Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­käai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Hyväntekeväisyys
Toripolliisi sai ylleen Nälkäpäivä-liivin – Punainen Risti kutsuu ihmisiä lahjoittamaan ja kerääjiksi

To­ri­pol­lii­si sai ylleen Näl­kä­päi­vä-lii­vin – Pu­nai­nen Risti kutsuu ihmisiä lah­joit­ta­maan ja ke­rää­jik­si

28.09.2023 11:04 7
Pekka Welling vihaa juoksemista, mutta aikoo taivaltaa Helsingistä Ouluun kymmenessä päivässä – Entinen AC Oulu -pelaaja kerää tempauksellaan rahaa hyväntekeväisyyteen

Pekka Welling vihaa juok­se­mis­ta, mutta aikoo tai­val­taa Hel­sin­gis­tä Ouluun kym­me­nes­sä päi­väs­sä – Entinen AC Oulu -pe­laa­ja kerää tem­pauk­sel­laan rahaa hy­vän­te­ke­väi­syy­teen

19.08.2023 07:55 1
Tilaajille
NHL-miesten All Stars Charity Golf Oulu -tapahtuma tuotti jälleen mahtipotin hyväntekeväisyyteen – illan huutokaupassa korkein huuto oli 10 500 euroa

NHL-mies­ten All Stars Charity Golf Oulu -ta­pah­tu­ma tuotti jälleen mah­ti­po­tin hy­vän­te­ke­väi­syy­teen – illan huu­to­kau­pas­sa korkein huuto oli 10 500 euroa

06.08.2023 16:14 2
Tilaajille
Jani Hakanpäästä, 31, on tullut entistäkin herkempi esikoislapsensa myötä – NHL-puolustaja tuntee Oulun kodikseen: "Kärpät on varmasti ykkösvaihtoehtoni"

Jani Ha­kan­pääs­tä, 31, on tullut en­tis­tä­kin her­kem­pi esi­kois­lap­sen­sa myötä – NHL-puo­lus­ta­ja tuntee Oulun ko­dik­seen: "Kärpät on var­mas­ti yk­kös­vaih­toeh­to­ni"

04.08.2023 06:30 11
Tilaajille
Oulun apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta johdattaa pyöräilyjoukkueen Pariisiin – kapteenin tehtävänä on minimoida riskit uuvuttavalla matkalla

Oulun apu­lais­po­lii­si­pääl­lik­kö Arto Kar­na­ran­ta joh­dat­taa pyö­räi­ly­jouk­kueen Pa­rii­siin – kap­tee­nin teh­tä­vä­nä on mi­ni­moi­da riskit uu­vut­ta­val­la mat­kal­la

02.07.2023 06:05 9
Menemmekö kohti hyväntekeväisyysyhteiskuntaa?
Kolumni

Me­nem­me­kö kohti hy­vän­te­ke­väi­syy­syh­teis­kun­taa?

15.04.2023 06:00 15
Tilaajille
Savukosken mummoissa heräsi palo auttaa, Ukrainaan lähtee vauvojen nuttuja ja peittoja – "Ukrainan orpokodit täyttyvät ja avun tarve on suuri”

Sa­vu­kos­ken mum­mois­sa heräsi palo auttaa, Uk­rai­naan lähtee vau­vo­jen nuttuja ja peit­to­ja – "Uk­rai­nan or­po­ko­dit täyt­ty­vät ja avun tarve on suuri”

21.03.2023 15:06 3
Tilaajille
"Venäjän armeija ei ole voimakas vaan pitkä – Ukraina tarvitsee yhä kipeästi apua", ukrainalaissyntyinen oululaistaiteilija Vasili Reskalenko toteaa

"Ve­nä­jän armeija ei ole voi­ma­kas vaan pitkä – Ukraina tar­vit­see yhä ki­peäs­ti apua", uk­rai­na­lais­syn­tyi­nen ou­lu­lais­tai­tei­li­ja Vasili Res­ka­len­ko toteaa

17.03.2023 14:00 2
Yhteisvastuukeräys alkaa tulevana sunnuntaina – Oulun hiippakunnan piispa haastaa seurakunnat kilpailuun, jossa eniten lahjoituksiaan kasvattanut palkitaan

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys alkaa tu­le­va­na sun­nun­tai­na – Oulun hiip­pa­kun­nan piispa haastaa seu­ra­kun­nat kil­pai­luun, jossa eniten lah­joi­tuk­siaan kas­vat­ta­nut pal­ki­taan

02.02.2023 10:46 1
Iiläinen Laura Ahmala neuloo liipaisinlapasia – Ukrainassa tarvittavien tavaroiden lista päivittyy koko ajan, ja monella sellaisia lojuu kaapeissa

Ii­läi­nen Laura Ahmala neuloo lii­pai­sin­la­pa­sia – Uk­rai­nas­sa tar­vit­ta­vien ta­va­roi­den lista päi­vit­tyy koko ajan, ja monella sel­lai­sia lojuu kaa­peis­sa

26.01.2023 05:00 15
Tilaajille
Ukraina osoittaa, että vapaaehtoisella auttamisella on yhä tärkeä tehtävänsä
Pääkirjoitus

Ukraina osoit­taa, että va­paa­eh­toi­sel­la aut­ta­mi­sel­la on yhä tärkeä teh­tä­vän­sä

23.12.2022 20:00 8
Tilaajille
Perinteisessä tapaninpäivän jalkapallo-ottelussa teemana vähävaraisten ukrainalaisten pakolaisperheiden auttaminen

Pe­rin­tei­ses­sä ta­pa­nin­päi­vän jal­ka­pal­lo-ot­te­lus­sa teemana vä­hä­va­rais­ten uk­rai­na­lais­ten pa­ko­lais­per­hei­den aut­ta­mi­nen

23.12.2022 06:00 1
Lintulammen asukasyhdistys jakoi Oulussa vähävaraisille lapsiperheille sata ruokakassia – "Pitkään jatkunut perinne tuo jouluiloa ja kaivattua apua perheille"

Lin­tu­lam­men asu­kas­yh­dis­tys jakoi Oulussa vä­hä­va­rai­sil­le lap­si­per­heil­le sata ruo­ka­kas­sia – "Pit­kään jat­ku­nut perinne tuo jou­lu­iloa ja kai­vat­tua apua per­heil­le"

21.12.2022 18:00 3
Tilaajille
Sata vuotta sitten oululaisten rakastaman Karamellisedän suuresta surusta syntyi apua Pohjois-Suomen lapsille

Sata vuotta sitten ou­lu­lais­ten ra­kas­ta­man Ka­ra­mel­li­se­dän suu­res­ta surusta syntyi apua Poh­jois-Suo­men lap­sil­le

17.12.2022 11:00 4
Tilaajille
Mannerheimin puiston joulutapahtumassa aloitetaan 400 banaanilaatikon haaste: Tavoitteena kerätä lahjoituksina toppavaatteita ukrainalaisten orpokotien lapsille

Man­ner­hei­min puiston jou­lu­ta­pah­tu­mas­sa aloi­te­taan 400 ba­naa­ni­laa­ti­kon haaste: Ta­voit­tee­na kerätä lah­joi­tuk­si­na top­pa­vaat­tei­ta uk­rai­na­lais­ten or­po­ko­tien lap­sil­le

14.12.2022 11:10 18
Hannat rakensivat Hupisaarilla sijainneesta Laskuniemen lastentarhasta piparkakkutalon – makea pienoismalli myydään hyväntekeväisyyshuutokaupassa

Hannat ra­ken­si­vat Hu­pi­saa­ril­la si­jain­nees­ta Las­ku­nie­men las­ten­tar­has­ta pi­par­kak­ku­ta­lon – makea pie­nois­mal­li myydään hy­vän­te­ke­väi­syys­huu­to­kau­pas­sa

03.12.2022 06:15 3
Oulun lyseolaiset tekevät hyvää auttamalla muita ympäri kaupunkia – Valkean lavalla kudotaan villasukkia Ukrainan sotilaille

Oulun ly­seo­lai­set tekevät hyvää aut­ta­mal­la muita ympäri kau­pun­kia – Valkean lavalla ku­do­taan vil­la­suk­kia Uk­rai­nan so­ti­lail­le

24.11.2022 15:52 3
Oulussa järjestetään tukikonsertti ukrainalaisten auttamiseksi – kuusi oululaisartistia nousee torstaina Voimalan lavalle

Oulussa jär­jes­te­tään tu­ki­kon­sert­ti uk­rai­na­lais­ten aut­ta­mi­sek­si – kuusi ou­lu­lais­ar­tis­tia nousee tors­tai­na Voi­ma­lan lavalle

22.11.2022 15:20 4
Silmukat syntyvät sydämestä – Natalia-laulun virittämä toivo Ukrainan tulevaisuudesta sai Aune Pisilän luomaan akasia-sukan, joita hän ystävineen neuloo sodan kokeneiden tukemiseksi

Sil­mu­kat syn­ty­vät sy­dä­mes­tä – ­Na­ta­lia-lau­lun vi­rit­tä­mä toivo Uk­rai­nan tu­le­vai­suu­des­ta sai Aune Pisilän luomaan aka­sia-su­kan, joita hän ys­tä­vi­neen neuloo sodan ko­ke­nei­den tu­ke­mi­sek­si

15.11.2022 17:00 1
Tilaajille
Oululaiset Vladyslav Makogon ja Severi Savukoski polkivat pikkuteitä pitkin kolmessa päivässä Oulusta Helsinkiin ja keräsivät rahaa Ukrainalle

Ou­lu­lai­set Vla­dys­lav Makogon ja Severi Sa­vu­kos­ki pol­ki­vat pik­ku­tei­tä pitkin kol­mes­sa päi­väs­sä Oulusta Hel­sin­kiin ja ke­rä­si­vät rahaa Uk­rai­nal­le

02.11.2022 07:00 2
Tilaajille