Teollisuus: Con­lo­gil­le jät­ti­kaup­pa Puo­lus­tus­voi­mil­ta

Käräjätuomio: Pa­pe­ri­rul­lia kul­jet­ta­nut rek­ka­kus­ki kärähti huu­meis­ta Iissä

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Journalismi
Jutun takaa: Kuka tahansa voi kannella mediasta Julkisen sanan neuvostolle

Jutun takaa: Kuka tahansa voi kan­nel­la me­dias­ta Jul­ki­sen sanan neu­vos­tol­le

19.11.2022 17:00 1
Tilaajille
Julkisen sanan neuvosto antoi vapauttavia päätöksiä pääministerin bilevideouutisointia koskeneista kanteluista

Jul­ki­sen sanan neu­vos­to antoi va­paut­ta­via pää­tök­siä pää­mi­nis­te­rin bi­le­vi­deo­uu­ti­soin­tia kos­ke­neis­ta kan­te­luis­ta

11.11.2022 14:31 20
Jutun takaa: Paikallinen journalismi raivaa uutiserämaahan tiedon valoa

Jutun takaa: Pai­kal­li­nen jour­na­lis­mi raivaa uu­tis­erä­maa­han tiedon valoa

22.10.2022 16:00
Tilaajille
"Päällimmäinen fiilis oli, etten tajua tästä yhtään mitään" – Viestikoekeskus-jutusta syytetty HS:n toimittaja kertoo saaneensa kollegaltaan pinon salaisia papereita vappuna 2017

"Pääl­lim­mäi­nen fiilis oli, etten tajua tästä yhtään mitään" – Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tus­ta syy­tet­ty HS:n toi­mit­ta­ja kertoo saa­neen­sa kol­le­gal­taan pinon sa­lai­sia pa­pe­rei­ta vappuna 2017

18.10.2022 16:55
HS:n toimittaja Tuomo Pietiläinen sanoo olevansa varma, ettei turvallisuussalaisuuksia ole paljastettu: "Näiden vuosien aikana on syntynyt oikea näkemys siitä, mikä on julkisesti saatavilla olevaa tietoa"

HS:n toi­mit­ta­ja Tuomo Pie­ti­läi­nen sanoo ole­van­sa varma, ettei tur­val­li­suus­sa­lai­suuk­sia ole pal­jas­tet­tu: "Näiden vuosien aikana on syn­ty­nyt oikea näkemys siitä, mikä on jul­ki­ses­ti saa­ta­vil­la olevaa tietoa"

18.10.2022 12:38 1
Painokoneet seis ja nuoret etusivulle!
Kolumni

Pai­no­ko­neet seis ja nuoret etu­si­vul­le!

16.10.2022 14:00
Tilaajille
Jutun takaa: Sotilastiedustelu ja journalistinen sananvapaus vastakkain käräjillä

Jutun takaa: So­ti­las­tie­dus­te­lu ja jour­na­lis­ti­nen sa­nan­va­paus vas­tak­kain kä­rä­jil­lä

08.10.2022 16:00 3
Tilaajille
"Kaikki me olemme tämän rikoksen uhreja" – syytetyt toimittajat ovat syyttäjän mukaan vastuussa Viestikoekeskus-jutusta, vaikka julkaisupäätöksen olisi Helsingin Sanomien toimituksessa tehnyt joku muu

"Kaikki me olemme tämän ri­kok­sen uhreja" – syy­te­tyt toi­mit­ta­jat ovat syyt­tä­jän mukaan vas­tuus­sa Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tus­ta, vaikka jul­kai­su­pää­tök­sen olisi Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mi­tuk­ses­sa tehnyt joku muu

05.10.2022 18:29
HS:n Viestikoekeskus-uutisointia koskevan oikeudenkäynnin pääkäsittely alkoi – puolustus nimesi uusiksi todistajiksi Kaius Niemen ja päätoimittaja Antero Mukan

HS:n Vies­ti­koe­kes­kus-uu­ti­soin­tia kos­ke­van oi­keu­den­käyn­nin pää­kä­sit­te­ly alkoi – puo­lus­tus nimesi uusiksi to­dis­ta­jik­si Kaius Niemen ja pää­toi­mit­ta­ja Antero Mukan

05.10.2022 09:41 2
Jenni Lepänrinne vahvistamaan valtakunnallisen politiikan uutisointiamme – Lännen Median uusi osaaja tulee Turun Sanomista

Jenni Le­pän­rin­ne vah­vis­ta­maan val­ta­kun­nal­li­sen po­li­tii­kan uu­ti­soin­tiam­me – Lännen Median uusi osaaja tulee Turun Sa­no­mis­ta

02.10.2022 12:30 1
Tilaajille
HS:n vastaava päätoimittaja Kaius Niemi vastaa STT:n Holopaisen kritiikkiin: Lopputuloksesta käsin on mahdollista katsoa tilannetta mustavalkoisesti

HS:n vas­taa­va pää­toi­mit­ta­ja Kaius Niemi vastaa STT:n Ho­lo­pai­sen kri­tiik­kiin: Lop­pu­tu­lok­ses­ta käsin on mah­dol­lis­ta katsoa ti­lan­net­ta mus­ta­val­koi­ses­ti

29.09.2022 16:38 1
STT:n päätoimittaja Minna Holopainen jää sivuun Päätoimittajien yhdistyksen johdosta – kritisoi HS:n päätoimittajan toimintaa Viestikoekeskus-jutussa

STT:n pää­toi­mit­ta­ja Minna Ho­lo­pai­nen jää sivuun Pää­toi­mit­ta­jien yh­dis­tyk­sen joh­dos­ta – kri­ti­soi HS:n pää­toi­mit­ta­jan toi­min­taa Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tus­sa

29.09.2022 10:46 3
Analyysi: Helsingin Sanomien Viestikoekeskus-jutun käsittely käräjillä mittaa journalismin vastuut – Puntarissa ovat turvallisuussalaisuudet ja sananvapaus

Ana­lyy­si: Hel­sin­gin Sa­no­mien Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tun kä­sit­te­ly kä­rä­jil­lä mittaa jour­na­lis­min vastuut – Pun­ta­ris­sa ovat tur­val­li­suus­sa­lai­suu­det ja sa­nan­va­paus

28.09.2022 21:24 1
Tilaajille
Jutun takaa: Uutismedia pyrkii sukupuolten tasa-arvoon sisällöissään

Jutun takaa: Uu­tis­me­dia pyrkii su­ku­puol­ten ta­sa-ar­voon si­säl­löis­sään

24.09.2022 16:00 2
Tilaajille
Puolustusvoimille selvisi KRP:n mukaan jo 10 kuukautta ennen HS:n jutun julkaisua, että toimituksessa on salaista tietoa – teki KRP:lle virka-apupyynnön

Puo­lus­tus­voi­mil­le selvisi KRP:n mukaan jo 10 kuu­kaut­ta ennen HS:n jutun jul­kai­sua, että toi­mi­tuk­ses­sa on sa­lais­ta tietoa – teki KRP:lle vir­ka-apu­pyyn­nön

23.09.2022 15:45 2
HS:n päätoimittaja Kaius Niemi ei kiistä eikä vahvista tienneensä Viestikoekeskus-artikkelista ennen julkaisua – "Näitä yksityiskohtia varmasti käsitellään oikeudenkäynnissä"

HS:n pää­toi­mit­ta­ja Kaius Niemi ei kiistä eikä vah­vis­ta tien­neen­sä Vies­ti­koe­kes­kus-ar­tik­ke­lis­ta ennen jul­kai­sua – "Näitä yk­si­tyis­koh­tia var­mas­ti kä­si­tel­lään oi­keu­den­käyn­nis­sä"

23.09.2022 17:08 2
Tehdäänkö tiedettä vai aktivismia – "Nykymedia toteuttaa osaltaan vahvasti yhteen suuntaan kallellaan olevaa journalismia"
Kolumni

Teh­dään­kö tie­det­tä vai ak­ti­vis­mia – "Ny­ky­me­dia to­teut­taa osal­taan vah­vas­ti yhteen suun­taan kal­lel­laan olevaa jour­na­lis­mia"

10.09.2022 06:00 11
Tilaajille
Upseerin mukaan Puolustusvoimat tiesi asiakirjojen olleen HS:n hallussa jo yli puoli vuotta ennen jutun julkaisua

Up­see­rin mukaan Puo­lus­tus­voi­mat tiesi asia­kir­jo­jen olleen HS:n hal­lus­sa jo yli puoli vuotta ennen jutun jul­kai­sua

25.08.2022 17:46 11
HS:n toimittajille vaaditaan puolentoista vuoden vankeutta – todistajina silloinen toimituspäällikkö, JSN:n puheenjohtaja ja Puolustusvoimien tiedustelulaitoksen johtaja

HS:n toi­mit­ta­jil­le vaa­di­taan puo­len­tois­ta vuoden van­keut­ta – to­dis­ta­ji­na sil­loi­nen toi­mi­tus­pääl­lik­kö, JSN:n pu­heen­joh­ta­ja ja Puo­lus­tus­voi­mien tie­dus­te­lu­lai­tok­sen johtaja

25.08.2022 14:02 7
Mun Oulun lakkauttaminen oli yhdestä äänestä kiinni – Päätoimittajan mielestä julkaisu rikastaa kaupungin viestintää, Uutismedian liitto näkee sen mahdollisena kilpailuna

Mun Oulun lak­kaut­ta­mi­nen oli yhdestä äänestä kiinni – Pää­toi­mit­ta­jan mie­les­tä jul­kai­su ri­kas­taa kau­pun­gin vies­tin­tää, Uu­tis­me­dian liitto näkee sen mah­dol­li­se­na kil­pai­lu­na

24.08.2022 06:00 77
Tilaajille