Perheet: Tut­ki­jat häm­mäs­te­le­vät syn­ty­vyy­den nousua pan­de­mian kes­kel­lä

Vanhat kuvat: Ku­nin­gat­ta­ren vie­rai­lu, va­laan­lui­ta ja pom­mi­kuop­pia Ai­no­las­sa

Posti

Posti palk­kai­si jopa 700 uutta työn­te­ki­jää – tämän vuoksi työ­pai­kat uh­kaa­vat jäädä täyt­tä­mät­tä

25.08.2021 18:30 22
Tilaajille

Posti avaa poh­joi­sen suu­rim­man pa­ket­ti­au­to­maa­tin Oulun Idea­par­kiin

25.08.2021 10:26 9

Bri­tan­nias­ta har­ras­te­leh­den pojalle ti­lan­nut Tommi Rasila äl­lis­tyi uusia tul­li­toi­mia: "Tuli sa­nan­va­paus mie­leen" – näin tullaat EU:n ul­ko­puo­lel­ta saa­pu­van ir­to­nu­me­ron

26.07.2021 14:20 3
Tilaajille

Pos­tis­sa väl­tyt­ty pa­him­mal­ta tul­laus­ruuh­kal­ta – EU:n tul­li­uu­dis­tus otettu hyvin vastaan myös ku­lut­ta­jien kes­kuu­des­sa

14.07.2021 14:41 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nouda pa­ket­ti­si 15 ki­lo­met­rin päästä – millään muulla sek­to­ril­la täl­lai­nen asia­kas­pal­ve­lu ei tulisi ky­sy­myk­seen

06.06.2021 04:00 2
Tilaajille

Tul­lat­ta­via pa­ket­te­ja tulee hei­nä­kuus­ta lähtien mil­joo­nit­tain lisää, ja net­ti­os­ta­jan kan­nat­taa va­rau­tua siihen jo nyt – "Kaikki ei vält­tä­mät­tä mene niin kuin Ström­sös­sä"

29.05.2021 13:00 9
Tilaajille

Ky­syim­me: Miten postin saa kotiin asti?

24.05.2021 16:00 4
Tilaajille

Postin pa­ket­ti­au­to­maat­ti reis­tai­li Hau­ki­pu­taal­la, lokeron avaa­mi­seen vaa­dit­tiin kolme käyntiä ja lu­kui­sia pu­he­lui­ta – "Pää­piir­teit­täin ne ovat toi­mi­neet tosi hyvin"

24.04.2021 13:57 8
Tilaajille

Postin ja Ikean yh­teis­työ laa­je­nee entistä isom­piin ta­va­roi­hin – jat­kos­sa myös Posti kuskaa asiak­kail­le esi­mer­kik­si jää­kaap­pe­ja tai sohvia

29.03.2021 16:59 3

Postc­ros­saa­ja ei tiedä, kenelle kortin lä­het­tää tai mistä sel­lai­sen seu­raa­vak­si saa – suo­ma­lai­set har­ras­ta­jat ovat maail­man ah­ke­rim­pia

11.03.2021 06:00 5
Tilaajille

Postin pal­ve­lu­pis­te sul­je­taan Lin­nan­maan Pris­mas­sa – pal­ve­lut siir­ty­vät Kai­jon­har­jun K-Su­per­mar­ke­tin yh­tey­teen

04.03.2021 15:55 17
Tilaajille

Postin pal­ve­lu­pis­teet lo­pet­ta­vat Kau­ko­vai­nol­la, Kem­pe­lees­sä ja Kii­min­gis­sä – Kau­ko­vai­niol­la jatkaa au­to­maat­ti: "A­sioi­des­sa ei tar­vit­se odo­tel­la tur­haan"

13.02.2021 08:24 17
Tilaajille

Suo­ma­lai­set lä­het­ti­vät en­nä­tyk­sel­li­sen paljon jou­lu­kort­te­ja ja -pa­ket­te­ja – Posti: kort­tien määrä kasvoi vii­den­nek­sel­lä edel­lis­vuo­des­ta

23.12.2020 22:55
Kolumni

Mummon seik­kai­lut postin ih­me­maas­sa – Posti tuo, mutta vie­mi­nen onkin jo han­ka­lam­paa

19.12.2020 08:00 4

Posti: Suo­ma­lai­set lä­het­tä­neet viime vuotta enemmän jou­lu­ter­veh­dyk­siä

18.12.2020 21:31

Pa­ket­ti­au­to­maat­ti on nyt suo­sit­tu vehje – asiak­kai­den kan­nat­tai­si noutaa pa­ket­tin­sa no­peas­ti

10.12.2020 06:00 6
Tilaajille

Rak­si­lan postin ruuh­kien pitäisi hel­pot­taa – Ouluun tulossa jo toinen vä­li­ai­kai­nen nou­to­pis­te kaup­pa­kes­kus Val­keaan

09.12.2020 19:49 21
Tilaajille

Posti kä­sit­te­li viime vii­kol­la en­nä­tys­mää­rän pa­ket­te­ja: yli 1,5 mil­joo­naa vii­kos­sa – en­nä­tyk­sen us­ko­taan vielä rik­kou­tu­van uu­del­leen lop­pu­vuo­den aikana

30.11.2020 12:53

Jou­lu­kor­tit voi pos­tit­taa edul­li­sem­min 14. jou­lu­kuu­ta men­nes­sä

25.11.2020 08:51 1

Posti en­nus­taa pa­ket­ti­lii­ken­teel­le en­nä­tyk­sel­lis­tä lop­pu­vuot­ta – vilk­kaim­pi­na viik­koi­na pa­ket­te­ja liikkuu lähes kaksi mil­joo­naa

24.11.2020 09:28