Karhunpeijaiset: Sha­maa­ni­viu­lis­ti he­rät­te­lee karhua

Kolumni: "Mie­les­tä­ni ty­pe­rin­tä, mitä toi­mit­ta­ja voi tehdä on kir­joit­taa it­ses­tään"

Autot
Hieno paketti, mutta moottori kismittää – Alfa Romeon Stelvio-maasturi on tuotteena liki täydellinen, mutta voimanlähde ja sen kulutus eivät vastaa tarpeita

Hieno pa­ket­ti, mutta moot­to­ri kis­mit­tää – Alfa Romeon Stel­vio-maas­tu­ri on tuot­tee­na liki täy­del­li­nen, mutta voi­man­läh­de ja sen kulutus eivät vastaa tar­pei­ta

30.04.2022 06:30 2
Tilaajille
Isojen poikien laatikkoleikki – Jeep Wranglerissa ei ole tingitty sotilaallisesta ulkonäöstä, mutta moottoripuolella on tehty myönnytys sähkön suuntaan

Isojen poikien laa­tik­ko­leik­ki – Jeep Wrang­le­ris­sa ei ole tin­git­ty so­ti­laal­li­ses­ta ul­ko­näös­tä, mutta moot­to­ri­puo­lel­la on tehty myön­ny­tys sähkön suun­taan

02.04.2022 06:30
Tilaajille
Tiedätkö tämän perävaunuista? Vain toista lajia vaunuista saa vetää satasen tuntinopeudella – eikä kärryä saa kuormata väärällä tavalla, jottei se irtoa vauhdissa

Tie­dät­kö tämän pe­rä­vau­nuis­ta? Vain toista lajia vau­nuis­ta saa vetää satasen tun­ti­no­peu­del­la – eikä kärryä saa kuor­ma­ta vää­räl­lä ta­val­la, jottei se irtoa vauh­dis­sa

26.03.2022 13:00 6
Tilaajille
Uusi autoteknologia hyötyy Ylivieskan Centrian osaamisesta ja hanketutkimuksesta – maine autokaupunkina tukee alan yritysten kiinnostusta

Uusi au­to­tek­no­lo­gia hyötyy Yli­vies­kan Cent­rian osaa­mi­ses­ta ja han­ke­tut­ki­muk­ses­ta – maine au­to­kau­pun­ki­na tukee alan yri­tys­ten kiin­nos­tus­ta

26.03.2022 06:00
Tilaajille
Etanoli ja biokaasu vähentävät riippuvuutta Venäjän öljystä –  pumppuhintojen nousuun on kaksi merkittävää syytä, joista toiseen voisi vaikuttaa

Etanoli ja bio­kaa­su vä­hen­tä­vät riip­pu­vuut­ta Venäjän öljystä – pump­pu­hin­to­jen nousuun on kaksi mer­kit­tä­vää syytä, joista toiseen voisi vai­kut­taa

20.03.2022 11:15 17
Tilaajille
Muovinen maastoihme – Fiat yrittää hidasta paluuta pohjoisille markkinoille painamalla hinnat todella alas

Muo­vi­nen maas­to­ih­me – Fiat yrittää hidasta paluuta poh­joi­sil­le mark­ki­noil­le pai­na­mal­la hinnat todella alas

12.03.2022 06:30 2
Tilaajille
Traficom: Yhä useampi käytettynä Suomeen tuotu auto kulkee sähköllä – sähköautojen maahantuonti voi ylittää pian diesel-autojen tuontimäärän

Tra­fi­com: Yhä useampi käy­tet­ty­nä Suomeen tuotu auto kulkee säh­köl­lä – säh­kö­au­to­jen maa­han­tuon­ti voi ylittää pian die­sel-au­to­jen tuon­ti­mää­rän

07.03.2022 12:15 3
Näistä liikennesäännöistä autoilijat kysyvät – eniten kysyttävää on väistämis- ja pysäköintisäännöistä sekä pyöräilijän paikasta

Näistä lii­ken­ne­sään­nöis­tä au­toi­li­jat kysyvät – eniten ky­syt­tä­vää on väis­tä­mis- ja py­sä­köin­ti­sään­nöis­tä sekä pyö­räi­li­jän pai­kas­ta

26.02.2022 06:30 1
Tilaajille
Helppo tie sähköiseen maailmaan – Renault Arkana osoittaa, että hybridin ei välttämättä tarvitse roikkua koko ajan latauspiuhassa toimiakseen taloudellisesti

Helppo tie säh­köi­seen maail­maan – Renault Arkana osoit­taa, että hyb­ri­din ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se roikkua koko ajan la­taus­piu­has­sa toi­miak­seen ta­lou­del­li­ses­ti

19.02.2022 06:30 1
Tilaajille
Suksiboksin kolme tärkeintä ominaisuutta: kiinnitys, kiinnitys ja kiinnitys – Jarmo Palukka tietää, mikä pieni varuste pitää olla aina mukana matkalla boksin kanssa

Suk­si­bok­sin kolme tär­kein­tä omi­nai­suut­ta: kiin­ni­tys, kiin­ni­tys ja kiin­ni­tys – Jarmo Palukka tietää, mikä pieni varuste pitää olla aina mukana mat­kal­la boksin kanssa

05.02.2022 06:30
Tilaajille
Lukijat parahtavat: "Pakko säästää rahaa ruuasta, jotta kykenee käymään autolla töissä" – polttoaineen korkea hinta vaikuttanut 75 prosentilla autolla liikkumiseen

Lukijat pa­rah­ta­vat: "Pakko säästää rahaa ruuas­ta, jotta kykenee käymään autolla töissä" – polt­to­ai­neen korkea hinta vai­kut­ta­nut 75 pro­sen­til­la autolla liik­ku­mi­seen

04.02.2022 17:15 126
Tilaajille
Kaleva kysyy: Joko polttoaineen korkea hinta vaikuttaa autolla liikkumiseesi?

Kaleva kysyy: Joko polt­to­ai­neen korkea hinta vai­kut­taa autolla liik­ku­mi­see­si?

03.02.2022 10:06 74
Vuosi on käynnistynyt autojen ensirekisteröinneissä verkkaisesti  – autokannan keski-ikä kasvanut ennätyslukemiin

Vuosi on käyn­nis­ty­nyt autojen en­si­re­kis­te­röin­neis­sä verk­kai­ses­ti – au­to­kan­nan kes­ki-ikä kas­va­nut en­nä­tys­lu­ke­miin

01.02.2022 15:54 14
Tilaajille
Suomen ennätykset romuksi autojen kierrätyksessä: Viime vuonna kierrätettiin ajoneuvoja enemmän kuin koskaan – taustalla muun muassa romutuspalkkio

Suomen en­nä­tyk­set romuksi autojen kier­rä­tyk­ses­sä: Viime vuonna kier­rä­tet­tiin ajo­neu­vo­ja enemmän kuin koskaan – taus­tal­la muun muassa ro­mu­tus­palk­kio

18.01.2022 10:21 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi järki jättää py­sä­köin­tia­lueil­la?

16.01.2022 05:15 4
Tilaajille
Oikosulku sulatti auton kojelaudan Ylitorniolla, palo ei päässyt leviämään rakennuksiin

Oi­ko­sul­ku sulatti auton ko­je­lau­dan Yli­tor­niol­la, palo ei päässyt le­viä­mään ra­ken­nuk­siin

15.01.2022 19:23 1
Autoilijat saavat kuraa niskaansa ja usein ihan syystä – silti huudan sen ääneen: Minä rakastan autoja!
Kolumni

Au­toi­li­jat saavat kuraa nis­kaan­sa ja usein ihan syystä – silti huudan sen ääneen: Minä ra­kas­tan autoja!

11.01.2022 20:00 20
Tilaajille
Meren jäällä kaasutellaan tänäkin talvena – Kempeleenlahdelle on valmistumassa kaksi jäärataa siviiliautoille

Meren jäällä kaa­su­tel­laan tänäkin talvena – Kem­pe­leen­lah­del­le on val­mis­tu­mas­sa kaksi jää­ra­taa si­vii­li­au­toil­le

08.01.2022 06:25 39
Kyselytutkimus: Arvoautojen omistajat hakevat aktiivisimmin uutta työtä – BMW- ja Audi-kuljettajat listan kärjessä

Ky­se­ly­tut­ki­mus: Ar­vo­au­to­jen omis­ta­jat hakevat ak­tii­vi­sim­min uutta työtä – BMW- ja Au­di-kul­jet­ta­jat listan kär­jes­sä

04.01.2022 13:18 13