Terveys: Mitä hoito OYSissa oi­keas­ti maksaa? Katso jät­ti­lis­taus

Pääkirjoitus: Viisi huu­me­kuo­le­maa vii­kos­sa on liikaa – uhreja on enemmän kuin lii­ken­tees­sä

Luitko jo tämän: Vie­rai­lim­me per­heen­äi­ti Marika Fin­ger­roo­sin luona ja saimme sek­si­le­lu-esit­te­lyn

Inkluusio
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opet­ta­jil­la paras kokemus kou­lu­jen arjesta

30.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ink­luu­sio, mitä se on ja mitä siitä on seu­ran­nut?

04.12.2022 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tus­leik­kaus­ten jäl­ki­pyyk­ki – jos suunta jatkuu, kär­jis­te­tys­ti lop­pu­tu­le­ma­na on opet­ta­jia, jotka eivät ole saaneet tar­peek­si tukea ja pe­reh­dy­tys­tä opis­ke­lu­ai­koi­na

20.11.2022 06:00 1
Tilaajille
Jako yleisopetukseen ja erityisopetukseen joutaa romukoppaan: "Kouluissa tarvitaan henkistä asennemuutosta ja toimintakulttuurin tarkastelua"

Jako yleis­ope­tuk­seen ja eri­tyis­ope­tuk­seen joutaa ro­mu­kop­paan: "Kou­luis­sa tar­vi­taan hen­kis­tä asen­ne­muu­tos­ta ja toi­min­ta­kult­tuu­rin tar­kas­te­lua"

12.11.2022 14:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opet­ta­jia on kuul­ta­va kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mi­ses­sä – on var­mis­tet­ta­va, että opet­ta­jil­la on val­miu­det sekä mah­dol­li­suus opettaa pe­rus­tai­to­ja rau­has­sa

11.11.2022 05:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pien­ryh­mäs­tä maail­mal­le – eri­tyis­luo­kan kynnys ei saa olla liian kor­keal­la op­pi­laal­le eikä yh­teis­kun­nal­le

21.10.2022 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Op­pi­mis­tu­lok­set saadaan nousuun – tut­ki­mus­näyt­tö ope­tuk­sen ke­hit­tä­mi­sen pe­rus­tak­si ideo­lo­gis­ten rat­kai­su­jen sijaan

10.10.2021 06:30 12
Tilaajille