Koirat
Ikävät mikrobit voivat levitä raakaruuasta lemmikkiin ja omistajaan – oululainen eläinlääkäri kehitti turvallisen  kotiruuan reseptejä koirille

Ikävät mik­ro­bit voivat levitä raa­ka­ruuas­ta lem­mik­kiin ja omis­ta­jaan – ou­lu­lai­nen eläin­lää­kä­ri kehitti tur­val­li­sen ko­ti­ruuan re­sep­te­jä koi­ril­le

09.04.2021 15:00 5
Tilaajille
Koirien kiinnipitoaika alkoi, myös seurakoirat pidettävä kytkettyinä elokuuhun saakka – lailla turvataan luonnoneläinten lisääntymisrauha

Koirien kiin­ni­pi­to­ai­ka alkoi, myös seu­ra­koi­rat pi­det­tä­vä kyt­ket­tyi­nä elo­kuu­hun saakka – lailla tur­va­taan luon­non­eläin­ten li­sään­ty­mis­rau­ha

03.03.2021 12:22
Kaksivuotias Sulo-koira olisi kuollut ilman vapaaehtoiskoiran luovuttamaa verta – Koirakaverin apu on onnettomuuksien sattuessa korvaamatonta

Kak­si­vuo­tias Su­lo-koi­ra olisi kuollut ilman va­paa­eh­tois­koi­ran luo­vut­ta­maa verta – Koi­ra­ka­ve­rin apu on on­net­to­muuk­sien sat­tues­sa kor­vaa­ma­ton­ta

05.02.2021 18:30 1
Tilaajille
Koiravero jäi historiaan, mutta osa ihmisistä haluaisi palauttaa veron maksuna jätöksistä – suurin osa koirankakoista päätyy Oulussa oikeaan osoitteeseen

Koi­ra­ve­ro jäi his­to­riaan, mutta osa ih­mi­sis­tä ha­luai­si pa­laut­taa veron maksuna jä­tök­sis­tä – suurin osa koi­ran­ka­kois­ta päätyy Oulussa oikeaan osoit­tee­seen

23.01.2021 06:00 31
Tilaajille
Näitä koirarotuja hankittiin viime vuonna hurjaa tahtia – katso lista Suomen suosituimmista koirannimistä

Näitä koi­ra­ro­tu­ja han­kit­tiin viime vuonna hurjaa tahtia – katso lista Suomen suo­si­tuim­mis­ta koi­ran­ni­mis­tä

21.01.2021 11:35
Tilaajille
Rapakelillä ja pakkasella koirakin saa kelinmukaiset vaatteet – neljä koiranomistajaa vinkkaa, miten he pukevat lemmikkinsä

Ra­pa­ke­lil­lä ja pak­ka­sel­la koi­ra­kin saa ke­lin­mu­kai­set vaat­teet – neljä koi­ran­omis­ta­jaa vink­kaa, miten he pukevat lem­mik­kin­sä

08.01.2021 06:09 1
Tilaajille
Koiratkin lipsuvat liukkailla – "Raajojen venähdysvammat ja ristisiderepeämät ovat tyypillisiä, joskus myös murtumat ja kynsimurtumat"

Koi­rat­kin lip­su­vat liuk­kail­la – "Raa­jo­jen ve­näh­dys­vam­mat ja ris­ti­si­de­re­peä­mät ovat tyy­pil­li­siä, joskus myös mur­tu­mat ja kyn­si­mur­tu­mat"

03.01.2021 19:00
Tilaajille
Hirviekinokokki leviää hitaasti länteen – eläintautitutkijan mukaan loista ei kannata liikaa pelätä, sillä tartunnat ovat hyvin harvinaisia

Hir­vie­ki­no­kok­ki leviää hi­taas­ti länteen – eläin­tau­ti­tut­ki­jan mukaan loista ei kannata liikaa pelätä, sillä tar­tun­nat ovat hyvin har­vi­nai­sia

02.01.2021 06:02 12
Tilaajille
Pohjoisen syyttäjien uusi pomo aloitti heti uudistukset – "Me olemme sukellusvene, joka on todella pahasti upoksissa"

Poh­joi­sen syyt­tä­jien uusi pomo aloitti heti uu­dis­tuk­set – "Me olemme su­kel­lus­ve­ne, joka on todella pahasti upok­sis­sa"

02.01.2021 06:00 10
Tilaajille
Joulukuun lukijakuvassa karvakuonot poseeraavat joulutervehdyksessä Kempeleessä

Jou­lu­kuun lu­ki­ja­ku­vas­sa kar­va­kuo­not po­see­raa­vat jou­lu­ter­veh­dyk­ses­sä Kem­pe­lees­sä

01.01.2021 15:20 3
Tilaajille
Tympivätkö jouluherkut? Älä kuitenkaan tarjoa niitä koiralle

Tym­pi­vät­kö jou­lu­her­kut? Älä kui­ten­kaan tarjoa niitä koi­ral­le

25.12.2020 21:39 1
Siikajoelta löytyi hirviekinokokkia – tauti leviää idästä susien mukana

Sii­ka­joel­ta löytyi hir­vie­ki­no­kok­kia – tauti leviää idästä susien mukana

19.12.2020 09:00 5
Tilaajille
Ukolla piisaa virtaa kuin nuorella pennulla – oululaispariskunnan labradorinnoutaja on toipunut hyvin isoista jalkaleikkauksista

Ukolla piisaa virtaa kuin nuo­rel­la pen­nul­la – ou­lu­lais­pa­ris­kun­nan lab­ra­do­rin­nou­ta­ja on toi­pu­nut hyvin isoista jal­ka­leik­kauk­sis­ta

16.12.2020 06:00
Tilaajille
Terveellistä sekä koiralle että ihmiselle: maaseutu, eläinlajien rikkaus ja iso perhe

Ter­veel­lis­tä sekä koi­ral­le että ih­mi­sel­le: maa­seu­tu, eläin­la­jien rikkaus ja iso perhe

15.12.2020 12:39 1
Koiramme: Korona-aikana pentujen hinnat nousseet – koiranpennusta pyydetty lähes 3000 euroa

Koi­ram­me: Ko­ro­na-ai­ka­na pen­tu­jen hinnat nous­seet – koi­ran­pen­nus­ta pyy­det­ty lähes 3000 euroa

10.12.2020 14:19
Lemmikkieläinten kysyntä jatkaa kasvuaan, oululaiselta kissankasvattajalta viedään pennut käsistä

Lem­mik­ki­eläin­ten kysyntä jatkaa kas­vuaan, ou­lu­lai­sel­ta kis­san­kas­vat­ta­jal­ta viedään pennut käsistä

07.12.2020 07:00 16
Tilaajille
Vuoden 2020 virkakoirat valittu – labradorinnoutaja Massi on käräyttänyt urallaan 1,3 miljoonaa euroa laitonta käteistä

Vuoden 2020 vir­ka­koi­rat valittu – lab­ra­do­rin­nou­ta­ja Massi on kä­räyt­tä­nyt ural­laan 1,3 mil­joo­naa euroa lai­ton­ta kä­teis­tä

04.12.2020 13:42
Viikon lopuksi: Geenitestit eivät riitä rotukoirien tervehdyttämiseen, on aika muuttaa koiranäyttelykulttuuria pikkutarkkoine rotumääritelmineen

Viikon lo­puk­si: Gee­ni­tes­tit eivät riitä ro­tu­koi­rien ter­veh­dyt­tä­mi­seen, on aika muuttaa koi­ra­näyt­te­ly­kult­tuu­ria pik­ku­tark­koi­ne ro­tu­mää­ri­tel­mi­neen

28.11.2020 06:00
Tilaajille
Katso dramaattinen video: Hyinen Simojoki oli viedä Sinni-koiran mukanaan – Hirvenpyytäjien kaukonäköisyys pelasti lopulta jäihin juuttuneen koiran

Katso dra­maat­ti­nen video: Hyinen Si­mo­jo­ki oli viedä Sin­ni-koi­ran mu­ka­naan – Hir­ven­pyy­tä­jien kau­ko­nä­köi­syys pelasti lopulta jäihin juut­tu­neen koiran

23.11.2020 14:45 5
Tilaajille
Kissojen myrkytykset lisääntyneet marraskuussa – Tukes pyytää ilmoituksia epäillyistä myrkytystapauksista

Kis­so­jen myr­ky­tyk­set li­sään­ty­neet mar­ras­kuus­sa – Tukes pyytää il­moi­tuk­sia epäil­lyis­tä myr­ky­tys­ta­pauk­sis­ta

10.12.2020 10:07 2
Tilaajille