Nokia: Täl­lai­nen on yhtiön yli 60-vuo­ti­nen his­to­ria Oulussa

koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Liikenneturvallisuus
Kuukausi
Valaistus kuntoon ja kulkua sujuvammaksi – Kempeleentien tiesuunnitelmaa esitellään ensi viikolla

Va­lais­tus kuntoon ja kulkua su­ju­vam­mak­si – ­Kem­pe­leen­tien tie­suun­ni­tel­maa esi­tel­lään ensi vii­kol­la

17.11.2021 13:05
Moni autoilija pelkää mustaa jäätä – "Kuljettajan toiminta ratkaisee, onko matka turvallinen", Liikenneturva muistuttaa

Moni au­toi­li­ja pelkää mustaa jäätä – "Kul­jet­ta­jan toi­min­ta rat­kai­see, onko matka tur­val­li­nen", Lii­ken­ne­tur­va muis­tut­taa

10.11.2021 09:59
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­kaat, meille niin tärkeät teinit ja nuoret: Minun nuo­ruu­des­sa­ni eivät kul­ku­vä­li­neet olleet leik­ki­ka­lu­ja

06.11.2021 05:30 2
Tilaajille
Nuorten turvallisuuden pitää olla keskeisin näkökohta, kun ajokorttisäännöksiä jälleen kerran uudistetaan
Pääkirjoitus

Nuorten tur­val­li­suu­den pitää olla kes­kei­sin nä­kö­koh­ta, kun ajo­kort­tisään­nök­siä jälleen kerran uu­dis­te­taan

04.11.2021 20:00 25
Tilaajille
Vanhemmat
Autoilijan sivuikkuna pirstoutui Kemissä moottoritiesillan alla – "On ajan kysymys, koska jollekin käy huonosti"

Au­toi­li­jan si­vu­ik­ku­na pirs­tou­tui Kemissä moot­to­ri­tie­sil­lan alla – "On ajan ky­sy­mys, koska jol­le­kin käy huo­nos­ti"

02.11.2021 16:01 4
Tilaajille
Poliisi ja Tukes huolissaan katuajotapahtumien ja mopomiittien turvallisuudesta – "Vaaratilanteisiin on yleensä liittynyt näyttämisen halu"

Poliisi ja Tukes huo­lis­saan ka­tu­ajo­ta­pah­tu­mien ja mo­po­miit­tien tur­val­li­suu­des­ta – "Vaa­ra­ti­lan­tei­siin on yleensä liit­ty­nyt näyt­tä­mi­sen halu"

02.11.2021 13:17 2
Liikenneturva: neljännes autoilijoista ei näytä vilkkua liikenneympyrässä, pyöräilijöilläkin paljon petrattavaa

Lii­ken­ne­tur­va: nel­jän­nes au­toi­li­jois­ta ei näytä vilkkua lii­ken­neym­py­räs­sä, pyö­räi­li­jöil­lä­kin paljon pet­rat­ta­vaa

27.10.2021 09:41 19
Yksi Oulun vaarallisimmista risteyksistä sai liikennevalot – torstaina käyttöön otettu valo-ohjaus aiheutti ruuhkia Joutsentiellä

Yksi Oulun vaa­ral­li­sim­mis­ta ris­teyk­sis­tä sai lii­ken­ne­va­lot – tors­tai­na käyt­töön otettu va­lo-oh­jaus ai­heut­ti ruuhkia Jout­sen­tiel­lä

22.10.2021 16:00 57
Tilaajille
Suomen teillä on paljon vaarallisempaa kuin Ruotsissa ja Norjassa, ja sen pitäisi havahduttaa meidät kaikki
Pääkirjoitus

Suomen teillä on paljon vaa­ral­li­sem­paa kuin Ruot­sis­sa ja Nor­jas­sa, ja sen pitäisi ha­vah­dut­taa meidät kaikki

15.10.2021 20:00 49
Tilaajille
Liikenneturvan seuranta: Heijastinta käyttää noin puolet pimeällä taajamassa – useampi käyttäisi, mutta unohtelu on yleistä

Lii­ken­ne­tur­van seu­ran­ta: Hei­jas­tin­ta käyttää noin puolet pi­meäl­lä taa­ja­mas­sa – useampi käyt­täi­si, mutta unoh­te­lu on yleistä

27.09.2021 09:32 3
Liikenneturva: Kuntien kannattaa ottaa käyttöön enemmän kolmenkympin rajoituksia – Oulussa kolmenkympin alueita varsin vähän

Lii­ken­ne­tur­va: Kuntien kan­nat­taa ottaa käyt­töön enemmän kol­men­kym­pin ra­joi­tuk­sia – Oulussa kol­men­kym­pin alueita varsin vähän

23.09.2021 08:13 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minkä ra­joi­tuk­sen sinä ha­luai­sit omalle ko­ti­ka­dul­le­si? – suu­rim­pien kau­pun­kien ver­tai­lus­sa Oulussa vähiten 30 km/h tie­osuuk­sia

22.09.2021 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Arkemme on uh­ka­ku­via tul­vil­laan – mer­kit­tä­vä ter­veys­uh­ka on yleis­ty­vä vä­lin­pi­tä­mät­tö­myys, joka näkyy lii­ken­tees­sä

13.09.2021 05:30 4
Tilaajille
Oulun poliisi saanut jo useita yhteydenottoja keskelle kulkuväyliä jätetyistä sähköpotkulaudoista: "Ota tässäkin asiassa muut huomioon"

Oulun poliisi saanut jo useita yh­tey­de­not­to­ja kes­kel­le kul­ku­väy­liä jä­te­tyis­tä säh­kö­pot­ku­lau­dois­ta: "Ota täs­sä­kin asiassa muut huo­mioon"

10.09.2021 15:22 20
Terveyskeskukseen mutkan kautta kipsattavaksi
Kolumni

Ter­veys­kes­kuk­seen mutkan kautta kip­sat­ta­vak­si

26.08.2021 20:00 6
Tilaajille
Poliisi: Simerockin sisäänkäynnille vain jalkaisin, Nelostielle tai liittymään pysähtyminen autolla kielletty

Po­lii­si: Si­me­roc­kin si­sään­käyn­nil­le vain jal­kai­sin, Ne­los­tiel­le tai liit­ty­mään py­säh­ty­mi­nen autolla kiel­let­ty

20.08.2021 11:42
Tilaajille
Kaakkurin kortteliralli vie alueen asukkaiden yöunet, asukkaat vetoavat nuoriin – "Ei tunnu mukavalta, kun omassa kodissaan ei saa olla rauhassa"

Kaak­ku­rin kort­te­li­ral­li vie alueen asuk­kai­den yöunet, asuk­kaat ve­toa­vat nuoriin – "Ei tunnu mu­ka­val­ta, kun omassa ko­dis­saan ei saa olla rau­has­sa"

20.08.2021 06:00 69
Tilaajille
"Oulustakin niitä löytyy Merikoskesta", "Näitä on odotettu jo kauan" – näin Kalevan lukijat ottivat Oulun uudet sähköpotkulaudat vastaan

"Ou­lus­ta­kin niitä löytyy Me­ri­kos­kes­ta", "Näitä on odo­tet­tu jo kauan" – näin Kalevan lukijat ottivat Oulun uudet säh­kö­pot­ku­lau­dat vastaan

24.07.2021 14:08 48
Tilaajille
Poliisi puuttuu yhä enemmän markettien pihassa tapahtuvaan rälläämiseen – on­gel­ma­na eri­tyi­ses­ti Kaak­ku­rin­kul­ma, jossa kaa­ha­taan hurjaa ylinopeutta

Poliisi puuttuu yhä enemmän mar­ket­tien pihassa ta­pah­tu­vaan räl­lää­mi­seen – on­gel­ma­na eri­tyi­ses­ti Kaak­ku­rin­kul­ma, jossa kaa­ha­taan hurjaa yli­no­peut­ta

23.07.2021 13:21 34
Tilaajille
Poliisipartioita voi paikantaa puhelimella, poliisitarkastaja tyrmää sovellukset –  "Äärimmäisen typeriä"

Po­lii­si­par­tioi­ta voi pai­kan­taa pu­he­li­mel­la, po­lii­si­tar­kas­ta­ja tyrmää so­vel­luk­set – "Ää­rim­mäi­sen ty­pe­riä"

11.07.2021 06:30 18
Tilaajille