Kärpät: Pyörälä hur­jas­sa vi­rees­sä juh­la­pe­lis­sään

Työtaistelu: Hoi­ta­jat jat­ka­vat ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­toa Oysissa ja Ou­las­kan­kaal­la

Kajaani
Kuukausi

Lin­tu­jen pe­sin­tää au­te­taan Ou­lu­jär­vel­lä ja Ka­la­joen edus­tal­la – voi­mis­tu­neet ke­sä­myrs­kyt ovat pe­sin­näl­le tu­hoi­sia

09.09.2021 08:32
Tilaajille

Lukija ih­met­te­lee: Miksi USA:n ar­mei­jan len­to­ko­ne kiertää ympyrää Poh­jois-Suo­men il­ma­ti­las­sa?

07.09.2021 14:28 26
Tilaajille

Hal­lin­to-oi­keus kes­keyt­ti Ka­jaa­nin laajan ko­ro­na­su­lun, sul­jet­tu toi­min­ta voi jatkua heti – taus­tal­la kun­to­kes­kus Liikun tekemä valitus

06.09.2021 20:10 14
Tilaajille

Ka­jaa­nis­sa sul­je­taan lii­kun­ta­pai­kat kah­dek­si vii­kok­si ko­ro­na­ti­lan­teen takia

01.09.2021 14:22 11

Kainuun ko­ro­na­ti­lan­ne jatkuu huonona – koor­di­naa­tio­ryh­mä totesi maa­kun­nan olevan le­viä­mis­vai­hees­sa, mat­kus­tus­ta Ka­jaa­niin ja pois ke­ho­te­taan vält­tä­mään

31.08.2021 11:41 19

Kajaani siirtyi ko­ro­na­epi­de­mian le­viä­mis­vai­hee­seen, kun­to­sa­le­ja ja muita lii­kun­ta­paik­ko­ja esi­te­tään sul­jet­ta­vak­si – Kainuun sote suo­sit­te­lee, ettei Ka­jaa­niin tai sieltä pois mat­kus­te­ta

30.08.2021 19:02 5

Korona jyllää ikä­ih­mis­ten hoi­to­ko­dis­sa ja kou­luis­sa Kai­nuus­sa – Kajaani sulki si­sä­lii­kun­ta­pai­kat

30.08.2021 11:21 18

Ka­jaa­nin kau­pun­ki laittaa ryh­mä­si­sä­lii­kun­nan tauolle ja sulkee si­sä­lii­kun­ta­pai­kat tois­tai­sek­si – taus­tal­la Kainuun kehno ko­ro­na­ti­lan­ne

28.08.2021 19:20 8

Kai­nuus­sa todettu kol­me­tois­ta uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Sot­ka­mos­sa todettu kuusi tar­tun­taa ka­ran­tee­nis­sa ole­vil­la mar­jan­poi­mi­joil­la

21.08.2021 10:52 3
Vanhemmat

Näyt­te­li­jä Kati Outinen tekee muis­tel­mis­saan mit­ta­van retken men­nee­seen – "Vaikka äly unoh­tai­si asioi­ta, ruumis muis­taa"

17.08.2021 09:00
Tilaajille

Oulun po­lii­sin lu­pa­pal­ve­luis­sa on nyt useiden viik­ko­jen ruuhkat – hen­ki­lös­tön ko­ro­na-al­tis­tu­mi­set ovat vai­keut­ta­neet ti­lan­net­ta

16.08.2021 06:00 8
Tilaajille

Rat­ti­juop­po jäi kiinni kah­des­ti Sot­ka­mos­sa – Ka­jaa­nis­sa poliisi kaipaa ha­vain­to­ja ko­la­ris­ta, johon osal­li­nen au­toi­li­ja poistui pai­kal­ta

15.08.2021 13:40 2

Tuh­dis­sa hu­ma­las­sa ajanut nainen tör­mäi­li autolla ja suistui ojaan Ka­jaa­nis­sa

12.08.2021 09:16 2

Oikeus pui syyt­tei­tä jul­mis­ta vä­ki­val­tai­suuk­sis­ta Kai­nuus­sa – syyt­tä­jän mukaan uhrit rii­su­tet­tiin alasti ja ku­vat­tiin

10.08.2021 16:41 1
Tilaajille

Puo­lan­gal­la yri­tet­tiin au­to­var­kaut­ta ja Ka­jaa­nis­sa va­ras­tet­tiin pe­rä­kär­ry

06.08.2021 18:34 3

Kai­nuus­sa 18 uutta tar­tun­taa, korona leviää va­rus­kun­nas­sa – al­tis­tus ollut mah­dol­lis­ta ka­jaa­ni­lai­sis­sa ra­vin­to­lois­sa

29.07.2021 11:30

Hel­sin­ki–­Ka­jaa­ni-len­nol­la on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le – Kai­nuus­sa to­det­tiin eilen 16 uutta tar­tun­taa

27.07.2021 10:47 4

Maas­to­pa­lon sam­mu­tus­töis­tä haittaa lii­ken­teel­le Mur­to­mäen­tiel­lä Ka­jaa­nis­sa – työt jat­ku­vat pit­käl­le yöhön

26.07.2021 21:33

Kainuu siirtyi ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen – vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus kor­keam­mal­la kuin koskaan

21.07.2021 11:46 3

Yli 200 kai­nuu­lais­ta on eris­tyk­ses­sä tai ka­ran­tee­nis­sa koronan vuoksi – koor­di­naa­tio­ryh­mä kä­sit­te­lee ti­lan­net­ta tänään

20.07.2021 12:55