Kuntapolitiikka: Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syistä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Liikunta
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­lan ui­ma­hal­lin kä­vi­jä­mää­rät ovat Suomen toi­sek­si kor­keim­mat – ui­ma­hal­li on monille meistä mie­lui­sin si­sä­lii­kun­ta­paik­ka

26.06.2022 07:00 8
Tilaajille
Aluehallintovirastoilta avustuksia liikuntapaikkarakentamiseen ja luonnon virkistyskäyttöön – Pohjois-Pohjanmaalle tukea yhdeksään hankkeeseen

Alue­hal­lin­to­vi­ras­toil­ta avus­tuk­sia lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­seen ja luonnon vir­kis­tys­käyt­töön – Poh­jois-Poh­jan­maal­le tukea yh­dek­sään hank­kee­seen

22.06.2022 13:49
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli 75-vuo­tiai­den ou­lu­lais­ten lii­kun­ta-ak­tii­vi­suus koko maan kes­ki­ar­von ala­puo­lel­la – liik­ku­mis­ky­vyn menetys johtaa ko­ti­pal­ve­lu­jen tar­pee­seen

18.06.2022 06:00 4
Tilaajille
Raahe tarjoaa koululaisille 100 maksutonta harrastekerhoa ja tukee laajasti kaupunkilaisten harrastamista: ”Liikutamme kaikkia vauvasta vaariin”
Mainos Raahen kaupunki

Raahe tarjoaa kou­lu­lai­sil­le 100 mak­su­ton­ta har­ras­te­ker­hoa ja tukee laa­jas­ti kau­pun­ki­lais­ten har­ras­ta­mis­ta: ”Lii­ku­tam­me kaikkia vau­vas­ta vaa­riin”

14.06.2022 09:18
Koko perheen kuntoilutapahtuma järjestetään taas Yli-Iissä

Koko perheen kun­toi­lu­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään taas Yli-Iis­sä

10.06.2022 08:59
Kempeleen Linnakankaalle avautui minigolfalue – yhdeksänrataisella harrastealueella on myös haastavia väyliä

Kem­pe­leen Lin­na­kan­kaal­le avautui mi­ni­golf­alue – yh­dek­sän­ra­tai­sel­la har­ras­te­alueel­la on myös haas­ta­via väyliä

10.06.2022 08:45 1
Tilaajille
Oululainen Linnea Leino, 19, on kevään ylioppilas, some-yrittäjä ja Wellnessmalli-kilpailun finalisti – yrittäjyys lähti käyntiin melkein vahingossa

Ou­lu­lai­nen Linnea Leino, 19, on kevään yliop­pi­las, so­me-yrit­tä­jä ja Well­ness­mal­li-kil­pai­lun fi­na­lis­ti – yrit­tä­jyys lähti käyn­tiin melkein va­hin­gos­sa

02.06.2022 09:01
Tilaajille
Erityisliikkujien kesäkursseilla on vielä tilaa – uutuutena erityislasten uimakoulut

Eri­tyis­liik­ku­jien ke­sä­kurs­seil­la on vielä tilaa – uu­tuu­te­na eri­tyis­las­ten ui­ma­kou­lut

31.05.2022 15:29
Vanhemmat
Valtion liikuntaneuvosto esittää Linnanmaan uimahallille ja Kärppien jäähallille liikuntapaikka-avustusta – "Äärimmäisen tärkeä avustus"

Valtion lii­kun­ta­neu­vos­to esittää Lin­nan­maan ui­ma­hal­lil­le ja Kärp­pien jää­hal­lil­le lii­kun­ta­paik­ka-avus­tus­ta – "Ää­rim­mäi­sen tärkeä avus­tus"

27.05.2022 16:17 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­työ­tä lii­kun­ta-alan toi­mi­joi­den kanssa tulee vah­vis­taa

25.05.2022 05:00
Tilaajille
Uintikisat ja Terwamaraton aiheuttavat muutoksia Raksilan ja Raatin uimahallien aukioloihin

Uin­ti­ki­sat ja Ter­wa­ma­ra­ton ai­heut­ta­vat muu­tok­sia Rak­si­lan ja Raatin ui­ma­hal­lien au­ki­oloi­hin

18.05.2022 10:08

Oulun lii­kun­ta­pal­ve­lut tarjoaa opas­tus­ta ul­koi­lu­kun­to­puis­to­jen käyt­töön

11.05.2022 14:12
Jaana Tulla oppi johtamistaitoja Mauro Berruton ja Tuomas Sammelvuon luottohenkilönä – Nyt hän vaatii Olympiakomitean hallitukselta uudenlaista avoimuutta: "Ihan siitä lähtien, miten asiat kirjataan ja muistiot tehdään"

Jaana Tulla oppi joh­ta­mis­tai­to­ja Mauro Ber­ru­ton ja Tuomas Sam­mel­vuon luot­to­hen­ki­lö­nä – Nyt hän vaatii Olym­pia­ko­mi­tean hal­li­tuk­sel­ta uu­den­lais­ta avoi­muut­ta: "Ihan siitä läh­tien, miten asiat kir­ja­taan ja muis­tiot teh­dään"

04.05.2022 18:29 1
Tilaajille
Ensi viikolla vietetään Unelmien liikuntapäivää – Oulun kaupunki tarjoaa opastusta maastopyöräilyyn ja ulkokuntoiluun

Ensi vii­kol­la vie­te­tään Unel­mien lii­kun­ta­päi­vää – Oulun kau­pun­ki tarjoaa opas­tus­ta maas­to­pyö­räi­lyyn ja ul­ko­kun­toi­luun

03.05.2022 12:49 2
Mielipidekirjoitus

Lii­kun­ta on lää­ket­tä monella mit­ta­ril­la

03.05.2022 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ouluun tar­vi­taan ui­ma­hyp­py­paik­ko­ja ui­ma­ran­noil­le

28.04.2022 06:00 3
Tilaajille
Oulun kaupunki: Vesijumppia saatetaan joutua perumaan JHL:n ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vuoksi

Oulun kau­pun­ki: Ve­si­jump­pia saa­te­taan joutua pe­ru­maan JHL:n ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­lon vuoksi

26.04.2022 14:11 1
Liikunta ylläpitää mielenterveyttä erityisesti vaikeina aikoina – lue tutkijan vinkit hyvän mielen liikuntaan

Lii­kun­ta yl­lä­pi­tää mie­len­ter­veyt­tä eri­tyi­ses­ti vai­kei­na aikoina – lue tut­ki­jan vinkit hyvän mielen lii­kun­taan

24.04.2022 06:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ui­ma­hal­li Rak­si­lan mar­ket­tien ton­til­le, samaan yh­tey­teen olisi mah­dol­lis­ta suun­ni­tel­la hy­vin­voin­ti­kei­das

24.04.2022 05:45 14
Tilaajille
Ukrainan passilla pääsee maksutta Oulun uimahalleihin ja Ouluhallin kuntosalille

Uk­rai­nan pas­sil­la pääsee mak­sut­ta Oulun ui­ma­hal­lei­hin ja Ou­lu­hal­lin kun­to­sa­lil­le

30.03.2022 10:25 13