Koronatartunnat: Qstoc­kin vai­ku­tus ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrään näkyy ai­kai­sin­taan lop­pu­vii­kos­ta

Maastopalot: Ka­la­joen maas­to­pa­los­ta tulossa satojen tu­han­sien eurojen tappiot

Raideliikenne

Rul­la-Ris­to ta­kai­sin rai­teil­le – ou­lu­lai­nen Lasse Tau­riai­nen kun­nos­taa his­to­rial­lis­ta höy­ry­ve­tu­ria ajo­kun­toon

30.05.2021 07:10 5

Ruotsin ja Suomen erottaa 20 ki­lo­met­rin puut­tu­va pätkä ju­na­ra­taa – uusi yh­dis­tys pyrkii tuomaan yh­teis­työ­ta­hot yhteen ja ku­ro­maan kuilun umpeen

16.01.2021 09:00 4
Tilaajille

Mi­nis­te­ri Ha­rak­ka: "Voimme osal­lis­tua, vaikk­em­me omis­ta­kaan" – Suomi ei myönny EU-joh­ta­jan ra­ta­ko­sis­ke­luun

13.11.2020 06:00 2

Ra­ta­vau­rio Ou­lu-Ke­mi -vä­lil­lä kor­jat­tu, joi­ta­kin ju­na­vuo­ro­ja kor­vat­tiin bus­seil­la

03.11.2020 06:45

Ensi keväänä junalla Eu­roop­paan? Haa­pa­ran­nan ja Luu­la­jan välille tulossa kolme ju­na­vuo­roa päi­vit­täin, mutta Suo­mes­ta ei ole val­mii­ta yh­teyk­siä Ruotsin juniin

23.10.2020 18:55 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun ra­ken­ta­mis­ta vaivaa suu­ruu­den­hul­luus – tär­kein­tä näyttää olleen ny­kyi­sen ase­ma­po­loi­sen ym­pä­röi­mi­nen pil­ven­piir­tä­jil­lä

16.10.2020 07:00 18
Tilaajille
Kolumni

MAL-so­pi­muk­ses­ta löytyy tär­kei­tä hank­kei­ta – Oulun seudun tuo­reim­paan so­pi­muk­seen kir­jat­tiin muun muassa lä­hi­ju­na­lii­ken­teen sel­vit­tä­mi­nen

13.10.2020 20:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­ken­teen muo­to­jen ke­hit­tä­mi­ses­sä ja to­teut­ta­mi­ses­sa tulee ottaa mark­ki­na­ta­lou­den nä­kö­kul­ma mukaan

25.07.2020 05:30
Tilaajille

Oulun ja Kuopion välinen ju­na­yh­teys va­lit­tiin yhdeksi Eu­roo­pan kau­neim­mis­ta rei­teis­tä – Suo­ma­lai­set ih­met­te­le­vät the Guar­dia­nin va­lin­taa, kun taas tu­ris­tit ylis­tä­vät matkan mai­se­mia

18.07.2020 18:00 5
Tilaajille

EU:lta rai­de­ra­haa Suomeen liki 60 mil­joo­naa euroa – yksi rahaa saa­neis­ta hank­keis­ta on Oulun ja Haa­pa­ran­nan väli

16.07.2020 17:10 13

Poliisi tie­dot­taa: Vakavaa rai­de­lii­ken­teen häi­rin­tää Ro­va­nie­mel­lä – "Pa­him­mil­laan juna voi suistua rai­teil­taan"

15.06.2020 16:21

Ohi­sa­lo: Vihreät haluaa yh­teen­sä mil­jar­din jouk­ko­lii­ken­ne­tuen suu­ril­le kau­pun­geil­le – puoli mil­jar­dia ko­ro­na­me­ne­tyk­siin, toinen ke­hit­tä­mis­hank­kei­siin

30.05.2020 09:41 8

Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riö aloit­taa kuntien kanssa neu­vot­te­lut itä­ra­dan edis­tä­mi­ses­tä

28.05.2020 16:21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rek­ko­jen aja­mi­nen juniin ei ole kus­tan­nus­te­ho­kas­ta – uusi kon­sep­ti kont­tien, vaih­to­kuor­ma­ti­lo­jen ja ir­to­pe­rä­vau­nu­jen poh­jal­le

20.05.2020 06:00 1
Tilaajille

Valtio ja kunnat ha­lua­vat no­peam­man ju­na­yh­tey­den Hel­sin­gin ja Tam­pe­reen välille – Jenni Pitko: Myös mat­ka-ai­ka Oulusta Hel­sin­kiin lyhenee

14.02.2020 12:11 41

Sel­vi­tys ko­ros­taa kak­sois­rai­teen mer­ki­tys­tä Poh­jois-Suo­mel­le – Oulun ja Yli­vies­kan välinen yk­si­rai­tei­nen ra­ta­osuus on ti­heäs­ti lii­ken­nöi­ty ja hyvin häi­riö­herk­kä

30.01.2020 11:18 24

Poh­joi­sen kaup­pa­ka­ma­rit: Rau­ta­tie­lii­ken­teen ke­hit­tä­mi­nen on kesken Poh­jois-Suo­men nä­kö­kul­mas­ta

21.01.2020 09:30 19

Kem­pe­leen kun­nan­joh­ta­ja: Lä­hi­ju­na voisi lii­ken­nöi­dä Li­min­gas­ta Iihin jo 2020-lu­vun puo­les­sa välissä – ky­syim­me, miten lä­hi­ju­na­lii­ken­ne­han­ke nyt­käh­täi­si eteen­päin

18.11.2019 18:47 7
Tilaajille

Ko­koo­muk­sen Janne Heik­ki­nen: Pää­ra­dan suun­nit­te­lu pitää laa­jen­taa Ouluun asti, Li­min­gan ja Oulun välille tar­vi­taan kak­sois­rai­de

16.10.2019 15:25 27

Oulun kau­pun­gin joh­dol­ta toi­ve­lis­ta kan­sa­ne­dus­ta­jil­le: Kak­sois­rai­de ja Poik­ki­maan­tie kär­jes­sä

16.09.2019 15:42 19