Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Liikunta
Viimeisin 4 tuntia

Oulu tarjoaa työt­tö­mil­le työn­ha­ki­joil­le il­mai­set lii­kun­ta­pas­sit, joilla pääsee uimaan, kun­to­sa­lil­le tai pe­laa­maan sul­ka­pal­loa

12:12
Vanhemmat

Oulun kau­pun­gin kun­to­sa­leil­la tar­jol­la mak­su­ton­ta opas­tus­ta 6. syys­kuu­ta alkaen

01.09.2021 12:39

Nuo­ril­le tar­jo­taan Oulussa syys­kuus­sa run­saas­ti mak­sut­to­mia lii­kun­ta­tun­te­ja – Su­pe­rAc­tio­nis­sa pääsee tu­tus­tu­maan esi­mer­kik­si kii­pei­lyyn ja it­se­puo­lus­tuk­seen

27.08.2021 18:34

Ky­syim­me: Kuinka paljon kun­to­por­tail­la riittää käyttöä Ou­lus­sa? – "Ei niitä ole ra­ken­net­tu pel­käs­tään muodin vuoksi"

04.08.2021 06:00 13
Tilaajille

Oulun lii­kun­ta­paik­ko­jen purku he­rät­tää huolta ur­hei­lu­seu­rois­sa – Ur­hei­lu­ta­lo on jo tyh­jen­net­ty, Värtön lii­kun­ta­hal­lin ti­lan­net­ta tar­kas­tel­laan vuosi ker­ral­laan

26.07.2021 06:00 9
Tilaajille

Ihminen voi hi­koil­la jopa useita litroja tun­nis­sa, eikä vesi ole aina paras ja­no­juo­ma – Ter­veys­ta­lo kertoo vinkit hel­teel­lä nes­tey­tyk­seen

16.07.2021 10:19 2
Tilaajille

Suo­mes­sa on yli mil­joo­na sau­va­kä­ve­li­jää – Kä­ve­ly­ki­pi­nä-kam­pan­ja innosti suo­ma­lai­sia kä­ve­le­mään vielä lisää

01.07.2021 15:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Roh­kais­taan iäkkäät liik­ku­maan

04.06.2021 05:00
Tilaajille

Ur­hei­lu­seu­roi­hin kuu­lu­mi­nen ei paranna nuorten ruo­kai­lu­tot­tu­muk­sia, kertoo tuore tut­ki­mus – "Tar­vi­taan val­ta­kun­nal­li­sia, nuorten hyvää ra­vit­se­mus­ta edis­tä­viä toimia"

28.05.2021 11:41
Tilaajille

Kem­pe­leen Fris­bee­seu­ran tal­koo­lais­ten urakka pian pää­tök­ses­sä – uusi rata hel­pot­taa hieman Oulun seudun ra­ta­pu­laa, mutta la­ji­ak­tii­vit toi­vo­vat Lin­na­kan­kaal­le fris­bee­kes­kus­ta

26.05.2021 14:05 1
Tilaajille

Ky­syim­me, miten Oulun lii­kun­ta­pai­kat avau­tu­vat – Lue tästä, miten jat­kos­sa pääsee ui­ma­hal­liin, saunaan ja kun­to­sa­leil­le

19.05.2021 20:15 5
Tilaajille
Kolumni

Yritys, satsaa työn­te­ki­jöi­de­si hy­vin­voin­tiin ja ota vastaan #s­port­ti­haas­te

07.05.2021 18:00 3
Tilaajille

Kau­pun­ki tarjoaa il­mais­ta oppia maas­to­pyö­räi­lyyn – yh­teen­sä neljän tunnin kurssi pi­de­tään Kaak­ku­rin lii­kun­ta­maal­la

07.05.2021 15:30 3

Taas yksi haaste suo­ri­tet­tu! Hiuk­ka­vaa­ran kou­lu­lai­set ideoi­vat lii­kun­ta­dip­lo­min, jota voidaan käyttää mo­bii­li­so­vel­luk­sel­la – ensi syksynä sen saavat käyt­töön­sä kaikki Oulun koulut

30.04.2021 06:00 6
Tilaajille

Lii­kun­ta- ja ur­hei­lu­seu­roil­le myön­net­tiin lähes 4,5 mil­joo­naa euroa tukea – Oulun Kii­pei­ly­seu­ra sai ison potin

27.04.2021 14:53 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vähän liik­ku­vat nuoret kai­paa­vat toi­men­pi­tei­tä – olisiko työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lu uusi mah­dol­li­suus myös lii­kun­nal­le?

27.04.2021 06:00
Tilaajille

Hei­nä­pää­hän ra­ken­ne­taan kun­to­por­taat ja ul­ko­kun­toi­lu­puis­to

26.04.2021 12:50 20

Nuoret pojat eivät liiku riit­tä­väs­ti – Mikä in­nos­tai­si heidät liik­ku­maan? Ky­syim­me asiaa tut­ki­joil­ta ja nuo­ril­ta pojilta it­sel­tään

25.04.2021 07:00 8
Tilaajille

Tram­po­lii­nil­la pomp­pi­mi­nen kar­kot­taa ko­ro­na-ah­dis­tuk­sen – ou­lu­lai­nen alan mark­ki­na­joh­ta­ja Acon kan­sain­vä­lis­tyy no­peas­ti kas­va­van verk­ko­kau­pan imussa

24.04.2021 08:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuntien tuki seu­ra­toi­min­taan ja lii­kun­ta­olo­suh­tei­den ke­hit­tä­mi­seen on vält­tä­mä­tön­tä

19.04.2021 05:00
Tilaajille