Hoitajalakko: Oulun kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia

Kaleva kysyi: Miksi val­mis­te­lus­sa on koko ajan niin kova kiire? – Hy­vin­voin­ti­alueen päät­tä­jät vas­taa­vat

Luitko jo tämän: Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

EU
Kuukausi
Vihreään siirtymään lisää vauhtia – Suomen ilmastotavoitteesta ei tingitä

Vih­reään siir­ty­mään lisää vauhtia – Suomen il­mas­to­ta­voit­tees­ta ei tingitä

27.09.2022 06:00 34
Tilaajille
Gazprom: Saksaan kulkeva Nord Stream 1 -kaasuputki pysyy suljettuna, yhtiö kertoo syyksi öljyvuodon

Gazp­rom: Saksaan kulkeva Nord Stream 1 -kaa­su­put­ki pysyy sul­jet­tu­na, yhtiö kertoo syyksi öl­jy­vuo­don

02.09.2022 21:34 22
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Natosta seu­raa­va askel olisi EU:n oma so­ti­las­liit­to

01.09.2022 07:00 14
Tilaajille
EU jäädyttää 15 vuotta voimassa olleen viisumisopimuksen Venäjän kanssa – vaikeuttaa ja hidastaa venäläisten viisuminsaantia

EU jää­dyt­tää 15 vuotta voi­mas­sa olleen vii­su­mi­so­pi­muk­sen Venäjän kanssa – vai­keut­taa ja hi­das­taa ve­nä­läis­ten vii­su­min­saan­tia

31.08.2022 20:04 16
Vanhemmat
YK:n pääsihteerin mukaan Zaporizhzhjan ydinvoimalan sähkö on ukrainalaista – Macron ja Putin kannattavat tarkkailijoiden lähettämistä voimalaan

YK:n pää­sih­tee­rin mukaan Za­po­rizh­zhjan ydin­voi­ma­lan sähkö on uk­rai­na­lais­ta – Macron ja Putin kan­nat­ta­vat tark­kai­li­joi­den lä­het­tä­mis­tä voi­ma­laan

19.08.2022 20:16 2
EU-komissio vaatii Suomea vaihtamaan raideleveyttä eurooppalaiseen standardiin – ministeri Timo Harakka vastustaa

EU-ko­mis­sio vaatii Suomea vaih­ta­maan rai­de­le­veyt­tä eu­roop­pa­lai­seen stan­dar­diin – mi­nis­te­ri Timo Harakka vas­tus­taa

02.08.2022 17:32 62
Tilaajille
EU:n on hyödynnettävä arktisen alueen mahdollisuudet vihreän siirtymän edistämiseksi
Kolumni

EU:n on hyö­dyn­net­tä­vä ark­ti­sen alueen mah­dol­li­suu­det vihreän siir­ty­män edis­tä­mi­sek­si

15.07.2022 06:00 20
Tilaajille
Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola arvioi haastattelussamme: "EU-maiden johtajilla on vahva valtakirja kansoiltaan Ukrainan jäsenyystielle"

Eu­roo­pan par­la­men­tin pu­he­mies Roberta Metsola arvioi haas­tat­te­lus­sam­me: "EU-mai­den joh­ta­jil­la on vahva val­ta­kir­ja kan­soil­taan Uk­rai­nan jä­se­nyys­tiel­le"

21.06.2022 18:30 3
Tilaajille
Analyysi: Hakkaamatta jääneen pienen metsäsaarekkeen suojeleminen ei auta, kun halutaan oikeasti pysäyttää luontokato

Ana­lyy­si: Hak­kaa­mat­ta jääneen pienen met­sä­saa­rek­keen suo­je­le­mi­nen ei auta, kun ha­lu­taan oi­keas­ti py­säyt­tää luon­to­ka­to

14.06.2022 18:00 3
Tilaajille
Britannian hallitus julkaisi lakiesityksen, joka muuttaisi yksipuolisesti Pohjois-Irlannin brexit-sopimusta – EU uhkaa Britanniaa oikeustoimilla

Bri­tan­nian hal­li­tus jul­kai­si la­kie­si­tyk­sen, joka muut­tai­si yk­si­puo­li­ses­ti Poh­jois-Ir­lan­nin bre­xit-so­pi­mus­ta – EU uhkaa Bri­tan­niaa oi­keus­toi­mil­la

13.06.2022 22:24 5
Vihreä siirtymä vaatii metalleja, joista on jo pula – Oulun yliopiston projektissa etsitään uusia malmiesiintymiä Euroopassa

Vihreä siir­ty­mä vaatii me­tal­le­ja, joista on jo pula – Oulun yli­opis­ton pro­jek­tis­sa et­si­tään uusia mal­mi­esiin­ty­miä Eu­roo­pas­sa

07.06.2022 22:26 13
Tilaajille
EU-maiden johtajat pääsivät sopuun venäläisen öljyn osittaisesta tuontikiellosta

EU-mai­den joh­ta­jat pää­si­vät sopuun ve­nä­läi­sen öljyn osit­tai­ses­ta tuon­ti­kiel­los­ta

31.05.2022 08:01 51
Venäjän sodan vaikutukset talouteen työllistävät Brysselissä vielä pitkään – Euroopan komissio kaavailee Ukrainan jälleenrakentamiseen omaa välinettä

Venäjän sodan vai­ku­tuk­set ta­lou­teen työl­lis­tä­vät Brys­se­lis­sä vielä pitkään – Eu­roo­pan ko­mis­sio kaa­vai­lee Uk­rai­nan jäl­leen­ra­ken­ta­mi­seen omaa vä­li­net­tä

22.05.2022 18:30 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eu­roo­pan unio­nis­sa vuosi 2022 on omis­tet­tu nuo­ril­le

07.05.2022 08:00 3
Tilaajille
Suomelle tärkeään talvimerenkulkuun esitetty helpotuksia EU:n päästövähennyksissä – Meppi Kataisen mukaan Suomen Nato-haku saa tukea EU-käytävillä

Suo­mel­le tär­keään tal­vi­me­ren­kul­kuun esi­tet­ty hel­po­tuk­sia EU:n pääs­tö­vä­hen­nyk­sis­sä – Meppi Ka­tai­sen mukaan Suomen Na­to-ha­ku saa tukea EU-käy­tä­vil­lä

24.04.2022 18:30 2
Tilaajille
EU valmistelee kiireesti lisäpakotteita Venäjää vastaan hirmutekojen paljastumisen jälkeen – Macron väläytti öljyyn ja kivihiileen puuttumisen mahdollisuutta

EU val­mis­te­lee kii­rees­ti li­sä­pa­kot­tei­ta Venäjää vastaan hir­mu­te­ko­jen pal­jas­tu­mi­sen jälkeen – Macron vä­läyt­ti öljyyn ja ki­vi­hii­leen puut­tu­mi­sen mah­dol­li­suut­ta

04.04.2022 22:39 4
EU pyrkii kaksinkertaistamaan puolustusapunsa Ukrainalle, lisäapu puoli miljardia euroa – Venäjä iskenyt uusiin kohteisiin

EU pyrkii kak­sin­ker­tais­ta­maan puo­lus­tus­apun­sa Uk­rai­nal­le, lisäapu puoli mil­jar­dia euroa – Venäjä iskenyt uusiin koh­tei­siin

11.03.2022 12:33
EU-johtajat tyrmäsivät odotetusti Ukrainan toiveen pikajäsenyydestä – Pääministeri Marin: "Ei oikotietä"

EU-joh­ta­jat tyr­mä­si­vät odo­te­tus­ti Uk­rai­nan toiveen pi­ka­jä­se­nyy­des­tä – Pää­mi­nis­te­ri Marin: "Ei oi­ko­tie­tä"

11.03.2022 07:40 11
EU antaa suoraa aseapua Ukrainalle, mutta EU-maiden hävittäjiä tuskin nähdään Ukrainan ilmatilassa

EU antaa suoraa aseapua Uk­rai­nal­le, mutta EU-mai­den hä­vit­tä­jiä tuskin nähdään Uk­rai­nan il­ma­ti­las­sa

03.03.2022 12:26 3

Georgia aikoo hakea EU-jä­se­nyyt­tä vä­lit­tö­mäs­ti – maalla ollut pitkään kireät välit Venäjän kanssa

02.03.2022 20:00 4