Journalismi
Viimeisin tunti

"Jour­na­lis­min on oltava älyl­lis­tä, mutta ei elä­mäl­le vie­ras­ta"

19:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Kolumni

Us­kal­taa­ko sitä vielä avata suunsa? – Jour­na­lis­min on myös kan­net­ta­va vas­tuu­ta jul­ki­seen kes­kus­te­lun osal­lis­tu­jien tur­val­li­suu­des­ta

23.05.2021 14:00 10
Tilaajille

Jutun takaa: Juttu ja mainos ker­to­vat eri asiaa ja eri tavalla

21.05.2021 12:36
Tilaajille
Pääkirjoitus

Di­gi­ta­li­saa­tio vaatii me­dia­ta­loil­ta re­mont­tia – Kalevan toi­mi­tuk­ses­sa on menossa iso muutos

06.05.2021 20:00 1

Jutun takaa: Vuotaja us­kal­taa pal­jas­taa vää­ryyk­siä, kun hän saa jour­na­lis­til­ta lu­pauk­sen pysyä salassa – ni­met­tö­myys voi edistää avointa yh­teis­kun­taa

10.04.2021 18:00 4
Tilaajille

Jutun takaa: Naiset vä­hem­mis­tö­nä haas­ta­tel­ta­vis­sa

27.03.2021 18:00 1
Tilaajille

Jour­na­lis­ti­liit­to vetoaa hal­li­tuk­seen: Suomen pai­nos­tet­ta­va Val­ko-Ve­nä­jää lo­pet­ta­maan jour­na­lis­tien vaino

25.03.2021 10:56
Kolumni

Per­he-elä­mä on nykyään vaikea aihe jour­na­lis­mil­le – vas­tak­kain­aset­te­luun pe­rus­tu­vat kes­kus­te­lut ajau­tu­vat no­peas­ti louk­kaan­tu­mi­seen ja um­pi­ku­jaan

21.03.2021 14:00 1
Tilaajille

Vuoden jour­na­lis­ti -pal­kin­to Venäjän kir­jeen­vaih­ta­ja An­na-Le­na Lauré­nil­le, Vuoden jut­tui­na pal­kit­tiin Henrik Kärk­käi­sen Vas­taa­mo-ju­tut

10.03.2021 20:22 1

Poh­joi­sen ääni pa­rem­min esille: Ka­le­val­le ja Lapin Kan­sal­le yh­tei­nen toi­mit­ta­ja­ryh­mä

27.02.2021 07:00 11

Ylen pää­toi­mit­ta­ja Riikka Räi­sä­nen tukisi kau­pal­lis­ta mediaa Ylen ra­joit­ta­mi­sen sijaan – "Se olisi de­mok­ra­tia­te­ko"

18.02.2021 09:00 5
Tilaajille

Pro­fes­so­ri: Oulun kau­pun­gin verk­ko­me­dia Mun Oulu näyttää jour­na­lis­mil­ta, mutta ei ole sitä – Oulun vies­tin­näl­le tehdään nyt jopa 50 000 euroa mak­sa­vaa stu­dio­ta

14.02.2021 06:00 78
Tilaajille

Jutun takaa: Jul­ki­nen palvelu iso osa jour­na­lis­mia -–Ylen mak­sut­to­man si­säl­lön kat­so­taan hei­ken­tä­vän var­sin­kin pai­kal­li­sen median toi­min­ta­edel­ly­tyk­siä

13.02.2021 18:00 7
Tilaajille

Kaleva Media käyn­nis­tää yt-neu­vot­te­lut

01.02.2021 11:28 24

Sanoma aloit­taa yt-neu­vot­te­lut alueel­li­sis­sa ja pai­kal­li­sis­sa uu­tis­toi­mi­tuk­sis­sa – voivat johtaa 26 työn­te­ki­jän ir­ti­sa­no­mi­seen

27.01.2021 11:51 3

Jutun takaa: Pai­nos­tus ei tehoa it­se­näi­seen jour­na­lis­tiin tai toi­mi­tuk­seen

16.01.2021 18:00
Tilaajille
Kolumni

Gu­ten­ber­gin galaksi natisee in­ter­ne­tin luoman haas­teen alla

08.01.2021 20:00 2
Tilaajille

Jutun takaa: Sa­no­ma­leh­ti käy 250-vuo­tis­juh­la­vuo­teen

02.01.2021 18:00
Tilaajille

Jutun takaa: Virhe oi­kais­taan ilman kie­mur­te­lua

19.12.2020 18:00 2

Hal­li­tus esittää ra­joi­tuk­sia Ylen teks­ti­muo­toi­siin verk­ko­si­säl­töi­hin – niiden pitäisi pää­sään­töi­ses­ti liittyä liik­ku­vaan kuvaan tai ääneen

17.12.2020 17:25 1