Karhunpeijaiset: Sha­maa­ni­viu­lis­ti he­rät­te­lee karhua

Kolumni: "Mie­les­tä­ni ty­pe­rin­tä, mitä toi­mit­ta­ja voi tehdä on kir­joit­taa it­ses­tään"

Hyväntekeväisyys
Viimeisin 4 tuntia
Unicefin Oulun vapaaehtoiset järjestävät kesäkuussa taidemyyntinäyttelyn Ukrainan lasten hyväksi, teoksen lahjoittaneita taiteilijoita parisenkymmentä

Uni­ce­fin Oulun va­paa­eh­toi­set jär­jes­tä­vät ke­sä­kuus­sa tai­de­myyn­ti­näyt­te­lyn Uk­rai­nan lasten hy­väk­si, teoksen lah­joit­ta­nei­ta tai­tei­li­joi­ta pa­ri­sen­kym­men­tä

12:16
Vanhemmat

Kou­lu­lai­set ke­rää­vät varoja lasten syö­pä­sää­tiöl­le Kou­lu­juok­sus­sa – ta­pah­tu­miin osal­lis­tu­nut eri maista jopa 245 000 kou­lu­lais­ta

24.05.2022 13:00 1
Kaksi vuotta koronan vuoksi tauolla olleet varusmieskeräykset alkavat – tänä vuonna kerätään varoja veteraanien ja leskien yksinäisyyden lievittämiseksi

Kaksi vuotta koronan vuoksi tauolla olleet va­rus­mies­ke­räyk­set alkavat – tänä vuonna ke­rä­tään varoja ve­te­raa­nien ja leskien yk­si­näi­syy­den lie­vit­tä­mi­sek­si

27.04.2022 17:21 2
Oulun keskustassa avattiin viime viikolla pakolaisille apua tarjoava, vapaaehtoisvoimin toimiva Help Center Ukraine – kuivaruoalle ja hygieniatarvikkeille on suuri tarve

Oulun kes­kus­tas­sa avat­tiin viime vii­kol­la pa­ko­lai­sil­le apua tar­joa­va, va­paa­eh­tois­voi­min toimiva Help Center Ukraine – kui­va­ruoal­le ja hy­gie­nia­tar­vik­keil­le on suuri tarve

17.04.2022 06:30 14
Tilaajille
Burleskia kissojen puolesta, Oulussa viikonloppuna järjestettävän Purrleski-tapahtuman tuotto menee suoraan hyväntekeväisyyteen

Bur­les­kia kis­so­jen puo­les­ta, Oulussa vii­kon­lop­pu­na jär­jes­tet­tä­vän Purr­les­ki-ta­pah­tu­man tuotto menee suoraan hy­vän­te­ke­väi­syy­teen

14.04.2022 11:31
Tilaajille
Pienistä puroista kasvaa suuri joki – oululainen Anja Tolonen aloitti vapaaehtoistyön pienen afrikkalaiskylän hyväksi jäätyään eläkkeelle

Pie­nis­tä pu­rois­ta kasvaa suuri joki – ou­lu­lai­nen Anja Tolonen aloitti va­paa­eh­tois­työn pienen af­rik­ka­lais­ky­län hyväksi jää­tyään eläk­keel­le

04.04.2022 11:00 3
Hietasaaren Ponipihalla järjestetään koko perheen kevättapahtuma, jossa muistetaan Ukrainan sodan uhreja

Hie­ta­saa­ren Po­ni­pi­hal­la jär­jes­te­tään koko perheen ke­vät­ta­pah­tu­ma, jossa muis­te­taan Uk­rai­nan sodan uhreja

30.03.2022 19:00
Tilaajille
Oulun Ukraina-avustusten keräys- ja jakopaikka tarvitsee uuden tilan nopeasti, sillä nykyisestä pitää lähteä ensi viikolla

Oulun Uk­rai­na-avus­tus­ten keräys- ja ja­ko­paik­ka tar­vit­see uuden tilan no­peas­ti, sillä ny­kyi­ses­tä pitää lähteä ensi vii­kol­la

18.03.2022 15:33 6
Iso osa Oulussa viime viikolla kerätyistä lahjoituksista on jo lähtenyt Ukrainaan – keräyksessä saaduista tuotteista kootaan parhaillaan myös avustuspaketteja, joita jaetaan Ouluun tuleville ukrainalaisille

Iso osa Oulussa viime vii­kol­la ke­rä­tyis­tä lah­joi­tuk­sis­ta on jo läh­te­nyt Uk­rai­naan – ­ke­räyk­ses­sä saa­duis­ta tuot­teis­ta kootaan par­hail­laan myös avus­tus­pa­ket­te­ja, joita jaetaan Ouluun tu­le­vil­le uk­rai­na­lai­sil­le

10.03.2022 06:00 9
Tilaajille
Poliisi varoittaa epärehellisistä rahankeräyksistä Ukrainaan liittyen – parhaiten rahan saa perille lahjoittamalla rahankeräysluvan saaneen tahon kautta

Poliisi va­roit­taa epä­re­hel­li­sis­tä ra­han­ke­räyk­sis­tä Uk­rai­naan liit­tyen – par­hai­ten rahan saa perille lah­joit­ta­mal­la ra­han­ke­räys­lu­van saaneen tahon kautta

04.03.2022 15:48
Ukraina-avustusten keräyspiste Oulussa ei ota enää vaatteita vastaan – kipulääkkeitä, ensiapupakkauksia ja taktisia varusteita tarvitaan yhä

Uk­rai­na-avus­tus­ten ke­räys­pis­te Oulussa ei ota enää vaat­tei­ta vastaan – ki­pu­lääk­kei­tä, en­si­apu­pak­kauk­sia ja tak­ti­sia va­rus­tei­ta tar­vi­taan yhä

03.03.2022 10:19 6
Auttamisen halu sai joukoittain oululaisia lahjoittamaan tavaraa Ukraina-avustuksien keräyspisteille – "Ukrainalaisilla on nyt suuri hätä, joten haluamme olla auttamassa heitä"

Aut­ta­mi­sen halu sai jou­koit­tain ou­lu­lai­sia lah­joit­ta­maan tavaraa Uk­rai­na-avus­tuk­sien ke­räys­pis­teil­le – "Uk­rai­na­lai­sil­la on nyt suuri hätä, joten ha­luam­me olla aut­ta­mas­sa heitä"

01.03.2022 22:02
Tilaajille
Näin voit auttaa Ukrainan tilanteessa

Näin voit auttaa Uk­rai­nan ti­lan­tees­sa

01.03.2022 09:48 10
Oulussa pistetään pystyyn keräys Ukraina-avustuksia varten – Lämpimien vaatteiden lisäksi etenkin ensiaputarvikkeita, kipulääkkeitä ja makuualustoja tarvitaan

Oulussa pis­te­tään pystyyn keräys Uk­rai­na-avus­tuk­sia varten – Läm­pi­mien vaat­tei­den lisäksi etenkin en­sia­pu­tar­vik­kei­ta, ki­pu­lääk­kei­tä ja ma­kuu­alus­to­ja tar­vi­taan

28.02.2022 18:00 22
Ouluilo-keräyksellä 40 000 euroa vähävaraisten auttamiseen

Ou­lui­lo-ke­räyk­sel­lä 40 000 euroa vä­hä­va­rais­ten aut­ta­mi­seen

11.02.2022 14:33 5
Oulun Joulupuu-keräys kerää taas lahjoja lapsille, jotka eivät välttämättä saa lainkaan lahjoja

Oulun Jou­lu­puu-ke­räys kerää taas lahjoja lap­sil­le, jotka eivät vält­tä­mät­tä saa lain­kaan lahjoja

05.12.2021 18:25 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­lo­mies­ka­len­te­ri­ko so­pi­ma­ton, yrit­tää­kö can­cel-kult­tuu­ri jälleen kieltää yhden hyvän asian?

24.11.2021 05:00 1
Tilaajille
Oulun seurakunnat tarjoavat työttömille ja vähävaraisille aamupaloja ja aterioita – avustustarve on kasvussa

Oulun seu­ra­kun­nat tar­joa­vat työt­tö­mil­le ja vä­hä­va­rai­sil­le aa­mu­pa­lo­ja ja ate­rioi­ta – avus­tus­tar­ve on kas­vus­sa

20.09.2021 09:41 10
Lions-klubit kaipaisivat nuoria aikuisia mukaan – uusiin yhdistyksiin pääsee sukupuoleen katsomatta ja vanhatkin uudistavat sääntöjään

Lions-klu­bit kai­pai­si­vat nuoria ai­kui­sia mukaan – uusiin yh­dis­tyk­siin pääsee su­ku­puo­leen kat­so­mat­ta ja van­hat­kin uu­dis­ta­vat sään­tö­jään

20.09.2021 06:00 2
Tilaajille
Paikallinen yrittäjä aloitti rahankeruukampanjan Ranualla palaneen kalajalostamon hyväksi – "Vastaanotto on ollut sydämellinen"

Pai­kal­li­nen yrit­tä­jä aloitti ra­han­ke­ruu­kam­pan­jan Ra­nual­la pa­la­neen ka­la­ja­los­ta­mon hyväksi – "Vas­taa­not­to on ollut sy­dä­mel­li­nen"

01.08.2021 23:14
Tilaajille