Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Journalismi
Viimeisin 24 tuntia
Koillissanomien päätoimittaja vaihtuu – Jenny Halvari siirtyy Kalevaan

Koil­lis­sa­no­mien pää­toi­mit­ta­ja vaihtuu – Jenny Halvari siirtyy Ka­le­vaan

21.03.2023 18:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Jutun takaa: Viinan kanssa töppäilyitä ei hyssytellä enää

Jutun takaa: Viinan kanssa töp­päi­lyi­tä ei hys­sy­tel­lä enää

18.03.2023 16:00 2
Tilaajille
Suuri Journalistipalkinto Lapin Kansan Risto Pyykölle porotalouden suurpetokorvauksien uutisoinnista – Kaleva oli ehdolla Oulun kaupunginjohtajahaun käänteiden uutisoinnista

Suuri Jour­na­lis­ti­pal­kin­to Lapin Kansan Risto Pyy­köl­le po­ro­ta­lou­den suur­pe­to­kor­vauk­sien uu­ti­soin­nis­ta – Kaleva oli ehdolla Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun kään­tei­den uu­ti­soin­nis­ta

08.03.2023 23:00 9
Erja Yläjärvi on valittu Helsingin Sanomien vastaavaksi päätoimittajaksi

Erja Ylä­jär­vi on valittu Hel­sin­gin Sa­no­mien vas­taa­vak­si pää­toi­mit­ta­jak­si

07.03.2023 14:35
Jutun takaa: Toimittaja ei tee työtään jonkun maineenhallintaa varten

Jutun takaa: Toi­mit­ta­ja ei tee työtään jonkun mai­neen­hal­lin­taa varten

04.03.2023 16:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kolumnistien kierrättäminen tekee hyvää median moniäänisyydelle
Kolumni

Ko­lum­nis­tien kier­rät­tä­mi­nen tekee hyvää median mo­ni­ää­ni­syy­del­le

19.02.2023 14:00
Tilaajille
Jutun takaa: Kuolema muuttuu mediassa arkipäiväiseksi internetin aikana

Jutun takaa: Kuolema muuttuu me­dias­sa ar­ki­päi­väi­sek­si in­ter­ne­tin aikana

18.02.2023 17:00 1
Tilaajille
Jutun takaa: Journalismin tunnistaminen sosiaalisessa mediassa on tärkeä taito

Jutun takaa: Jour­na­lis­min tun­nis­ta­mi­nen so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa on tärkeä taito

04.02.2023 17:00 2
Tilaajille
Kalevan toimitus on ehdolla Suuren Journalistipalkinnon saajaksi – ehdokkuuden toi uutisointi Oulun kaupunginjohtajahaun käänteistä

Kalevan toi­mi­tus on ehdolla Suuren Jour­na­lis­ti­pal­kin­non saa­jak­si – eh­dok­kuu­den toi uu­ti­soin­ti Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun kään­teis­tä

02.02.2023 10:46 24
Päätimme kirjoittaa aiheista, joista ei puhuta – kuuntele, mitä päätoimittaja Sanna Keskinen ja toimittaja Elina Niskasaari kertovat uudesta juttusarjasta

Pää­tim­me kir­joit­taa ai­heis­ta, joista ei puhuta – kuun­te­le, mitä pää­toi­mit­ta­ja Sanna Kes­ki­nen ja toi­mit­ta­ja Elina Nis­ka­saa­ri ker­to­vat uudesta jut­tu­sar­jas­ta

29.01.2023 09:00 12
Jutun takaa: Vaalikampanja-aikana sisältö ratkaisee uutisjournalismissa – ehdokkaita käsitellään tasapuolisesti ja neutraalisti

Jutun takaa: Vaa­li­kam­pan­ja-ai­ka­na sisältö rat­kai­see uu­tis­jour­na­lis­mis­sa – eh­dok­kai­ta kä­si­tel­lään ta­sa­puo­li­ses­ti ja neut­raa­lis­ti

21.01.2023 17:00
Tilaajille
Ihmisten suhteet ovat erittäin tutkittu juttu – kuka veisi tiedon käytäntöön?
Kolumni

Ih­mis­ten suhteet ovat erit­täin tut­kit­tu juttu – kuka veisi tiedon käy­tän­töön?

18.12.2022 14:00
Tilaajille
Perjantaina saatetaan antaa päätös siitä, perutaanko HS:n entisen vastaavan päätoimittajan syyttämättä jättäminen Viestikoekeskus-asiassa vai ei

Per­jan­tai­na saa­te­taan antaa päätös siitä, pe­ru­taan­ko HS:n entisen vas­taa­van pää­toi­mit­ta­jan syyt­tä­mät­tä jät­tä­mi­nen Vies­ti­koe­kes­kus-asias­sa vai ei

15.12.2022 13:07
Jutun takaa: Haastateltavalla on oikeuksia, samoin haastattelijalla

Jutun takaa: Haas­ta­tel­ta­val­la on oi­keuk­sia, samoin haas­tat­te­li­jal­la

03.12.2022 17:00 1
Tilaajille
Kalevassa haastatellut ja siteeratut henkilöt listattiin: Tämä kolmen nokkamiehen kopla pääsi eniten ääneen, myös kärppävalmentajat nousivat korkealle

Ka­le­vas­sa haas­ta­tel­lut ja si­tee­ra­tut hen­ki­löt lis­tat­tiin: Tämä kolmen nok­ka­mie­hen kopla pääsi eniten ääneen, myös kärp­pä­val­men­ta­jat nou­si­vat kor­keal­le

03.12.2022 10:00 5
Tilaajille
Jutun takaa: Kuka tahansa voi kannella mediasta Julkisen sanan neuvostolle

Jutun takaa: Kuka tahansa voi kan­nel­la me­dias­ta Jul­ki­sen sanan neu­vos­tol­le

19.11.2022 17:00 1
Tilaajille
Julkisen sanan neuvosto antoi vapauttavia päätöksiä pääministerin bilevideouutisointia koskeneista kanteluista

Jul­ki­sen sanan neu­vos­to antoi va­paut­ta­via pää­tök­siä pää­mi­nis­te­rin bi­le­vi­deo­uu­ti­soin­tia kos­ke­neis­ta kan­te­luis­ta

11.11.2022 14:31 20
Jutun takaa: Paikallinen journalismi raivaa uutiserämaahan tiedon valoa

Jutun takaa: Pai­kal­li­nen jour­na­lis­mi raivaa uu­tis­erä­maa­han tiedon valoa

22.10.2022 16:00
Tilaajille
"Päällimmäinen fiilis oli, etten tajua tästä yhtään mitään" – Viestikoekeskus-jutusta syytetty HS:n toimittaja kertoo saaneensa kollegaltaan pinon salaisia papereita vappuna 2017

"Pääl­lim­mäi­nen fiilis oli, etten tajua tästä yhtään mitään" – Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tus­ta syy­tet­ty HS:n toi­mit­ta­ja kertoo saa­neen­sa kol­le­gal­taan pinon sa­lai­sia pa­pe­rei­ta vappuna 2017

18.10.2022 16:55
HS:n toimittaja Tuomo Pietiläinen sanoo olevansa varma, ettei turvallisuussalaisuuksia ole paljastettu: "Näiden vuosien aikana on syntynyt oikea näkemys siitä, mikä on julkisesti saatavilla olevaa tietoa"

HS:n toi­mit­ta­ja Tuomo Pie­ti­läi­nen sanoo ole­van­sa varma, ettei tur­val­li­suus­sa­lai­suuk­sia ole pal­jas­tet­tu: "Näiden vuosien aikana on syn­ty­nyt oikea näkemys siitä, mikä on jul­ki­ses­ti saa­ta­vil­la olevaa tietoa"

18.10.2022 12:38 1