Karhunpeijaiset: Sha­maa­ni­viu­lis­ti he­rät­te­lee karhua

Kolumni: "Mie­les­tä­ni ty­pe­rin­tä, mitä toi­mit­ta­ja voi tehdä on kir­joit­taa it­ses­tään"

Journalismi
Jutun takaa: Kalevan urheilutoimittajat välittävät tapahtumia paikan päältä

Jutun takaa: Kalevan ur­hei­lu­toi­mit­ta­jat vä­lit­tä­vät ta­pah­tu­mia paikan päältä

21.05.2022 17:00 2
Tilaajille
Sananvapaus murtaa diktatuurin valtaa – yhteydet kansalaisiin Venäjälle ovat siksi tärkeitä
Pääkirjoitus

Sa­nan­va­paus murtaa dik­ta­tuu­rin valtaa – yh­tey­det kan­sa­lai­siin Ve­nä­jäl­le ovat siksi tär­kei­tä

14.05.2022 20:00 1
Jutun takaa: Jyrkkää vastakkaisuutta rakentava media vaarantaa sananvapautta

Jutun takaa: Jyrkkää vas­tak­kai­suut­ta ra­ken­ta­va media vaa­ran­taa sa­nan­va­paut­ta

07.05.2022 17:00 3
Tilaajille
Jutun takaa: Näköislehdet ovat lisänneet sanomalehden erilaisia lukemistapoja

Jutun takaa: Nä­köis­leh­det ovat li­sän­neet sa­no­ma­leh­den eri­lai­sia lu­ke­mis­ta­po­ja

23.04.2022 18:00 1
Tilaajille
Ahdistus on sotauutisten seuralainen – sitäkin vastaan kannattaa taistella
Kolumni

Ah­dis­tus on so­ta­uu­tis­ten seu­ra­lai­nen – sitäkin vastaan kan­nat­taa tais­tel­la

10.04.2022 14:00
Tilaajille
Jutun takaa: Sodan yksityiskohdat ovat raakoja – kokonaiskuvasta vastapainoa

Jutun takaa: Sodan yk­si­tyis­koh­dat ovat raakoja – ko­ko­nais­ku­vas­ta vas­ta­pai­noa

09.04.2022 17:00 3
Tilaajille
Jutun takaa: Sodan tosikuva välittyy sotareporttereiden työn ansiosta

Jutun takaa: Sodan to­si­ku­va vä­lit­tyy so­ta­re­port­te­rei­den työn an­sios­ta

12.03.2022 18:00
Tilaajille
Elävä legenda neuvoo latuenkeliä – Miehet ja naiset eivät lähde urheilujournalismissa vieläkään samalta viivalta
Essee

Elävä legenda neuvoo la­tu­en­ke­liä – Miehet ja naiset eivät lähde ur­hei­lu­jour­na­lis­mis­sa vie­lä­kään samalta vii­val­ta

27.02.2022 09:00 5
Tilaajille
Jutun takaa: Mielipiteellinen aineisto pyrkii edistämään keskustelua

Jutun takaa: Mie­li­pi­teel­li­nen ai­neis­to pyrkii edis­tä­mään kes­kus­te­lua

26.02.2022 18:00 2
Tilaajille
Jutun takaa: Toimittajien työn häirintä uhkaa ihmisten oikeutta tiedonsaantiin

Jutun takaa: Toi­mit­ta­jien työn häi­rin­tä uhkaa ih­mis­ten oi­keut­ta tie­don­saan­tiin

12.02.2022 18:00 6
Tilaajille
Monilukutaito auttaa tarinateollisuuden keskellä
Kolumni

Mo­ni­lu­ku­tai­to auttaa ta­ri­na­teol­li­suu­den kes­kel­lä

04.02.2022 06:00 2
Tilaajille
Voisiko matalalle äänestysprosentille tehdä jotakin?
Kolumni

Voisiko ma­ta­lal­le ää­nes­tys­pro­sen­til­le tehdä jo­ta­kin?

30.01.2022 14:00 11
Tilaajille
Jutun takaa: Verkkokommentointi antaa tilaa julkiselle keskustelulle

Jutun takaa: Verk­ko­kom­men­toin­ti antaa tilaa jul­ki­sel­le kes­kus­te­lul­le

29.01.2022 18:00 1
Tilaajille
Jutun takaa: Politiikan uutisointi aluevaaleista auttaa muodostamaan oman mielipiteen

Jutun takaa: Po­li­tii­kan uu­ti­soin­ti alue­vaa­leis­ta auttaa muo­dos­ta­maan oman mie­li­pi­teen

15.01.2022 18:00
Tilaajille
Jutun takaa: Kriittistä julkisuutta halutaan säännöstellä julkisuuslakia kiertämällä

Jutun takaa: Kriit­tis­tä jul­ki­suut­ta ha­lu­taan sään­nös­tel­lä jul­ki­suus­la­kia kier­tä­mäl­lä

01.01.2022 18:00 2
Tilaajille
Jutun takaa: Sarjakuvia luetaan aina vaan päivästä toiseen sanomalehdistä

Jutun takaa: Sar­ja­ku­via luetaan aina vaan päi­väs­tä toiseen sa­no­ma­leh­dis­tä

18.12.2021 18:00 9
Tilaajille
Jutun takaa: Yleisö siirtyy seuraamaan mediaa paperijulkaisujen ääreltä digialustoille

Jutun takaa: Yleisö siirtyy seu­raa­maan mediaa pa­pe­ri­jul­kai­su­jen ääreltä di­gi­alus­toil­le

04.12.2021 18:00 1
Tilaajille
Oikeustoimittajat "palkitsivat" Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Sumuverho-salailupalkinnolla – Julkisuuden edistämisestä tunnustusta Koskelan murhajutun avoimelle tiedottamiselle

Oi­keus­toi­mit­ta­jat "pal­kit­si­vat" Itä-Uu­den­maan po­lii­si­lai­tok­sen Su­mu­ver­ho-sa­lai­lu­pal­kin­nol­la – Jul­ki­suu­den edis­tä­mi­ses­tä tun­nus­tus­ta Kos­ke­lan mur­ha­ju­tun avoi­mel­le tie­dot­ta­mi­sel­le

02.12.2021 08:33
Jutun takaa: Nimimerkillä vain poikkeuksellisesti

Jutun takaa: Ni­mi­mer­kil­lä vain poik­keuk­sel­li­ses­ti

20.11.2021 18:00 3
Tilaajille
Jutun takaa: Toisen ihmisen nimittely vaatii harkintaa – sananvapaudella on rajansa

Jutun takaa: Toisen ihmisen ni­mit­te­ly vaatii har­kin­taa – sa­nan­va­pau­del­la on rajansa

05.11.2021 19:00 3
Tilaajille