Kaupunginjohtaja: Kah­dek­san kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Euroopan unioni
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eu­roo­pan ta­lou­del­lis­ta tur­val­li­suut­ta vah­vis­tet­ta­va

22.02.2024 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lännen tuki ra­koi­lee – Venäjä imaisee Uk­rai­nal­le ti­poit­tain an­net­ta­van aseavun ki­taan­sa

16.02.2024 17:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ää­nen­pai­not susia ja muita suur­pe­to­ja kohtaan ovat ko­ven­tu­neet, kan­nan­hoi­dos­ta huo­leh­dit­ta­va

31.01.2024 06:00 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

EU:n pe­lat­ta­va oikein – jä­sen­ten on otet­ta­va to­sis­saan Venäjän uhka, ta­lou­den heik­kous ja va­rus­tau­tu­mi­sen vä­häi­syys

09.01.2024 06:00 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­to­toi­mien on oltava ripeitä mutta reiluja

08.01.2024 06:00 24
Eurooppaan saatiin yhteinen raha 25 vuotta sitten – johtajaryhmä vaatii Kalevalle antamassaan puheenvuorossaan käteisen rinnalle digitaalista euroa
Kolumni

Eu­roop­paan saatiin yh­tei­nen raha 25 vuotta sitten – ­joh­ta­ja­ryh­mä vaatii Ka­le­val­le an­ta­mas­saan pu­heen­vuo­ros­saan kä­tei­sen rin­nal­le di­gi­taa­lis­ta euroa

31.12.2023 14:00 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

EU-vaa­leis­sa huomio maamme si­jain­tiin – Suomen kil­pai­lu­ky­ky syr­jäi­se­nä maana pe­rus­tuu monilta osin lo­gis­tii­kan ja kul­je­tus­ten te­hok­kuu­teen

31.12.2023 06:00 3
Suomeen tulossa lisää EU:n yhteisiä valmiusvarastoja – uusissa varastoissa on lääkkeitä ja hoitotarvikkeita

Suomeen tulossa lisää EU:n yh­tei­siä val­mius­va­ras­to­ja – uusissa va­ras­tois­sa on lääk­kei­tä ja hoi­to­tar­vik­kei­ta

20.12.2023 15:24
Sittenkin heikko Eurooppa?
Kolumni

Sit­ten­kin heikko Eu­roop­pa?

13.12.2023 08:30 58
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Loppu naisten vä­ki­val­lal­le ja häi­rin­näl­le – myös ver­kos­sa

23.11.2023 05:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tärkeät kaa­pe­lit suojaan – Hel­sin­ki–­Tal­lin­na-tun­ne­li­han­ke pi­kim­mi­ten suun­nit­te­luun

21.11.2023 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­teol­li­suu­den mer­ki­tys hy­vin­voin­nil­le on erit­täin mer­kit­tä­vä

02.11.2023 05:15 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ky­ber­tur­val­li­suut­ta on vah­vis­tet­ta­va joka tasolla – geo­po­liit­ti­set jän­nit­teet, sodat ja kes­ki­näi­set riip­pu­vuu­det li­sää­vät tar­vet­ta va­rau­tua häi­riöi­hin

26.10.2023 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen tuet­ta­va vahvaa rais­kaus­lain­sää­dän­töä EU:ssa

05.10.2023 06:00
Kreml kankeaa EU:n Ukraina-rintamaa rikki, ja uusi heikko lenkki on ehkä nyt löytynyt
Pääkirjoitus

Kreml kankeaa EU:n Uk­rai­na-rin­ta­maa rikki, ja uusi heikko lenkki on ehkä nyt löy­ty­nyt

02.10.2023 17:00 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Unionin laa­jen­tu­mi­nen luo si­säi­siä muu­tos­tar­pei­ta

19.09.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yrit­tä­mi­sen olo­suh­tei­ta on pa­ran­net­ta­va – vä­hem­män by­rok­ra­tiaa, enemmän va­paut­ta luoda uutta

10.09.2023 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

En­nal­lis­ta­mis­pää­tök­ses­sä ei ym­mär­ret­ty Suomen metsien oloja

03.08.2023 06:20 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­ta­puo­lueen luotava nah­kan­sa – päätös puo­lueen suun­nas­ta on tehtävä Turun ko­kouk­ses­sa

21.07.2023 06:00 53
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

EU:ssa oikea käsi ei tiedä mitä vasen tekee – ro­mut­tu­vat­ko Suomen mah­dol­li­suu­det vä­hen­tää pääs­tö­jä?

16.07.2023 05:30 3
Tilaajille