HS: Ricardo Duarte nou­se­mas­sa AC Oulun vas­tuu­ve­tä­jäk­si Jyrki Aholan jälkeen

Televisio: Pa­ra­tii­si-tv-sar­jan toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la Oulu näyttää myös va­loi­sat kas­von­sa

lapset ja nuoret
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Unoh­dam­me­ko lapsen ja nuoren kan­na­bis­kes­kus­te­lus­sa?

17.09.2021 02:00 1
Tilaajille

Tuore tut­ki­mus­ra­port­ti: Suo­mes­sa kou­lu­tuk­sen alueel­li­set erot pieniä ja kus­tan­nuk­set las­ke­via – pan­de­mia lisäsi lasten ja nuorten eri­ar­voi­suut­ta

16.09.2021 13:41

Nuo­ril­le tar­jo­taan Oulussa syys­kuus­sa run­saas­ti mak­sut­to­mia lii­kun­ta­tun­te­ja – Su­pe­rAc­tio­nis­sa pääsee tu­tus­tu­maan esi­mer­kik­si kii­pei­lyyn ja it­se­puo­lus­tuk­seen

27.08.2021 18:34

"Vielä 50 vuotta sitten varmaan jo­kai­nen lapsi ja nuori kävi on­gel­la, nyt enää aika har­va."– Val­ta­kun­nal­li­nen ka­las­tus­päi­vä pitää pin­tan­sa, vaikka korona on kar­si­nut päivän ta­pah­tu­mia eri puo­lil­la Suomea

25.08.2021 06:00 2
Tilaajille
Kolumni

Kep­pa­ri­ker­ho on mainio esi­merk­ki har­ras­tuk­ses­ta, sillä se on muu­ta­kin kuin ta­voit­teel­lis­ta lii­kun­taa

19.08.2021 18:00
Tilaajille
Vanhemmat

It­se­tu­hoi­suut­ta, kiu­saa­mis­ta ja vaa­ral­li­sia haas­tei­ta – ­nuor­ten suo­si­mal­la Tik­To­kil­la on myös var­jo­puo­len­sa: ”Ai­kui­set miehet ovat eh­do­tel­leet ala­ikäi­sil­le ta­paa­mi­sia”

14.08.2021 06:00
Tilaajille

OYSin lasten in­fek­tio­lää­kä­ri: Sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­vat ko­ro­na­oi­reet ovat har­vi­nai­sia lap­sil­la, koko maassa te­ho­hoi­dos­sa ollut viisi alle 20-vuo­tias­ta – jäl­ki­oi­reet voivat kui­ten­kin olla vakavia

12.08.2021 19:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Haas­tam­me uudet kun­ta­päät­tä­jät kuun­te­le­maan aidosti lapsia ja nuoria – heillä on pai­na­vaa sa­not­ta­vaa niin oman elämän asian­tun­ti­joi­na kuin kunnan pää­tök­sen­te­koon­kin

14.06.2021 06:00
Tilaajille

Oulussa re­mon­toi­daan kesällä leik­ki­puis­to­ja ja ra­ken­ne­taan koi­ra-ai­taus

31.05.2021 14:54

Kumpi van­hem­mis­ta on teidän per­heen­ne pro­jek­ti­pääl­lik­kö? Entä kumpi pitelee kuk­ka­ron nyö­re­jä? Kalevan Päin per­het­tä -pod­cast­sar­ja on per­hei­den asialla – vastaa per­he-elä­mää kos­ke­vaan ky­se­lyym­me

29.05.2021 12:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun siir­ry­tään ko­ro­na­pan­de­mian jäl­ki­hoi­toon, lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vioin­nin tulee olla yksi sys­te­maat­ti­nen osa pää­tök­sen­te­koa

21.05.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meillä on 67 000 tärkeää syytä pa­nos­taa lasten, nuorten ja per­hei­den pal­ve­lui­hin

19.05.2021 02:05
Tilaajille

Ou­lu­lais­äi­dit ker­to­vat, mil­lais­ta on elämä kun lapsi käyttää huu­mei­ta – "Joskus olen toi­vo­nut, että hän ottaisi ylian­nos­tuk­sen"

16.05.2021 06:00 13
Tilaajille

Lasten ja nuorten kau­pun­ki­ko­kous jakoi 10 000 euroa – katso tästä, mitkä eh­do­tuk­set saivat rahaa

06.05.2021 16:45
Tilaajille

Tur­val­li­nen Oulu -hanke jär­jes­tää tou­ko­kuus­sa so­me­vart­te­ja lasten ja nuorten van­hem­mil­le, ta­voit­tee­na luoda pa­rem­paa kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria

03.05.2021 11:00

Lasten ja nuorten kau­pun­ki­ko­kous jär­jes­te­tään jälleen ver­kos­sa, ko­kouk­sel­la käy­tet­tä­vis­sään 10 000 euron mää­rä­ra­ha

03.05.2021 10:14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­jon­ko­han nuorten ah­dis­tus ja mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen tarve vä­he­ni­si­vät, jos he nuk­kui­si­vat yhtä paljon kuin esi­mer­kik­si vielä 1990-lu­vul­la?

23.04.2021 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­män­tai­to­kas­va­tus­ta tar­vi­taan – kou­lu­kiu­saa­mi­nen ja pa­hoin­pi­te­lyt merk­ke­jä em­pa­tian ja so­siaa­lis­ten vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen puut­tu­mi­ses­ta

16.04.2021 10:00 2
Tilaajille

Nuoret lukevat kauhua ja jän­ni­tys­tä mutta kai­pai­si­vat tyt­tö­kir­joi­hin mo­der­nim­paa otetta – Elsa Haa­pa­lai­nen Myl­ly­tul­lin kou­lus­ta: "Tyt­tö­kir­jo­jen en­nal­ta-ar­vat­ta­vat on­nel­li­set loput tyl­sis­tyt­tä­vät"

12.04.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapset pais­ka­taan suoraan ai­kui­suu­teen – van­hem­pia pitäisi he­rä­tel­lä tuomaan per­he-elä­mään lapsen it­se­tun­toa vah­vis­ta­via tun­ne­tai­to­ja

10.04.2021 06:30 6
Tilaajille