Kärpät: Pyörälä hur­jas­sa vi­rees­sä juh­la­pe­lis­sään

Työtaistelu: Hoi­ta­jat jat­ka­vat ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­toa Oysissa ja Ou­las­kan­kaal­la

Suviseurat

Su­vi­seu­ro­jen yh­tei­söl­li­syys säilyy etä­ajas­ta huo­li­mat­ta – 115 vuoden aikana seurat ovat olleet pe­ruu­tus­uhan alla useaan ot­tee­seen

02.07.2021 18:00 1
Tilaajille

Van­hoil­lis­les­ta­dio­lais­ten kes­kus­jär­jes­tö jul­kis­ti kan­nan­oton kris­til­li­ses­tä avio­lii­tos­ta: "Kirk­koa roh­kais­taan au­to­no­miaan"

01.07.2021 13:34 14
Tilaajille

Su­vi­seu­rat ra­dios­sa ja ver­kos­sa jo toisen kerran pe­räk­käin – "Tämän mit­ta­luo­kan vä­ki­mää­räl­lä su­vi­seu­ra­ken­täl­le ko­koon­tu­mi­nen on sula mah­dot­to­muus"

24.06.2021 08:49 2
Tilaajille

MTV: oikeus hylkäsi Su­vi­seu­roil­le ala­ikäis­tä seuraa ha­ke­neen miehen sek­suaa­li­ri­kos­syyt­teet

16.06.2021 18:33 2
Tilaajille

Su­vi­seu­ro­ja ei jär­jes­te­tä tä­nä­kään vuonna mas­sa­ta­pah­tu­ma­na, Reis­jär­ven seurat ra­dios­sa ja ver­kos­sa hei­nä­kuus­sa – SRK toivoo nyt val­tiol­ta tukea tap­pioi­hin

16.04.2021 11:13 114
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikään ei ole muut­tu­nut SRK:ssa 50 vuoden aikana – pu­hut­te­luis­sa ei yleensä ole kyse us­kon­opil­li­sis­ta ris­ti­rii­dois­ta

22.01.2021 05:45 8
Tilaajille

Su­vi­seu­ra­tun­nel­maan pääsee etäil­len­kin, ja sää hellii omalla pihalla lei­rei­li­jöi­tä – "Hyö­dyn­ne­tään nyt tämä poik­kea­va mah­dol­li­suus olla yhdessä lä­heis­ten kanssa"

27.06.2020 17:56 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Eri­lai­nen suurten seu­ro­jen kesä– radion ja netin kautta kuuluu nyt tuttu hen­gel­li­nen sanoma, mutta yh­tei­söl­li­syy­den tunne voi jäädä ohuem­mak­si

25.06.2020 20:00
Tilaajille

Poik­keus­olot vievät su­vi­seu­rat ko­ko­naan nettiin ja ra­dio­aal­loil­le – "Nämä ovat ko­ti­su­vi­seu­rat"

25.06.2020 13:50 1
Tilaajille

Su­vi­seu­ro­ja vie­te­tään tänä vuonna per­he­pii­reis­sä pi­hoil­la – ke­sä­juh­laa kuun­nel­laan ja kat­so­taan radion ja netin kautta

24.06.2020 06:30 3
Tilaajille

Sään muu­tok­set ajavat Su­vi­seu­rat pois pel­loil­ta, luo­pu­mi­nen luo hai­keut­ta – "Nyt siir­ry­tään ko­vem­mil­le maa­poh­jil­le ja pien­len­to­ken­til­le"

30.06.2019 22:07 7
Tilaajille

Mu­hok­sen Su­vi­seu­ro­jen pa­luu­lii­ken­ne täytti tiet sun­nun­tai­na, vilkas lii­ken­ne jatkuu vielä maa­nan­tai­na

30.06.2019 17:03 69

Oulun poliisi ei ole saanut yhtään teh­tä­vää Mu­hok­sen Su­viseu­rois­ta – "Meidän nä­kö­vink­ke­lis­tä ta­pah­tu­ma on ollut on­nis­tu­nut"

30.06.2019 12:48 76

Su­vi­seu­rat on kä­vi­jöil­le odo­tet­tu ta­paa­mis­paik­ka ja ko­ho­koh­ta – ky­syim­me, mitä usko heille mer­kit­see

29.06.2019 22:34 1
Tilaajille

Matti Taskila jatkaa SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na – kaikki joh­to­kun­nan jäsenet miehiä

29.06.2019 18:52 17

Tun­nel­man takia Su­vi­seu­roi­hin mat­kus­te­taan jopa tu­han­sien ki­lo­met­rien päästä Ve­nä­jäl­tä – seu­ra­pu­hei­ta tul­ka­taan yh­dek­säl­le kie­lel­le

29.06.2019 18:30
Tilaajille

Il­mas­to­ai­heet pu­hut­ta­vat myös Su­vi­seu­roil­la, seu­ra­vä­ki pitää maan var­je­lua tär­keä­nä – "Mi­nus­ta tuntuu, että les­ta­dio­lais­per­heis­sä on eletty aina melko luon­nol­lis­ta elämää"

28.06.2019 19:33 4
Tilaajille