Itsenäisyyspäivä: Näin suuri paraati Oulussa jär­jes­te­tään

Kolumni: Suo­ja­tien ylit­tä­mi­nen Oulussa on uh­ka­pe­liä hen­gel­lä

Kunniamerkit: Katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set saivat it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­kit

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Vaalipuheet

Elämä puristuksessa
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Ari-Pekka Ape Nieminen

Elämä pu­ris­tuk­ses­sa

30.03.2023 17:00
Kansallinen turvallisuus varmistetaan konkreettisilla teoilla
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mari-Leena Talvitie

Kan­sal­li­nen tur­val­li­suus var­mis­te­taan konk­reet­ti­sil­la teoilla

30.03.2023 17:00
Tilaajille
Suora reitti Golfvirralle
Lukijalta Mielipidekirjoitus Olga Oinas-Panuma

Suora reitti Golf­vir­ral­le

30.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Julkinen terveydenhuolto on kriisissä
Lukijalta Mielipidekirjoitus Susanna Kisner

Jul­ki­nen ter­vey­den­huol­to on krii­sis­sä

30.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Onko Suomen perusopetuksen taso romahtamassa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus Antti Ollikainen

Onko Suomen pe­rus­ope­tuk­sen taso ro­mah­ta­mas­sa?

30.03.2023 05:00 3
Tilaajille
Valitustehtailulle on saatava loppu
Lukijalta Mielipidekirjoitus Janne Heikkinen

Va­li­tus­teh­tai­lul­le on saatava loppu

28.03.2023 05:00 4
Tilaajille
Politiikkaa on tehtävä ihminen keskiössä, yhtä köyttä vetäen
Lukijalta Mielipidekirjoitus Inka Hokkanen

Po­li­tiik­kaa on tehtävä ihminen kes­kiös­sä, yhtä köyttä vetäen

28.03.2023 05:00
Tilaajille
Valinnat perustuvat arvoihin
Lukijalta Mielipidekirjoitus Matti Heikkinen

Va­lin­nat pe­rus­tu­vat ar­voi­hin

25.03.2023 05:00
Tilaajille
Terveydenhuolto on pelastettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anna-Kaisa Pelto

Ter­vey­den­huol­to on pe­las­tet­ta­va

25.03.2023 05:00
Tilaajille
Kriisinkestävä Suomi
Lukijalta Mielipidekirjoitus Merja Hurskainen

Krii­sin­kes­tä­vä Suomi

24.03.2023 05:00
Tilaajille
Inhimillisen tulevaisuuden puolesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pia Hiltunen

In­hi­mil­li­sen tu­le­vai­suu­den puo­les­ta

24.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Miten turvaamme tulevaisuuden terveyspalvelut Suomessa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuula Ala-Aho

Miten tur­vaam­me tu­le­vai­suu­den ter­veys­pal­ve­lut Suo­mes­sa?

23.03.2023 05:00 5
Tilaajille
Suomalainen varhaiskasvatus on lapselle etuoikeus
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tiina Kyllönen

Suo­ma­lai­nen var­hais­kas­va­tus on lap­sel­le etu­oi­keus

23.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Päihdeasiakkaita ei ole varaa jättää hoitamatta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Aki Heiskanen

Päih­de­asiak­kai­ta ei ole varaa jättää hoi­ta­mat­ta

23.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Ratkaisevatko hoitajat vaalit?
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jukka Kemppainen

Rat­kai­se­vat­ko hoi­ta­jat vaalit?

23.03.2023 05:00
Tilaajille
Nato-jäsenyys edistää Suomen teollista uudistumista
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sari Nurro

Na­to-jä­se­nyys edistää Suomen teol­lis­ta uu­dis­tu­mis­ta

23.03.2023 05:00
Tilaajille
Maatalouden tuet ohjattava aktiiviviljelyyn
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mikko Polvinen

Maa­ta­lou­den tuet oh­jat­ta­va ak­tii­vi­vil­je­lyyn

21.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Uusi pohjoinen talousmaantiede ohjaamaan investointeja
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tytti Tuppurainen

Uusi poh­joi­nen ta­lous­maan­tie­de oh­jaa­maan in­ves­toin­te­ja

21.03.2023 05:00
Tilaajille
Panostetaan terveyteen ja hyvinvointiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus Riikka Seppänen

Pa­nos­te­taan ter­vey­teen ja hy­vin­voin­tiin

21.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Pohjoisen liikenneyhteydet kuntoon!
Lukijalta Mielipidekirjoitus Teuvo Hatva

Poh­joi­sen lii­ken­ne­yh­tey­det kun­toon!

21.03.2023 05:00
Tilaajille
Kansanedustajille riittää tehtävää
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mikko Raudaskoski

Kan­san­edus­ta­jil­le riittää teh­tä­vää

18.03.2023 05:00
Tilaajille
Energiaomavaraisuus otettava vakavasti
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jouni Jussinniemi

Ener­gia­oma­va­rai­suus otet­ta­va va­ka­vas­ti

18.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Eriarvoisuuden vähentäminen politiikan keskiöön
Lukijalta Mielipidekirjoitus Miina-Anniina Heiskanen

Eri­ar­voi­suu­den vä­hen­tä­mi­nen po­li­tii­kan kes­kiöön

18.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Euroopan unioni on väärä viiteryhmä
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuomo Kinnunen

Eu­roo­pan unioni on väärä vii­te­ryh­mä

18.03.2023 05:00
Tilaajille
Sähkön hinnoittelun mekanismia on muutettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Perander

Sähkön hin­noit­te­lun me­ka­nis­mia on muu­tet­ta­va

17.03.2023 05:00 6
Tilaajille
Katujengiytyminen on kitkettävä nyt
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juha Richter

Ka­tu­jen­giy­ty­mi­nen on kit­ket­tä­vä nyt

17.03.2023 05:00 6
Tilaajille
Yhteiskunta haaskaa väitelleiden tutkijoiden osaamista
Lukijalta Mielipidekirjoitus Aila Mustamo

Yh­teis­kun­ta haaskaa väi­tel­lei­den tut­ki­joi­den osaa­mis­ta

17.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Autoilu on osa suomalaista elämänmuotoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jenna Simula

Autoilu on osa suo­ma­lais­ta elä­män­muo­toa

17.03.2023 05:00 3
Tilaajille
Pohjois-Suomen erityisasema kirjattava hallitusohjelmaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pekka Aittakumpu

Poh­jois-Suo­men eri­tyis­ase­ma kir­jat­ta­va hal­li­tus­oh­jel­maan

17.03.2023 05:00 4
Tilaajille
Elintarvikkeiden arvonlisävero ohjaamaan ravintotottumuksia
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mika Rämet

Elin­tar­vik­kei­den ar­von­li­sä­ve­ro oh­jaa­maan ra­vin­to­tot­tu­muk­sia

15.03.2023 05:00 5
Tilaajille