis­sa

20.12.2012 12:15 1
Keskusteluohjeita selkeytettiin  Kaleva.fi:ssä

Kes­kus­te­lu­oh­jei­ta sel­key­tet­tiin Ka­le­va.fi:s­sä

28.11.2012 09:18 4
Harmitonta jutustelua

Har­mi­ton­ta ju­tus­te­lua

28.11.2012 09:14 0

Jul­kai­si­ja valvoo si­säl­töä

28.11.2012 09:09 0
Verkko paisutti keskustelua

Verkko pai­sut­ti kes­kus­te­lua

23.10.2012 08:41 0

Maa­han­muut­ta­jat kuu­men­ta­vat tun­tei­ta

23.10.2012 08:35 2

Toi­mi­tuk­set eivät pal­jon­kaan tutki

06.06.2012 00:02 0
Tutkivaa journalismia omin voimin ja viranomaisten avulla

Tut­ki­vaa jour­na­lis­mia omin voimin ja vi­ran­omais­ten avulla

06.06.2012 00:00 0
Lukijoille kerrottava tietojen alkuperästä

Lu­ki­joil­le ker­rot­ta­va tie­to­jen al­ku­pe­räs­tä

09.05.2012 12:03 0