Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Opetus
Suomen pienin tanssikoulu toimii Oulussa ja se sai nimensä perustajansa Liisa Heikkisen isosta naurusta

Suomen pienin tans­si­kou­lu toimii Oulussa ja se sai nimensä pe­rus­ta­jan­sa Liisa Heik­ki­sen isosta nau­rus­ta

20.02.2024 16:00
Tilaajille
Oululainen Miikka Mattila on ladannut nettiin noin 2 000 opetusvideota – Opettaja kehitti matematiikan opetusympäristön omalla ajallaan

Ou­lu­lai­nen Miikka Mattila on la­dan­nut nettiin noin 2 000 ope­tus­vi­deo­ta – Opet­ta­ja kehitti ma­te­ma­tii­kan ope­tu­sym­pä­ris­tön omalla ajal­laan

10.02.2024 17:00 17
Tilaajille
Syksyllä Oulun lukioissa aloittaa 1 731 oppilasta – Määrä on hienoisessa kasvussa ensi vuosikymmenelle asti, jolloin tapahtuu käänne

Syk­syl­lä Oulun lu­kiois­sa aloit­taa 1 731 op­pi­las­ta – Määrä on hie­noi­ses­sa kas­vus­sa ensi vuo­si­kym­me­nel­le asti, jolloin ta­pah­tuu käänne

17.01.2024 06:00 5
Tilaajille
Ritaharjun oppilailla eniten kiusaamiskokemuksia – Kaleva vietti päivän kasiluokkalaisten kanssa, miksi paljon puhuttuja ongelmia ei näkynyt?

Ri­ta­har­jun op­pi­lail­la eniten kiu­saa­mis­ko­ke­muk­sia – Kaleva vietti päivän ka­si­luok­ka­lais­ten kanssa, miksi paljon pu­hut­tu­ja on­gel­mia ei nä­ky­nyt?

17.12.2023 05:00 36
Tilaajille
Hiukkavaaran koulussa ykkösistä ja kakkosista tehtiin pysyviä Sammal-pareja – Eri-ikäisten lasten yhdysluokat ovat arkea jopa kaikkein isoimmissa Oulun kouluissa

Hiuk­ka­vaa­ran kou­lus­sa yk­kö­sis­tä ja kak­ko­sis­ta tehtiin pysyviä Sam­mal-pa­re­ja – Eri-ikäis­ten lasten yh­dys­luo­kat ovat arkea jopa kaik­kein isoim­mis­sa Oulun kou­luis­sa

17.11.2023 06:00 19
Tilaajille
Onko lasten vanhemmistakin osasta tulossa koulukiusaajia? – Olisiko siis joidenkin nyt katsottava peiliin ja kysyttävä: miten olen lapsen vanhempana käyttäytynyt opettajia kohtaan?
Kolumni

Onko lasten van­hem­mis­ta­kin osasta tulossa kou­lu­kiu­saa­jia? – Olisiko siis joi­den­kin nyt kat­sot­ta­va peiliin ja ky­syt­tä­vä: miten olen lapsen van­hem­pa­na käyt­täy­ty­nyt opet­ta­jia koh­taan?

07.10.2023 12:30 13
Tilaajille
Onko liikunnasta tullut vain lahjakkaimpien harrastus? – Kalevan raati pohti, mikä liikuntaan motivoimisessa mättää

Onko lii­kun­nas­ta tullut vain lah­jak­kaim­pien har­ras­tus? – Kalevan raati pohti, mikä lii­kun­taan mo­ti­voi­mi­ses­sa mättää

03.09.2023 08:00 7
Tilaajille
Opettajan suhde oppilaaseen voi vaikuttaa vielä vuosienkin jälkeen - Veimme oululaisen Heidi Niemisalo-Sorilan kohtaamaan entisen opettajansa

Opet­ta­jan suhde op­pi­laa­seen voi vai­kut­taa vielä vuo­sien­kin jälkeen - Veimme ou­lu­lai­sen Heidi Nie­mi­sa­lo-So­ri­lan koh­taa­maan entisen opet­ta­jan­sa

20.08.2023 17:00 18
Tilaajille
Näin oululainen Santtu Savola hyödyntää tekoälyä lukio-opinnoissa – lukioiden rehtorit näkevät tekoälyn käytössä paljon mahdollisuuksia, mutta kaipaavat siihen pelisääntöjä

Näin ou­lu­lai­nen Santtu Savola hyö­dyn­tää te­koä­lyä lu­kio-opin­nois­sa – ­lu­kioi­den reh­to­rit näkevät te­koä­lyn käy­tös­sä paljon mah­dol­li­suuk­sia, mutta kai­paa­vat siihen pe­li­sään­tö­jä

10.08.2023 06:00 6
Tilaajille
Oululaisopettaja kertoo, mikä käsityön opetuksessa meni pieleen – Koulun käsityöstä tuli sukupuoliongelma, ja erityisesti siitä kärsivät nyt pojat

Ou­lu­lai­so­pet­ta­ja kertoo, mikä kä­si­työn ope­tuk­ses­sa meni pieleen – Koulun kä­si­työs­tä tuli su­ku­puo­lion­gel­ma, ja eri­tyi­ses­ti siitä kär­si­vät nyt pojat

28.05.2023 06:30 53
Tilaajille
Työrauha takaisin kouluihin – Mitä voimme oppia kurirehtori Jari Anderssonilta?
Kolumni

Työ­rau­ha ta­kai­sin kou­lui­hin – Mitä voimme oppia ku­ri­reh­to­ri Jari An­ders­so­nil­ta?

03.04.2023 05:53 23
Tilaajille
Kahdeksan oululaiskoulua lakkautusuhan alla, kaupunki tekee kuluvalla viikolla oppilaille lapsivaikutusten arviointia – lakkautuksia aikaisintaan kevään 2024 jälkeen

Kah­dek­san ou­lu­lais­kou­lua lak­kau­tu­su­han alla, kau­pun­ki tekee ku­lu­val­la vii­kol­la op­pi­lail­le lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vioin­tia – lak­kau­tuk­sia ai­kai­sin­taan kevään 2024 jälkeen

01.03.2023 06:00 68
Tilaajille
Opettaja, anna armoa itsellesi – Maija Saviniemi puoltaa pessimismipedagogiikkaa, jossa epäonnistumiseen varautuminen on hyve ja suorittamisen rima lasketaan kurkulta alas

Opet­ta­ja, anna armoa it­sel­le­si – Maija Sa­vi­nie­mi puoltaa pes­si­mis­mi­pe­da­go­giik­kaa, jossa epä­on­nis­tu­mi­seen va­rau­tu­mi­nen on hyve ja suo­rit­ta­mi­sen rima las­ke­taan kur­kul­ta alas

22.02.2023 08:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­te­ma­tiik­kaa tar­vi­taan, mutta sen osaa­mis­ta ei ar­vos­te­ta

29.12.2022 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tuk­sen pe­rus­tus pettää – Opet­ta­jil­le on an­net­ta­va mah­dol­li­suus kes­kit­tyä pe­rus­tai­to­jen opet­ta­mi­seen

12.12.2022 07:15 8
Tilaajille
Tunnetaitojen opettelu kuuluu koulun pääaineeksi
Pääkirjoitus

Tun­ne­tai­to­jen opet­te­lu kuuluu koulun pääai­neek­si

16.10.2022 20:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sel­le bud­jet­ti­rii­hes­tä vält­tä­vä ar­vo­sa­na

04.09.2022 06:30 4
Tilaajille
Opetustaulujen avulla Suomen kansakouluissa viritettiin lapsiin sivistystä ja valistusta vuosikymmeniä – nyt ne ovat nostalgisia ja haluttuja sisustusesineitä

Ope­tus­tau­lu­jen avulla Suomen kan­sa­kou­luis­sa vi­ri­tet­tiin lapsiin si­vis­tys­tä ja va­lis­tus­ta vuo­si­kym­me­niä – nyt ne ovat nos­tal­gi­sia ja ha­lut­tu­ja si­sus­tu­se­si­nei­tä

17.05.2022 06:00 1
Tilaajille
Marianne Juntunen tajusi, että yhden ihmisen puhdasoppinen elämä ei ole ratkaisu maailman ongelmiin – Nyt  kemianopettaja vie lappilaista, luonnonläheistä opetusta ulkomaille

Ma­rian­ne Jun­tu­nen tajusi, että yhden ihmisen puh­da­sop­pi­nen elämä ei ole rat­kai­su maail­man on­gel­miin – Nyt ke­mia­no­pet­ta­ja vie lap­pi­lais­ta, luon­non­lä­heis­tä ope­tus­ta ul­ko­mail­le

27.04.2022 07:00 1
Tilaajille
Yle: STM ehdottaa koulujen siirtämistä etäopetukseen

Yle: STM eh­dot­taa kou­lu­jen siir­tä­mis­tä etä­ope­tuk­seen

05.01.2022 20:30 29