Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Mielenterveys: Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta?

Jääkiekko: SM-sar­jan par­haa­na pe­laa­ja­na pal­ki­tun Markus Loposen te­ho­ket­ju johtaa Kärpät kul­ta­jah­tiin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Liikunta
Kuukausi
Tällaista on talvigolf, jota pelataan Rovaniemen lisäksi vain muutamassa paikassa maailmassa

Täl­lais­ta on tal­vi­golf, jota pe­la­taan Ro­va­nie­men lisäksi vain muu­ta­mas­sa pai­kas­sa maail­mas­sa

26.03.2023 12:00
Tilaajille
Drooni kuvaa, kun oululainen hurjapää Tero Savolainen kirittää jäänmurtajaa merellä läskipyörän selässä – katso video

Drooni kuvaa, kun ou­lu­lai­nen hur­ja­pää Tero Sa­vo­lai­nen ki­rit­tää jään­mur­ta­jaa merellä läs­ki­pyö­rän selässä – katso video

20.03.2023 17:53 10
Tilaajille
Muhoksen jäähalli valittiin Vuoden liikuntapaikaksi

Mu­hok­sen jää­hal­li va­lit­tiin Vuoden lii­kun­ta­pai­kak­si

15.03.2023 19:11 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väestön liian vä­häi­nen liik­ku­mi­nen ai­heut­taa yh­teis­kun­nal­le mil­jar­di­luo­kan kus­tan­nuk­set – suh­tees­sa hin­ta­lap­puun liik­ku­mat­to­muus nousee varsin vähän esille puo­luei­den ja eh­dok­kai­den vaa­li­tee­mois­sa

13.03.2023 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Iäk­käi­den lii­kun­taan kan­nat­taa in­ves­toi­da – parin lonk­ka­mur­tu­man eh­käi­syl­lä voisi palkata kuntaan lii­kun­nan­oh­jaa­jan

06.03.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Vaikeasti lihavien työikäisten painonpudotukseen apua oululaistutkimuksesta – Elintapaohjauksen yhdistäminen liikuntaan vähensi eniten keskivartalolihavuutta

Vai­keas­ti li­ha­vien työ­ikäis­ten pai­non­pu­do­tuk­seen apua ou­lu­lais­tut­ki­muk­ses­ta – Elin­ta­pa­oh­jauk­sen yh­dis­tä­mi­nen lii­kun­taan vähensi eniten kes­ki­var­ta­lo­li­ha­vuut­ta

24.02.2023 10:44 2
Tilaajille
Laturaivo herättää keskustelua Oulussa: Isä kertoo hiihtäjän tönäisseen ladulla kävelleen lapsen hankeen Mustallasuolla

La­tu­rai­vo he­rät­tää kes­kus­te­lua Ou­lus­sa: Isä kertoo hiih­tä­jän tö­näis­seen ladulla kä­vel­leen lapsen hankeen Mus­tal­la­suol­la

21.02.2023 09:49 128
Tilaajille
Oulun Yökorikselle ja Terva-ajoille tunnustusta tasa-arvoisen liikuntakulttuurin edistämisestä

Oulun Yö­ko­rik­sel­le ja Ter­va-ajoil­le tun­nus­tus­ta ta­sa-ar­voi­sen lii­kun­ta­kult­tuu­rin edis­tä­mi­ses­tä

15.02.2023 21:04
Oulun yliopiston tutkimus: Vähemmän liikkuva keski-ikäinen menettää satoja euroja ansiotuloja vuosittain

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Vä­hem­män liik­ku­va kes­ki-ikäi­nen me­net­tää satoja euroja an­sio­tu­lo­ja vuo­sit­tain

08.02.2023 09:46 3
Vastaa pikakyselyyn: Onnistuuko elämäntapamuutoksesi vai repsahtaako tilanne entiseksi?

Vastaa pi­ka­ky­se­lyyn: On­nis­tuu­ko elä­män­ta­pa­muu­tok­se­si vai rep­sah­taa­ko tilanne en­ti­sek­si?

01.02.2023 08:57 10
Julmaset on veljien joukko – Ynnin sporttiklubista hioutui mittamiehiä ja organisaattoreita ja oululaisia monessa liikkumaan kannustanut porukka

Jul­ma­set on veljien joukko – Ynnin sport­tik­lu­bis­ta hioutui mit­ta­mie­hiä ja or­ga­ni­saat­to­rei­ta ja ou­lu­lai­sia monessa liik­ku­maan kan­nus­ta­nut porukka

29.01.2023 17:08 1
Tilaajille
Liikunta ja seksihalut kulkevat käsi kädessä – mutta mihin suuntaan: laskeeko liika rehkiminen libidoa?

Lii­kun­ta ja sek­si­ha­lut kul­ke­vat käsi kädessä – mutta mihin suun­taan: las­kee­ko liika reh­ki­mi­nen li­bi­doa?

23.01.2023 06:30 4
Tilaajille
Puheenaihe: Pitääkö valtion ja kuntien puuttua liikkumattomuuteen vai kenelle vastuu kuuluu? Miten ihmisiä kannustettaisiin liikkumaan enemmän?

Pu­hee­nai­he: Pitääkö valtion ja kuntien puuttua liik­ku­mat­to­muu­teen vai kenelle vastuu kuuluu? Miten ihmisiä kan­nus­tet­tai­siin liik­ku­maan enem­män?

22.01.2023 08:00
Tilaajille
Oulussa pääsee taas luistelemaan luonnonjäille, useampi kenttä on avattu luistelijoille

Oulussa pääsee taas luis­te­le­maan luon­non­jäil­le, useampi kenttä on avattu luis­te­li­joil­le

20.01.2023 11:56
Osa Sankivaaran laduista on pois käytöstä tulevana sunnuntaina ampumahiihtokisojen vuoksi

Osa San­ki­vaa­ran la­duis­ta on pois käy­tös­tä tu­le­va­na sun­nun­tai­na am­pu­ma­hiih­to­ki­so­jen vuoksi

20.01.2023 11:22
Kempeleen Sarkkirannan urheilukeskukseen suunnitellaan mittavia uudistuksia – hintalappu kuusi miljoonaa euroa

Kem­pe­leen Sark­ki­ran­nan ur­hei­lu­kes­kuk­seen suun­ni­tel­laan mit­ta­via uu­dis­tuk­sia – hin­ta­lap­pu kuusi mil­joo­naa euroa

16.01.2023 18:30 15
Tilaajille
Luvattomat tamppaajat ovat voimavara, kun vihollinen on miljardeja maksava liikkumattomuus
Kolumni

Lu­vat­to­mat tamp­paa­jat ovat voi­ma­va­ra, kun vi­hol­li­nen on mil­jar­de­ja maksava liik­ku­mat­to­muus

16.01.2023 06:00 5
Tilaajille
Oululainen treenaaja: nämä ovat kuntosalien ruuhkaisimmat ajat – koronapandemia muutti monen salirytmin yllättävällä tavalla

Ou­lu­lai­nen tree­naa­ja: nämä ovat kun­to­sa­lien ruuh­kai­sim­mat ajat – ko­ro­na­pan­de­mia muutti monen sa­li­ryt­min yl­lät­tä­väl­lä tavalla

15.01.2023 06:02 27
Tilaajille
Oulussa testataan kolmella luistelukentällä uutta liiketunnistimiin perustuvaa valaistusta

Oulussa tes­ta­taan kol­mel­la luis­te­lu­ken­täl­lä uutta lii­ke­tun­nis­ti­miin pe­rus­tu­vaa va­lais­tus­ta

10.01.2023 13:20 11