Kolumni: Sanna Marinin katse Ir­pi­nis­sä kertoi kaiken

Koti: Monille ou­lu­lai­sil­le tutun Markus H. Kor­ho­sen kult­tuu­ri­ko­ti rönsyää tu­han­sia esi­nei­tä

EU
Venäjän sodan vaikutukset talouteen työllistävät Brysselissä vielä pitkään – Euroopan komissio kaavailee Ukrainan jälleenrakentamiseen omaa välinettä

Venäjän sodan vai­ku­tuk­set ta­lou­teen työl­lis­tä­vät Brys­se­lis­sä vielä pitkään – Eu­roo­pan ko­mis­sio kaa­vai­lee Uk­rai­nan jäl­leen­ra­ken­ta­mi­seen omaa vä­li­net­tä

22.05.2022 18:30 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eu­roo­pan unio­nis­sa vuosi 2022 on omis­tet­tu nuo­ril­le

07.05.2022 08:00 3
Tilaajille
Suomelle tärkeään talvimerenkulkuun esitetty helpotuksia EU:n päästövähennyksissä – Meppi Kataisen mukaan Suomen Nato-haku saa tukea EU-käytävillä

Suo­mel­le tär­keään tal­vi­me­ren­kul­kuun esi­tet­ty hel­po­tuk­sia EU:n pääs­tö­vä­hen­nyk­sis­sä – Meppi Ka­tai­sen mukaan Suomen Na­to-ha­ku saa tukea EU-käy­tä­vil­lä

24.04.2022 18:30 2
Tilaajille
EU valmistelee kiireesti lisäpakotteita Venäjää vastaan hirmutekojen paljastumisen jälkeen – Macron väläytti öljyyn ja kivihiileen puuttumisen mahdollisuutta

EU val­mis­te­lee kii­rees­ti li­sä­pa­kot­tei­ta Venäjää vastaan hir­mu­te­ko­jen pal­jas­tu­mi­sen jälkeen – Macron vä­läyt­ti öljyyn ja ki­vi­hii­leen puut­tu­mi­sen mah­dol­li­suut­ta

04.04.2022 22:39 4
EU pyrkii kaksinkertaistamaan puolustusapunsa Ukrainalle, lisäapu puoli miljardia euroa – Venäjä iskenyt uusiin kohteisiin

EU pyrkii kak­sin­ker­tais­ta­maan puo­lus­tus­apun­sa Uk­rai­nal­le, lisäapu puoli mil­jar­dia euroa – Venäjä iskenyt uusiin koh­tei­siin

11.03.2022 12:33
EU-johtajat tyrmäsivät odotetusti Ukrainan toiveen pikajäsenyydestä – Pääministeri Marin: "Ei oikotietä"

EU-joh­ta­jat tyr­mä­si­vät odo­te­tus­ti Uk­rai­nan toiveen pi­ka­jä­se­nyy­des­tä – Pää­mi­nis­te­ri Marin: "Ei oi­ko­tie­tä"

11.03.2022 07:40 11
EU antaa suoraa aseapua Ukrainalle, mutta EU-maiden hävittäjiä tuskin nähdään Ukrainan ilmatilassa

EU antaa suoraa aseapua Uk­rai­nal­le, mutta EU-mai­den hä­vit­tä­jiä tuskin nähdään Uk­rai­nan il­ma­ti­las­sa

03.03.2022 12:26 3

Georgia aikoo hakea EU-jä­se­nyyt­tä vä­lit­tö­mäs­ti – maalla ollut pitkään kireät välit Venäjän kanssa

02.03.2022 20:00 4
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui Euroopan parlamentissa

Uk­rai­nan pre­si­dent­ti Vo­lo­dy­myr Ze­lens­kyi puhui Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa

01.03.2022 14:19 3
Länsimaat sopivat uusista raskaista pakotteista: Venäläispankkeja suljetaan Swift-maksujärjestelmän ulkopuolelle, Venäjän keskuspankin varat "halvaannutetaan"

Län­si­maat sopivat uusista ras­kais­ta pa­kot­teis­ta: Ve­nä­läis­pank­ke­ja sul­je­taan Swift-mak­su­jär­jes­tel­män ul­ko­puo­lel­le, Venäjän kes­kus­pan­kin varat "hal­vaan­nu­te­taan"

27.02.2022 08:18 22
30 vuotta sitten Suomen johto teki rohkean ratkaisun, jonka satoa on kannettu tälläkin viikolla
Kolumni

30 vuotta sitten Suomen johto teki rohkean rat­kai­sun, jonka satoa on kan­net­tu täl­lä­kin vii­kol­la

26.02.2022 16:00 17
Tilaajille
"Hyökkäys horjuttaa Euroopan turvallisuutta" – Uudet pakotteet valmistellaan jo tänään, komissaari Jutta Urpilaisen mukaan EU seisoo Ukrainan tukena

"Hyök­käys hor­jut­taa Eu­roo­pan tur­val­li­suut­ta" – Uudet pa­kot­teet val­mis­tel­laan jo tänään, ko­mis­saa­ri Jutta Ur­pi­lai­sen mukaan EU seisoo Uk­rai­nan tukena

24.02.2022 14:40 22
Tilaajille
Valtava pakotepaketti osuu Venäjän strategisiin kohteisiin, sanoo EU-komission von der Leyen

Valtava pa­ko­te­pa­ket­ti osuu Venäjän stra­te­gi­siin koh­tei­siin, sanoo EU-ko­mis­sion von der Leyen

24.02.2022 10:14 9
Komissaari Urpilainen Fennovoiman ydinvoimalasta: "Päätös on tehty eikä jossittelu vie mihinkään" – EU on valmis koviin pakotteisiin Ukrainan takia

Ko­mis­saa­ri Ur­pi­lai­nen Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­las­ta: "Päätös on tehty eikä jos­sit­te­lu vie mi­hin­kään" – EU on valmis koviin pa­kot­tei­siin Uk­rai­nan takia

07.02.2022 18:30 9
Tilaajille
Puheenaihe: Riittääkö EU:lla nyt keinoja edistää rauhaa?

Pu­hee­nai­he: Riit­tää­kö EU:lla nyt keinoja edistää rauhaa?

09.01.2022 08:00 4
Tilaajille
EU ja Venäjä kohtaavat tasa-arvoisesti Barentsin yhteistyössä
Kolumni

EU ja Venäjä koh­taa­vat ta­sa-ar­voi­ses­ti Ba­rent­sin yh­teis­työs­sä

31.12.2021 06:00 5
Tilaajille
Ympäristöjärjestöt kantelivat EU:n komissiolle suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta – "Asetus rikkoo EU:n luontodirektiiviä"

Ym­pä­ris­tö­jär­jes­töt kan­te­li­vat EU:n ko­mis­siol­le suden kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen aloit­ta­mi­ses­ta – "Asetus rikkoo EU:n luon­to­di­rek­tii­viä"

22.12.2021 07:35 27
Perämeren rantaniityille kunniamaininta Euroopan maisemakilpailussa – voitto meni Italialle luostarikaupungin kunnostuksesta

Pe­rä­me­ren ran­ta­nii­tyil­le kun­nia­mai­nin­ta Eu­roo­pan mai­se­ma­kil­pai­lus­sa – voitto meni Ita­lial­le luos­ta­ri­kau­pun­gin kun­nos­tuk­ses­ta

15.12.2021 14:46 1
EU hyväksyi metsätalouden ilmastoluokittelun osana taksonomiaratkaisua – Suomen metsäteollisuus pettyi

EU hy­väk­syi met­sä­ta­lou­den il­mas­to­luo­kit­te­lun osana tak­so­no­mia­rat­kai­sua – Suomen met­sä­teol­li­suus pettyi

09.12.2021 18:37 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eu­roop­pa olemme me – käytä ään­tä­si!

27.11.2021 06:30
Tilaajille