Ravintolat
Viimeisin tunti
Karaoken laulaminen ja tanssiminen ravintoloissa sisällä on edelleen kiellettyä, mutta terasseilla saa tanssia

Ka­rao­ken lau­la­mi­nen ja tans­si­mi­nen ra­vin­to­lois­sa sisällä on edel­leen kiel­let­tyä, mutta te­ras­seil­la saa tanssia

15:36
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Uudet tuulet puhaltavat Oulun torilla: Rantakadun ravintoloiden terassit levittäytyvät tulevana kesänä pysäköintiruutujen päälle – "Tämä tulee juuri oikeaan aikaan", ravintoloitsija kiittelee

Uudet tuulet pu­hal­ta­vat Oulun to­ril­la: Ran­ta­ka­dun ra­vin­to­loi­den te­ras­sit le­vit­täy­ty­vät tu­le­va­na kesänä py­sä­köin­ti­ruu­tu­jen päälle – "Tämä tulee juuri oikeaan ai­kaan", ra­vin­to­loit­si­ja kiit­te­lee

16:04 26
Tilaajille
Kuukausi
Avi aloittaa tehovalvonnan ravintoloissa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Avi aloit­taa te­ho­val­von­nan ra­vin­to­lois­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

20.04.2021 15:26 2
Oululaiset toivovat kaupunkiin monikansallisia ravintolaketjuja kuten KFC:tä ja Starbucksia – tai sitten eivät

Ou­lu­lai­set toi­vo­vat kau­pun­kiin mo­ni­kan­sal­li­sia ra­vin­to­la­ket­ju­ja kuten KFC:tä ja Star­buck­sia – tai sitten eivät

17.04.2021 07:00 22
Tilaajille
Ruokaravintoloille kaavaillaan hankalilla tautialueilla täyssulun jälkeen pidempiä aukioloja kuin baareille

Ruo­ka­ra­vin­to­loil­le kaa­vail­laan han­ka­lil­la tau­ti­alueil­la täys­su­lun jälkeen pi­dem­piä au­ki­olo­ja kuin baa­reil­le

13.04.2021 19:48
"Tätä on odotettu" – Ravintolan lounasruoka maistui Oulussa kuukauden mittaisen sulun jälkeen, baareihin tultiin tapamaan tuttuja

"Tätä on odo­tet­tu" – Ra­vin­to­lan lou­nas­ruo­ka maistui Oulussa kuu­kau­den mit­tai­sen sulun jäl­keen, baa­rei­hin tultiin ta­pa­maan tuttuja

09.04.2021 18:58 26
Tilaajille
Kerro meille: Mitä ravintoloita Oulusta vielä puuttuu?

Kerro meille: Mitä ra­vin­to­loi­ta Oulusta vielä puut­tuu?

09.04.2021 11:16 693
Hallitus päätti: Epidemian perustasolle palanneen Pohjois-Pohjanmaan ravintolat voivat avata heti perjantaina – Oululaisravintoloitsija: "Ensimmäinen ajatus oli, että näinhän sen piti mennäkin"

Hal­li­tus päätti: Epi­de­mian pe­rus­ta­sol­le pa­lan­neen Poh­jois-Poh­jan­maan ra­vin­to­lat voivat avata heti per­jan­tai­na – Ou­lu­lais­ra­vin­to­loit­si­ja: "En­sim­mäi­nen ajatus oli, että näinhän sen piti men­nä­kin"

08.04.2021 20:51 133
Oulun keskustaan uusia ravintolaketjuja – Taco Bell ja Rax aloittavat kauppakortteli Pekurissa

Oulun kes­kus­taan uusia ra­vin­to­la­ket­ju­ja – Taco Bell ja Rax aloit­ta­vat kaup­pa­kort­te­li Pe­ku­ris­sa

07.04.2021 09:41 20
Syömässä: Meksikolaisia makuja noudettuna

Syö­mäs­sä: Mek­si­ko­lai­sia makuja nou­det­tu­na

05.04.2021 11:00 1
Tilaajille
Oululainen Suvi Röntynen koki ensiksi lomautuksen, sitten irtisanomisen – "Ensi ajatus oli se, että mitä helvettiä, minä olen hyvä työntekijä"

Ou­lu­lai­nen Suvi Rön­ty­nen koki ensiksi lo­mau­tuk­sen, sitten ir­ti­sa­no­mi­sen – "Ensi ajatus oli se, että mitä hel­vet­tiä, minä olen hyvä työn­te­ki­jä"

04.04.2021 18:00 28
Tilaajille
Never Grow Oldiin pääsee jälleen muutenkin kuin muistoissa – Mikko Huovisen harrastus avaa virtuaalisesti koronan sulkemia pubeja ja herättää henkiin purettuja baaritiloja

Never Grow Oldiin pääsee jälleen muu­ten­kin kuin muis­tois­sa – Mikko Huo­vi­sen har­ras­tus avaa vir­tuaa­li­ses­ti koronan sul­ke­mia pubeja ja he­rät­tää henkiin pu­ret­tu­ja baa­ri­ti­lo­ja

31.03.2021 21:11 1
Naughty BRGR avaa liikkeen Pekuriin juhannuksen jälkeen – "Yhteistyö muun muassa paikallisten pienpanimoiden kanssa kiinnostaa", kertoo burgerimies Akseli Herlevi

Naughty BRGR avaa liik­keen Pe­ku­riin ju­han­nuk­sen jälkeen – "Yh­teis­työ muun muassa pai­kal­lis­ten pien­pa­ni­moi­den kanssa kiin­nos­taa", kertoo bur­ge­ri­mies Akseli Herlevi

29.03.2021 13:58 15
Tilaajille
Syömässä: Lauantaibrunssi kotiin katettuna tuotti yllätyksen: "Jos ei näillä lähde lauantai käyntiin, niin ei sitten millään!"

Syö­mäs­sä: Lauan­tai­bruns­si kotiin ka­tet­tu­na tuotti yl­lä­tyk­sen: "Jos ei näillä lähde lauan­tai käyn­tiin, niin ei sitten mil­lään!"

29.03.2021 10:00
Tilaajille
Eduskunta hyväksyi ravintolasulun jatkamisen kolmella viikolla – vielä tänään selviää, mitä alueita sulku koskee

Edus­kun­ta hy­väk­syi ra­vin­to­la­su­lun jat­ka­mi­sen kol­mel­la vii­kol­la – vielä tänään sel­viää, mitä alueita sulku koskee

28.03.2021 15:01 6
Kauppakortteli Pekuri julkisti uusia vuokralaisia: Katutasoon tulossa Naughty BRGR -ravintola, tulossa myös kaksi Oulun alueelle uutta ravintolaketjua

Kaup­pa­kort­te­li Pekuri jul­kis­ti uusia vuok­ra­lai­sia: Ka­tu­ta­soon tulossa Naughty BRGR -ra­vin­to­la, tulossa myös kaksi Oulun alueel­le uutta ra­vin­to­la­ket­jua

26.03.2021 09:25 20
Kysyimme: Mitä uusi kustannustuki tuo yrityksille?

Ky­syim­me: Mitä uusi kus­tan­nus­tu­ki tuo yri­tyk­sil­le?

25.03.2021 06:00 3
Tilaajille
Oululaisen klubiyrittäjän sydän pakahtuu sekavasta viestinnästä, huoli henkilöstöstä on kova – "Odotetaan vain, milloin paska rupeaa valumaan lieriön sisäpuolelle"

Ou­lu­lai­sen klu­bi­yrit­tä­jän sydän pa­kah­tuu se­ka­vas­ta vies­tin­näs­tä, huoli hen­ki­lös­tös­tä on kova – "O­do­te­taan vain, milloin paska rupeaa va­lu­maan lieriön si­sä­puo­lel­le"

25.03.2021 06:00 95
Tilaajille
Vanhemmat
Kommentti: Oululaisyrittäjä on oikeassa – ravintolat ansaitsevat parempaa päätöksentekoa

Kom­ment­ti: Ou­lu­lais­yrit­tä­jä on oi­keas­sa – ra­vin­to­lat an­sait­se­vat pa­rem­paa pää­tök­sen­te­koa

22.03.2021 20:31 9
Tilaajille
Hallitus esittää ravintoloiden sulun jatkamista 18. huhtikuuta saakka – liikkumisrajoituksia käsitellään tiistaina uudessa neuvottelussa

Hal­li­tus esittää ra­vin­to­loi­den sulun jat­ka­mis­ta 18. huh­ti­kuu­ta saakka – liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia kä­si­tel­lään tiis­tai­na uudessa neu­vot­te­lus­sa

22.03.2021 20:20 36