Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Metsätalous
Luke: Suomi voisi suojella 350 000 hehtaaria arvokkainta metsämaata niin, ettei se juuri vaikuttaisi hakkuisiin

Luke: Suomi voisi suo­jel­la 350 000 heh­taa­ria ar­vok­kain­ta met­sä­maa­ta niin, ettei se juuri vai­kut­tai­si hak­kui­siin

01.02.2024 08:31 8
Tilaajille
Hyvätuloisten kaupunkilaisten metsät kasvavat huonosti – Metsäkeskuksen Oulun asiantuntija on huolissaan varsinkin taimikoista

Hy­vä­tu­lois­ten kau­pun­ki­lais­ten metsät kas­va­vat huo­nos­ti – Met­sä­kes­kuk­sen Oulun asian­tun­ti­ja on huo­lis­saan var­sin­kin tai­mi­kois­ta

31.01.2024 06:00 28
Tilaajille
Miten metsäteollisuuden tiekartta soveltuu soiselle Pohjois-Pohjanmaalle? Täällä yleiset turvemaat jäivät pois alan kehittämishankkeesta

Miten met­sä­teol­li­suu­den tie­kart­ta so­vel­tuu soi­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­le? Täällä yleiset tur­ve­maat jäivät pois alan ke­hit­tä­mis­hank­kees­ta

15.01.2024 17:00 4
Tilaajille
Yritys suunnittelee Tornioon biohiilen tuotantoa, laitoksen kapasiteetti olisi 15 000 tonnia vuodessa

Yritys suun­nit­te­lee Tor­nioon bio­hii­len tuo­tan­toa, lai­tok­sen ka­pa­si­teet­ti olisi 15 000 tonnia vuo­des­sa

02.01.2024 15:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tie­tä­mys met­sis­tä on heikkoa – mil­joo­nat motit eivät sel­väs­ti­kään avaudu kan­sa­lai­sil­le

01.12.2023 05:00 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Metsien kas­vus­sa on mah­dol­li­suuk­sia – "aina kun näen hoi­ta­mat­to­mia metsiä, tuntuu se pa­hal­ta"

22.11.2023 06:00 18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­teol­li­suu­den mer­ki­tys hy­vin­voin­nil­le on erit­täin mer­kit­tä­vä

02.11.2023 05:15 4
Uu­ti­sa­na­lyy­si: Metsästrategia laistaa suojelusta – Tutkijat suosittelevat luontokartoittajien työn hyödyntämistä ja metsien lisäsuojelua

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Met­sä­stra­te­gia laistaa suo­je­lus­ta – Tut­ki­jat suo­sit­te­le­vat luon­to­kar­toit­ta­jien työn hyö­dyn­tä­mis­tä ja metsien li­sä­suo­je­lua

20.10.2023 06:00
Tilaajille
Luontokadon aiheuttaminen pitäisi laittaa verolle – Puupolttoaineiden verottomuus luo kilpailuetua, mutta aiheuttaa ympäristöhaittoja
Kolumni

Luon­to­ka­don ai­heut­ta­mi­nen pitäisi laittaa verolle – Puu­polt­to­ai­nei­den ve­rot­to­muus luo kil­pai­lue­tua, mutta ai­heut­taa ym­pä­ris­tö­hait­to­ja

25.09.2023 06:00 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mo­der­nil­le met­sä­mars­sil­le – repivä met­sä­kes­kus­te­lu kaipaa yk­si­tyis­met­sän­omis­tuk­sen kun­nian­pa­lau­tus­ta

08.09.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Se­te­li­sel­kä­ran­kai­set met­sän­omis­ta­jat

04.09.2023 06:30 3
Tilaajille
Kimalaisille jalkapalloa opettanut oululainen Olli Loukola lähti Kalevan oppaaksi luontoon - ysärin lapsi on nähnyt muutoksen, ja siksi tutkijan oma kaupunkipiha rehottaa nyt puolivillinä

Ki­ma­lai­sil­le jal­ka­pal­loa opet­ta­nut ou­lu­lai­nen Olli Loukola lähti Kalevan op­paak­si luon­toon - ysärin lapsi on nähnyt muu­tok­sen, ja siksi tut­ki­jan oma kau­pun­ki­pi­ha re­hot­taa nyt puo­li­vil­li­nä

26.08.2023 06:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­la­ki tar­vit­see päi­vi­tyk­sen

19.08.2023 06:30 1
Tilaajille
Paikallisista metsäkiistoista on siirrytty globaaleihin haasteisiin – keskustelu on monipuolistunut
Kolumni

Pai­kal­li­sis­ta met­sä­kiis­tois­ta on siir­ryt­ty glo­baa­lei­hin haas­tei­siin – kes­kus­te­lu on mo­ni­puo­lis­tu­nut

23.07.2023 14:00 1
Tilaajille
Tältä näyttää Muhoksella Ilkka Pöyryn metsässä, jonka tulipalo muutti suojelukohteeksi – Nyt riesana ovat läskipyöräilijät ja luvattomat mönkijäkuskit

Tältä näyttää Mu­hok­sel­la Ilkka Pöyryn met­säs­sä, jonka tu­li­pa­lo muutti suo­je­lu­koh­teek­si – Nyt riesana ovat läs­ki­pyö­räi­li­jät ja lu­vat­to­mat mön­ki­jä­kus­kit

17.07.2023 06:00 18
Tilaajille
Jäälinjärveen virtaa tonneittain rautaa – Liialliset rautapitoisuudet piinaavat Oulun alueen vesistöjä

Jää­lin­jär­veen virtaa ton­neit­tain rautaa – Liial­li­set rau­ta­pi­toi­suu­det pii­naa­vat Oulun alueen ve­sis­tö­jä

27.06.2023 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Metsät Poh­jois-Poh­jan­maan alue­ta­lou­des­sa – osaa­mi­ses­ta, tut­ki­muk­ses­ta ja muista alan toi­min­ta­edel­ly­tyk­sis­tä on pi­det­tä­vä hyvää huolta myös jat­kos­sa

07.06.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun metsien hoito- ja käyt­tö­suun­ni­tel­mas­ta on unoh­det­tu tärkein asia

09.05.2023 08:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sen met­sän­omis­ta­jal­ta eväät kes­tä­vään kasvuun ja toive met­sä­rau­has­ta

08.05.2023 06:30 1
Tilaajille
Komissio haluaa päättää metsistä, mutta omistajan ei kannata hermostua – "Peli ei ole vielä menetetty"

Ko­mis­sio haluaa päättää met­sis­tä, mutta omis­ta­jan ei kannata her­mos­tua – "Peli ei ole vielä me­ne­tet­ty"

23.04.2023 12:52 7
Tilaajille