Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oppiminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen pää­toi­mi­jat yh­dis­ti­vät voi­man­sa Nuorten NYTiksi

18.09.2023 05:00
Tilaajille
Näin oululainen Santtu Savola hyödyntää tekoälyä lukio-opinnoissa – lukioiden rehtorit näkevät tekoälyn käytössä paljon mahdollisuuksia, mutta kaipaavat siihen pelisääntöjä

Näin ou­lu­lai­nen Santtu Savola hyö­dyn­tää te­ko­älyä lu­kio-opin­nois­sa – ­lu­kioi­den reh­to­rit näkevät te­ko­älyn käy­tös­sä paljon mah­dol­li­suuk­sia, mutta kai­paa­vat siihen pe­li­sään­tö­jä

10.08.2023 06:00 6
Tilaajille
Taitava kuuntelija huomaa esittää kysymyksiä ja pysähtyy ymmärtämään
Kolumni

Taitava kuun­te­li­ja huomaa esittää ky­sy­myk­siä ja py­säh­tyy ym­mär­tä­mään

03.08.2023 18:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vielä on mah­dol­li­suus pe­las­taa pe­rus­kou­lu – ki­tey­te­tään ope­tus­suun­ni­tel­maa, pie­nen­ne­tään ryh­mä­ko­ko­ja ja jä­te­tään kän­ny­kät kotiin

17.07.2023 06:00 13
Tilaajille
Oulun kouluissa testattiin paikallista ADHD:n paljastavaa keksintöä – Ritaharjun opettajat yllättyivät tuloksista

Oulun kou­luis­sa tes­tat­tiin pai­kal­lis­ta ADHD:n pal­jas­ta­vaa kek­sin­töä – Ri­ta­har­jun opet­ta­jat yl­lät­tyi­vät tu­lok­sis­ta

30.05.2023 06:00 5
Tilaajille
Pienen lapsen päiväkoti-ikävän helpottamiseen on keinonsa – Marjo Lahti on yksi Suomen vain muutamasta varhaiskasvatuksen kommunikaatio-ohjaajasta

Pienen lapsen päi­vä­ko­ti-ikä­vän hel­pot­ta­mi­seen on kei­non­sa – Marjo Lahti on yksi Suomen vain muu­ta­mas­ta var­hais­kas­va­tuk­sen kom­mu­ni­kaa­tio-oh­jaa­jas­ta

16.05.2023 19:00
Tilaajille
Onko Suomen perusopetuksen taso romahtamassa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Suomen pe­rus­ope­tuk­sen taso ro­mah­ta­mas­sa?

30.03.2023 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pi­sa-tu­lok­set las­kus­sa – OAJ:n tulisi nostaa yh­teis­kun­nal­li­sen kes­kus­te­lun kärkeen kän­nyk­kä­kult­tuu­ri vai­ku­tuk­si­neen

15.02.2023 06:00 18
Tilaajille
Giffit ja meemit kertovat vahvemmin kuin sanat – Päivi Jokinen haluaisi muuttaa luutuneita käsityksiä lukutaidosta ja tuoda opetukseen tunteet järjen ja älyn rinnalle

Giffit ja meemit ker­to­vat vah­vem­min kuin sanat – Päivi Jokinen ha­luai­si muuttaa luu­tu­nei­ta kä­si­tyk­siä lu­ku­tai­dos­ta ja tuoda ope­tuk­seen tunteet järjen ja älyn rin­nal­le

03.02.2023 08:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meillä on vain hyviä syitä pa­nos­taa osaa­mi­seen ja kou­lu­tuk­seen

20.01.2023 05:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ky­lä­kou­luil­la jo ym­pä­ris­tö it­ses­sään on osal­lis­ta­vaa

02.01.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opet­ta­jia on kuul­ta­va kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mi­ses­sä – on var­mis­tet­ta­va, että opet­ta­jil­la on val­miu­det sekä mah­dol­li­suus opettaa pe­rus­tai­to­ja rau­has­sa

11.11.2022 05:30 8
Tilaajille
On aika tarttua peruskoulun ongelmiin, sillä ne murentavat suomalaisen tasa-arvoisen yhteiskunnan kivijalkaa
Pääkirjoitus

On aika tarttua pe­rus­kou­lun on­gel­miin, sillä ne mu­ren­ta­vat suo­ma­lai­sen ta­sa-ar­voi­sen yh­teis­kun­nan ki­vi­jal­kaa

03.11.2022 20:00 55
Tilaajille
Oulun yliopiston väitöstutkija lisäsi liikuntaa matematiikan tunneille ja sai hyviä tuloksia

Oulun yli­opis­ton väi­tös­tut­ki­ja lisäsi lii­kun­taa ma­te­ma­tii­kan tun­neil­le ja sai hyviä tu­lok­sia

27.10.2022 10:32
Kielen vaihtuessa esiin voi tulla "toinen persoona" – Mutta viivästyttääkö kaksikielisyys muistisairauden oireiden ilmestymistä?

Kielen vaih­tues­sa esiin voi tulla "toinen per­soo­na" – Mutta vii­väs­tyt­tää­kö kak­si­kie­li­syys muis­ti­sai­rau­den oi­rei­den il­mes­ty­mis­tä?

11.07.2022 06:30
Tilaajille
Hyvän sisäilman koetaan parantavan oppimista – Iin Alarannalle valmistui yksi harvoista Joutsenmerkin kriteerien mukaan rakennetuista kouluista

Hyvän si­sä­il­man koetaan pa­ran­ta­van op­pi­mis­ta – Iin Ala­ran­nal­le val­mis­tui yksi har­vois­ta Jout­sen­mer­kin kri­tee­rien mukaan ra­ken­ne­tuis­ta kou­luis­ta

07.04.2022 13:45 1
Tilaajille
Uraauurtava oululaistutkimus selvittää teknologian avulla, mitä parhaiden oppijoiden päässä tapahtuu - tavoitteena kyetä ennakoimaan oppimistilanteiden karikot

Uraa­uur­ta­va ou­lu­lais­tut­ki­mus sel­vit­tää tek­no­lo­gian avulla, mitä par­hai­den op­pi­joi­den päässä ta­pah­tuu - ta­voit­tee­na kyetä en­na­koi­maan op­pi­mis­ti­lan­tei­den karikot

12.02.2022 06:00
Tilaajille
LM-kysely: Rehtorit uskovat oppimista mittaavien Pisa-tulosten heikkenevän – "Opettajien pitäisi opettaa, eikä joutua miettimään lastensuojelun asioita"

LM-ky­se­ly: Reh­to­rit uskovat op­pi­mis­ta mit­taa­vien Pi­sa-tu­los­ten heik­ke­ne­vän – "O­pet­ta­jien pitäisi opet­taa, eikä joutua miet­ti­mään las­ten­suo­je­lun asioi­ta"

21.11.2021 06:30 19
Tilaajille
Väitös Oulun yliopistostossa: Oppimaankin voi opetella – oppimisen itsesäätelyn tarve on kasvanut

Väitös Oulun ylio­pis­tos­tos­sa: Op­pi­maan­kin voi ope­tel­la – op­pi­mi­sen it­se­sää­te­lyn tarve on kas­va­nut

12.11.2021 09:12
Tilaajille
Saramo Ylellä: Oppimisvajeen paikkaamiseen ohjattava toistasataa miljoonaa ensi vuodelle

Saramo Ylellä: Op­pi­mis­va­jeen paik­kaa­mi­seen oh­jat­ta­va tois­ta­sa­taa mil­joo­naa ensi vuo­del­le

17.04.2021 10:44 12