Uintikielto: Oulun kau­pun­ki sel­vit­tää, mistä Nal­li­ka­rin ui­ma­ve­den heik­ke­ne­mi­nen johtuu

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Liikennesäännöt
Näistä liikennesäännöistä autoilijat kysyvät – eniten kysyttävää on väistämis- ja pysäköintisäännöistä sekä pyöräilijän paikasta

Näistä lii­ken­ne­sään­nöis­tä au­toi­li­jat kysyvät – eniten ky­syt­tä­vää on väis­tä­mis- ja py­sä­köin­ti­sään­nöis­tä sekä pyö­räi­li­jän pai­kas­ta

26.02.2022 06:30 1
Tilaajille
Peräti neljännes suomalaisista kuskeista ei pysähdy stop-merkin kohdalla – "Näyttää riittävän kuljettajia, jotka omasta mielestään voivat rikkoa liikennesääntöjä"

Peräti nel­jän­nes suo­ma­lai­sis­ta kus­keis­ta ei pysähdy stop-mer­kin koh­dal­la – "Näyt­tää riit­tä­vän kul­jet­ta­jia, jotka omasta mie­les­tään voivat rikkoa lii­ken­ne­sään­tö­jä"

15.11.2021 10:44 12

Lii­ken­ne­tur­va muis­tut­taa: Näissä ti­lan­teis­sa au­toi­li­jan on väis­tet­tä­vä tien ylit­tä­vää pyö­räi­li­jää – katso ha­vain­nol­lis­ta­vat videot

01.09.2021 12:16 28
Puheenaihe: Ovatko sähköajoneuvojen säädökset ajan tasalla?

Pu­hee­nai­he: Ovatko säh­köa­jo­neu­vo­jen sää­dök­set ajan ta­sal­la?

01.08.2021 08:00 4
Tilaajille
Sähköpotkulaudalla liikutaan kaupungissa samoilla säännöillä kuin polkupyörällä, joten jalkakäytäville ei ole asiaa

Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la lii­ku­taan kau­pun­gis­sa sa­moil­la sään­nöil­lä kuin pol­ku­pyö­räl­lä, joten jal­ka­käy­tä­vil­le ei ole asiaa

31.07.2021 19:00 26
Tilaajille
Vielä Asemakadulla törttöilystä saattaa selvitä huomautuksella, pian voi napsahtaa sakko – Näin kesän vähäiset katutyöt näkyvät Oulun keskustassa

Vielä Ase­ma­ka­dul­la tört­töi­lys­tä saattaa selvitä huo­mau­tuk­sel­la, pian voi nap­sah­taa sakko – Näin kesän vä­häi­set ka­tu­työt näkyvät Oulun kes­kus­tas­sa

07.06.2021 07:00 10
Tilaajille
Äimäraution hevosreiteillä liikkumisesta on ristiriitaisia tulkintoja – lisää opasteita ja selkeitä sääntöjä kaivataan

Äi­mä­rau­tion he­vos­rei­teil­lä liik­ku­mi­ses­ta on ris­ti­rii­tai­sia tul­kin­to­ja – lisää opas­tei­ta ja sel­kei­tä sään­tö­jä kai­va­taan

04.06.2021 06:00 14
Tilaajille
Nyt tarkkana liikenteessä: moni pyöräilysääntö on yhä uusi ja hämmentävä – Suojatielläkin saa ajaa pyörällä, kunhan ei vaaranna muita

Nyt tark­ka­na lii­ken­tees­sä: moni pyö­räi­ly­sään­tö on yhä uusi ja häm­men­tä­vä – Suo­ja­tiel­lä­kin saa ajaa pyö­räl­lä, kunhan ei vaa­ran­na muita

17.04.2021 07:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pin­na­rei­ta kaikki tyynni – koronan pelossa vah­dim­me toi­siam­me ja tuo­mit­sem­me suo­si­tuk­sia rik­ko­van

06.12.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vit­sem­me sään­tö­jä ja oh­jei­ta, jotta elämä olisi tur­val­lis­ta

04.12.2020 03:30
Tilaajille
Laki vapautti kääntymissäännöt risteyksissä, mutta jalankulkijoille ja autoilijoille jäi yhä vaaranpaikkoja – lue, mikä on kaistan valinnan pääsääntö

Laki va­paut­ti kään­ty­mis­sään­nöt ris­teyk­sis­sä, mutta ja­lan­kul­ki­joil­le ja au­toi­li­joil­le jäi yhä vaa­ran­paik­ko­ja – lue, mikä on kaistan va­lin­nan pää­sään­tö

26.09.2020 07:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ja­lan­kul­ki­jat lain­suo­jat­to­mi­na

08.08.2020 06:30
Tilaajille
Liikenneturva: Liikenneympyrän väistämissäännöt yhä hukassa osalta suomalaisista – etenkin jalankulkijat ja pyöräilijät aiheuttavat päänvaivaa

Lii­ken­ne­tur­va: Lii­ken­neym­py­rän väis­tä­mis­sään­nöt yhä hukassa osalta suo­ma­lai­sis­ta – etenkin ja­lan­kul­ki­jat ja pyö­räi­li­jät ai­heut­ta­vat pään­vai­vaa

14.07.2020 09:21 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yl­lät­tä­vän monessa autossa vilkku ei toimi

04.07.2020 06:00 8
Tilaajille
Nuoret pelastettiin keskeltä Tornionjokea – Poliisin valvonnassa kävi myös ilmi, että moni veneilee alkoholin vaikutuksen alaisena

Nuoret pe­las­tet­tiin kes­kel­tä Tor­nion­jo­kea – Po­lii­sin val­von­nas­sa kävi myös ilmi, että moni ve­nei­lee al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­sen alai­se­na

30.06.2020 18:07
Tilaajille