Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Kisa vaalien yk­kös­pai­kas­ta on nyt huip­pu­ki­reä, ja siksi pienet mo­kai­lut tai on­nis­tu­mi­set voivat rat­kais­ta lop­pu­tu­lok­sen

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Ukrainan sota
Viimeisin 24 tuntia
Yhdysvaltalaistoimittaja otettu kiinni Venäjällä, epäillään vakoilusta – järjestön mukaan toimittaja tutki palkkasotilasyhtiö Wagneria

Yh­dys­val­ta­lais­toi­mit­ta­ja otettu kiinni Ve­nä­jäl­lä, epäil­lään va­koi­lus­ta – jär­jes­tön mukaan toi­mit­ta­ja tutki palk­ka­so­ti­las­yh­tiö Wag­ne­ria

30.03.2023 14:47 6
Viikko
Sotaa Suomeen paennut ukrainalainen Vitali Tsenski: "Hailuoto on ollut minulle paikka, jossa voin selviytyä" – Kriisiresidenssi tarjoaa taiteilijoille suojaa Hailuodossa

Sotaa Suomeen paennut uk­rai­na­lai­nen Vitali Tsens­ki: "Hai­luo­to on ollut minulle paikka, jossa voin sel­viy­tyä" – Krii­si­re­si­dens­si tarjoaa tai­tei­li­joil­le suojaa Hai­luo­dos­sa

30.03.2023 08:00 1
Tilaajille
Ukraina sai suomalaiset lahjoittamaan ennätykset rikki – kokosimme tiedot ensimmäisen sotavuoden avusta

Ukraina sai suo­ma­lai­set lah­joit­ta­maan en­nä­tyk­set rikki – ko­ko­sim­me tiedot en­sim­mäi­sen so­ta­vuo­den avusta

27.03.2023 05:00 4
Tilaajille
Näkökulma: Venäjän sotakone hyytyy, mutta kansanmurhaa normalisoiva puhe kovenee – Ukraina aloittaa vastahyökkäyksen ja viisi muuta seurattavaa asiaa huhtikuussa

Nä­kö­kul­ma: Venäjän so­ta­ko­ne hyytyy, mutta kan­san­mur­haa nor­ma­li­soi­va puhe kovenee – Ukraina aloit­taa vas­ta­hyök­käyk­sen ja viisi muuta seu­rat­ta­vaa asiaa huh­ti­kuus­sa

26.03.2023 15:06 25
Tilaajille
Analyysi: Ukraina-tuki värisee mutta kestää Yhdysvalloissa – Trumpin haastaja Ron DeSantis korjasi kriittiset kommenttinsa Ukrainan auttamisesta

Ana­lyy­si: Uk­rai­na-tu­ki värisee mutta kestää Yh­dys­val­lois­sa – Trumpin haas­ta­ja Ron De­San­tis korjasi kriit­ti­set kom­ment­tin­sa Uk­rai­nan aut­ta­mi­ses­ta

26.03.2023 06:30 4
Tilaajille
Bahmutin lihamyllyssä taistellut suomalainen toivoo Suomelta sotilaskoulutusta Ukrainaan – "Pahinta on, kun kohtaat taaperon, jonka silmistä näet täyden järkytyksen pommituksen jälkeen"

Bah­mu­tin li­ha­myl­lys­sä tais­tel­lut suo­ma­lai­nen toivoo Suo­mel­ta so­ti­las­kou­lu­tus­ta Uk­rai­naan – "Pa­hin­ta on, kun kohtaat taa­pe­ron, jonka sil­mis­tä näet täyden jär­ky­tyk­sen pom­mi­tuk­sen jäl­keen"

25.03.2023 18:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On korkea aika to­tut­tau­tua aja­tuk­seen, että halvan ruuan aika on lop­pu­mas­sa

25.03.2023 05:45 4
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maail­man­po­li­tii­kan kriisi on ko­ros­ta­nut vehnän mer­ki­tys­tä – vehnän li­sä­vil­je­lyl­lä olisi mer­kit­tä­vä vai­ku­tus myös Poh­jois-Suo­mel­le

24.03.2023 06:00 2
Tilaajille
Suomi lähettää Ukrainaan kolme Leopard-raivauspanssarivaunua lisää sekä raskaita aseita ja ammuksia – Kaikkonen: Ukraina on toivonut keskustelua Hornet-kalustosta

Suomi lä­het­tää Uk­rai­naan kolme Leo­pard-rai­vaus­pans­sa­ri­vau­nua lisää sekä ras­kai­ta aseita ja am­muk­sia – ­Kaik­ko­nen: Ukraina on toi­vo­nut kes­kus­te­lua Hor­net-ka­lus­tos­ta

23.03.2023 16:35 82
Presidentin kanslia STT:lle: Ukraina ei ole ollut Hornet-asiassa yhteydessä presidenttiin tai kansliaan

Pre­si­den­tin kanslia STT:l­le: Ukraina ei ole ollut Hor­net-asias­sa yh­tey­des­sä pre­si­dent­tiin tai kans­liaan

23.03.2023 12:18 10
Ukrainan maavoimien komentaja lupailee vastahyökkäystä Bahmutissa, kun Venäjän joukot kärsivät tappioita – "He menettävät merkittävästi voimaa ja tulevat hyvin uupuneiksi"

Uk­rai­nan maa­voi­mien ko­men­ta­ja lu­pai­lee vas­ta­hyök­käys­tä Bah­mu­tis­sa, kun Venäjän joukot kär­si­vät tap­pioi­ta – "He me­net­tä­vät mer­kit­tä­väs­ti voimaa ja tulevat hyvin uu­pu­neik­si"

23.03.2023 12:24 4
Mediat: Britannia lähettää köyhdytettyä uraania sisältäviä panssariammuksia Ukrainaan – Venäjän mielestä ydinsota on vain muutaman askeleen päässä

Mediat: Bri­tan­nia lä­het­tää köyh­dy­tet­tyä uraania si­säl­tä­viä pans­sa­ri­am­muk­sia Uk­rai­naan – ­Ve­nä­jän mie­les­tä ydin­so­ta on vain muu­ta­man as­ke­leen päässä

22.03.2023 11:05 66
Brittitiedustelu: Venäjän hyökkäys Ukrainan Bahmutissa saattaa olla menettämässä vauhtiaan

Brit­ti­tie­dus­te­lu: Venäjän hyök­käys Uk­rai­nan Bah­mu­tis­sa saattaa olla me­net­tä­mäs­sä vauh­tiaan

22.03.2023 10:01 3
Savukosken mummoissa heräsi palo auttaa, Ukrainaan lähtee vauvojen nuttuja ja peittoja – "Ukrainan orpokodit täyttyvät ja avun tarve on suuri”

Sa­vu­kos­ken mum­mois­sa heräsi palo auttaa, Uk­rai­naan lähtee vau­vo­jen nuttuja ja peit­to­ja – "Uk­rai­nan or­po­ko­dit täyt­ty­vät ja avun tarve on suuri”

21.03.2023 15:06 3
Tilaajille
Putin vieraili miehitetyssä Mariupolissa Ukrainassa – ukrainalaisviranomaisten mukaan vierailu tapahtui yöaikaan "kuten varkaalle sopiikin"

Putin vie­rai­li mie­hi­te­tys­sä Ma­riu­po­lis­sa Uk­rai­nas­sa – uk­rai­na­lais­vi­ran­omais­ten mukaan vie­rai­lu ta­pah­tui yö­ai­kaan "kuten var­kaal­le so­pii­kin"

19.03.2023 18:34 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­san­val­lan juhla taas edessä – ha­lu­tes­saan pääsee ää­nes­tä­mään jo en­nak­koon muu­ta­mien päivien ku­lut­tua

19.03.2023 05:30
Tilaajille
Yle: Useita suomalaisia vapaaehtoistaistelijoita haavoittunut kranaatti-iskussa Ukrainassa

Yle: Useita suo­ma­lai­sia va­paa­eh­tois­tais­te­li­joi­ta haa­voit­tu­nut kra­naat­ti-is­kus­sa Uk­rai­nas­sa

18.03.2023 23:05 2
Kansainvälinen rikostuomioistuin on antanut pidätysmääräyksen Putinista

Kan­sain­vä­li­nen ri­kos­tuo­miois­tuin on antanut pi­dä­tys­mää­räyk­sen Pu­ti­nis­ta

17.03.2023 18:03 61
"Venäjän armeija ei ole voimakas vaan pitkä – Ukraina tarvitsee yhä kipeästi apua", ukrainalaissyntyinen oululaistaiteilija Vasili Reskalenko toteaa

"Ve­nä­jän armeija ei ole voi­ma­kas vaan pitkä – Ukraina tar­vit­see yhä ki­peäs­ti apua", uk­rai­na­lais­syn­tyi­nen ou­lu­lais­tai­tei­li­ja Vasili Res­ka­len­ko toteaa

17.03.2023 14:00 2
Puola kertoo hajottaneensa Venäjälle tiedustelutietoa Ukrainaan suunnanneista sotatarviketoimituksista keränneen vakoojaringin

Puola kertoo ha­jot­ta­neen­sa Ve­nä­jäl­le tie­dus­te­lu­tie­toa Uk­rai­naan suun­nan­neis­ta so­ta­tar­vi­ke­toi­mi­tuk­sis­ta ke­rän­neen va­koo­ja­rin­gin

16.03.2023 18:01 3