Oulun joukkoliikenne: Oulun bussit ovat ajoit­tain tupaten täynnä ja mat­ko­jen mää­räs­sä taotaan en­nä­tys­lu­ke­mia

Mielipidekirjoitus: Su­ku­puo­li­ko­ke­mus on jo­kai­sen oma asia

Luitko jo tämän: Miksi somessa ihail­laan julk­kik­sia lähes vailla rihman kier­tä­mää, mutta ta­val­li­sen suo­ma­lai­sen luo­mu­ta­ka­lis­ton nä­ke­mi­nen on kau­his­tus?

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Raideliikenne
Ministeriön selvitys: Suurten ratahankkeiden toteuttaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa – ilmastopäästöjen arvioidut takaisinmaksuajat venyvät yli sataan vuoteen

Mi­nis­te­riön sel­vi­tys: Suurten ra­ta­hank­kei­den to­teut­ta­mi­nen ei ole ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa – il­mas­to­pääs­tö­jen ar­vioi­dut ta­kai­sin­mak­su­ajat venyvät yli sataan vuoteen

24.01.2023 12:45 20
Ratatyökone suistui kiskoilta Kemissä – Oulun ja Kemin välinen junaliikenne korvattiin busseilla useiden tuntien ajan

Ra­ta­työ­ko­ne suistui kis­koil­ta Kemissä – Oulun ja Kemin välinen ju­na­lii­ken­ne kor­vat­tiin bus­seil­la useiden tuntien ajan

24.01.2023 16:51
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nopea raide yksille vai varma yhteys kai­kil­le? – ei voi olla tässä ta­lous­ti­lan­tees­sa millään tavoin jär­ke­vää uu­dis­taa ra­ta­verk­koa vain etelää sil­mäl­lä pitäen

17.01.2023 06:00 11
Tilaajille
Palomestari varoittaa: Iin junaonnettomuuspaikka on vaarallinen, eikä siitä pitäisi missään nimessä kulkea – viime viikolla mönkijä jäi jumiin samoihin raiteisiin

Pa­lo­mes­ta­ri va­roit­taa: Iin ju­na­on­net­to­muus­paik­ka on vaa­ral­li­nen, eikä siitä pitäisi missään nimessä kulkea – viime vii­kol­la mönkijä jäi jumiin sa­moi­hin rai­tei­siin

02.01.2023 20:52 19
Tilaajille
Joulun junamatkailusta tulossa viime vuotta vilkkaampaa – Helsingin ja Oulun väli yksi suosituimmista

Joulun ju­na­mat­kai­lus­ta tulossa viime vuotta vilk­kaam­paa – Hel­sin­gin ja Oulun väli yksi suo­si­tuim­mis­ta

12.12.2022 11:07 6
Uusi talousmaantiede kääntää katseet pohjoiseen
Kolumni

Uusi ta­lous­maan­tie­de kääntää katseet poh­joi­seen

18.10.2022 16:00 25
Tilaajille
Nelikaistainen tie Helsingistä Tornioon ja lisäraiteet Ouluun asti – elinkeinoelämän järjestöt peräävät mittavia väyläinvestointeja

Ne­li­kais­tai­nen tie Hel­sin­gis­tä Tor­nioon ja li­sä­rai­teet Ouluun asti – elin­kei­no­elä­män jär­jes­töt pe­rää­vät mit­ta­via väy­lä­in­ves­toin­te­ja

07.10.2022 11:17 33
Sähköratavaurio Kempeleessä on korjattu – osa aamun junista korvataan linja-autolla Oulun ja Ruukin välillä

Säh­kö­ra­ta­vau­rio Kem­pe­lees­sä on kor­jat­tu – osa aamun junista kor­va­taan lin­ja-au­tol­la Oulun ja Ruukin välillä

08.09.2022 06:13 13
Arktiset rautatiet ovat elintärkeitä pohjoisessa
Pääkirjoitus

Ark­ti­set rau­ta­tiet ovat elin­tär­kei­tä poh­joi­ses­sa

24.07.2022 20:00 17
Tilaajille
Junarata ja yli 50 vuotta visioitu silta Suomesta Ruotsiin parantaisivat huoltovarmuutta – Venäjän uhka pakottaa etsimään uusia väyliä, jotka kohentaisivat Suomen turvallisuutta

Ju­na­ra­ta ja yli 50 vuotta vi­sioi­tu silta Suo­mes­ta Ruot­siin pa­ran­tai­si­vat huol­to­var­muut­ta – Venäjän uhka pa­kot­taa et­si­mään uusia väyliä, jotka ko­hen­tai­si­vat Suomen tur­val­li­suut­ta

16.07.2022 06:30 13
Tilaajille
Viivästyneen ratatyön aiheuttama junakaaos poiki kirjallisen kysymyksen hallitukselle: "Juhannuksen paluuliikennettä massiivisesti häirinneet ratatyöt olivat huonosti toteutettuja"

Vii­väs­ty­neen ra­ta­työn ai­heut­ta­ma ju­na­kaaos poiki kir­jal­li­sen ky­sy­myk­sen hal­li­tuk­sel­le: "Ju­han­nuk­sen pa­luu­lii­ken­net­tä mas­sii­vi­ses­ti häi­rin­neet ra­ta­työt olivat huo­nos­ti to­teu­tet­tu­ja"

28.06.2022 12:50 17
Järjestelmävika viivästytti junaliikennettä pääradalla – Oulun ja Helsingin väliset junat olivat myöhässä useita tunteja

Jär­jes­tel­mä­vi­ka vii­väs­tyt­ti ju­na­lii­ken­net­tä pää­ra­dal­la – Oulun ja Hel­sin­gin väliset junat olivat myö­häs­sä useita tunteja

10.05.2022 22:27 12

Ja­lan­kul­ki­ja me­neh­tyi rai­de­lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa Oulussa

18.04.2022 12:41
Oritkarin kolmioraiteen rakennustyöt käynnistyvät huhtikuun alkupuolella – Latokartanon sillan remontti vaikuttaa liikenteeseen

Orit­ka­rin kol­mio­rai­teen ra­ken­nus­työt käyn­nis­ty­vät huh­ti­kuun al­ku­puo­lel­la – La­to­kar­ta­non sillan re­mont­ti vai­kut­taa lii­ken­tee­seen

22.03.2022 20:57 17
Tilaajille
Villejä visioita ja katkeria pettymyksiä – keräsimme aikajanalle Oulun matkakeskushankkeen tärkeimmät käänteet

Villejä vi­sioi­ta ja kat­ke­ria pet­ty­myk­siä – ke­rä­sim­me ai­ka­ja­nal­le Oulun mat­ka­kes­kus­hank­keen tär­keim­mät kään­teet

22.03.2022 11:15 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­työn arvo nähdään poh­joi­sen inf­ra­ky­sy­myk­sis­sä

17.02.2022 03:00 1
Tilaajille
Oulun ja Kontiomäen välisellä radalla lisätään junien kohtaamispaikkoja – jopa kilometrin mittaiset junat vaativat pidemmät kohtaamispaikat

Oulun ja Kon­tio­mäen vä­li­sel­lä radalla li­sä­tään junien koh­taa­mis­paik­ko­ja – jopa ki­lo­met­rin mit­tai­set junat vaa­ti­vat pi­dem­mät koh­taa­mis­pai­kat

26.11.2021 13:42 2
Oulun kolmioraide Oritkarissa etenee, varsinaiset rakennustyöt alkavat ensi keväänä

Oulun kol­mio­rai­de Orit­ka­ris­sa etenee, var­si­nai­set ra­ken­nus­työt alkavat ensi keväänä

09.11.2021 14:06 1
Rautatieasemien kuulutukset ja monitorit eivät toimineet, syynä valtakunnallinen häiriö

Rau­ta­tie­ase­mien kuu­lu­tuk­set ja mo­ni­to­rit eivät toi­mi­neet, syynä val­ta­kun­nal­li­nen häiriö

05.10.2021 21:55 3
Matkustajajunan veturissa savusi kesken matkan, veturinkuljettaja pysäytti Iihin ja irrotti vaunut – Oulusta lähtenyt juna noin kolme tuntia myöhässä

Mat­kus­ta­ja­ju­nan ve­tu­ris­sa savusi kesken matkan, ve­tu­rin­kul­jet­ta­ja py­säyt­ti Iihin ja irrotti vaunut – Oulusta läh­te­nyt juna noin kolme tuntia myö­häs­sä

10.08.2021 22:26 5