Pesäpallo: Lippo kaipaa ri­pauk­sen ren­tout­ta koh­ta­lon­ot­te­luun Sii­lin­jär­vel­le – "Turha varman päälle te­ke­mi­nen pitää saada pois"

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

Ukrainan sota

Nii­nis­tö esitti Pu­ti­nil­le vakavan huo­len­sa ti­lan­teen kär­jis­ty­mi­ses­tä Venäjän ja Uk­rai­nan rajalla

13.04.2021 20:32 9

Ana­lyy­si: Putin tekee sen taas – epä­tie­toi­suu­den ja har­hau­tus­ten kes­kel­tä pal­jas­tuu lopulta Uk­rai­nan-so­dan uusin tavoite

13.04.2021 18:30 3
Tilaajille

Venäjä uhit­te­lee Uk­rai­naa ka­saa­mal­la hyök­käys­jouk­ko­ja rajan pintaan – Näin asian­tun­ti­jat ar­vioi­vat Putinin ta­voit­tei­ta

13.04.2021 18:30
Tilaajille
Kolumni

Joe Biden on Uk­rai­nan ystävä ja tuntee maan

04.12.2020 12:00 1
Tilaajille

Uk­rai­na: Venäjän tukemat ka­pi­nal­li­set rik­ko­neet tu­li­tau­koa heti sen alettua

27.07.2020 20:50 6

Uk­rai­nan pre­si­dent­ti Vo­lo­dy­myr Ze­lens­kyi tähtää jo jat­ko­kau­del­le - vä­rik­kääs­tä po­li­tii­kas­taan tun­ne­tun maan hal­lit­si­ja ei ole ry­vet­ty­nyt vaikka skan­daa­le­ja on riit­tä­nyt

20.05.2020 18:34

Ve­nä­jäl­le har­ki­taan li­sä­pa­kot­tei­ta Aso­van­me­ren selk­kauk­sen takia – asia nousee esille EU-huip­pu­ko­kouk­ses­sa lop­pu­vii­kol­la

11.12.2018 17:20 8

Ana­lyy­si: Ker­tshin­sal­men kriisiä edelsi kaksi konf­lik­tia – Venäjä jää­dyt­ti va­ral­li­suut­ta ja Uk­rai­nan or­to­dok­sit ir­taan­tui­vat Mos­ko­van vallan alta

30.11.2018 17:53 5

Putin avasi suunsa Uk­rai­nan ja Venäjän ti­lan­tees­ta – syytti pre­si­dent­ti Po­ros­hen­koa konf­lik­tin suun­nit­te­lus­ta

28.11.2018 15:10 55

Putin odottaa ta­paa­van­sa Trumpin viikon lo­pul­la, Trump empii G20-ko­kouk­sen yh­tey­teen kaa­vail­lun ta­paa­mi­sen to­teu­tu­mis­ta

28.11.2018 14:06 5

Uk­rai­nan konf­lik­ti: Venäjä il­moit­ti siir­tä­vän­sä uusia pitkän kan­ta­man il­ma­tor­jun­ta­oh­juk­sia Krimin nie­mi­maal­le

28.11.2018 13:09 28

Venäjä mars­sit­ti Uk­rai­nan me­ri­mie­hiä te­le­vi­sioon tun­nus­ta­maan "p­ro­vo­kaa­tion", mie­his­töl­le alet­tiin jakaa van­keus­tuo­mio­ta

27.11.2018 20:47 46

Eu­roo­pal­ta odo­te­taan paljon, uudet pa­kot­teet Venäjää kohtaan mah­dol­li­sia – Jaa­kon­saa­ri: ”EU:n pitää rea­goi­da voi­mak­kaas­ti”

27.11.2018 20:14 20

Ve­nä­jäl­le ei voi vies­tiä, että se pääsee päl­kä­häs­tä seu­rauk­sit­ta – asian­tun­ti­jat pitävät lai­vas­to­selk­kaus­ta va­ka­va­na

27.11.2018 17:40 33

Ukraina va­roit­ti Venäjää erit­täin vakavan maa­hyök­käyk­sen uhasta – Eu­roo­pan joh­ta­jat pel­kää­vät konf­lik­tin muut­tu­van vaa­ral­li­sem­mak­si

27.11.2018 14:49 68

Saksa vaati Venäjää kun­nioit­ta­maan naa­pu­ri­mai­den it­se­mää­rää­mis­oi­keut­ta – Venäjä ei ole rea­goi­nut ke­ho­tuk­siin va­paut­taa uk­rai­na­lais­aluk­set ja niiden mie­his­tö

27.11.2018 14:18 5

Uk­rai­nan konf­lik­ti: Saksa vaati nyt Venäjää kun­nioit­ta­maan naa­pu­ri­mai­den it­se­mää­rää­mis­oi­keut­ta

27.11.2018 11:35 19

Ukraina nosti Mai­ni­lan lau­kauk­set ja tal­vi­so­dan esille YK:n hä­tä­is­tun­nos­sa Ker­tshin­sal­men ti­lan­tees­ta – Yh­dys­val­lat puhui Venäjän pro­vo­kaa­tios­ta, Trump ko­ros­taa Eu­roo­pan vas­tuu­ta

27.11.2018 07:59 23

Uk­rai­naan kuu­kau­den poik­keus­ti­la välien ki­ris­tyt­tyä Venäjän kanssa – EU, Nato ja useat län­si­maat tuo­mit­si­vat Venäjä toimet

26.11.2018 22:04 10

Tutkija kertoo, miksi Venäjä ku­rit­taa Uk­rai­naa – "Ve­nä­jän reaktio on po­tens­siin 15"

26.11.2018 16:11 38