Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Liikunta
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­kun­nan alue­vaa­lieh­dok­kaat, astukaa esille

17.01.2022 04:00
Tilaajille
Pitkän tähtäimen suunnitelma visioi Ounasvaaralle gondolia, maauimalaa ja katettua lumimaailmaa – monia rovaniemeläisiä pelottaa, että Oukku rakennetaan täyteen

Pitkän täh­täi­men suun­ni­tel­ma visioi Ou­nas­vaa­ral­le gon­do­lia, maa­ui­ma­laa ja ka­tet­tua lu­mi­maail­maa – monia ro­va­nie­me­läi­siä pe­lot­taa, että Oukku ra­ken­ne­taan täyteen

15.01.2022 22:33 2
Tilaajille
Oulun kaupunki järjestää maksuttomia hiihtokouluja lapsille ja aikuisille – ilmoittautuminen alkaa huomenna perjantaina

Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää mak­sut­to­mia hiih­to­kou­lu­ja lap­sil­le ja ai­kui­sil­le – il­moit­tau­tu­mi­nen alkaa huo­men­na per­jan­tai­na

13.01.2022 13:14 1
Kunnon eväät, parempi treeni – Näillä resepteillä urheileva nuori saa puhtia päivään ja keho palautuu nopeasti rasituksesta

Kunnon eväät, parempi treeni – Näillä re­sep­teil­lä ur­hei­le­va nuori saa puhtia päivään ja keho pa­lau­tuu no­peas­ti ra­si­tuk­ses­ta

13.01.2022 06:30 2
Tilaajille
Vähäinen liikunta ja ylipaino merkittävimpiä syitä siirtää tai keskeyttää asepalvelus, selviää Oulun yliopiston tutkimuksesta

Vä­häi­nen lii­kun­ta ja yli­pai­no mer­kit­tä­vim­piä syitä siirtää tai kes­keyt­tää ase­pal­ve­lus, selviää Oulun yli­opis­ton tut­ki­muk­ses­ta

03.01.2022 09:21 6
Pimeä vuodenaika on ihmiselle myös hyväksi: rytmi rauhoittuu ja omia tarpeitaan voi kuulla paremmin, sanoo psykologi – oululainen retkeilijä Sari Iwanoff nauttii aistien herkistymisestä

Pimeä vuo­den­ai­ka on ih­mi­sel­le myös hy­väk­si: rytmi rau­hoit­tuu ja omia tar­pei­taan voi kuulla pa­rem­min, sanoo psy­ko­lo­gi – ou­lu­lai­nen ret­kei­li­jä Sari Iwanoff nauttii aistien her­kis­ty­mi­ses­tä

02.01.2022 12:04 1
Tilaajille
Vanhemmat
Vuoden pyöräilijä Pekka Tahkola: "Oululaista pyöräilyosaamista todella kehtaa viedä maailmalle"

Vuoden pyö­räi­li­jä Pekka Tah­ko­la: "Ou­lu­lais­ta pyö­räi­ly­osaa­mis­ta todella kehtaa viedä maail­mal­le"

26.12.2021 16:00 32
Tilaajille
Vapaalla pääsee jo pitkälle, perinteisen hiihtäjät joutuvat vielä odottelemaan – isoilla koneilla ei Oulussa vielä latua päästä tekemään

Va­paal­la pääsee jo pit­käl­le, pe­rin­tei­sen hiih­tä­jät jou­tu­vat vielä odot­te­le­maa­n – i­soil­la ko­neil­la ei Oulussa vielä latua päästä te­ke­mään

16.12.2021 10:30 2
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri pääsi finaaliin Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailussa – periaatteena yksilöllinen lähestymistapa liikuntaan

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri pääsi fi­naa­liin Suomen Ak­tii­vi­sin Työ­paik­ka -kil­pai­lus­sa – pe­ri­aat­tee­na yk­si­löl­li­nen lä­hes­ty­mis­ta­pa lii­kun­taan

03.12.2021 15:47 3
Oulun kaupunki palkittiin Suomen aktiivisimpana työpaikkana – Olympiakomitean tunnustus myönnettiin henkilöstön tukemisesta liikuntaan

Oulun kau­pun­ki pal­kit­tiin Suomen ak­tii­vi­sim­pa­na työ­paik­ka­na – Olym­pia­ko­mi­tean tun­nus­tus myön­net­tiin hen­ki­lös­tön tu­ke­mi­ses­ta lii­kun­taan

02.12.2021 19:14 51
Jääkärinkankaan kaava-alueen rakentaminen sulkee kuntorata- ja latuyhteyksiä Hiukkavaarassa ja Haapalehdossa

Jää­kä­rin­kan­kaan kaa­va-alueen ra­ken­ta­mi­nen sulkee kun­to­ra­ta- ja la­tu­yh­teyk­siä Hiuk­ka­vaa­ras­sa ja Haa­pa­leh­dos­sa

24.11.2021 11:19 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­kun­nas­ta lääke hoi­ta­ja­pu­laan? – liik­ku­maan mo­ti­voin­nin tulisi olla osa kaikkea ter­vey­den­huol­lon toi­min­taa

16.11.2021 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun elin­ta­pa­sai­rauk­sia eh­käi­se­vä lii­kun­ta on tie­dos­sa, voidaan sai­rauk­sien kus­tan­nuk­sia pie­nen­tää

02.11.2021 06:00 4
Tilaajille
Lasten luistelukoulut alkavat keskiviikkona Raksilan tekojäällä – aikuisen tukea tarvitsevien ja eteenpäin luistelevien ryhmissä vielä tilaa

Lasten luis­te­lu­kou­lut alkavat kes­ki­viik­ko­na Rak­si­lan te­ko­jääl­lä – ai­kui­sen tukea tar­vit­se­vien ja eteen­päin luis­te­le­vien ryh­mis­sä vielä tilaa

01.11.2021 13:48 1
Lisää vipinää välitunteihin – Oulun kouluissa koulutetaan tänä syksynä 600 välkkäriä, joiden tehtävänä on tehdä välitunneista aktiivisempia

Lisää vipinää vä­li­tun­tei­hin – Oulun kou­luis­sa kou­lu­te­taan tänä syksynä 600 välk­kä­riä, joiden teh­tä­vä­nä on tehdä vä­li­tun­neis­ta ak­tii­vi­sem­pia

21.10.2021 17:30 4
Susanna vaelsi sylivauvan kanssa Karhunkierroksen – tempaukset innostavat muita äitejä, mutta negatiivistakin palautetta tulee: "Mikä äidillä on vialla, kun lapsi  viedään metsään?"

Susanna vaelsi sy­li­vau­van kanssa Kar­hun­kier­rok­sen – tem­pauk­set in­nos­ta­vat muita äitejä, mutta ne­ga­tii­vis­ta­kin pa­lau­tet­ta tulee: "Mikä äidillä on vialla, kun lapsi viedään met­sään?"

16.10.2021 13:44 11
Tilaajille
Oulu tarjoaa työttömille työnhakijoille ilmaiset liikuntapassit, joilla pääsee uimaan, kuntosalille tai pelaamaan sulkapalloa

Oulu tarjoaa työt­tö­mil­le työn­ha­ki­joil­le il­mai­set lii­kun­ta­pas­sit, joilla pääsee uimaan, kun­to­sa­lil­le tai pe­laa­maan sul­ka­pal­loa

24.09.2021 12:12 6
Oulun kaupungin kuntosaleilla tarjolla maksutonta opastusta 6. syyskuuta alkaen

Oulun kau­pun­gin kun­to­sa­leil­la tar­jol­la mak­su­ton­ta opas­tus­ta 6. syys­kuu­ta alkaen

01.09.2021 12:39
Nuorille tarjotaan Oulussa syyskuussa runsaasti maksuttomia liikuntatunteja – SuperActionissa pääsee tutustumaan esimerkiksi kiipeilyyn ja itsepuolustukseen

Nuo­ril­le tar­jo­taan Oulussa syys­kuus­sa run­saas­ti mak­sut­to­mia lii­kun­ta­tun­te­ja – Su­pe­rAc­tio­nis­sa pääsee tu­tus­tu­maan esi­mer­kik­si kii­pei­lyyn ja it­se­puo­lus­tuk­seen

27.08.2021 18:34
Kysyimme: Kuinka paljon kuntoportailla riittää käyttöä Oulussa? – "Ei niitä ole rakennettu pelkästään muodin vuoksi"

Ky­syim­me: Kuinka paljon kun­to­por­tail­la riittää käyttöä Ou­lus­sa? – "Ei niitä ole ra­ken­net­tu pel­käs­tään muodin vuoksi"

04.08.2021 06:00 13
Tilaajille