Euroopan unioni
Lukijalta Mielipide Elisa Ferreira

El­py­mi­nen saatava vauh­tiin – on tär­keää, että EU-jä­se­nyy­den hyödyt konk­re­ti­soi­tu­vat nä­ky­vik­si ih­mis­ten arjessa

16.04.2021 07:00 1
Tilaajille
Suomen saamilla EU:n elvytysrahoilla ei osteta kuuta taivaalta tai edetä varmaan menestykseen – tärkeää on silti käyttää rahat aitoon uudistumiseen
Pääkirjoitus

Suomen saa­mil­la EU:n el­vy­tys­ra­hoil­la ei osteta kuuta tai­vaal­ta tai edetä varmaan me­nes­tyk­seen – tärkeää on silti käyttää rahat aitoon uu­dis­tu­mi­seen

16.03.2021 20:00 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mauri Pekkarinen

Kisa in­teg­raa­tion sy­ven­tä­mi­ses­tä tai yli­kan­sal­li­sen pää­tös­val­lan li­sää­mi­ses­tä söi­si­vät eväät hoitaa hyvin se, mihin EU:ta tar­vit­sem­me

13.03.2021 06:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Elsi Katainen

Uu­dis­tu­va ja kun­nian­hi­moi­nen EU-lain­sää­dän­tö on mah­dol­li­suus Suomen vas­tuul­li­sel­le akku- ja raa­ka-ai­ne­tuo­tan­nol­le

04.03.2021 06:30
Tilaajille
Lavrov ryöpytti EU:ta Venäjän ja EU:n suhteiden huonosta tilasta

Lavrov ryö­pyt­ti EU:ta Venäjän ja EU:n suh­tei­den huo­nos­ta tilasta

15.02.2021 14:22 7
Lukijalta Mielipide Juha Vuorio

EU:n el­py­mis­vä­li­ne, kenen etu?

12.02.2021 17:00 8
Tilaajille
Ajatellaan hetki talonpoikaisjärjellä niin elvytyspaketista kuin Oulun yliopiston keskustakampushankkeesta
Kolumni Ville Vähämäki

Aja­tel­laan hetki ta­lon­poi­kais­jär­jel­lä niin el­vy­tys­pa­ke­tis­ta kuin Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­pus­hank­kees­ta

09.02.2021 18:00 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Henna Virkkunen

Lail­li­suus ja de­mo­kra­tia var­mis­tet­ta­va myös di­gi­maail­mas­sa – se mikä on yh­teis­kun­nas­sa lai­ton­ta, on sitä myös ver­kos­sa

05.02.2021 07:00
Tilaajille
Kun on asunut kymmenessä eri maassa, oppii kärsivällisyyttä ja huumorintajua – kempeleläislähtöinen Karoliina Rajala on ollut kansainvälinen lapsesta saakka

Kun on asunut kym­me­nes­sä eri maassa, oppii kär­si­väl­li­syyt­tä ja huu­mo­rin­ta­jua – kem­pe­le­läis­läh­töi­nen Ka­ro­lii­na Rajala on ollut kan­sain­vä­li­nen lap­ses­ta saakka

01.02.2021 19:04 2
Tilaajille
Navalnyi joutui varoittamatta pikaoikeudenkäyntiin poliisiasemalla

Na­val­nyi joutui va­roit­ta­mat­ta pi­ka­oi­keu­den­käyn­tiin po­lii­si­ase­mal­la

18.01.2021 14:55 2
Lukijalta Mielipide Mauno Ruokangas

Ro­ko­tus­vauh­ti Suo­mes­sa on aivan liian hidas

05.01.2021 05:30 4
Tilaajille
EU ja Britannia pääsivät kauppasopuun – "Kello ei enää tikitä"

EU ja Bri­tan­nia pää­si­vät kaup­pa­so­puun – "Kello ei enää tikitä"

24.12.2020 21:02 5
Euroopan lääkevirasto hyväksyy ensimmäisen koronarokotteen mahdollisesti ennen joulua – rokotukset voivat alkaa EU:ssa vielä tämän vuoden puolella

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­to hy­väk­syy en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­kot­teen mah­dol­li­ses­ti ennen joulua – ro­ko­tuk­set voivat alkaa EU:ssa vielä tämän vuoden puo­lel­la

15.12.2020 14:06 2
Lukijalta Mielipide Elsi Katainen, Katalin Cseh

Orbanin uhit­te­lu osoit­taa EU:n olevan oi­keas­sa – oi­keus­val­tio­me­ka­nis­mi ei ole suo­ma­lai­sil­le­kaan yh­den­te­ke­vä

04.12.2020 05:00 1
Tilaajille
EU:n lainapaketit ovat kelvanneet heikosti – sadat miljardit eurot odottavat jäsenmaita, jotka toistaiseksi turvautuvat ensisijaisesti tukiin

EU:n lai­na­pa­ke­tit ovat kel­van­neet hei­kos­ti – sadat mil­jar­dit eurot odot­ta­vat jä­sen­mai­ta, jotka tois­tai­sek­si tur­vau­tu­vat en­si­si­jai­ses­ti tukiin

27.11.2020 06:00 4
Tuppurainen: Oikeusvaltiokytkentää ei pureta eikä pakettia pilkota – Eurooppaministerien kokouksen perusteella jäsenmaat eivät taivu Puolan ja Unkarin uhitteluun

Tup­pu­rai­nen: Oi­keus­val­tio­kyt­ken­tää ei pureta eikä pa­ket­tia pilkota – Eu­roop­pa­mi­nis­te­rien ko­kouk­sen pe­rus­teel­la jä­sen­maat eivät taivu Puolan ja Unkarin uhit­te­luun

17.11.2020 20:43 12
Lukijalta Mielipide Elsi Katainen

EU tar­vit­see ark­ti­sen he­rä­tyk­sen

17.11.2020 04:30
Tilaajille
Tuleeko EU:lta sittenkin uusi elvytyspaketti? – MTK:n puheenjohtaja: Paineet kasvavat kaiken aikaa

Tuleeko EU:lta sit­ten­kin uusi el­vy­tys­pa­ket­ti? – MTK:n pu­heen­joh­ta­ja: Paineet kas­va­vat kaiken aikaa

12.11.2020 13:17
Maahanmuuttopolitiikasta päätettävä Suomessa – ainoa EU-tason toimiva ratkaisu voisi olla Australian mallin soveltaminen
Kolumni Olli Immonen

Maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta pää­tet­tä­vä Suo­mes­sa – ainoa EU-ta­son toimiva rat­kai­su voisi olla Aust­ra­lian mallin so­vel­ta­mi­nen

03.11.2020 20:00 3
Tilaajille
Suomen päärataryhmä esittää Oulua yhdeksi eurooppalaisen ydinverkon solmupisteeksi

Suomen pää­ra­ta­ryh­mä esittää Oulua yhdeksi eu­roop­pa­lai­sen ydin­ver­kon sol­mu­pis­teek­si

22.10.2020 15:37