Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Mielenterveys: Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Euroopan unioni
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kyt­ke­tään Poh­joi­sen ohjelma Pe­rä­me­ren­kaa­reen – ei odoteta turhia kak­sois­rai­de­lu­pauk­sia

27.03.2023 05:15 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Leh­dis­tön vapaus on de­mo­kra­tian pe­rus­ki­vi

24.03.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­lii­tik­ko­ja vaa­li­ken­til­lä ta­paa­mas­sa

23.03.2023 05:00
Tilaajille
Euroopan unioni on väärä viiteryhmä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eu­roo­pan unioni on väärä vii­te­ryh­mä

18.03.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yksikin uhri on liikaa – Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa työs­te­tään en­sim­mäis­tä EU-lain­sää­dän­töä naisiin koh­dis­tu­van vä­ki­val­lan tor­ju­mi­ses­ta

08.03.2023 06:00 3
Tilaajille
Politiikan ja historian tutkija Heino Nyyssönen vertaa Unkarin Viktor Orbánia sirkustirehtööriin – "Pelissä on arvovalta, Orbán johtaa ratifioimiskeskustelua epävirallisilla selityksillä ja hidastaa prosessia"

Po­li­tii­kan ja his­to­rian tutkija Heino Nyys­sö­nen vertaa Unkarin Viktor Orbánia sir­kus­ti­reh­töö­riin – "Pe­lis­sä on ar­vo­val­ta, Orbán johtaa ra­ti­fioi­mis­kes­kus­te­lua epä­vi­ral­li­sil­la se­li­tyk­sil­lä ja hi­das­taa pro­ses­sia"

03.03.2023 06:00 7
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

EU ottanut lyi­jy­hau­lit ti­kun­nok­kaan – uusi lyi­jy­hau­li­kiel­to uhkaa am­pu­ma­ra­to­ja ja re­ser­vi­läis­toi­min­taa

20.02.2023 06:00 10
Tilaajille
Turvataan metsänomistajien oikeus omaisuuteensa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­va­taan met­sän­omis­ta­jien oikeus omai­suu­teen­sa

17.02.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Naisiin koh­dis­tu­va vä­ki­val­ta on es­tet­tä­vis­sä – tar­vit­sem­me pa­nos­tuk­sia ruo­hon­juu­ri­ta­son or­ga­ni­saa­tioi­hin, jotka voivat saada pie­nel­lä aikaan suuria

16.01.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä ollaan, mikä maa?

20.12.2022 05:45 8
Tilaajille
Euroopan parlamentti katsoo Venäjän tukevan terrorismia ja käyttävän sen keinoja

Eu­roo­pan par­la­ment­ti katsoo Venäjän tukevan ter­ro­ris­mia ja käyt­tä­vän sen keinoja

23.11.2022 14:58 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi puo­lus­taa met­siään EU:n pak­ko­val­lal­ta

17.11.2022 05:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puulla pää­sem­me pit­käl­le – metsät, puu­poh­jai­set tuot­teet ja hyvä met­sän­hoi­to ovat avain val­ta­viin il­mas­to­hyö­tyi­hin ja fos­sii­li­ta­lou­des­ta ir­tau­tu­mi­seen

12.11.2022 06:00 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Metsät eivät ole ongelma vaan rat­kai­su, ja sen ra­ken­ta­mi­ses­sa met­sän­omis­ta­jat ovat avain­ase­mas­sa

04.11.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luonnon en­nal­lis­ta­mi­nen on in­ves­toin­ti tu­le­vai­suu­teen

29.10.2022 05:45 4
Tilaajille
Mobiililaitteiden yleislaturi on toteutumassa vuonna 2024 – elektroniikkaromua halutaan vähentää Euroopassa

Mo­bii­li­lait­tei­den yleis­la­tu­ri on to­teu­tu­mas­sa vuonna 2024 – elekt­ro­niik­ka­ro­mua ha­lu­taan vä­hen­tää Eu­roo­pas­sa

04.10.2022 14:28 4
Von der Leyen: Nord Stream -vuodot johtuivat sabotaasista – Lehti: "Merenalaiset verkostot ovat äärimmäisen tärkeitä myös internetin vakaudelle"

Von der Leyen: Nord Stream -vuodot joh­tui­vat sa­bo­taa­sis­ta – Lehti: "Me­re­na­lai­set ver­kos­tot ovat ää­rim­mäi­sen tär­kei­tä myös in­ter­ne­tin va­kau­del­le"

28.09.2022 06:18 30
Muiden selän takaa, poistu!
Kolumni

Muiden selän takaa, poistu!

27.09.2022 16:00 8
Tilaajille
Suomalaisille tärkeä puun poltto piinasi EU-parlamentissa – antaa palaa, mutta ehdot ovat tiukentumassa

Suo­ma­lai­sil­le tärkeä puun poltto piinasi EU-par­la­men­tis­sa – antaa palaa, mutta ehdot ovat tiu­ken­tu­mas­sa

25.09.2022 10:31 38
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

No­peas­ti uu­siu­tu­van ly­hyt­kier­to­pa­jun vil­je­lyä tulisi edistää 2020-lu­vul­la sekä ke­san­to­pel­loil­la että suo­poh­jil­la

22.09.2022 06:00 2
Tilaajille