Liikenneturvallisuus
Viimeisin tunti

Au­toi­li­ja: Näillä 12 vin­kil­lä selviät hen­gis­sä ke­sä­lii­ken­tees­sä

13:00 1
Tilaajille
Vanhemmat

Ka­jaa­nin­tiel­le 40 ki­lo­met­rin no­peus­ra­joi­tus, muutos pe­rus­tuu kau­pun­gin lii­ken­ne­tur­val­li­suus­suun­ni­tel­maan

11.05.2021 20:49 27
Tilaajille
Pääkirjoitus

Lii­ken­teen ris­ki­ryh­män – nuorten miesten – suo­je­le­mi­sek­si tar­vi­taan uusia kei­no­ja, eikä pelkkä asen­ne­kas­va­tus riitä

12.04.2021 20:00 20
Tilaajille

Ky­syim­me: Käy­te­tään­kö tur­va­vyö­tä riit­tä­vän paljon? Lii­ken­ne­tur­van asian­tun­ti­ja listaa kolme on­gel­ma­ryh­mää – "Nuo­ril­ta kuulee välillä hurjia se­li­tyk­siä"

12.04.2021 06:00 3
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Pi­täi­si­kö kelk­kai­luun vaatia oma ajo­kort­ti? – "Moot­to­ri­kel­kan riskejä ei riit­tä­väs­ti oteta huo­mioon"

11.04.2021 08:00 36
Tilaajille

Mikä ihmeen air­bag-lii­vi? Moot­to­ri­pyö­räi­li­jän tur­va­tyy­ny mahtuu monen ajo­ta­kin alle – lii­ken­teen asian­tun­ti­ja: "Paras suoja on lopulta korvien vä­lis­sä"

10.04.2021 06:30
Tilaajille

Moot­to­ri­pyö­rä­kort­tien suosio kasvoi viime vuonna – muis­tat­han tar­kas­taa moot­to­ri­pyö­rän ennen lii­ken­tee­seen lähtöä? Näillä asian­tun­ti­jan neu­voil­la ke­vät­huol­to on­nis­tuu

10.04.2021 06:30 2
Tilaajille

Tak­siau­toi­li­ja: Nau­rat­taa, kun itse ajaa kol­mea­kymp­piä ja pol­ku­pyö­räi­li­jä vetää ohi – kol­men­kym­pin ra­joi­tus Oulun kes­kus­tas­sa jakaa mie­li­pi­tei­tä

19.03.2021 18:00 84
Tilaajille

Pal­je­tien ja Jout­sen­tien liit­ty­mä saa lii­ken­ne­va­lot – risteys on yksi Oulun vaa­ral­li­sim­mis­ta

19.01.2021 19:08 38
Tilaajille

Las­ket­te­lu­ky­pä­rä kelpaa kelk­kai­luun enää näillä lumilla – Moot­to­ri­kelk­ka­reit­tien voi­mas­sa­olo­ai­ka tar­ken­tui, lasten kelk­kai­lu­tur­val­li­suu­teen tulossa tiu­ken­nuk­sia

18.01.2021 10:49 8
Tilaajille

Joka kym­me­nes jou­tu­nut vuoden aikana vaa­ra­ti­lan­tee­seen lii­ken­tees­sä pu­he­li­men vuoksi – Lii­ken­ne­tur­van vuo­den­vaih­teen kam­pan­ja koh­dis­te­taan eri­tyi­ses­ti nuoriin ajajiin

29.12.2020 10:01 1

Ilman hei­jas­ti­mia ja valoja kul­ke­vat ihmiset ai­heut­ta­vat bus­si­kus­kil­le vai­kei­ta ti­lan­tei­ta: "On se hei­jas­tin halpa hen­ki­va­kuu­tus"

25.11.2020 06:00 12
Tilaajille

Lii­ken­ne­tur­va tem­pai­see pyö­rän­va­lo­jen käytön puo­les­ta Oulussa ensi tiis­tai­na – "Lah­joi­tam­me en­si­apu­na jonkin määrän valoja"

13.11.2020 09:48 1

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön yli­joh­ta­ja Atte Jääs­ke­läi­sel­le sakot suo­ja­tie­tä ylit­tä­nee­seen ja­lan­kul­ki­jaan tör­mää­mi­ses­tä

26.10.2020 13:41 1

Kou­lu­lais­ten tur­val­li­suus huo­les­tut­taa Hau­ki­pu­taan Jo­ki­ky­läs­sä, joka siirtyi ykskaks Ne­los­tien varteen – "Mitä pi­meäm­pää on, sitä kovempi vauhti"

15.10.2020 19:00 12
Tilaajille

Poliisi valvoo suo­ja­tie­sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta ja kän­ny­köi­den käyttöä lii­ken­tees­sä te­hos­te­tus­ti ensi vii­kol­la – "Suo­ja­tie ei vie­lä­kään ole nimensä ve­roi­nen"

11.09.2020 17:37
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kuinka lii­ken­ne­tur­val­li­nen maa Suomi oikein onkaan?

24.08.2020 06:30
Tilaajille

Sel­vi­tys: Päih­ty­mys ja kul­jet­ta­jan huono asenne ovat keski- ja poh­jois­poh­jan­maa­lais­ten mie­les­tä suu­rim­pia vaa­ra­te­ki­jöi­tä lii­ken­tees­sä

10.08.2020 11:52

Oulun seu­dul­la maa­la­taan kes­ki­vii­vo­ja ja muita opas­tei­ta pää­pyö­räi­ly­rei­teil­le – on­gel­ma­koh­tia ovat ne, joissa pyö­rä­tie muuttuu asuin­alueel­la ajo­ra­dak­si

29.07.2020 16:24 4
Tilaajille

Säh­kö­mo­pot il­mes­tyi­vät teille, mutta niiden säännöt eivät ole it­ses­tään selviä – ky­syim­me asian­tun­ti­jal­ta, missä ja miten niillä saa ajaa

28.07.2020 15:46 1
Tilaajille