Päästöt
Yltääkö hallitus päästöjen vähennystavoitteiseen ilman polttoaineiden hinnannousua? – Harakan mukaan käytettävissä on kymmeniä eri keinoja

Yltääkö hal­li­tus pääs­tö­jen vä­hen­nys­ta­voit­tei­seen ilman polt­to­ai­nei­den hin­nan­nou­sua? – Harakan mukaan käy­tet­tä­vis­sä on kym­me­niä eri keinoja

04.11.2020 18:16 3
Tutkimus: Koirien ja kissojen ruuantuotanto vaatii vähintään Ruotsin kokoisen peltoalan

Tut­ki­mus: Koirien ja kis­so­jen ruuan­tuo­tan­to vaatii vä­hin­tään Ruotsin ko­koi­sen pel­to­alan

09.10.2020 08:42 3
Autoala jyrähtää liikenteen päästöselvityksestä: Raivataan tilaa päästökaupalle, ei huomioida yhteisvaikutusta, liikenteen hyödyt ohitetaan

Autoala jy­räh­tää lii­ken­teen pääs­tö­sel­vi­tyk­ses­tä: Rai­va­taan tilaa pääs­tö­kau­pal­le, ei huo­mioi­da yh­teis­vai­ku­tus­ta, lii­ken­teen hyödyt ohi­te­taan

06.10.2020 14:36 9
Myyntiluvat bensalle ja dieselille ja polttoaineverotus vähentävät tehokkaimmin liikenteen päästöjä

Myyn­ti­lu­vat ben­sal­le ja die­se­lil­le ja polt­to­ai­ne­ve­ro­tus vä­hen­tä­vät te­hok­kaim­min lii­ken­teen pääs­tö­jä

06.10.2020 10:54 4
Poliisi pyrkii pienentämään päästöjään sähköistämällä: ylivoimaisesti suurin päästölähde ovat autot

Poliisi pyrkii pie­nen­tä­mään pääs­tö­jään säh­köis­tä­mäl­lä: yli­voi­mai­ses­ti suurin pääs­tö­läh­de ovat autot

11.09.2020 21:45 2
Ilmatieteen laitos: liikkumisrajoitukset paransivat ilmanlaatua tilapäisesti, mutta nyt pitoisuudet ovat palanneet lähes entiselleen

Il­ma­tie­teen laitos: liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set pa­ran­si­vat il­man­laa­tua ti­la­päi­ses­ti, mutta nyt pi­toi­suu­det ovat pa­lan­neet lähes en­ti­sel­leen

18.08.2020 12:15
Arvio: Koronarajoitukset leikkasivat päästöjä Suomessa enimmillään 20, muissa Pohjoismaissa noin 30 prosenttia – Syynä ehkä pikemminkin erot päästösektoreissa kuin rajoitustoimissa

Arvio: Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set leik­ka­si­vat pääs­tö­jä Suo­mes­sa enim­mil­lään 20, muissa Poh­jois­mais­sa noin 30 pro­sent­tia – Syynä ehkä pi­kem­min­kin erot pääs­tö­sek­to­reis­sa kuin ra­joi­tus­toi­mis­sa

24.05.2020 18:00 1
Analyysi: EU:n vanhentunut kanta kaasuautoilun päästöihin voi suunnata valmistusta sähköautoihin – Suomen tavoitteelta lisätä biokaasun liikennekäyttöä putoaisi pohja

Ana­lyy­si: EU:n van­hen­tu­nut kanta kaa­su­au­toi­lun pääs­töi­hin voi suun­na­ta val­mis­tus­ta säh­kö­au­toi­hin – Suomen ta­voit­teel­ta lisätä bio­kaa­sun lii­ken­ne­käyt­töä pu­toai­si pohja

23.05.2020 07:00 3