Vaalipuheet

Näköalatonta tulevaisuutta ja turhautuneisuutta kulttuurilaitoksissa
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Minna Korolainen

Nä­kö­ala­ton­ta tu­le­vai­suut­ta ja tur­hau­tu­nei­suut­ta kult­tuu­ri­lai­tok­sis­sa

09.03.2021 20:00 2
Tasa-arvoisuus ikäihmisten palveluissa
Lukijalta Mielipide Jaana Ylisuutari

Ta­sa-ar­voi­suus ikä­ih­mis­ten pal­ve­luis­sa

09.03.2021 18:00 2
Tilaajille
Koulutiloja hyödyntämällä yhteisölliseen arkeen
Lukijalta Mielipide Anitta Nykyri

Kou­lu­ti­lo­ja hyö­dyn­tä­mäl­lä yh­tei­söl­li­seen arkeen

09.03.2021 15:00 1
Tilaajille
Ikäihmisten liikkuminen turvattava
Lukijalta Mielipide Markku Kainulainen

Ikä­ih­mis­ten liik­ku­mi­nen tur­vat­ta­va

09.03.2021 13:00 1
Tilaajille
Hoitoa ja huolenpitoa vuorovaikutuksessa
Lukijalta Mielipide Eila Jokelainen-Keränen

Hoitoa ja huo­len­pi­toa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa

09.03.2021 11:00
Tilaajille
Uudet askeleet Vasemmistoliitossa
Lukijalta Mielipide Veikko Ervasti

Uudet as­ke­leet Va­sem­mis­to­lii­tos­sa

09.03.2021 07:00 4
Tilaajille
Ajatuksia tässä ajankohdassa
Lukijalta Mielipide Mauno Ruokangas

Aja­tuk­sia tässä ajan­koh­das­sa

09.03.2021 05:00
Tilaajille
Mistä apua koulukiusaamisen lopettamiseksi?
Lukijalta Mielipide Reijo Komu

Mistä apua kou­lu­kiu­saa­mi­sen lo­pet­ta­mi­sek­si?

09.03.2021 03:00
Tilaajille
Oulussa osataan verottaa – kun seuraava valtuusto määrittelee kuntaveron, tulee se tehdä hahmottamalla kokonaisuus
Lukijalta Mielipide Jaakko Ruokola

Oulussa osataan ve­rot­taa – kun seu­raa­va val­tuus­to mää­rit­te­lee kun­ta­ve­ron, tulee se tehdä hah­mot­ta­mal­la ko­ko­nai­suus

08.03.2021 19:00 4
Tilaajille
Vammaisilla ihmisillä on oikeuksia ja niiden on toteuduttava
Lukijalta Mielipide Sinikka Paakkonen

Vam­mai­sil­la ih­mi­sil­lä on oi­keuk­sia ja niiden on to­teu­dut­ta­va

05.03.2021 10:00
Tilaajille
Oulun yliopiston ulostulot ihmetyttävät
Lukijalta Mielipide Minna Maissi Kuusisto

Oulun yli­opis­ton ulos­tu­lot ih­me­tyt­tä­vät

05.03.2021 07:01 18
Tilaajille
Äänestä turvallisen kotisi puolesta
Lukijalta Mielipide Juha Hänninen

Äänestä tur­val­li­sen kotisi puo­les­ta

04.03.2021 14:00 8
Tilaajille
Tarvitsemme sairaanhoitajia, ammattilaisiamme
Lukijalta Mielipide Vaili Jämsä

Tar­vit­sem­me sai­raan­hoi­ta­jia, am­mat­ti­lai­siam­me

04.03.2021 13:00 1
Tilaajille
Kunta on koti, ei mikään hallintohimmeli
Lukijalta Mielipide Sari Nurro

Kunta on koti, ei mikään hal­lin­to­him­me­li

03.03.2021 19:00 4
Tilaajille
Tekeminen Pudasjärvellä on elämänmyönteistä
Lukijalta Mielipide Sointu Veivo

Te­ke­mi­nen Pu­das­jär­vel­lä on elä­män­myön­teis­tä

03.03.2021 03:30 1
Tilaajille
Aleksinkulmasta vauhtia eläkeläisiin – osallistumalla yhdistysten toimintaan ikäihmiset pitävät itsensä toimeliaina
Lukijalta Mielipide Hannu Tarvas

Alek­sin­kul­mas­ta vauhtia elä­ke­läi­siin – osal­lis­tu­mal­la yh­dis­tys­ten toi­min­taan ikä­ih­mi­set pitävät itsensä toi­me­liai­na

03.03.2021 03:15 3
Tilaajille
Virpiniemen kaavamuutos antaisi asukkaille tasa-arvoisen aseman kuntamme asukkaana
Lukijalta Mielipide Pasi Backman

Vir­pi­nie­men kaa­va­muu­tos antaisi asuk­kail­le ta­sa-ar­voi­sen aseman kun­tam­me asuk­kaa­na

03.03.2021 03:10 2
Tilaajille
Visiona hiilinegatiivinen Oulun kaupunki
Lukijalta Mielipide Anssi Vieruaho

Visiona hii­li­ne­ga­tii­vi­nen Oulun kau­pun­ki

03.03.2021 03:05 2
Tilaajille
Tytön koulutuseuro on pojan 83 senttiä
Lukijalta Mielipide Matti Rinnekangas

Tytön kou­lu­tus­eu­ro on pojan 83 senttiä

03.03.2021 03:00
Tilaajille