Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Pisa-tutkimus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huo­li­pu­he mitätöi lu­ku­tai­dos­sa on­nis­tu­mi­sia – suo­ma­lai­set nuoret ovat edel­leen huip­pu­lu­ki­joi­ta

24.01.2024 05:30 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­maail­mas­sa ei tarvita mitään eri­tyi­siä temp­pu­ja, vaan kes­kit­ty­mis­tä kul­loi­seen­kin ikä­vai­hee­seen

13.01.2024 06:00 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koulun ja kodin yh­teis­työ kärsii yh­tei­söl­li­syy­den ja em­pa­tian puut­tees­ta

22.12.2023 06:00 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rakas Jou­lu­puk­ki, katson an­sain­nee­ni muu­ta­man lahjan

22.12.2023 05:30 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rä­jäy­te­tään ope­tus­suun­ni­tel­mat – ope­tel­laan pe­rus­asiat

19.12.2023 06:00 22
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ma­lai­set me­nes­ty­vät edel­leen hyvin Pi­sa-tut­ki­muk­sis­sa

13.12.2023 06:00 21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten Pi­sa-tut­ki­muk­sen tu­lok­set ro­mah­ti­vat – ­Hal­li­tuk­sen kaa­vai­le­mat li­sä­tun­nit menossa ala­kou­luun

11.12.2023 07:30 6
Heikentyneet Pisa-tulokset kertovat eriarvoisuuden kasvusta, mutta koulu ei voi korjata ongelmia, jotka eivät ole koulusta lähtöisin
Kolumni

Hei­ken­ty­neet Pi­sa-tu­lok­set ker­to­vat eri­ar­voi­suu­den kas­vus­ta, mutta koulu ei voi korjata on­gel­mia, jotka eivät ole kou­lus­ta läh­töi­sin

09.12.2023 06:00 23
Tilaajille
Suomalaislasten putoamiseen matematiikan Pisa-vertailussa haetaan lääkettä – Konkariopettajalta huutia tuntimäärän lisäämiselle: "Kuulostaa tuhlaukselta"

Suo­ma­lais­las­ten pu­toa­mi­seen ma­te­ma­tii­kan Pi­sa-ver­tai­lus­sa haetaan lää­ket­tä – Kon­ka­ri­opet­ta­jal­ta huutia tun­ti­mää­rän li­sää­mi­sel­le: "Kuu­los­taa tuh­lauk­sel­ta"

08.12.2023 17:20 14
Tilaajille
Suomalaisten koulutustaso romahti, mutta yllätys sen ei pitäisi olla
Kolumni

Suo­ma­lais­ten kou­lu­tus­ta­so ro­mah­ti, mutta yllätys sen ei pitäisi olla

11.02.2023 16:00 39
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rus­ope­tus nousuun op­pi­mi­sen tukea uu­dis­ta­mal­la – ak­ti­voi­va ja osal­lis­ta­va op­pi­mi­nen tuottaa py­sy­vim­piä tu­lok­sia

16.01.2023 06:00 5
Tilaajille
On aika tarttua peruskoulun ongelmiin, sillä ne murentavat suomalaisen tasa-arvoisen yhteiskunnan kivijalkaa
Pääkirjoitus

On aika tarttua pe­rus­kou­lun on­gel­miin, sillä ne mu­ren­ta­vat suo­ma­lai­sen ta­sa-ar­voi­sen yh­teis­kun­nan ki­vi­jal­kaa

03.11.2022 20:00 55
Tilaajille
Silmät tarkkana testien taustalla – Aarne Mäkelä kiertää PISA-tutkimuksen laaduntarkkailijana kouluilla

Silmät tark­ka­na testien taus­tal­la – Aarne Mäkelä kiertää PI­SA-tut­ki­muk­sen laa­dun­tark­kai­li­ja­na kou­luil­la

30.05.2022 06:02 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tuk­sen pe­rus­ra­hoi­tus ja opet­ta­ja­mi­toi­tus kuntoon

02.03.2022 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lukeva ihminen tietää enemmän it­ses­tään – nuori voi lu­ke­mal­la kä­si­tel­lä vai­kei­ta asioi­ta, joista ei pysty muille pu­hu­maan

02.01.2022 05:30 1
Tilaajille
LM-kysely: Rehtorit uskovat oppimista mittaavien Pisa-tulosten heikkenevän – "Opettajien pitäisi opettaa, eikä joutua miettimään lastensuojelun asioita"

LM-ky­se­ly: Reh­to­rit uskovat op­pi­mis­ta mit­taa­vien Pi­sa-tu­los­ten heik­ke­ne­vän – "O­pet­ta­jien pitäisi opet­taa, eikä joutua miet­ti­mään las­ten­suo­je­lun asioi­ta"

21.11.2021 06:30 19
Tilaajille
Maahanmuuttajien osaaminen selvitetään seuraavassa Pisa-tutkimuksessa erikseen – Tutkimusjohtaja: "Todellinen taso halutaan tietää"

Maa­han­muut­ta­jien osaa­mi­nen sel­vi­te­tään seu­raa­vas­sa Pi­sa-tut­ki­muk­ses­sa erik­seen – Tut­ki­mus­joh­ta­ja: "To­del­li­nen taso ha­lu­taan tietää"

20.10.2021 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Op­pi­mis­tu­lok­set saadaan nousuun – tut­ki­mus­näyt­tö ope­tuk­sen ke­hit­tä­mi­sen pe­rus­tak­si ideo­lo­gis­ten rat­kai­su­jen sijaan

10.10.2021 06:30 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

It­se­oh­jau­tu­va op­pi­mi­nen ei hei­ken­nä op­pi­mis­ta

15.11.2020 04:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ke­mi­ses­ta viimein siistiä – miksei siis kir­jois­ta­kin voisi tehdä ju­lis­tei­ta vaik­ka­pa kir­jas­toi­hin tai nuok­ka­reil­le?

07.09.2020 07:00
Tilaajille