Euroopan unioni
Kuukausi
Tuppurainen: Oikeusvaltiokytkentää ei pureta eikä pakettia pilkota – Eurooppaministerien kokouksen perusteella jäsenmaat eivät taivu Puolan ja Unkarin uhitteluun

Tup­pu­rai­nen: Oi­keus­val­tio­kyt­ken­tää ei pureta eikä pa­ket­tia pilkota – Eu­roop­pa­mi­nis­te­rien ko­kouk­sen pe­rus­teel­la jä­sen­maat eivät taivu Puolan ja Unkarin uhit­te­luun

17.11.2020 20:43 12
Lukijalta Mielipide Elsi Katainen

EU tar­vit­see ark­ti­sen he­rä­tyk­sen

17.11.2020 04:30 0
Tilaajille
Tuleeko EU:lta sittenkin uusi elvytyspaketti? – MTK:n puheenjohtaja: Paineet kasvavat kaiken aikaa

Tuleeko EU:lta sit­ten­kin uusi el­vy­tys­pa­ket­ti? – MTK:n pu­heen­joh­ta­ja: Paineet kas­va­vat kaiken aikaa

12.11.2020 13:17 0
Maahanmuuttopolitiikasta päätettävä Suomessa – ainoa EU-tason toimiva ratkaisu voisi olla Australian mallin soveltaminen
Kolumni Olli Immonen

Maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta pää­tet­tä­vä Suo­mes­sa – ainoa EU-ta­son toimiva rat­kai­su voisi olla Aust­ra­lian mallin so­vel­ta­mi­nen

03.11.2020 20:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Suomen päärataryhmä esittää Oulua yhdeksi eurooppalaisen ydinverkon solmupisteeksi

Suomen pää­ra­ta­ryh­mä esittää Oulua yhdeksi eu­roop­pa­lai­sen ydin­ver­kon sol­mu­pis­teek­si

22.10.2020 15:37 0
Lukijalta Mielipide Mirja Vehkaperä, Antti Ollikainen, Kari Ylönen, Johannes Tuomela, Minna Matinlauri, Jaana Ollakka, Sauli Pramila

Lä­hi­ju­nan hyödyt oli­si­vat Oulun seu­dul­le mer­kit­tä­vät

18.10.2020 05:45 1
Tilaajille
Valko-Venäjä vastaa heti EU:n pakotteisiin, Puola ja Latvia erityisinä silmätikkuina – Myös Yhdysvallat asettivat omat pakotteensa Valko-Venäjälle

Val­ko-Ve­nä­jä vastaa heti EU:n pa­kot­tei­siin, Puola ja Latvia eri­tyi­si­nä sil­mä­tik­kui­na – Myös Yh­dys­val­lat aset­ti­vat omat pa­kot­teen­sa Val­ko-Ve­nä­jäl­le

02.10.2020 09:15 0

Oulun kau­pun­gin Nuorten po­li­tiik­ka­kou­lua esi­tel­lään EU-ta­pah­tu­mas­sa ensi vii­kol­la

01.10.2020 13:33 0
EU-johtajat ratkovat ylimääräisessä huippukokouksessa Valko-Venäjän ja Turkin kysymyksiä

EU-joh­ta­jat rat­ko­vat yli­mää­räi­ses­sä huip­pu­ko­kouk­ses­sa Val­ko-Ve­nä­jän ja Turkin ky­sy­myk­siä

01.10.2020 13:26 3
Vaikeat askeleet diktatuurista demokratiaan
Kolumni Sebastian Tynkkynen

Vaikeat as­ke­leet dik­ta­tuu­ris­ta de­mo­kra­tiaan

29.09.2020 20:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Henna Virkkunen

EU:n ul­ko­po­li­tiik­kaa te­hos­tet­ta­va – pat­ti­ti­lan­ne jälleen kerran osoit­taa tarpeen siirtyä mää­rä­enem­mis­tö­pää­tök­siin osassa EU:n ul­ko­po­li­tii­kan ky­sy­myk­siä

29.09.2020 05:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eero Heinäluoma, Miapetra Kumpula-Natri, Mauri Pekkarinen

Na­val­nyin myr­kyt­tä­neet saatava vas­tuu­seen – Venäjän yleinen eris­tä­mi­nen ei sen sijaan ole Suomen eikä EU:n etu

26.09.2020 06:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Heikki Elonheimo

Suomen talous tuu­li­ajol­la

25.09.2020 03:00 0
Tilaajille
Pakotteet Valko-Venäjälle yhä vaarassa kaatua lehmänkauppakiristyksen vuoksi – EU-kolmikko esittää Valko-Venäjälle tukipakettia, ehtona demokraattiset vaalit

Pa­kot­teet Val­ko-Ve­nä­jäl­le yhä vaa­ras­sa kaatua leh­män­kaup­pa­ki­ris­tyk­sen vuoksi – EU-kol­mik­ko esittää Val­ko-Ve­nä­jäl­le tu­ki­pa­ket­tia, ehtona de­mo­kraat­ti­set vaalit

21.09.2020 14:36 0
Lukijalta Mielipide Satu Haapanen, Bernd Voss

Eu­roo­pan unionin maiden, aluei­den ja kau­pun­kien otet­ta­va vastuu Morian pa­ko­lai­sis­ta

21.09.2020 06:30 3
Tilaajille
Valko-Venäjä uhkaa asettaa vastatoimia EU:lle, maan ihmisoikeustilanne nyt YK:n tarkkailussa

Val­ko-Ve­nä­jä uhkaa asettaa vas­ta­toi­mia EU:lle, maan ih­mis­oi­keus­ti­lan­ne nyt YK:n tark­kai­lus­sa

18.09.2020 22:12 3
Lukijalta Mielipide Erkki Surakka, Jaakko Jukkola

Tätäkö Suomen kansa odot­taa?

18.09.2020 04:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pentti Lampinen

Val­tion­pää­mie­het mukaan il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­seen

13.09.2020 07:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Matias Vänttilä

Kri­tii­kis­tä huo­li­mat­ta el­vy­tys­pa­ke­tin hy­väk­sy­mi­nen on Suomen kan­nal­ta vält­tä­mä­tön rat­kai­su

11.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mauno Ruokangas

Ra­ha­lin­gon kah­vois­sa on myös ko­koo­mus

08.09.2020 05:00 0
Tilaajille