Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Liikenneturvallisuus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaksi en­nä­tys­hy­vää vuotta lii­ken­tees­sä ei vielä riitä – on selvää, että ajo­kort­ti­la­ki on mie­tit­tä­vä uu­des­taan

19.02.2024 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hai­luo­don­tiel­lä lei­ki­tään lasten hen­gil­lä – tal­vi­sin pen­ger­tä ei ole, kou­lu­lai­set kä­ve­le­vät ajo­ural­la

06.02.2024 06:00 13
Hevosen näkeminen saa osan autoilijoista raivon valtaan – Kempeleläisratsastajat ohitetaan pahimmillaan kosketusetäisyydeltä

Hevosen nä­ke­mi­nen saa osan au­toi­li­jois­ta raivon valtaan – Kem­pe­le­läis­rat­sas­ta­jat ohi­te­taan pa­him­mil­laan kos­ke­tus­etäi­syy­del­tä

17.01.2024 15:00 21
Tilaajille
Kymmeniä tuhansia suomalaisten Toyotoja on takaisinkutsuttu turvatyynyvikojen vuoksi – Oulun suosituimman merkin lisäksi muillakin valmistajilla takaisinkutsuja

Kym­me­niä tu­han­sia suo­ma­lais­ten Toyo­to­ja on ta­kai­sin­kut­sut­tu tur­va­tyy­ny­vi­ko­jen vuoksi – Oulun suo­si­tuim­man merkin lisäksi muil­la­kin val­mis­ta­jil­la ta­kai­sin­kut­su­ja

06.01.2024 17:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kes­kus­tas­sa joutuu luo­vi­maan – se­ka­vas­sa ja huo­nos­ti mer­ki­tys­sä jal­ka­käy­tä­vien ja pyö­rä­tei­den ver­kos­tos­sa pyö­räi­li­jän py­sy­mi­nen lail­li­sel­la rei­til­lä on vaa­ti­vaa

25.11.2023 06:00 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pyö­räi­li­jä, oletko mie­luum­min yl­tiö­koh­te­lias vai ta­kaat­ko ja­lan­kul­ki­joi­den tur­val­li­suu­den?

17.11.2023 05:00 6
Oulun poliisi keskittää liikennevalvontaa lähelle isoja poliisiasemia – "Herättää valvontaa suorittavissa poliiseissamme ärtymystä"

Oulun poliisi kes­kit­tää lii­ken­ne­val­von­taa lähelle isoja po­lii­si­ase­mia – "He­rät­tää val­von­taa suo­rit­ta­vis­sa po­lii­seis­sam­me är­ty­mys­tä"

16.11.2023 05:00 59
Tilaajille
Välinpitämättömyyden kova hinta: 16 ihmistä kuolee vuodessa lentämällä ulos autosta, kun tämä yksinkertainen ja nopea liike jää tekemättä

Vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­den kova hinta: 16 ihmistä kuolee vuo­des­sa len­tä­mäl­lä ulos au­tos­ta, kun tämä yk­sin­ker­tai­nen ja nopea liike jää te­ke­mät­tä

05.11.2023 17:00 6
Tilaajille
Anna-Liisa Frilander, 74, ajaa edelleen tuhansien kilometrien reissuja ongelmitta – nämä merkit kertovat ajokyvyn heikkenemisestä

An­na-Lii­sa Fri­lan­der, 74, ajaa edel­leen tu­han­sien ki­lo­met­rien reis­su­ja on­gel­mit­ta – nämä merkit ker­to­vat ajo­ky­vyn heik­ke­ne­mi­ses­tä

29.10.2023 17:00 3
Tilaajille
Nastat, kitkat vai jokasään renkaat koko vuodeksi – ”eurokumit” saavuttavat suorituskyvyssä pohjoismaisiin oloihin räätälöityjä talvirenkaita

Nastat, kitkat vai jo­ka­sään renkaat koko vuo­dek­si – ”eu­ro­ku­mit” saa­vut­ta­vat suo­ri­tus­ky­vys­sä poh­jois­mai­siin oloihin rää­tä­löi­ty­jä tal­vi­ren­kai­ta

22.10.2023 17:00 6
Tilaajille
Lapin poliisi varoittaa vaarallisista jopomopoista – vanhoihin polkupyöriin ei saa lain mukaan kiinnittää polttomoottoria

Lapin poliisi va­roit­taa vaa­ral­li­sis­ta jo­po­mo­pois­ta – van­hoi­hin pol­ku­pyö­riin ei saa lain mukaan kiin­nit­tää polt­to­moot­to­ria

12.09.2023 19:36 8
Tilaajille
Kahdesti itse hirvikolarin kokenut Eero Kalmakoski antaa hyvän neuvon onnettomuuden välttämiseen: Piilota puhelimesi peräkonttiin

Kah­des­ti itse hir­vi­ko­la­rin kokenut Eero Kal­ma­kos­ki antaa hyvän neuvon on­net­to­muu­den vält­tä­mi­seen: Piilota pu­he­li­me­si pe­rä­kont­tiin

04.09.2023 12:51 16
Tilaajille
Suomen liikenteessä kuolee selvästi enemmän teinejä kuin muualla Euroopassa – tässä mahdollisia syitä, joista asiantuntijat ovat erimielisiä

Suomen lii­ken­tees­sä kuolee sel­väs­ti enemmän teinejä kuin muualla Eu­roo­pas­sa – tässä mah­dol­li­sia syitä, joista asian­tun­ti­jat ovat eri­mie­li­siä

27.08.2023 17:00 9
Tilaajille
Ovatko Torinrannan uudet parkkiruudut ratkaisu skuuttiongelmaan? Sähköpotkulautayhtiö ei pakota käyttämään virallista parkkipaikkaa

Ovatko To­rin­ran­nan uudet park­ki­ruu­dut rat­kai­su skuut­tion­gel­maan? Säh­kö­pot­ku­lau­ta­yh­tiö ei pakota käyt­tä­mään vi­ral­lis­ta park­ki­paik­kaa

06.06.2023 08:25 25
Tilaajille
Autoilija ajoi potkupyörällä liikkuneen pikkulapsen yli Kempeleessä, kiisti syytteen kuolemantuottamuksesta – "Hän kokee musertavaa syyllisyyttä"

Au­toi­li­ja ajoi pot­ku­pyö­räl­lä liik­ku­neen pik­ku­lap­sen yli Kem­pe­lees­sä, kiisti syyt­teen kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta – "Hän kokee mu­ser­ta­vaa syyl­li­syyt­tä"

25.04.2023 14:12 7
Tilaajille
Analyysi: Pyöräilyn promilleista syntyi poru – joka kolmas pyöräkolarissa loukkaantunut on humalassa, mutta riittääkö sekään promillerajan säätämiseen?

Ana­lyy­si: Pyö­räi­lyn pro­mil­leis­ta syntyi poru – joka kolmas pyö­rä­ko­la­ris­sa louk­kaan­tu­nut on hu­ma­las­sa, mutta riit­tää­kö sekään pro­mil­le­ra­jan sää­tä­mi­seen?

16.04.2023 15:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Oulun kau­pun­ki ei halua estää lai­ton­ta au­toi­lua pyö­rä­teil­lä?

21.02.2023 05:30 11
Tilaajille
Presidentti Kekkonen vaati parannuksia Suomen kehnoon liikenneturvallisuuteen – oululainen Tapio Kyngäs kiinnostui onnettomuuksista jo lapsena ja on tehnyt voitavansa

Pre­si­dent­ti Kek­ko­nen vaati pa­ran­nuk­sia Suomen kehnoon lii­ken­ne­tur­val­li­suu­teen – ou­lu­lai­nen Tapio Kyngäs kiin­nos­tui on­net­to­muuk­sis­ta jo lapsena ja on tehnyt voi­ta­van­sa

05.02.2023 11:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä kiire au­toi­li­jal­la on ohittaa mo­poi­li­ja?

01.02.2023 05:00
Tilaajille
Sytytä nyt se takavalo! – Liian moni ajaa keskitalven lumipöllyssä perä pimeänä, koska ei tunne autonsa valojen toimintaperiaatteita

Sytytä nyt se ta­ka­va­lo! – Liian moni ajaa kes­ki­tal­ven lu­mi­pöl­lys­sä perä pi­meä­nä, koska ei tunne autonsa valojen toi­min­ta­pe­ri­aat­tei­ta

22.01.2023 17:00 12
Tilaajille