Liikenne: Useat ket­ju­ko­la­rit lait­toi­vat Oulun ja Kem­pe­leen lii­ken­teen se­kai­sin

Mielenterveys: OYSin nuo­ri­so­psy­kiat­rian osas­tol­la toi­vo­taan apua kesällä avat­ta­vas­ta syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­ta

Luitko jo tämän: Nyt puhuu Kärp­pien pu­heen­joh­ta­ja Heikki Kont­sas, mutta hen­ki­lös­tö­vaih­dok­sis­ta hän vai­ke­nee

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Vaalipuheet

Kriisinkestävä Suomi
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Merja Hurskainen

Krii­sin­kes­tä­vä Suomi

05:00
Inhimillisen tulevaisuuden puolesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pia Hiltunen

In­hi­mil­li­sen tu­le­vai­suu­den puo­les­ta

05:00 2
Tilaajille
Miten turvaamme tulevaisuuden terveyspalvelut Suomessa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuula Ala-Aho

Miten tur­vaam­me tu­le­vai­suu­den ter­veys­pal­ve­lut Suo­mes­sa?

23.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Suomalainen varhaiskasvatus on lapselle etuoikeus
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tiina Kyllönen

Suo­ma­lai­nen var­hais­kas­va­tus on lap­sel­le etu­oi­keus

23.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Päihdeasiakkaita ei ole varaa jättää hoitamatta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Aki Heiskanen

Päih­de­asiak­kai­ta ei ole varaa jättää hoi­ta­mat­ta

23.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Ratkaisevatko hoitajat vaalit?
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jukka Kemppainen

Rat­kai­se­vat­ko hoi­ta­jat vaalit?

23.03.2023 05:00
Tilaajille
Nato-jäsenyys edistää Suomen teollista uudistumista
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sari Nurro

Na­to-jä­se­nyys edistää Suomen teol­lis­ta uu­dis­tu­mis­ta

23.03.2023 05:00
Tilaajille
Maatalouden tuet ohjattava aktiiviviljelyyn
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mikko Polvinen

Maa­ta­lou­den tuet oh­jat­ta­va ak­tii­vi­vil­je­lyyn

21.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Uusi pohjoinen talousmaantiede ohjaamaan investointeja
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tytti Tuppurainen

Uusi poh­joi­nen ta­lous­maan­tie­de oh­jaa­maan in­ves­toin­te­ja

21.03.2023 05:00
Tilaajille
Panostetaan terveyteen ja hyvinvointiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus Riikka Seppänen

Pa­nos­te­taan ter­vey­teen ja hy­vin­voin­tiin

21.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Pohjoisen liikenneyhteydet kuntoon!
Lukijalta Mielipidekirjoitus Teuvo Hatva

Poh­joi­sen lii­ken­ne­yh­tey­det kun­toon!

21.03.2023 05:00
Tilaajille
Kansanedustajille riittää tehtävää
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mikko Raudaskoski

Kan­san­edus­ta­jil­le riittää teh­tä­vää

18.03.2023 05:00
Tilaajille
Energiaomavaraisuus otettava vakavasti
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jouni Jussinniemi

Ener­gia­oma­va­rai­suus otet­ta­va va­ka­vas­ti

18.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Eriarvoisuuden vähentäminen politiikan keskiöön
Lukijalta Mielipidekirjoitus Miina-Anniina Heiskanen

Eri­ar­voi­suu­den vä­hen­tä­mi­nen po­li­tii­kan kes­kiöön

18.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Euroopan unioni on väärä viiteryhmä
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuomo Kinnunen

Eu­roo­pan unioni on väärä vii­te­ryh­mä

18.03.2023 05:00
Tilaajille
Sähkön hinnoittelun mekanismia on muutettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Perander

Sähkön hin­noit­te­lun me­ka­nis­mia on muu­tet­ta­va

17.03.2023 05:00 6
Tilaajille
Katujengiytyminen on kitkettävä nyt
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juha Richter

Ka­tu­jen­giy­ty­mi­nen on kit­ket­tä­vä nyt

17.03.2023 05:00 5
Tilaajille
Yhteiskunta haaskaa väitelleiden tutkijoiden osaamista
Lukijalta Mielipidekirjoitus Aila Mustamo

Yh­teis­kun­ta haaskaa väi­tel­lei­den tut­ki­joi­den osaa­mis­ta

17.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Autoilu on osa suomalaista elämänmuotoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jenna Simula

Autoilu on osa suo­ma­lais­ta elä­män­muo­toa

17.03.2023 05:00 3
Tilaajille
Pohjois-Suomen erityisasema kirjattava hallitusohjelmaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pekka Aittakumpu

Poh­jois-Suo­men eri­tyis­ase­ma kir­jat­ta­va hal­li­tus­oh­jel­maan

17.03.2023 05:00 4
Tilaajille
Elintarvikkeiden arvonlisävero ohjaamaan ravintotottumuksia
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mika Rämet

Elin­tar­vik­kei­den ar­von­li­sä­ve­ro oh­jaa­maan ra­vin­to­tot­tu­muk­sia

15.03.2023 05:00 5
Tilaajille
Tehtävämme on rakentaa vahvuuksien Suomi
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mikko Kinnunen

Teh­tä­väm­me on ra­ken­taa vah­vuuk­sien Suomi

15.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Miten meillä on vara sairastuttaa ihmiset?
Lukijalta Mielipidekirjoitus Merja Kyllönen

Miten meillä on vara sai­ras­tut­taa ih­mi­set?

15.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Liikuttavat palvelut ovat yhteiskunnan hyvinvoinnin ydin
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mikko Salmi

Lii­kut­ta­vat pal­ve­lut ovat yh­teis­kun­nan hy­vin­voin­nin ydin

15.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Kansalaisten viimeinen hetki nostaa Suomi suosta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juha Kinnunen

Kan­sa­lais­ten vii­mei­nen hetki nostaa Suomi suosta

11.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Ratkaisuja tulevaisuuden eteen
Lukijalta Mielipidekirjoitus Marika Hannula

Rat­kai­su­ja tu­le­vai­suu­den eteen

11.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Missä meidän on pakko onnistua?
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hanna Sarkkinen

Missä meidän on pakko on­nis­tua?

11.03.2023 05:00 4
Tilaajille
Peräänkuulutan erilaisten neuvoloiden tärkeyttä
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kaisu Heikkinen

Pe­rään­kuu­lu­tan eri­lais­ten neu­vo­loi­den tär­keyt­tä

10.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Ruoan arvonlisäveroa ei saa nostaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sami Kilpeläinen

Ruoan ar­von­li­sä­ve­roa ei saa nostaa

10.03.2023 05:00 5
Tilaajille
Mahdollisuuksien tasa-arvo kuuluu kaikille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juhani Löfbacka

Mah­dol­li­suuk­sien ta­sa-ar­vo kuuluu kai­kil­le

10.03.2023 05:00 1
Tilaajille