Puheenaihe: Onko pyö­rä­var­kauk­sia mah­dol­lis­ta estää?

Vanhat kuvat: Ve­den­pai­su­mus ali­ku­lus­sa ja muita Oulun tulvia

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Markkinointitoimisto Kolmas Polvi etsii markkinoinnin asiantuntijaa - tutustu ja hae tästä

Raideliikenne
Rakennustyöt radan sähköistämiseksi alkoivat Laurilan ja Tornion välillä – Yli-Raumolle ja Keminmaan Rajakankaantielle rakennetaan alikulkusillat

Ra­ken­nus­työt radan säh­köis­tä­mi­sek­si al­koi­vat Lau­ri­lan ja Tornion välillä – Yli-Rau­mol­le ja Ke­min­maan Ra­ja­kan­kaan­tiel­le ra­ken­ne­taan ali­kul­kusil­lat

12.04.2023 11:36 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­nen rai­de­yh­teys tut­ki­mi­sen ar­voi­nen

28.03.2023 05:01 4
Tilaajille
Juna-asemien järjestelmävika on saatu korjattua – junien lähtöajat olivat asemilla väärin

Ju­na-ase­mien jär­jes­tel­mä­vi­ka on saatu kor­jat­tua – junien läh­tö­ajat olivat ase­mil­la väärin

26.03.2023 11:30 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­ta­yh­teys Norjan jäät­tö­mään sa­ta­maan on jo ole­mas­sa!

23.03.2023 06:00 9
Tilaajille
VR: Junat pyritään palauttamaan liikenteeseen heti, kun sopu veturinkuljettajien työriitaan syntyy

VR: Junat py­ri­tään pa­laut­ta­maan lii­ken­tee­seen heti, kun sopu ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien työ­rii­taan syntyy

20.03.2023 12:23 5
RAU hylkäsi sovintoehdotuksen veturinkuljettajia koskevassa työriidassa – junaliikenteen seisauttava lakko uhkaa 20. maaliskuuta

RAU hylkäsi so­vin­to­eh­do­tuk­sen ve­tu­rin­kul­jet­ta­jia kos­ke­vas­sa työ­rii­das­sa – ju­na­lii­ken­teen sei­saut­ta­va lakko uhkaa 20. maa­lis­kuu­ta

10.03.2023 15:39 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tunnin ju­na­han­ke on me­ga­lo­ma­niaa

07.03.2023 05:30 2
Tilaajille
Herätys siellä ministeriöissä ja virastoissa, maailma on muuttunut
Kolumni

Herätys siellä mi­nis­te­riöis­sä ja vi­ras­tois­sa, maailma on muut­tu­nut

18.02.2023 16:00 46
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ju­na­yh­teys Kuu­sa­moon pal­ve­li­si mat­kai­lua

08.02.2023 05:00
Tilaajille
Ministeriön selvitys: Suurten ratahankkeiden toteuttaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa – ilmastopäästöjen arvioidut takaisinmaksuajat venyvät yli sataan vuoteen

Mi­nis­te­riön sel­vi­tys: Suurten ra­ta­hank­kei­den to­teut­ta­mi­nen ei ole ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa – il­mas­to­pääs­tö­jen ar­vioi­dut ta­kai­sin­mak­su­ajat venyvät yli sataan vuoteen

24.01.2023 12:45 20
Ratatyökone suistui kiskoilta Kemissä – Oulun ja Kemin välinen junaliikenne korvattiin busseilla useiden tuntien ajan

Ra­ta­työ­ko­ne suistui kis­koil­ta Kemissä – Oulun ja Kemin välinen ju­na­lii­ken­ne kor­vat­tiin bus­seil­la useiden tuntien ajan

24.01.2023 16:51
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nopea raide yksille vai varma yhteys kai­kil­le? – ei voi olla tässä ta­lous­ti­lan­tees­sa millään tavoin jär­ke­vää uu­dis­taa ra­ta­verk­koa vain etelää sil­mäl­lä pitäen

17.01.2023 06:00 11
Tilaajille
Palomestari varoittaa: Iin junaonnettomuuspaikka on vaarallinen, eikä siitä pitäisi missään nimessä kulkea – viime viikolla mönkijä jäi jumiin samoihin raiteisiin

Pa­lo­mes­ta­ri va­roit­taa: Iin ju­na­on­net­to­muus­paik­ka on vaa­ral­li­nen, eikä siitä pitäisi missään nimessä kulkea – viime vii­kol­la mönkijä jäi jumiin sa­moi­hin rai­tei­siin

02.01.2023 20:52 19
Tilaajille
Joulun junamatkailusta tulossa viime vuotta vilkkaampaa – Helsingin ja Oulun väli yksi suosituimmista

Joulun ju­na­mat­kai­lus­ta tulossa viime vuotta vilk­kaam­paa – Hel­sin­gin ja Oulun väli yksi suo­si­tuim­mis­ta

12.12.2022 11:07 6
Uusi talousmaantiede kääntää katseet pohjoiseen
Kolumni

Uusi ta­lous­maan­tie­de kääntää katseet poh­joi­seen

18.10.2022 16:00 25
Tilaajille
Nelikaistainen tie Helsingistä Tornioon ja lisäraiteet Ouluun asti – elinkeinoelämän järjestöt peräävät mittavia väyläinvestointeja

Ne­li­kais­tai­nen tie Hel­sin­gis­tä Tor­nioon ja li­sä­rai­teet Ouluun asti – elin­kei­no­elä­män jär­jes­töt pe­rää­vät mit­ta­via väy­lä­in­ves­toin­te­ja

07.10.2022 11:17 33
Sähköratavaurio Kempeleessä on korjattu – osa aamun junista korvataan linja-autolla Oulun ja Ruukin välillä

Säh­kö­ra­ta­vau­rio Kem­pe­lees­sä on kor­jat­tu – osa aamun junista kor­va­taan lin­ja-au­tol­la Oulun ja Ruukin välillä

08.09.2022 06:13 13
Arktiset rautatiet ovat elintärkeitä pohjoisessa
Pääkirjoitus

Ark­ti­set rau­ta­tiet ovat elin­tär­kei­tä poh­joi­ses­sa

24.07.2022 20:00 17
Tilaajille
Junarata ja yli 50 vuotta visioitu silta Suomesta Ruotsiin parantaisivat huoltovarmuutta – Venäjän uhka pakottaa etsimään uusia väyliä, jotka kohentaisivat Suomen turvallisuutta

Ju­na­ra­ta ja yli 50 vuotta vi­sioi­tu silta Suo­mes­ta Ruot­siin pa­ran­tai­si­vat huol­to­var­muut­ta – Venäjän uhka pa­kot­taa et­si­mään uusia väyliä, jotka ko­hen­tai­si­vat Suomen tur­val­li­suut­ta

16.07.2022 06:30 13
Tilaajille
Viivästyneen ratatyön aiheuttama junakaaos poiki kirjallisen kysymyksen hallitukselle: "Juhannuksen paluuliikennettä massiivisesti häirinneet ratatyöt olivat huonosti toteutettuja"

Vii­väs­ty­neen ra­ta­työn ai­heut­ta­ma ju­na­kaaos poiki kir­jal­li­sen ky­sy­myk­sen hal­li­tuk­sel­le: "Ju­han­nuk­sen pa­luu­lii­ken­net­tä mas­sii­vi­ses­ti häi­rin­neet ra­ta­työt olivat huo­nos­ti to­teu­tet­tu­ja"

28.06.2022 12:50 17