Linnan juhlat: Oulun teat­te­rin Alma Leh­mus­kal­lio tiesi heti, kenen luo­muk­seen haluaa pu­keu­tua

Laskettelu: Rus­ko­tun­tu­ril­la las­ke­tel­laan jo täyttä häkää – Köyk­ky­ris­sä odo­tel­laan vielä lunta ja pak­ka­sia

Joko luit tämän: Raa­tis­sa ko­mei­le­va pop­pe­li­veis­tos kärsi oman elä­män­sä met­su­rin ti­hu­työs­tä

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Liikunta
Kuukausi
Lapset harrastavat enemmän liikuntaa kuin aikuiset – kysyimme, mitä neuvoja he antaisivat liian vähän liikkuville

Lapset har­ras­ta­vat enemmän lii­kun­taa kuin ai­kui­set – ky­syim­me, mitä neuvoja he an­tai­si­vat liian vähän liik­ku­vil­le

03.12.2022 17:00
Tilaajille
Rahaa palaa junioriurheilussa – Kustannuksia selvittänyt tohtori Kari Puronaho: "Nyt tarvitaan yhteiskuntasopimus kaikkien kustannusten alentamiseksi"

Rahaa palaa ju­nio­ri­ur­hei­lus­sa – Kus­tan­nuk­sia sel­vit­tä­nyt tohtori Kari Pu­ro­na­ho: "Nyt tar­vi­taan yh­teis­kun­ta­so­pi­mus kaik­kien kus­tan­nus­ten alen­ta­mi­sek­si"

03.12.2022 06:30 11
Tilaajille
Oululainen Marja-Liisa Pylväs, 75, liikkuu vuodessa tuhansia kilometrejä kävellen, pyöräillen ja hiihtäen – "Välillä tuntuu siltä, että elämä on nyt vähän kiireisempää kuin työaikana"

Ou­lu­lai­nen Mar­ja-Lii­sa Pylväs, 75, liikkuu vuo­des­sa tu­han­sia ki­lo­met­re­jä kä­vel­len, pyö­räil­len ja hiih­täen – "Vä­lil­lä tuntuu siltä, että elämä on nyt vähän kii­rei­sem­pää kuin työai­ka­na"

27.11.2022 06:07 15
Oulun uusi polkuverkosto ulottuu jo monen kotiovelle, sillä se kulkee jättömaita pitkin – Kaleva esittelee ensimmäisen kartan reitistä, joka yhdistää polut kaupungin keskustaan

Oulun uusi pol­ku­ver­kos­to ulottuu jo monen ko­tio­vel­le, sillä se kulkee jät­tö­mai­ta pitkin – Kaleva esit­te­lee en­sim­mäi­sen kartan rei­tis­tä, joka yh­dis­tää polut kau­pun­gin kes­kus­taan

19.11.2022 17:00 24
Tilaajille
Jako yleisopetukseen ja erityisopetukseen joutaa romukoppaan: "Kouluissa tarvitaan henkistä asennemuutosta ja toimintakulttuurin tarkastelua"

Jako yleis­ope­tuk­seen ja eri­tyis­ope­tuk­seen joutaa ro­mu­kop­paan: "Kou­luis­sa tar­vi­taan hen­kis­tä asen­ne­muu­tos­ta ja toi­min­ta­kult­tuu­rin tar­kas­te­lua"

12.11.2022 14:00 18
Tilaajille
Tekojäät vaikeuksissa Oulussa sääolosuhteiden vuoksi

Te­ko­jäät vai­keuk­sis­sa Oulussa sää­olo­suh­tei­den vuoksi

11.11.2022 14:21 2
Vanhemmat
Oulu edistää terveyttä liikuntapalveluillaan erityisen hyvin, kertoo THL:n tekemä vertailu

Oulu edistää ter­veyt­tä lii­kun­ta­pal­ve­luil­laan eri­tyi­sen hyvin, kertoo THL:n tekemä ver­tai­lu

31.10.2022 11:44 10
Ikääntymisen merkit alkavat näkyä jo 30–40-vuotiaana – tämä tiivis opas kertoo, mihin terveysasioihin pitäisi kiinnittää huomiota missäkin iässä

Ikään­ty­mi­sen merkit alkavat näkyä jo 30–40-vuo­tiaa­na – tämä tiivis opas kertoo, mihin ter­veys­asioi­hin pitäisi kiin­nit­tää huo­mio­ta mis­sä­kin iässä

31.10.2022 06:30
Tilaajille
Oulu säästäisi mieluummin luistelukenttien valaistuksesta kuin tekojään jäähdytyksestä – Raksilan ja Pateniemen tekojääkentät avautuivat jälleen syyslomaviikolla

Oulu sääs­täi­si mie­luum­min luis­te­lu­kent­tien va­lais­tuk­ses­ta kuin te­ko­jään jääh­dy­tyk­ses­tä – Rak­si­lan ja Pa­te­nie­men te­ko­jää­ken­tät avau­tui­vat jälleen syys­lo­ma­vii­kol­la

25.10.2022 17:00 9
Tilaajille
Pateniemen Alpit, Hiukkavaaran ympäristö, Haukipudas? Kalevan lukijat ehdottivat kuntoportaita moneen paikkaan – Oulun kaupunki pyrkii toteuttamaan yhden hankkeen vuosittain

Pa­te­nie­men Alpit, Hiuk­ka­vaa­ran ym­pä­ris­tö, Hau­ki­pu­das? Kalevan lukijat eh­dot­ti­vat kun­to­por­tai­ta moneen paik­kaan – Oulun kau­pun­ki pyrkii to­teut­ta­maan yhden hank­keen vuo­sit­tain

28.09.2022 17:00 20
Tilaajille
Kuntoportaiden nousemisesta on tullut suosittu liikuntamuoto: Kerro, mihin haluaisit Oulun seudulla seuraavat kuntoportaat? – "Lyhyessä ajassa saa aika tehokasta kuntoilua"

Kun­to­por­tai­den nou­se­mi­ses­ta on tullut suo­sit­tu lii­kun­ta­muo­to: Kerro, mihin ha­luai­sit Oulun seu­dul­la seu­raa­vat kun­to­por­taat? – "Ly­hyes­sä ajassa saa aika te­ho­kas­ta kun­toi­lua"

21.09.2022 17:50 86
Tilaajille
Oulun kaupungin kuntosaleilla tarjotaan opastusta laitteiden käyttöön – katso aikataulut tästä

Oulun kau­pun­gin kun­to­sa­leil­la tar­jo­taan opas­tus­ta lait­tei­den käyt­töön – katso ai­ka­tau­lut tästä

09.09.2022 12:06
Oulujoen jäiden runnoma Tuiran uimalan laituri on vihdoin kunnostettu – laituri on nyt uusia lämpöportaita vaille valmis veteen laskettavaksi

Ou­lu­joen jäiden runnoma Tuiran uimalan laituri on vihdoin kun­nos­tet­tu – laituri on nyt uusia läm­pö­por­tai­ta vaille valmis veteen las­ket­ta­vak­si

01.09.2022 06:00 12
Tilaajille
Suurin korjauspaine Oulun liikuntapaikoista kohdistuu uimahalleihin – "Linnanmaan uimahallin valmistuminen suunnitellussa aikataulussa on äärimmäisen tärkeää"

Suurin kor­jaus­pai­ne Oulun lii­kun­ta­pai­kois­ta koh­dis­tuu ui­ma­hal­lei­hin – "Lin­nan­maan ui­ma­hal­lin val­mis­tu­mi­nen suun­ni­tel­lus­sa ai­ka­tau­lus­sa on ää­rim­mäi­sen tär­keää"

31.08.2022 06:09 15
Maksuttomat vauva- ja taaperojumpat alkavat Värtössä

Mak­sut­to­mat vauva- ja taa­pe­ro­jum­pat alkavat Vär­tös­sä

30.08.2022 11:35
Endorfiiniryöppy palkitsee vain osan meistä, oululaiselle Tiina Väisäselle liikunta on joskus tuskaa, oksetusta ja tärinää – "Nautinto on hyvä tavoite, mutta asiat eivät ole helppoja aluksi"

En­dor­fii­ni­ryöp­py pal­kit­see vain osan meistä, ou­lu­lai­sel­le Tiina Väi­sä­sel­le lii­kun­ta on joskus tuskaa, ok­se­tus­ta ja tärinää – "Nau­tin­to on hyvä ta­voi­te, mutta asiat eivät ole help­po­ja aluksi"

15.08.2022 06:30 2
Tilaajille
Oululainen Annakaisa Luoma on huolissaan lasten liikunnan raadollisuudesta – Oulun alueella on kuitenkin myös ei-kilpailullista harrastustoimintaa

Ou­lu­lai­nen An­na­kai­sa Luoma on huo­lis­saan lasten lii­kun­nan raa­dol­li­suu­des­ta – Oulun alueel­la on kui­ten­kin myös ei-kil­pai­lul­lis­ta har­ras­tus­toi­min­taa

16.07.2022 06:00 13
Tilaajille
Tyrnävän pellolle rakentui crossfit-tyyppinen kuntosali – treenin lomassa voi katsella ylämaankarjan laiduntamista ja kurkien parveilua

Tyr­nä­vän pel­lol­le ra­ken­tui cross­fit-tyyp­pi­nen kun­to­sa­li – treenin lomassa voi kat­sel­la ylä­maan­kar­jan lai­dun­ta­mis­ta ja kurkien par­vei­lua

14.07.2022 19:13 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­lan ui­ma­hal­lin kä­vi­jä­mää­rät ovat Suomen toi­sek­si kor­keim­mat – ui­ma­hal­li on monille meistä mie­lui­sin si­sä­lii­kun­ta­paik­ka

26.06.2022 07:00 8
Tilaajille