Ukrainan sota
Ukraina: Venäjän tukemat kapinalliset rikkoneet tulitaukoa heti sen alettua

Uk­rai­na: Venäjän tukemat ka­pi­nal­li­set rik­ko­neet tu­li­tau­koa heti sen alettua

27.07.2020 20:50 6
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tähtää jo jatkokaudelle - värikkäästä politiikastaan tunnetun maan hallitsija ei ole ryvettynyt vaikka skandaaleja on riittänyt

Uk­rai­nan pre­si­dent­ti Vo­lo­dy­myr Ze­lens­kyi tähtää jo jat­ko­kau­del­le - vä­rik­kääs­tä po­li­tii­kas­taan tun­ne­tun maan hal­lit­si­ja ei ole ry­vet­ty­nyt vaikka skan­daa­le­ja on riit­tä­nyt

20.05.2020 18:34 0
Venäjälle harkitaan lisäpakotteita Asovanmeren selkkauksen takia – asia nousee esille EU-huippukokouksessa loppuviikolla

Ve­nä­jäl­le har­ki­taan li­sä­pa­kot­tei­ta Aso­van­me­ren selk­kauk­sen takia – asia nousee esille EU-huip­pu­ko­kouk­ses­sa lop­pu­vii­kol­la

11.12.2018 17:20 7
Analyysi: Kertshinsalmen kriisiä edelsi kaksi konfliktia – Venäjä jäädytti varallisuutta ja Ukrainan ortodoksit irtaantuivat Moskovan vallan alta

Ana­lyy­si: Ker­tshin­sal­men kriisiä edelsi kaksi konf­lik­tia – Venäjä jää­dyt­ti va­ral­li­suut­ta ja Uk­rai­nan or­to­dok­sit ir­taan­tui­vat Mos­ko­van vallan alta

30.11.2018 17:53 5
Putin avasi suunsa Ukrainan ja Venäjän tilanteesta –  syytti presidentti Poroshenkoa konfliktin suunnittelusta

Putin avasi suunsa Uk­rai­nan ja Venäjän ti­lan­tees­ta – syytti pre­si­dent­ti Po­ros­hen­koa konf­lik­tin suun­nit­te­lus­ta

28.11.2018 15:10 55
Putin odottaa tapaavansa Trumpin viikon lopulla, Trump empii G20-kokouksen yhteyteen kaavaillun tapaamisen toteutumista

Putin odottaa ta­paa­van­sa Trumpin viikon lo­pul­la, Trump empii G20-ko­kouk­sen yh­tey­teen kaa­vail­lun ta­paa­mi­sen to­teu­tu­mis­ta

28.11.2018 14:06 5
Ukrainan konflikti: Venäjä ilmoitti siirtävänsä uusia pitkän kantaman ilmatorjuntaohjuksia Krimin niemimaalle

Uk­rai­nan konf­lik­ti: Venäjä il­moit­ti siir­tä­vän­sä uusia pitkän kan­ta­man il­ma­tor­jun­ta­oh­juk­sia Krimin nie­mi­maal­le

28.11.2018 13:09 28
Venäjä marssitti Ukrainan merimiehiä televisioon tunnustamaan "provokaation", miehistölle alettiin jakaa vankeustuomiota

Venäjä mars­sit­ti Uk­rai­nan me­ri­mie­hiä te­le­vi­sioon tun­nus­ta­maan "p­ro­vo­kaa­tion", mie­his­töl­le alet­tiin jakaa van­keus­tuo­mio­ta

27.11.2018 20:47 46
Euroopalta odotetaan paljon, uudet pakotteet Venäjää kohtaan mahdollisia – Jaakonsaari: ”EU:n pitää reagoida voimakkaasti”

Eu­roo­pal­ta odo­te­taan paljon, uudet pa­kot­teet Venäjää kohtaan mah­dol­li­sia – Jaa­kon­saa­ri: ”EU:n pitää rea­goi­da voi­mak­kaas­ti”

27.11.2018 20:14 20
Venäjälle ei voi viestiä, että se pääsee pälkähästä seurauksitta – asiantuntijat pitävät laivastoselkkausta vakavana

Ve­nä­jäl­le ei voi vies­tiä, että se pääsee päl­kä­häs­tä seu­rauk­sit­ta – asian­tun­ti­jat pitävät lai­vas­to­selk­kaus­ta va­ka­va­na

27.11.2018 17:40 33
Ukraina varoitti Venäjää erittäin vakavan maahyökkäyksen uhasta – Euroopan johtajat pelkäävät konfliktin muuttuvan vaarallisemmaksi

Ukraina va­roit­ti Venäjää erit­täin vakavan maa­hyök­käyk­sen uhasta – Eu­roo­pan joh­ta­jat pel­kää­vät konf­lik­tin muut­tu­van vaa­ral­li­sem­mak­si

27.11.2018 14:49 68
Saksa vaati Venäjää kunnioittamaan naapurimaiden itsemääräämisoikeutta – Venäjä ei ole reagoinut kehotuksiin vapauttaa ukrainalaisalukset ja niiden miehistö

Saksa vaati Venäjää kun­nioit­ta­maan naa­pu­ri­mai­den it­se­mää­rää­mis­oi­keut­ta – Venäjä ei ole rea­goi­nut ke­ho­tuk­siin va­paut­taa uk­rai­na­lais­aluk­set ja niiden mie­his­tö

27.11.2018 14:18 5
Ukrainan konflikti: Saksa vaati nyt Venäjää kunnioittamaan naapurimaiden itsemääräämisoikeutta

Uk­rai­nan konf­lik­ti: Saksa vaati nyt Venäjää kun­nioit­ta­maan naa­pu­ri­mai­den it­se­mää­rää­mis­oi­keut­ta

27.11.2018 11:35 19
Ukraina nosti Mainilan laukaukset ja talvisodan esille YK:n hätäistunnossa Kertshinsalmen tilanteesta – Yhdysvallat puhui Venäjän provokaatiosta, Trump korostaa Euroopan vastuuta

Ukraina nosti Mai­ni­lan lau­kauk­set ja tal­vi­so­dan esille YK:n hä­tä­is­tun­nos­sa Ker­tshin­sal­men ti­lan­tees­ta – Yh­dys­val­lat puhui Venäjän pro­vo­kaa­tios­ta, Trump ko­ros­taa Eu­roo­pan vas­tuu­ta

27.11.2018 07:59 23
Ukrainaan kuukauden poikkeustila välien kiristyttyä Venäjän kanssa – EU, Nato ja useat länsimaat tuomitsivat Venäjä toimet

Uk­rai­naan kuu­kau­den poik­keus­ti­la välien ki­ris­tyt­tyä Venäjän kanssa – EU, Nato ja useat län­si­maat tuo­mit­si­vat Venäjä toimet

26.11.2018 22:04 10
Tutkija kertoo, miksi Venäjä kurittaa Ukrainaa – "Venäjän reaktio on potenssiin 15"

Tutkija kertoo, miksi Venäjä ku­rit­taa Uk­rai­naa – "Ve­nä­jän reaktio on po­tens­siin 15"

26.11.2018 16:11 38
Ukrainalaissotilaita haavoittui Venäjän tulituksessa, kolme alusta vallattu – YK hätäistuntoon, Ukraina harkitsee poikkeustilaa

Uk­rai­na­lais­so­ti­lai­ta haa­voit­tui Venäjän tu­li­tuk­ses­sa, kolme alusta val­lat­tu – YK hä­täis­tun­toon, Ukraina har­kit­see poik­keus­ti­laa

26.11.2018 08:32 33
Tilanne kiristyi Mustallamerellä: Ukraina sanoo Venäjän erikoisjoukkojen vallanneen sen aluksia, Venäjä syyttää provokaatiosta

Tilanne ki­ris­tyi Mus­tal­la­me­rel­lä: Ukraina sanoo Venäjän eri­kois­jouk­ko­jen val­lan­neen sen aluk­sia, Venäjä syyttää pro­vo­kaa­tios­ta

25.11.2018 21:44 31
Lavrov: Itä-Ukrainaan uusi tulitaukosopimus

Lavrov: Itä-Uk­rai­naan uusi tu­li­tau­ko­so­pi­mus

18.02.2017 18:59 10

Ukraina sanoo ka­pi­nal­lis­ten sur­man­neen viisi so­ti­las­taan

18.12.2016 22:27 0