Euroopan unioni

Etelä uhkaa viedä poh­joi­ses­ta alue­ke­hi­tys­ra­haa – Näin niistä vään­net­tiin EU-jä­se­nyys­neu­vot­te­luis­sa vuonna 1994

25.09.2021 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

EU:ssa täytyy ym­mär­tää metsien käytön mo­ni­puo­li­sem­paa mer­ki­tys­tä

17.07.2021 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eu­roo­pan unionin alue­jaot – oli jär­ky­tys huo­ma­ta, että NUTS 2 -ta­sol­la on to­del­la­kin vain Uusimaa ja muu Suomi

29.06.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Itä- ja Poh­jois-Suo­men maa­kun­ta­joh­ta­jat: EU:n Suo­mel­le osoit­ta­ma ra­hoi­tus tulee koh­dis­taa täy­si­mää­räi­ses­ti al­ku­pe­räi­sen aja­tuk­sen mukaan

15.06.2021 15:50 1
Tilaajille

Kalevan Eu­ro­vi­sioi­ta-pod­cast: Satu Haa­pa­nen avaa aluei­den ko­mi­tean roolia EU:n pää­tök­sen­teos­sa, vuo­ro­pu­he­lu Angela Mer­ke­lin kanssa jäi elä­väs­ti mieleen – kuun­te­le jakso täältä

12.06.2021 10:30
Kolumni

Eu­roo­pan ko­mis­sion nootti Sak­sal­le il­men­tää tuo­ma­rei­den val­ta­kiis­to­ja EU:n in­teg­raa­tios­ta

11.06.2021 06:00 4

El­vy­tys­pa­ket­ti on hy­väk­sy­mät­tä vielä kah­dek­sas­sa EU-maas­sa – Suomen lisäksi Puo­las­sa ja Sak­sas­sa po­liit­ti­sia vään­tö­jä

28.04.2021 18:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

El­py­mi­nen saatava vauh­tiin – on tär­keää, että EU-jä­se­nyy­den hyödyt konk­re­ti­soi­tu­vat nä­ky­vik­si ih­mis­ten arjessa

16.04.2021 07:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Suomen saa­mil­la EU:n el­vy­tys­ra­hoil­la ei osteta kuuta tai­vaal­ta tai edetä varmaan me­nes­tyk­seen – tärkeää on silti käyttää rahat aitoon uu­dis­tu­mi­seen

16.03.2021 20:00 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kisa in­teg­raa­tion sy­ven­tä­mi­ses­tä tai yli­kan­sal­li­sen pää­tös­val­lan li­sää­mi­ses­tä söi­si­vät eväät hoitaa hyvin se, mihin EU:ta tar­vit­sem­me

13.03.2021 06:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uu­dis­tu­va ja kun­nian­hi­moi­nen EU-lain­sää­dän­tö on mah­dol­li­suus Suomen vas­tuul­li­sel­le akku- ja raa­ka-ai­ne­tuo­tan­nol­le

04.03.2021 06:30
Tilaajille

Lavrov ryö­pyt­ti EU:ta Venäjän ja EU:n suh­tei­den huo­nos­ta tilasta

15.02.2021 14:22 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

EU:n el­py­mis­vä­li­ne, kenen etu?

12.02.2021 17:00 8
Tilaajille
Kolumni

Aja­tel­laan hetki ta­lon­poi­kais­jär­jel­lä niin el­vy­tys­pa­ke­tis­ta kuin Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­pus­hank­kees­ta

09.02.2021 18:00 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lail­li­suus ja de­mo­kra­tia var­mis­tet­ta­va myös di­gi­maail­mas­sa – se mikä on yh­teis­kun­nas­sa lai­ton­ta, on sitä myös ver­kos­sa

05.02.2021 07:00
Tilaajille

Kun on asunut kym­me­nes­sä eri maassa, oppii kär­si­väl­li­syyt­tä ja huu­mo­rin­ta­jua – kem­pe­le­läis­läh­töi­nen Ka­ro­lii­na Rajala on ollut kan­sain­vä­li­nen lap­ses­ta saakka

01.02.2021 19:04 2
Tilaajille

Na­val­nyi joutui va­roit­ta­mat­ta pi­ka­oi­keu­den­käyn­tiin po­lii­si­ase­mal­la

18.01.2021 14:55 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­ko­tus­vauh­ti Suo­mes­sa on aivan liian hidas

05.01.2021 05:30 4
Tilaajille

EU ja Bri­tan­nia pää­si­vät kaup­pa­so­puun – "Kello ei enää tikitä"

24.12.2020 21:02 5

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­to hy­väk­syy en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­kot­teen mah­dol­li­ses­ti ennen joulua – ro­ko­tuk­set voivat alkaa EU:ssa vielä tämän vuoden puo­lel­la

15.12.2020 14:06 2