Perheet: Tut­ki­jat häm­mäs­te­le­vät syn­ty­vyy­den nousua pan­de­mian kes­kel­lä

Vanhat kuvat: Ku­nin­gat­ta­ren vie­rai­lu, va­laan­lui­ta ja pom­mi­kuop­pia Ai­no­las­sa

Journalismi
Viimeisin 4 tuntia
Kolumni

Il­mas­ton­muu­tok­ses­ta kan­nat­taa puhua ilman kiihkoa ja käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti

14:00 5
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia

Jour­na­lis­mia 80-lu­vun Suo­mes­sa ra­vis­tel­leen Tam­mi­nie­men pe­sän­ja­ka­jien te­ki­jöi­hin kuu­lu­nut Aarno "Loka" Lai­ti­nen kuoli

25.09.2021 21:58 2

Jutun takaa: Datasta sy­vyyt­tä li­fes­ty­len rin­nal­le

25.09.2021 18:00 1
Tilaajille
Vanhemmat

Jutun takaa: Ko­ro­na­uu­ti­soin­nis­sa on kään­teen aika

11.09.2021 18:00
Tilaajille

Jutun takaa: Kuva vä­lit­tää tietoa ja tun­tei­ta

28.08.2021 18:00
Tilaajille

Jutun takaa: So­me­vai­kut­ta­jan työ eroaa rat­kai­se­vas­ti jour­na­lis­tin työstä

31.07.2021 18:00 4
Tilaajille
Kolumni

Omien en­nak­ko­luu­lo­jen tun­nis­ta­mi­nen on tärkeää toi­mit­ta­jil­le

25.07.2021 14:00 11
Tilaajille

Jutun takaa: Kepeys ju­tuis­sa ke­ven­tää vakavaa aihetta

17.07.2021 19:00
Tilaajille

Toisen polven evakko nauttii kul­jes­ke­lus­ta – 60 vuotta täyt­tä­vä Markku Heik­ki­lä kaipaa ava­ra­kat­seis­ta jour­na­lis­mia

17.07.2021 08:00 1
Tilaajille

Jutun takaa: Uu­tis­kyn­nys pysyy ympäri vuoden

19.06.2021 19:00
Tilaajille

"Jour­na­lis­min on oltava älyl­lis­tä, mutta ei elä­mäl­le vie­ras­ta"

08.06.2021 19:00 1
Tilaajille
Kolumni

Us­kal­taa­ko sitä vielä avata suunsa? – Jour­na­lis­min on myös kan­net­ta­va vas­tuu­ta jul­ki­seen kes­kus­te­lun osal­lis­tu­jien tur­val­li­suu­des­ta

23.05.2021 14:00 10
Tilaajille

Jutun takaa: Juttu ja mainos ker­to­vat eri asiaa ja eri tavalla

21.05.2021 12:36
Tilaajille
Pääkirjoitus

Di­gi­ta­li­saa­tio vaatii me­dia­ta­loil­ta re­mont­tia – Kalevan toi­mi­tuk­ses­sa on menossa iso muutos

06.05.2021 20:00 1

Jutun takaa: Vuotaja us­kal­taa pal­jas­taa vää­ryyk­siä, kun hän saa jour­na­lis­til­ta lu­pauk­sen pysyä salassa – ni­met­tö­myys voi edistää avointa yh­teis­kun­taa

10.04.2021 18:00 4
Tilaajille

Jutun takaa: Naiset vä­hem­mis­tö­nä haas­ta­tel­ta­vis­sa

27.03.2021 18:00 1
Tilaajille

Jour­na­lis­ti­liit­to vetoaa hal­li­tuk­seen: Suomen pai­nos­tet­ta­va Val­ko-Ve­nä­jää lo­pet­ta­maan jour­na­lis­tien vaino

25.03.2021 10:56
Kolumni

Per­he-elä­mä on nykyään vaikea aihe jour­na­lis­mil­le – vas­tak­kain­aset­te­luun pe­rus­tu­vat kes­kus­te­lut ajau­tu­vat no­peas­ti louk­kaan­tu­mi­seen ja um­pi­ku­jaan

21.03.2021 14:00 1
Tilaajille

Vuoden jour­na­lis­ti -pal­kin­to Venäjän kir­jeen­vaih­ta­ja An­na-Le­na Lauré­nil­le, Vuoden jut­tui­na pal­kit­tiin Henrik Kärk­käi­sen Vas­taa­mo-ju­tut

10.03.2021 20:22 1

Poh­joi­sen ääni pa­rem­min esille: Ka­le­val­le ja Lapin Kan­sal­le yh­tei­nen toi­mit­ta­ja­ryh­mä

27.02.2021 07:00 11