Näistä ei puhuta: Ou­lu­lai­nen Ari kertoo, mil­lais­ta elämä on, kun käyttää ana­bo­li­sia ste­roi­de­ja treenin te­hos­ta­mi­seen

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun nuori Oulussa hai­kai­li vaah­to­bi­lei­tä ja so­vit­te­li 160 euron fark­ku­ja Stock­man­nil­la

Asuminen: Ou­lu­lai­sel­la Sakari Yr­jö-Kos­ki­sel­la on ollut 70 kämp­pis­tä vuo­si­kym­me­nes­sä – Tältä näyttää yh­dek­sän ai­kui­sen koti

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Oikeudenkäynnit
Pudasjärven uimarantahaverin oikeuskäsittely jatkui –15-vuotias poika sai hengenvaaralliset vammat, syyttäjän mielestä pää edellä sukeltaminen olisi pitänyt kieltää

Pu­das­jär­ven ui­ma­ran­ta­ha­ve­rin oi­keus­kä­sit­te­ly jatkui –15-vuo­tias poika sai hen­gen­vaa­ral­li­set vammat, syyt­tä­jän mie­les­tä pää edellä su­kel­ta­mi­nen olisi pitänyt kieltää

23.01.2023 17:03 4
Tilaajille
Poikkeuksellisen suuren huumejutun käsittely pääsi vauhtiin Rovaniemen hovioikeudessa – rikokset tehty pääosin Oulussa ja Kemissä

Poik­keuk­sel­li­sen suuren huu­me­ju­tun kä­sit­te­ly pääsi vauh­tiin Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keu­des­sa – ri­kok­set tehty pääosin Oulussa ja Kemissä

17.01.2023 11:38 3
Tilaajille
Kahden miehen illanvietto Oulun Kaakkurissa päättyi henkirikokseen – Oikeus kuvaili tekoa kylmäveriseksi ja tuomitsi puukottajan kymmeneksi vuodeksi vankeuteen

Kahden miehen il­lan­viet­to Oulun Kaak­ku­ris­sa päättyi hen­ki­ri­kok­seen – Oikeus kuvaili tekoa kyl­mä­ve­ri­sek­si ja tuo­mit­si puu­kot­ta­jan kym­me­nek­si vuo­dek­si van­keu­teen

16.01.2023 17:46 2
Tilaajille
Kiista Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoitajien lomista jatkuu – Tehy aikoo valittaa hallinto-oikeuden päätöksistä

Kiista Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin hoi­ta­jien lomista jatkuu – Tehy aikoo va­lit­taa hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­sis­tä

23.12.2022 18:30 16
Tilaajille
Pohjois-Suomen jättimäisen huumejutun oikeusprosessi jatkuu alkuvuodesta – hovioikeus teki jo etukäteen merkittävän ratkaisun FBI:ltä saatujen Anom-viestien hyödyntämisestä

Poh­jois-Suo­men jät­ti­mäi­sen huu­me­ju­tun oi­keus­pro­ses­si jatkuu al­ku­vuo­des­ta – ho­vi­oi­keus teki jo etu­kä­teen mer­kit­tä­vän rat­kai­sun FBI:ltä saa­tu­jen Anom-vies­tien hyö­dyn­tä­mi­ses­tä

20.12.2022 11:31
Tilaajille
Kaverusten kostea ilta päättyi salkkusurmaan Siikalatvalla – "Yhtäkkiä kävin häneen käsiksi"

Ka­ve­rus­ten kostea ilta päättyi salk­ku­sur­maan Sii­ka­lat­val­la – "Yh­täk­kiä kävin häneen kä­sik­si"

19.12.2022 18:50
Tilaajille
Syyte: Mies tappoi ryyppykaverinsa Siikalatvalla – syytetty myöntää uhrin kuolleen hänen menettelynsä seurauksena

Syyte: Mies tappoi ryyp­py­ka­ve­rin­sa Sii­ka­lat­val­la – syy­tet­ty myöntää uhrin kuol­leen hänen me­net­te­lyn­sä seu­rauk­se­na

19.12.2022 11:04 1
Tilaajille
Perjantaina saatetaan antaa päätös siitä, perutaanko HS:n entisen vastaavan päätoimittajan syyttämättä jättäminen Viestikoekeskus-asiassa vai ei

Per­jan­tai­na saa­te­taan antaa päätös siitä, pe­ru­taan­ko HS:n entisen vas­taa­van pää­toi­mit­ta­jan syyt­tä­mät­tä jät­tä­mi­nen Vies­ti­koe­kes­kus-asias­sa vai ei

15.12.2022 13:07
HS:n puolustusasianajaja loppulausunnossa: "Jos Puolustusvoimat olisi hoitanut  tonttinsa asianmukaisesti, eikä siellä olisi ollut tietovuotoa, emme mekään täällä istuisi"

HS:n puo­lus­tus­asian­aja­ja lop­pu­lau­sun­nos­sa: "Jos Puo­lus­tus­voi­mat olisi hoi­ta­nut tont­tin­sa asian­mu­kai­ses­ti, eikä siellä olisi ollut tie­to­vuo­toa, emme mekään täällä is­tui­si"

14.12.2022 14:01 5
Keskustassa pysäköinyt nainen sai parkkisakon, kun EasyPark-pysäköintisovellus paikansi väärin – oikeus ratkaisi, onko käyttäjä syypää vai ei

Kes­kus­tas­sa py­sä­köi­nyt nainen sai park­ki­sa­kon, kun Ea­sy­Park-py­sä­köin­ti­so­vel­lus pai­kan­si väärin – oikeus rat­kai­si, onko käyt­tä­jä syypää vai ei

13.12.2022 18:00 21
Tilaajille
Oulun seudulla toimivan ravintolan Oiva-arvio huononi – Syyte: Yrittäjä syyllisti työntekijää ja aloitti haukkumisen, kiusaamisen ja potkuilla uhkailun

Oulun seu­dul­la toi­mi­van ra­vin­to­lan Oi­va-ar­vio huononi – Syyte: Yrit­tä­jä syyl­lis­ti työn­te­ki­jää ja aloitti hauk­ku­mi­sen, kiu­saa­mi­sen ja pot­kuil­la uh­kai­lun

13.12.2022 15:33 4
Tilaajille
”Hän sanoi, että hän on tehnyt kauheuksia”– todistajat äänessä Kuhmon henkirikosoikeudenkäynnissä

”Hän sanoi, että hän on tehnyt kau­heuk­sia”– to­dis­ta­jat äänessä Kuhmon hen­ki­ri­kos­oi­keu­den­käyn­nis­sä

08.12.2022 18:30
Tilaajille
Oikeus pui Kuhmon henkirikosta – murhasta syytetty myönsi tappaneensa äitinsä raa'alla ja julmalla tavalla

Oikeus pui Kuhmon hen­ki­ri­kos­ta – mur­has­ta syy­tet­ty myönsi tap­pa­neen­sa äitinsä raa'al­la ja jul­mal­la tavalla

08.12.2022 21:19 1
Tilaajille
KKV varoittaa taas sähköyhtiö 365 Hankinnasta: Yhtiö vienyt perusteetta käräjille satoja ihmisiä – "Yksittäiselle kuluttajalle vakava paikka"

KKV va­roit­taa taas säh­kö­yh­tiö 365 Han­kin­nas­ta: Yhtiö vienyt pe­rus­teet­ta kä­rä­jil­le satoja ihmisiä – "Yk­sit­täi­sel­le ku­lut­ta­jal­le vakava paikka"

28.11.2022 14:32 1
Öljysyöppö volkkari aiheutti kalliin oikeuskiistan – Oulun käräjäoikeus: ostaja oli tietoinen ajoneuvotyyppiin kuuluvasta öljynkulutuksesta

Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan – Oulun kä­rä­jäoi­keus: ostaja oli tie­toi­nen ajo­neu­vo­tyyp­piin kuu­lu­vas­ta öl­jyn­ku­lu­tuk­ses­ta

27.11.2022 10:00 58
Tilaajille
Hovioikeus pui Oulun Mannerheiminpuiston toissakesäistä puukotusta – Taposta syytetty mies vetosi hätävarjeluun ja selitti vain puolustautuneensa: "Mua pelotti"

Ho­vi­oi­keus pui Oulun Man­ner­hei­min­puis­ton tois­sa­ke­säis­tä puu­ko­tus­ta – Taposta syy­tet­ty mies vetosi hä­tä­var­je­luun ja selitti vain puo­lus­tau­tu­neen­sa: "Mua pe­lot­ti"

22.11.2022 17:28
Tilaajille
Oulun lähes sadan kilon huumetakavarikko käräjillä: Hasista matkalaukuissa, kokaiinia pesukoneessa, amfetamiinia jääkaapissa – osapuolet vyöryttivät syyt toistensa niskaan

Oulun lähes sadan kilon huu­me­ta­ka­va­rik­ko kä­rä­jil­lä: Hasista mat­ka­lau­kuis­sa, ko­kaii­nia pe­su­ko­nees­sa, am­fe­ta­mii­nia jää­kaa­pis­sa – osa­puo­let vyö­ryt­ti­vät syyt tois­ten­sa niskaan

18.11.2022 18:23 14
Tilaajille
Liminganlahden luonnonsuojelualueiden tärvelystä 4000 euron sakot – Oikeuden mielestä elinkeinonharjoittajan olisi pitänyt varmistua alueiden rajoista

Li­min­gan­lah­den luon­non­suo­je­lu­aluei­den tär­ve­lys­tä 4000 euron sakot – Oi­keu­den mie­les­tä elin­kei­non­har­joit­ta­jan olisi pitänyt var­mis­tua aluei­den ra­jois­ta

16.11.2022 13:28 22
Tilaajille
Syyttäjä: Oulun huumerikokset liittyvät ulkomailta johdettuun järjestäytyneeseen rikollisryhmään – huumebisnestä tehtiin tyhjissä vuokra-asunnoissa

Syyt­tä­jä: Oulun huu­me­ri­kok­set liit­ty­vät ul­ko­mail­ta joh­det­tuun jär­jes­täy­ty­nee­seen ri­kol­lis­ryh­mään – huu­me­bis­nes­tä tehtiin tyh­jis­sä vuok­ra-asun­nois­sa

08.11.2022 16:57 9
Tilaajille