Näistä ei puhuta: Ou­lu­lai­nen Ari kertoo, mil­lais­ta elämä on, kun käyttää ana­bo­li­sia ste­roi­de­ja treenin te­hos­ta­mi­seen

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun nuori Oulussa hai­kai­li vaah­to­bi­lei­tä ja so­vit­te­li 160 euron fark­ku­ja Stock­man­nil­la

Asuminen: Ou­lu­lai­sel­la Sakari Yr­jö-Kos­ki­sel­la on ollut 70 kämp­pis­tä vuo­si­kym­me­nes­sä – Tältä näyttää yh­dek­sän ai­kui­sen koti

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Peruskoulut
Kempeleen Linnakankaalle lisää tilaa jo neljännen kerran – noin 2 200 neliön moduulikoulun pitäisi olla valmiina ensi lokakuussa

Kem­pe­leen Lin­na­kan­kaal­le lisää tilaa jo nel­jän­nen kerran – noin 2 200 neliön mo­duu­li­kou­lun pitäisi olla val­mii­na ensi lo­ka­kuus­sa

01.02.2023 09:15 3
Tilaajille
Näkökulma: Kaikkien asettaminen samalle viivalle on ylevä ajatus, mutta koulumaailmassa se ontuu – Lasten ja nuorten pahoinvoinnista puhuminen ei enää riitä

Nä­kö­kul­ma: Kaik­kien aset­ta­mi­nen samalle vii­val­le on ylevä ajatus, mutta kou­lu­maail­mas­sa se ontuu – Lasten ja nuorten pa­hoin­voin­nis­ta pu­hu­mi­nen ei enää riitä

22.01.2023 18:30 34
Tilaajille
Kuivasrannan alueen lähikoulu on ensi syksystä lähtien Oulun normaalikoulu Linnanmaalla – "Tilanne on perheille totutusta poikkeava"

Kui­vas­ran­nan alueen lä­hi­kou­lu on ensi syk­sys­tä lähtien Oulun nor­maa­li­kou­lu Lin­nan­maal­la – "­Ti­lan­ne on per­heil­le to­tu­tus­ta poik­kea­va"

18.01.2023 18:56 7
Tilaajille
Wilma-viestintä hiertää monien opettajien ja vanhempien välejä – huoltajat eivät aina usko opettajien viestejä siitä, mitä koulussa on tapahtunut

Wil­ma-vies­tin­tä hiertää monien opet­ta­jien ja van­hem­pien välejä – ­huol­ta­jat eivät aina usko opet­ta­jien vies­te­jä siitä, mitä kou­lus­sa on ta­pah­tu­nut

17.12.2022 08:52 17
Tilaajille
Oppilaiden yhteenotto äityi väkivaltaiseksi Pohjankartanon koulussa Oulussa – asia poliisin tutkinnassa

Op­pi­lai­den yh­teen­ot­to äityi vä­ki­val­tai­sek­si Poh­jan­kar­ta­non kou­lus­sa Oulussa – asia po­lii­sin tut­kin­nas­sa

15.12.2022 17:26 17
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rus­ope­tuk­sen kie­li­oh­jel­ma on kor­jat­ta­va pi­kim­mi­ten

15.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Kiimingin koulu-uhkaukseen reagoitiin isosti, koska tieto tuli poliisille viime tipassa – "Tämä on poliisille normaali tapa toimia tällaisessa tilanteessa"

Kii­min­gin kou­lu-uh­kauk­seen rea­goi­tiin isosti, koska tieto tuli po­lii­sil­le viime tipassa – "Tämä on po­lii­sil­le nor­maa­li tapa toimia täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa"

25.11.2022 11:28 7
Tilaajille
Kiiminkinpuiston piha tyhjeni koulu-uhkauksen vuoksi – katso video

Kii­min­kin­puis­ton piha tyhjeni kou­lu-uh­kauk­sen vuoksi – katso video

24.11.2022 14:42
Kiiminkipuiston kouluun kohdistettiin ampumauhkaus torstaina – oppilaat odottivat luokissa puolitoista tuntia, kun poliisipartiot tutkivat koulua

Kii­min­ki­puis­ton kouluun koh­dis­tet­tiin am­pu­ma­uh­kaus tors­tai­na – op­pi­laat odot­ti­vat luo­kis­sa puo­li­tois­ta tuntia, kun po­lii­si­par­tiot tut­ki­vat koulua

24.11.2022 17:10 10
Oulun Pikkaralassa pidätetään henkeä ja odotetaan päätöstä kyläkoulun kohtalosta 130-vuotisjuhlien alla – "Toivon, että meidän koulu jatkuu myös ensi syksynä"

Oulun Pik­ka­ra­las­sa pi­dä­te­tään henkeä ja odo­te­taan pää­tös­tä ky­lä­kou­lun koh­ta­los­ta 130-vuo­tis­juh­lien alla – "Toi­von, että meidän koulu jatkuu myös ensi syk­sy­nä"

23.11.2022 07:00 11
Tilaajille
Yle: Olhavan koulun lakkauttaminen kumottiin hallinto-oikeudessa – Iin kunta aikoo käsitellä asian uudelleen

Yle: Olhavan koulun lak­kaut­ta­mi­nen ku­mot­tiin hal­lin­to-oi­keu­des­sa – Iin kunta aikoo kä­si­tel­lä asian uu­del­leen

17.11.2022 11:25 13
Oulun kouluissa varaudutaan sähkökatkoihin tulevana talvena – muutoksia voi tulla kouluruokaan, oppimateriaaleihin tai tuntienpitopaikkaan

Oulun kou­luis­sa va­rau­du­taan säh­kö­kat­koi­hin tu­le­va­na talvena – muu­tok­sia voi tulla kou­lu­ruo­kaan, op­pi­ma­te­riaa­lei­hin tai tun­tien­pi­to­paik­kaan

08.11.2022 19:21 7
"Pehva ylös koulunpenkistä" – oululaisen Sirpa Sneckin väitöstutkimus osoittaa oppituntien taukoliikunnan olevan lasten parhaaksi

"Pehva ylös kou­lun­pen­kis­tä" – ou­lu­lai­sen Sirpa Sneckin väi­tös­tut­ki­mus osoit­taa op­pi­tun­tien tau­ko­lii­kun­nan olevan lasten par­haak­si

08.11.2022 11:15 3
Tilaajille
Pitkäkankaan kouluun kohdistui uhkaus – koulupäivä sujui normaalisti

Pit­kä­kan­kaan kouluun koh­dis­tui uhkaus – kou­lu­päi­vä sujui nor­maa­lis­ti

30.09.2022 22:47 1
Näkyykö koulushoppailu jo Oulussakin? – Ikävintä ilmiössä on se, että muun kuin lähikoulun valitsevat ne, joilla on vara valita
Kolumni

Näkyykö kou­lus­hop­pai­lu jo Ou­lus­sa­kin? – Ikä­vin­tä il­miös­sä on se, että muun kuin lä­hi­kou­lun va­lit­se­vat ne, joilla on vara valita

28.09.2022 06:00 16
Tilaajille
Uusi toiselle asteelle valmentava koulutus alkaa Oulussa – yhdistää kymppiluokan ja muut nivelvaiheen koulutukset

Uusi toi­sel­le as­teel­le val­men­ta­va kou­lu­tus alkaa Oulussa – yh­dis­tää kymp­pi­luo­kan ja muut ni­vel­vai­heen kou­lu­tuk­set

15.08.2022 10:55
Monien uusien koululaisten taival alkaa väistötiloissa – "Oulu on sen verran iso kaupunki, että kouluja täytyy remontoida jatkuvasti"

Monien uusien kou­lu­lais­ten taival alkaa väis­tö­ti­lois­sa – "Oulu on sen verran iso kau­pun­ki, että kouluja täytyy re­mon­toi­da jat­ku­vas­ti"

10.08.2022 17:00 7
Tilaajille
Peruskoulun oppimäärässä on luovan kirjoittamisen mentävä aukko
Kolumni

Pe­rus­kou­lun op­pi­mää­räs­sä on luovan kir­joit­ta­mi­sen mentävä aukko

24.06.2022 14:00 9
Tilaajille
Kouluverkkoa karsitaan kahdella Oulun alueella – Taustalla sisäilmaongelmat ja ennusteet lasten määrän vähenemisestä

Kou­lu­verk­koa kar­si­taan kah­del­la Oulun alueel­la – Taus­tal­la si­sä­il­ma­on­gel­mat ja en­nus­teet lasten määrän vä­he­ne­mi­ses­tä

21.06.2022 19:46 7
Tilaajille
Lintulammen koululta löytyi valtavasti aarteita remonttia varten tehtävän muuton yhteydessä – koko ensi lukuvuosi menee väistötiloissa Oulunsuun koululla

Lin­tu­lam­men kou­lul­ta löytyi val­ta­vas­ti aar­tei­ta re­mont­tia varten teh­tä­vän muuton yh­tey­des­sä – koko ensi lu­ku­vuo­si menee väis­tö­ti­lois­sa Ou­lun­suun kou­lul­la

03.06.2022 06:08 17
Tilaajille