Liikunta
Kuukausi
Raksilan uimahallin allastilat suljettuna viikonlopun ajan – uimaan pääsee jälleen maanantaiaamuna

Rak­si­lan ui­ma­hal­lin al­las­ti­lat sul­jet­tu­na vii­kon­lo­pun ajan – uimaan pääsee jälleen maa­nan­tai­aa­mu­na

10.11.2020 10:14 1
Ritaharjun EasyFitissä korona-altistuminen – "En pysty ottamaan kantaa altistuneiden lukumäärään"

Ri­ta­har­jun Ea­sy­Fi­tis­sä ko­ro­na-al­tis­tu­mi­nen – "En pysty ot­ta­maan kantaa al­tis­tu­nei­den lu­ku­mää­rään"

09.11.2020 13:38 4
Lukijalta Mielipide Niina Epäilys

Se­nio­ri­kort­ti on oi­val­li­nen lisä ikään­ty­neil­le ou­lu­lai­sil­le suun­nat­tuun lii­kun­ta­pal­ve­lu­tar­jon­taan

06.11.2020 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pirkko Liikanen

Oulun tuet­ta­va se­nio­rei­den oma­toi­mi­suut­ta

05.11.2020 05:45 2
Tilaajille
Oulu jälleen isojen kaupunkien ykkönen terveyttä edistävässä liikunnassa

Oulu jälleen isojen kau­pun­kien ykkönen ter­veyt­tä edis­tä­väs­sä lii­kun­nas­sa

30.10.2020 12:52 1
Oulun kaupunki keskusteli seurojen kanssa koronatoimista – terveysjohtaja Jorma Mäkitalo tyytyväisenä: "Yksityiskohtaisia kysymyksiä tarvitaan"

Oulun kau­pun­ki kes­kus­te­li seu­ro­jen kanssa ko­ro­na­toi­mis­ta – ter­veys­joh­ta­ja Jorma Mä­ki­ta­lo tyy­ty­väi­se­nä: "Yk­si­tyis­koh­tai­sia ky­sy­myk­siä tar­vi­taan"

28.10.2020 22:28 1
Tilaajille
Liikuntakatkokin iskee terveyteen – sisäliikuntatilojen sulkemisen kynnys tulee Oulussakin pitää korkeana
Pääkirjoitus

Lii­kun­ta­kat­ko­kin iskee ter­vey­teen – si­sä­lii­kun­ta­ti­lo­jen sul­ke­mi­sen kynnys tulee Ou­lus­sa­kin pitää kor­kea­na

28.10.2020 10:53 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juho Korpi

Suo­ma­lai­nen sote on erin­omai­nen eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa – kui­ten­kin liian moni sai­ras­tuu ja liian harva kun­tou­tu

26.10.2020 05:45 0
Tilaajille
Vanhemmat

Lap­sil­le tar­jol­la mak­sut­to­mia al­keis­luis­te­lu­kou­lu­ja Rak­si­las­sa – ryhmiä sekä ai­kuis­ten tukea tar­vit­se­vil­le että it­se­näi­ses­ti luis­te­le­vil­le lap­sil­le

21.10.2020 11:08 1
Syyslomalla viimeinkin, voi ottaa iisimmin – Oulussa lapset nauttivat lomailusta koronarajoitteista huolimatta

Syys­lo­mal­la vii­mein­kin, voi ottaa ii­sim­min – Oulussa lapset naut­ti­vat lo­mai­lus­ta ko­ro­na­ra­joit­teis­ta huo­li­mat­ta

20.10.2020 19:05 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Seppo Hyytinen

Kuulun suureen ikä­luok­kaan, ja vielä sitä suu­rem­paan jouk­koon, yli­pai­noi­siin, sekä vielä sen ala­la­jiin, jat­ku­vas­ti laih­dut­ta­viin ih­mi­siin

04.10.2020 06:45 2
Tilaajille
Oulu kannustaa työttömiä työnhakijoita liikkumaan liikuntapassin avulla

Oulu kan­nus­taa työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta liik­ku­maan lii­kun­ta­pas­sin avulla

29.09.2020 21:28 3
Korona tuo välivuoden – perinteikästä Rajalta rajalle -hiihtoa ei järjestetä ensi maaliskuussa

Korona tuo vä­li­vuo­den – pe­rin­tei­käs­tä Rajalta rajalle -hiih­toa ei jär­jes­te­tä ensi maa­lis­kuus­sa

25.09.2020 09:38 0
Tilaajille
Kempeleeseen tulee padelkeskus – ensimmäiset kuusi kenttää valmistuvat vuodenvaihteessa

Kem­pe­lee­seen tulee pa­del­kes­kus – en­sim­mäi­set kuusi kenttää val­mis­tu­vat vuo­den­vaih­tees­sa

23.09.2020 12:49 0
Tutkimus: Koulujen liikuntatunneilla esiintyy seksuaalista häirintää ja fyysistä väkivaltaa oppilaiden välillä ja opettajiin kohdistuen

Tut­ki­mus: Kou­lu­jen lii­kun­ta­tun­neil­la esiin­tyy sek­suaa­lis­ta häi­rin­tää ja fyy­sis­tä vä­ki­val­taa op­pi­lai­den välillä ja opet­ta­jiin koh­dis­tuen

01.09.2020 07:36 0

Mak­sut­to­mat lii­kun­ta­tun­nit per­heil­le alkavat ensi vii­kol­la Oulussa

26.08.2020 10:56 0
Vähävaraisten oululaisperheiden lapsille tarjolla tukea urheiluharrastukseen – tuen piirissä 11 Oulun alueen seuraa

Vä­hä­va­rais­ten ou­lu­lais­per­hei­den lap­sil­le tar­jol­la tukea ur­hei­lu­har­ras­tuk­seen – tuen pii­ris­sä 11 Oulun alueen seuraa

20.08.2020 11:08 1
Ilmoittautuminen Oulun kaupungin liikuntaryhmiin alkaa ensi maanantaina – osallistumisessa pidettävä mielessä koronaturvatoimet

Il­moit­tau­tu­mi­nen Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­ryh­miin alkaa ensi maa­nan­tai­na – osal­lis­tu­mi­ses­sa pi­det­tä­vä mie­les­sä ko­ro­na­tur­va­toi­met

13.08.2020 19:22 0
Twerkkaus on voimaannuttavaa hikiliikuntaa, jossa paikat saavat vapaasti hyllyä ja hytkyä – Pepun heilutus levisi musiikkivideoista tanssisaleihin

Twerk­kaus on voi­maan­nut­ta­vaa hi­ki­lii­kun­taa, jossa paikat saavat va­paas­ti hyllyä ja hytkyä – Pepun hei­lu­tus levisi mu­siik­ki­vi­deois­ta tans­si­sa­lei­hin

09.08.2020 17:00 0
Tilaajille
Juokse intervallit kovaa, mutta ei täysillä – Valmentajaguru kertoo, miten tavallinenkin kuntoilija voi hyötyä huippu-urheilijoiden tehoharjoituksista

Juokse in­ter­val­lit kovaa, mutta ei täy­sil­lä – Val­men­ta­ja­gu­ru kertoo, miten ta­val­li­nen­kin kun­toi­li­ja voi hyötyä huip­pu-ur­hei­li­joi­den te­ho­har­joi­tuk­sis­ta

03.08.2020 07:00 1
Tilaajille