Oulun oikeustalo: Oulun uuden oi­keus­ta­lon ves­sas­ta kuu­lu­nut ku­mah­dus johti siihen, että kaikki wc-ti­lat pitää tar­kis­taa

Sosiaalinen media: Jaakko ja Niina Polon pa­ri­suh­de­huu­mo­ri kerää jopa mil­joo­nia näyt­tö­ker­to­ja Ins­ta­gra­mis­sa

Jääkiekko: Kärpät on noussut maan joh­ta­vak­si maa­li­vah­ti­kas­vat­ta­mok­si Roope Kois­ti­sen an­sios­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Inkluusio
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rus­kou­lus­sa pitää nähdä ja no­tee­ra­ta lah­jak­kuu­den eri­lai­set il­me­ne­mis­muo­dot

21.02.2023 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­kluu­sios­ta tulikin ink­vi­si­tio – ku­vit­te­le, että istut op­pi­tun­nil­la ja huo­maat, että kaikki muut op­pi­laat op­pi­vat, mutta sinä et

18.02.2023 05:30 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opet­ta­jil­la paras kokemus kou­lu­jen arjesta

30.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ink­luu­sio, mitä se on ja mitä siitä on seu­ran­nut?

04.12.2022 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tus­leik­kaus­ten jäl­ki­pyyk­ki – jos suunta jatkuu, kär­jis­te­tys­ti lop­pu­tu­le­ma­na on opet­ta­jia, jotka eivät ole saaneet tar­peek­si tukea ja pe­reh­dy­tys­tä opis­ke­lu­ai­koi­na

20.11.2022 06:00 1
Tilaajille
Jako yleisopetukseen ja erityisopetukseen joutaa romukoppaan: "Kouluissa tarvitaan henkistä asennemuutosta ja toimintakulttuurin tarkastelua"

Jako yleis­ope­tuk­seen ja eri­tyis­ope­tuk­seen joutaa ro­mu­kop­paan: "Kou­luis­sa tar­vi­taan hen­kis­tä asen­ne­muu­tos­ta ja toi­min­ta­kult­tuu­rin tar­kas­te­lua"

12.11.2022 14:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opet­ta­jia on kuul­ta­va kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mi­ses­sä – on var­mis­tet­ta­va, että opet­ta­jil­la on val­miu­det sekä mah­dol­li­suus opettaa pe­rus­tai­to­ja rau­has­sa

11.11.2022 05:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pien­ryh­mäs­tä maail­mal­le – eri­tyis­luo­kan kynnys ei saa olla liian kor­keal­la op­pi­laal­le eikä yh­teis­kun­nal­le

21.10.2022 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Op­pi­mis­tu­lok­set saadaan nousuun – tut­ki­mus­näyt­tö ope­tuk­sen ke­hit­tä­mi­sen pe­rus­tak­si ideo­lo­gis­ten rat­kai­su­jen sijaan

10.10.2021 06:30 12
Tilaajille