Säästötoimet: Mitä ti­loil­le käy, kun il­mas­toin­ti sul­je­taan yöksi? Ky­syim­me oleel­li­sia ky­sy­myk­siä Oulun sääs­tö­toi­mis­ta

Kalakauppa: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat

Taide: Elisa Her­net­kos­ken Vul­va-sar­ja syntyi van­hois­ta pos­ti­mer­keis­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Journalismi
Kuukausi
Rantalakeuden päätoimittaja Sauli Pahkasalo siirtyy Lapin Kansan uudeksi päätoimittajaksi: "Koen olevani pohjoisen ihminen"

Ran­ta­la­keu­den pää­toi­mit­ta­ja Sauli Pah­ka­sa­lo siirtyy Lapin Kansan uudeksi pää­toi­mit­ta­jak­si: "Koen olevani poh­joi­sen ih­mi­nen"

25.09.2023 16:00 1
Tilaajille
Journalistilla on oikeus salata lähteensä arkaluonteisessa aiheessa

Jour­na­lis­til­la on oikeus salata läh­teen­sä ar­ka­luon­tei­ses­sa ai­hees­sa

23.09.2023 07:00 2
Tilaajille
Jutun takaa: Verkon journalistiset sisällöt ovat säilyttämistä vaativaa historiaa

Jutun takaa: Verkon jour­na­lis­ti­set si­säl­löt ovat säi­lyt­tä­mis­tä vaa­ti­vaa his­to­riaa

09.09.2023 07:00 1
Tilaajille
Ouluun palaava Kalevan uusi päätoimittaja Antti Kokkonen on tinkimätön journalisti "henkeen ja vereen"

Ouluun palaava Kalevan uusi pää­toi­mit­ta­ja Antti Kok­ko­nen on tin­ki­mä­tön jour­na­lis­ti "hen­keen ja vereen"

06.09.2023 15:24 25
Antti Kokkonen Kalevan päätoimittajaksi – kokenut journalisti siirtyy Ouluun Lapin Kansasta

Antti Kok­ko­nen Kalevan pää­toi­mit­ta­jak­si – kokenut jour­na­lis­ti siirtyy Ouluun Lapin Kan­sas­ta

06.09.2023 13:35 15
Vanhemmat
Kuva voi valehdella, mutta se voi myös paljastaa totuuden
Kolumni

Kuva voi va­leh­del­la, mutta se voi myös pal­jas­taa to­tuu­den

19.08.2023 06:05 4
Tilaajille
Jutun takaa: Poliitikolla yksityisyyden suoja on huomattavasti matalampi kuin tavallisella ihmisellä

Jutun takaa: Po­lii­ti­kol­la yk­si­tyi­syy­den suoja on huo­mat­ta­vas­ti ma­ta­lam­pi kuin ta­val­li­sel­la ih­mi­sel­lä

12.08.2023 07:00 18
Tilaajille
Jutun takaa: Journalistin kuuluu uutisoida politiikasta riippumattomasti – kansalla on oikeus tietää Riikka Purrasta, koska hän on yksi tärkeimmistä vallankäyttäjistä

Jutun takaa: Jour­na­lis­tin kuuluu uu­ti­soi­da po­li­tii­kas­ta riip­pu­mat­to­mas­ti – ­kan­sal­la on oikeus tietää Riikka Pur­ras­ta, koska hän on yksi tär­keim­mis­tä val­lan­käyt­tä­jis­tä

28.07.2023 16:00 10
Tilaajille
Media ja populismi napit vastakkain – syy- ja seuraussuhteiden analyysin sijaan maailman muuttaminen tarkoittaa journalismissa tunnekuohuista pöyristelyä
Kolumni

Media ja po­pu­lis­mi napit vas­tak­kain – syy- ja seu­raus­suh­tei­den ana­lyy­sin sijaan maail­man muut­ta­mi­nen tar­koit­taa jour­na­lis­mis­sa tun­ne­kuo­huis­ta pöy­ris­te­lyä

22.07.2023 06:00 22
Tilaajille
Europarlamentaarikko Hakkaraiselta raju kolumni Keskisuomalaisessa – väittää, että toimittajista 80–90 prosenttia on punaviherkaartilaisia ja kutsuu ajankohtaisohjelmien asiantuntijoita punakhmereiksi

Eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko Hak­ka­rai­sel­ta raju kolumni Kes­ki­suo­ma­lai­ses­sa – väit­tää, että toi­mit­ta­jis­ta 80–90 pro­sent­tia on pu­na­vi­her­kaar­ti­lai­sia ja kutsuu ajan­koh­tais­oh­jel­mien asian­tun­ti­joi­ta pu­na­khme­reik­si

20.07.2023 08:20 107
Onko media koskaan pyrkinyt totuuteen?
Kolumni

Onko media koskaan pyr­ki­nyt to­tuu­teen?

16.07.2023 14:00 11
Tilaajille
Jutun takaa: Toimittajien painostus tai uhkailu tahraavat sananvapauden ja avoimen julkisuuden perusideaa

Jutun takaa: Toi­mit­ta­jien pai­nos­tus tai uhkailu tah­raa­vat sa­nan­va­pau­den ja avoimen jul­ki­suu­den pe­rus­ideaa

14.07.2023 16:00 8
Tilaajille
Jutun takaa: Uusi ilmiö – uutisten välttely

Jutun takaa: Uusi ilmiö – uu­tis­ten vält­te­ly

01.07.2023 07:00 7
Tilaajille
Näkökulma: Metsänomistajat esittävät ryöstön uhreja, vaikka heidän omat kätensä ovat toisten lompakolla

Nä­kö­kul­ma: Met­sän­omis­ta­jat esit­tä­vät ryöstön uhreja, vaikka heidän omat kätensä ovat toisten lom­pa­kol­la

29.05.2023 11:30 25
Tilaajille
Jutun takaa: Toimitus korjaa ja oikaisee asiavirheet avoimesti ja nopeasti

Jutun takaa: Toi­mi­tus korjaa ja oi­kai­see asia­vir­heet avoi­mes­ti ja no­peas­ti

26.05.2023 17:00 1
Tilaajille
Mikko Alkio ehdottaa rajua rahan siirtoa Yleltä muulle medialle – Kilpailuoikeusjuristi: "Saisimme paljon enemmän, jos raha käytettäisiin eri tavalla"

Mikko Alkio eh­dot­taa rajua rahan siirtoa Yleltä muulle me­dial­le – Kil­pai­luoi­keus­ju­ris­ti: "Sai­sim­me paljon enem­män, jos raha käy­tet­täi­siin eri ta­val­la"

12.05.2023 15:30 28
Tilaajille
Jutun takaa: Henkilön yhteiskunnallinen asema vaikuttaa julkisuuteen, ja siksi Sanna Marinin avioero oli uutinen

Jutun takaa: Hen­ki­lön yh­teis­kun­nal­li­nen asema vai­kut­taa jul­ki­suu­teen, ja siksi Sanna Marinin avioero oli uutinen

12.05.2023 10:19 14
Tilaajille
Jutun takaa: Automatiikan käytöstä journalismissa on kerrottava lukijalle

Jutun takaa: Au­to­ma­tii­kan käy­tös­tä jour­na­lis­mis­sa on ker­rot­ta­va lu­ki­jal­le

15.04.2023 16:00
Tilaajille
Sunnuntain paperisanomalehdet vaipuvat vähitellen historiaan, mutta sitä ei nähdä journalismin suurimpana uhkana – "Sunnuntain printti ei pelasta yhtään mitään"

Sun­nun­tain pa­pe­ri­sa­no­ma­leh­det vai­pu­vat vä­hi­tel­len his­to­riaan, mutta sitä ei nähdä jour­na­lis­min suu­rim­pa­na uhkana – "Sun­nun­tain printti ei pelasta yhtään mitään"

10.04.2023 09:25 58
Jutun takaa: Vaaliuutisointia ohjaavat uutiskriteerit ja tasapuolisuus

Jutun takaa: Vaa­li­uu­ti­soin­tia oh­jaa­vat uu­tis­kri­tee­rit ja ta­sa­puo­li­suus

01.04.2023 15:00 3
Tilaajille