Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Investoinnit: Ran­ni­kol­le suun­ni­tel­tu­ja mil­jar­di-in­ves­toin­te­ja tulee Poh­jois-Suo­meen saakka

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Kajaani
Viimeisin 12 tuntia
Punkkiliveen ropissut kymmeniätuhansia puutiaishavaintoja – Väkilukuun suhteutettuna Oulu on havaintojen kärkipäässä

Punk­ki­li­veen ro­pis­sut kym­me­niä­tu­han­sia puu­tiais­ha­vain­to­ja – Vä­ki­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na Oulu on ha­vain­to­jen kär­ki­pääs­sä

16:12 6
Tilaajille
Kuukausi
Valtion pitäisi luopua Kajaanin rauniolinnan ja kolmen muun linnoituksen omistuksesta, esittää ministeriön työryhmä

Valtion pitäisi luopua Ka­jaa­nin rau­nio­lin­nan ja kolmen muun lin­noi­tuk­sen omis­tuk­ses­ta, esittää mi­nis­te­riön työ­ryh­mä

05.06.2023 13:30 15
Poliisi pyytää apua Kajaanista löydetyn vainajan tunnistamiseen – oletko nähnyt tuntomerkkeihin sopivaa henkilöä vuosina 2022–2023?

Poliisi pyytää apua Ka­jaa­nis­ta löy­de­tyn vai­na­jan tun­nis­ta­mi­seen – oletko nähnyt tun­to­merk­kei­hin sopivaa hen­ki­löä vuosina 2022–2023?

31.05.2023 10:22
Maastosta löydettiin tuntematon vainaja Kajaanissa

Maas­tos­ta löy­det­tiin tun­te­ma­ton vainaja Ka­jaa­nis­sa

17.05.2023 10:23
Runoviikko lyö runolla päähän – ”Tarjonta oli ennätysmäistä”, taiteellinen johtaja Kati Outinen sanoo

Ru­no­viik­ko lyö runolla päähän – ”Tar­jon­ta oli en­nä­tys­mäis­tä”, tai­teel­li­nen johtaja Kati Outinen sanoo

15.05.2023 11:30
Tilaajille
Pekka Heikkisen leipomon Cha Cha Cha -leivokset viedään käsistä –  "Näitä on Oulusta asti asioikseen haettu"

Pekka Heik­ki­sen lei­po­mon Cha Cha Cha -lei­vok­set viedään käsistä – "Näitä on Oulusta asti asioik­seen haettu"

09.05.2023 07:00 7
Tilaajille
Yksi henkilö menehtyi henkilöauton ulosajossa Kajaanissa

Yksi henkilö me­neh­tyi hen­ki­lö­au­ton ulos­ajos­sa Ka­jaa­nis­sa

08.05.2023 12:00
Suuri lentotoimintaharjoitus näkyy Pohjois-Suomen taivaalla – harjoitukseen osallistuu yli kymmenen maata ja 150 ilma-alusta

Suuri len­to­toi­min­ta­har­joi­tus näkyy Poh­jois-Suo­men tai­vaal­la – ­har­joi­tuk­seen osal­lis­tuu yli kym­me­nen maata ja 150 il­ma-alus­ta

08.05.2023 11:42
Tilaajille
Vanhemmat
Vappu on perinteisesti kiireinen päivä poliisille, valvontaa kohdistetaan Oulussakin erityisesti suosituille juhlapaikoille

Vappu on pe­rin­tei­ses­ti kii­rei­nen päivä po­lii­sil­le, val­von­taa koh­dis­te­taan Ou­lus­sa­kin eri­tyi­ses­ti suo­si­tuil­le juh­la­pai­koil­le

25.04.2023 15:57 4
Transtechin tehtaalla syttyi pieni palo – tehdashalliin tuli paljon savua ja yksi henkilö vietiin tarkastukseen

Trans­tec­hin teh­taal­la syttyi pieni palo – teh­das­hal­liin tuli paljon savua ja yksi henkilö vietiin tar­kas­tuk­seen

24.04.2023 21:26
Ajoradalle tuntemattomasta syystä päätynyt jalankulkija jäi pakettiauton alle ja loukkaantui vakavasti Kajaanissa

Ajo­ra­dal­le tun­te­mat­to­mas­ta syystä pää­ty­nyt ja­lan­kul­ki­ja jäi pa­ket­ti­au­ton alle ja louk­kaan­tui va­ka­vas­ti Ka­jaa­nis­sa

08.04.2023 08:30
Opettajakoulutus alkaa jälleen Kajaanissa – Oulun yliopisto järjestää määräaikaisen koulutuksen

Opet­ta­ja­kou­lu­tus alkaa jälleen Ka­jaa­nis­sa – Oulun yli­opis­to jär­jes­tää mää­rä­ai­kai­sen kou­lu­tuk­sen

28.03.2023 12:27 10
Poliisi tutkii Kajaanissa rikosvyyhteä, johon liittyy ammattimaiselta vaikuttava törkeä kiristys – kaksi epäiltyä vangittu

Poliisi tutkii Ka­jaa­nis­sa ri­kos­vyyh­teä, johon liittyy am­mat­ti­mai­sel­ta vai­kut­ta­va törkeä ki­ris­tys – kaksi epäil­tyä van­git­tu

28.03.2023 10:49

Useita autoja mukana ko­la­ris­sa Ka­jaa­nis­sa – kaksi hen­ki­löä vietiin sai­raa­laan

25.03.2023 14:27 2
Kemin, Kajaanin ja kolmen muun maakuntakentän lentoliikenne jatkuu valtion tukemana

Kemin, Ka­jaa­nin ja kolmen muun maa­kun­ta­ken­tän len­to­lii­ken­ne jatkuu valtion tu­ke­ma­na

20.03.2023 17:06 11
Eduskuntavaaliehdokkaiden vaalikiertueen auto joutui läheltä piti -tilanteeseen Kainuussa – Talvitie, Pitko ja Hänninen selvisivät säikähdyksellä

Edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­den vaa­li­kier­tueen auto joutui läheltä piti -ti­lan­tee­seen Kai­nuus­sa – Tal­vi­tie, Pitko ja Hän­ni­nen sel­vi­si­vät säi­käh­dyk­sel­lä

13.03.2023 21:38 42
Kajaanin ja Oulun väliseen linja-autoliikenteeseen lisäyksiä tulevana kesänä

Ka­jaa­nin ja Oulun vä­li­seen lin­ja-au­to­lii­ken­tee­seen li­säyk­siä tu­le­va­na kesänä

01.03.2023 11:33 1
Terrafamen lupahakemus Kolmisopen malmion hyödyntämisestä jätettiin tutkimatta

Ter­ra­fa­men lu­pa­ha­ke­mus Kol­mi­so­pen malmion hyö­dyn­tä­mi­ses­tä jä­tet­tiin tut­ki­mat­ta

17.02.2023 17:47 1
Tilaajille
Oulun sijoitus tippui entistä alemmaksi kuntarankingissa – Yrittäjien suosikkipaikaksi nousi yllätysvoittaja suurkaupunkien ulkopuolelta

Oulun si­joi­tus tippui entistä alem­mak­si kun­ta­ran­kin­gis­sa – Yrit­tä­jien suo­sik­ki­pai­kak­si nousi yl­lä­tys­voit­ta­ja suur­kau­pun­kien ul­ko­puo­lel­ta

15.02.2023 09:22 74
Tilaajille
Kainuun prikaatin sotilasvalaviikonloppuun osallistuu yli 1 500 alokasta ja useita tuhansia läheisiä – viikonloppu alkaa Ylivieskasta

Kainuun pri­kaa­tin so­ti­las­va­la­vii­kon­lop­puun osal­lis­tuu yli 1 500 alo­kas­ta ja useita tu­han­sia lä­hei­siä – vii­kon­lop­pu alkaa Yli­vies­kas­ta

10.02.2023 11:00 1