Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Ukrainan sota
Viimeisin tunti
Yritysten vetäytyminen Venäjältä jatkuu: Renault ja Stora Enso myivät tehtaitaan, McDonald's lähtee – Moskovan kaupunki aikoo valmistaa Renaultin tehtaalla Mosseja

Yri­tys­ten ve­täy­ty­mi­nen Ve­nä­jäl­tä jatkuu: Renault ja Stora Enso myivät teh­tai­taan, McDo­nald's lähtee – Mos­ko­van kau­pun­ki aikoo val­mis­taa Re­naul­tin teh­taal­la Mosseja

16:58
Viikko ja vanhemmat
Polkupyörä toisi Dimalle tekemistä, pyörätuolin avulla Ruslan voi ulkoilla – Saria ja Kimmo Moilanen auttavat pakolaisperheitä Oulussa tavaralahjoituksin

Pol­ku­pyö­rä toisi Dimalle te­ke­mis­tä, pyö­rä­tuo­lin avulla Ruslan voi ul­koil­la – Saria ja Kimmo Moi­la­nen aut­ta­vat pa­ko­lais­per­hei­tä Oulussa ta­va­ra­lah­joi­tuk­sin

15.05.2022 17:00 15
Tilaajille
Rajut taistelut jatkuneet Ukrainan itäosassa – euroviisuvoitto nostatti henkeä

Rajut tais­te­lut jat­ku­neet Uk­rai­nan itä­osas­sa – eu­ro­vii­su­voit­to nos­tat­ti henkeä

15.05.2022 15:19 9
Oulun läänin entinen maaherra Eino Siuruainen: Venäjällä hallitsijan arvo riippuu siitä, paljonko hän pystyy valloittamaan alueita – "Tällä hetkellä tämä toteutuu mitä suurimmassa määrin"

Oulun läänin entinen maa­her­ra Eino Siu­ruai­nen: Ve­nä­jäl­lä hal­lit­si­jan arvo riippuu siitä, pal­jon­ko hän pystyy val­loit­ta­maan alueita – "Tällä het­kel­lä tämä to­teu­tuu mitä suu­rim­mas­sa määrin"

15.05.2022 06:00 26
Tilaajille
Oululla ja Odessalla  on pitkä ja rikas ystävyyshistoria – yhteyttä pidetään myös sodan keskellä

Oululla ja Odes­sal­la on pitkä ja rikas ys­tä­vyys­his­to­ria – yh­teyt­tä pi­de­tään myös sodan kes­kel­lä

15.05.2022 06:00
Tilaajille
Raiskaukset Ukrainassa rikkovat koko yhteisöä –Oululaistutkija muistuttaa, että seksuaalisen väkivallan kokeminen ja näkeminen on erittäin haavoittava kokemus

Rais­kauk­set Uk­rai­nas­sa rik­ko­vat koko yh­tei­söä –Ou­lu­lais­tut­ki­ja muis­tut­taa, että sek­suaa­li­sen vä­ki­val­lan ko­ke­mi­nen ja nä­ke­mi­nen on erit­täin haa­voit­ta­va kokemus

14.05.2022 19:00 4
Tilaajille
Ukrainassa sota uhkaa reportterien henkeä, Venäjän kriittiset toimittajat pakenevat omia vallanpitäjiään – Ukrainalaisella ja venäläisellä eri katsanto

Uk­rai­nas­sa sota uhkaa re­port­te­rien henkeä, Venäjän kriit­ti­set toi­mit­ta­jat pa­ke­ne­vat omia val­lan­pi­tä­jiään – Uk­rai­na­lai­sel­la ja ve­nä­läi­sel­lä eri kat­san­to

14.05.2022 18:30
Tilaajille
Ukrainan sotilastiedustelun johtaja ennustaa, että Ukraina voi voittaa sodan vuoden loppuun mennessä – venäläisjoukot joutuneet vetäytymään Harkovan suunnalla

Uk­rai­nan so­ti­las­tie­dus­te­lun johtaja en­nus­taa, että Ukraina voi voittaa sodan vuoden loppuun men­nes­sä – ve­nä­läis­jou­kot jou­tu­neet ve­täy­ty­mään Har­ko­van suun­nal­la

14.05.2022 16:37 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­mis­te­taan, että Suomi toimii poik­keus­olois­sa­kin – huol­to­var­muus tar­koit­taa paitsi ma­te­riaa­lien toi­mi­tus­var­muut­ta, myös laa­jem­min teol­li­sen osaa­mi­sen ja tuo­tan­to­ka­pa­si­tee­tin yl­lä­pi­toa

14.05.2022 06:00
Tilaajille
Selvitimme, miten Kainuun rajalla varaudutaan Venäjän vasta-askeliin – "Pohjois-Suomeen kohdistuva laaja vaikuttaminen on mahdollista siinä missä muuallakin"

Sel­vi­tim­me, miten Kainuun rajalla va­rau­du­taan Venäjän vas­ta-as­ke­liin – "Poh­jois-Suo­meen koh­dis­tu­va laaja vai­kut­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta siinä missä muual­la­kin"

13.05.2022 07:00 7
Tilaajille
Zelenskyi: Venäläisjoukot tuhonneet liki 600 terveydenhuoltolaitosta – satakunta sairaalaa täysin tuhoutunut

Ze­lens­kyi: Ve­nä­läis­jou­kot tu­hon­neet liki 600 ter­vey­den­huol­to­lai­tos­ta – sa­ta­kun­ta sai­raa­laa täysin tu­hou­tu­nut

13.05.2022 06:23
Azovstalissa haavoittuneita ukrainalaissotilaita yritetään vaihtaa vangittuihin venäläisiin –  Unicefin mukaan pelkästään huhtikuun aikana Ukrainassa on tapettu lähes sata lasta

Azovs­ta­lis­sa haa­voit­tu­nei­ta uk­rai­na­lais­so­ti­lai­ta yri­te­tään vaihtaa van­git­tui­hin ve­nä­läi­siin – Uni­ce­fin mukaan pel­käs­tään huh­ti­kuun aikana Uk­rai­nas­sa on tapettu lähes sata lasta

12.05.2022 23:35
Ukrainan pakolaisia Suomeen myös siirtoina muista maista – aluksi tulossa liikuntavammaisia ja lapsia

Uk­rai­nan pa­ko­lai­sia Suomeen myös siir­toi­na muista maista – aluksi tulossa lii­kun­ta­vam­mai­sia ja lapsia

12.05.2022 19:26
Tilaajille
Valtionjohdon Nato-kanta herättää huomiota kansainvälisesti: "Suomi on nyt maailman keskipisteenä myönteisellä tavalla"

Val­tion­joh­don Na­to-kan­ta he­rät­tää huo­mio­ta kan­sain­vä­li­ses­ti: "Suomi on nyt maail­man kes­ki­pis­tee­nä myön­tei­sel­lä ta­val­la"

12.05.2022 15:16
Analyysi: Sauli Niinistön luottamus Venäjään murtui joulukuussa 2021 – Nato-jarrumiehestä tuli Suomen Nato-kirin varma takaaja

Ana­lyy­si: Sauli Nii­nis­tön luot­ta­mus Ve­nä­jään murtui jou­lu­kuus­sa 2021 – Na­to-jar­ru­mie­hes­tä tuli Suomen Na­to-ki­rin varma takaaja

12.05.2022 14:15 6
Tilaajille
Näkökulma: Suomen Nato-jäsenyydestä on kiittäminen Ukrainaa, joka uhkaa itse jäädä sotilasliiton ovien taakse – Vasta ukrainalaisten taistelu rohkaisi meitä

Nä­kö­kul­ma: Suomen Na­to-jä­se­nyy­des­tä on kiit­tä­mi­nen Uk­rai­naa, joka uhkaa itse jäädä so­ti­las­lii­ton ovien taakse – Vasta uk­rai­na­lais­ten tais­te­lu roh­kai­si meitä

12.05.2022 12:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Glo­baa­li näl­kä­krii­si leviää – ruo­ka­krii­si ke­hit­tyi jo ennen Uk­rai­nan sotaa, mutta sota on pa­hen­ta­nut ja laa­jen­ta­nut sitä

12.05.2022 06:00 3
Tilaajille
Historian professori:  Venäjän omakuva itseoikeutettuna imperiumina ei näytä muuttuvan – "Suomen Nato-keskustelu ärsyttää Venäjää, sillä suurvallan mielestä Suomi ei ole vielä riittävästi Venäjän kontrollissa"

His­to­rian pro­fes­so­ri: Venäjän omakuva it­se­oi­keu­tet­tu­na im­pe­riu­mi­na ei näytä muut­tu­van – "Suomen Na­to-kes­kus­te­lu är­syt­tää Ve­nä­jää, sillä suur­val­lan mie­les­tä Suomi ei ole vielä riit­tä­väs­ti Venäjän kont­rol­lis­sa"

11.05.2022 18:30 10
Tilaajille
Azovstalin tehtaalla haavoittuneet ukrainalaissotilaat pyytävät apua – olosuhteet tehdasalueen uumenissa ovat karut

Azovs­ta­lin teh­taal­la haa­voit­tu­neet uk­rai­na­lais­so­ti­laat pyy­tä­vät apua – o­lo­suh­teet teh­das­alueen uu­me­nis­sa ovat karut

11.05.2022 23:59 32
Nyt kannattaa päivittää sovellukset ja olla tarkkana somessa – Venäjältä pyritään vaikuttamaan mielipiteisiimme, myös kotimaiset huijarit ovat liikkeellä

Nyt kan­nat­taa päi­vit­tää so­vel­luk­set ja olla tark­ka­na somessa – Ve­nä­jäl­tä py­ri­tään vai­kut­ta­maan mie­li­pi­tei­siim­me, myös ko­ti­mai­set hui­ja­rit ovat liik­keel­lä

11.05.2022 06:00 28
Tilaajille