EU
Kesän matkoja Eurooppaan myydään jo, mutta entisenlaista lomakokemusta odottava voi pettyä – Näin suomalainen rokotustodistus toimisi

Kesän matkoja Eu­roop­paan myydään jo, mutta en­ti­sen­lais­ta lo­ma­ko­ke­mus­ta odot­ta­va voi pettyä – Näin suo­ma­lai­nen ro­ko­tus­to­dis­tus toimisi

01.04.2021 08:00
Tilaajille
EU:ta arvostava professori huolestui: Suomessa halutaan pitää sisärajat kiinni ja kansa pyytää kyselyissä keppiä – "Mitä tästä seuraa psyykelle?"

EU:ta ar­vos­ta­va pro­fes­so­ri huo­les­tui: Suo­mes­sa ha­lu­taan pitää si­sä­ra­jat kiinni ja kansa pyytää ky­se­lyis­sä keppiä – "Mitä tästä seuraa psyy­kel­le?"

30.03.2021 18:30 9
Tilaajille
Kybervakoilun jäljet johtavat itään – tämän takia pieni Suomi kiinnostaa laittoman tiedustelun mahtimaita

Ky­ber­va­koi­lun jäljet joh­ta­vat itään – tämän takia pieni Suomi kiin­nos­taa lait­to­man tie­dus­te­lun mah­ti­mai­ta

24.03.2021 18:30 4
Tilaajille
Astra Zeneca ilmoitti taas viivästyksestä EU:lle toimitettavissa rokotteissa

Astra Zeneca il­moit­ti taas vii­väs­tyk­ses­tä EU:lle toi­mi­tet­ta­vis­sa ro­kot­teis­sa

13.03.2021 19:20 4
Rail Balticalle turvataan lisärahoitusta EU:lta – Tampereen ja Oulun välisen pääradan mahdollisuudet saada tukea vahvistuvat

Rail Bal­ti­cal­le tur­va­taan li­sä­ra­hoi­tus­ta EU:lta – Tam­pe­reen ja Oulun välisen pää­ra­dan mah­dol­li­suu­det saada tukea vah­vis­tu­vat

12.03.2021 06:31 11
EU tuo lisäarvoa pohjoisen osaamiskeskittymille – bulkkituottein ja halpuuttaen ei kannata kilpailla
Kolumni Tytti Tuppurainen

EU tuo li­sä­ar­voa poh­joi­sen osaa­mis­kes­kit­ty­mil­le – bulk­ki­tuot­tein ja hal­puut­taen ei kannata kil­pail­la

12.03.2021 06:00 14
Tilaajille
Kilpailu koronarokotteista sai aikaan huolestuttavan ilmiön – EU:n petoksentorjuntavirastolta vakava varoitus hallituksille

Kil­pai­lu ko­ro­na­ro­kot­teis­ta sai aikaan huo­les­tut­ta­van ilmiön – EU:n pe­tok­sen­tor­jun­ta­vi­ras­tol­ta vakava va­roi­tus hal­li­tuk­sil­le

18.02.2021 06:30 1
Tilaajille
Marin puolusti eduskunnassa tiukasti Suomen osallistumista EU:n elpymispakettiin

Marin puo­lus­ti edus­kun­nas­sa tiu­kas­ti Suomen osal­lis­tu­mis­ta EU:n el­py­mis­pa­ket­tiin

16.02.2021 19:50 41
Pietarissakin kireää pakkasta – ulkoministeri Lavrov kaatoi EU:n niskaan kaikki synnit mutta säästi pahoilta puheilta ystävällismielisen naapurin Suomen
Pääkirjoitus

Pie­ta­ris­sa­kin kireää pak­kas­ta – ul­ko­mi­nis­te­ri Lavrov kaatoi EU:n niskaan kaikki synnit mutta säästi pa­hoil­ta pu­heil­ta ys­tä­väl­lis­mie­li­sen naa­pu­rin Suomen

15.02.2021 16:40 36
Tilaajille
EU:n ja Venäjän suhteiden tulehduksen syy löytyy Moskovasta – unioni kuitenkin hukkaa painostusvoimansa, kun kansalliset edut polkevat yhteisen edun
Pääkirjoitus

EU:n ja Venäjän suh­tei­den tu­leh­duk­sen syy löytyy Mos­ko­vas­ta – unioni kui­ten­kin hukkaa pai­nos­tus­voi­man­sa, kun kan­sal­li­set edut pol­ke­vat yh­tei­sen edun

10.02.2021 20:00 23
Tilaajille
Biontech ja Pfizer lupasivat EU:lle lisää rokotteita

Bion­tech ja Pfizer lu­pa­si­vat EU:lle lisää ro­kot­tei­ta

01.02.2021 11:18 4
Tytti Tuppurainen puolustaa EU:n yhteistä rokotehankintaa – "Aivan varmasti parempi ratkaisu kuin se, että kukin jäsenmaa olisi lähtenyt yksin kilpajuoksuun"

Tytti Tup­pu­rai­nen puo­lus­taa EU:n yh­teis­tä ro­ko­te­han­kin­taa – "Aivan var­mas­ti parempi rat­kai­su kuin se, että kukin jä­sen­maa olisi läh­te­nyt yksin kil­pa­juok­suun"

28.01.2021 18:29 34
Saksan viranomaiset suosittavat AstraZenecan rokotetta vain alle 65-vuotiaille – perusteena toistaiseksi liian vähäinen tieto rokotteen tehosta ikäryhmässä

Saksan vi­ran­omai­set suo­sit­ta­vat Ast­ra­Ze­ne­can ro­ko­tet­ta vain alle 65-vuo­tiail­le – pe­rus­tee­na tois­tai­sek­si liian vä­häi­nen tieto ro­kot­teen tehosta ikä­ryh­mäs­sä

28.01.2021 17:10 7
Tästä EU:n ja lääkeyritysten kiristyvässä rokoteriidassa on kyse – eurooppaoikeuden professorin mukaan EU:lla on kaksi keinoa vaikuttaa valmistajiin

Tästä EU:n ja lää­ke­yri­tys­ten ki­ris­ty­väs­sä ro­ko­te­rii­das­sa on kyse – eu­roop­pa­oi­keu­den pro­fes­so­rin mukaan EU:lla on kaksi keinoa vai­kut­taa val­mis­ta­jiin

28.01.2021 06:00 10
Tilaajille
Pfizerin koronarokotteen toimitusmäärät eivät palanneet vielä entiselleen yhtiön vakuutteluista huolimatta – Suomi saa tuhansia annoksia odotettua vähemmän

Pfi­ze­rin ko­ro­na­ro­kot­teen toi­mi­tus­mää­rät eivät pa­lan­neet vielä en­ti­sel­leen yhtiön va­kuut­te­luis­ta huo­li­mat­ta – Suomi saa tu­han­sia an­nok­sia odo­tet­tua vä­hem­män

27.01.2021 06:00 13
Näkökulma: Euroopan unioni taisi tehdä kehnoja diilejä – rokotevalmistajat tuovat jo mieleen Olkiluodon kolmosvoimalan

Nä­kö­kul­ma: Eu­roo­pan unioni taisi tehdä kehnoja diilejä – ro­ko­te­val­mis­ta­jat tuovat jo mieleen Ol­ki­luo­don kol­mos­voi­ma­lan

26.01.2021 18:00 18
Tilaajille
Arvio Suomen saamasta elvytysrahasta putosi reilusti alle kolmeen miljardiin – Lukema putosi syyskuusta 400 miljoonaa

Arvio Suomen saa­mas­ta el­vy­tys­ra­has­ta putosi rei­lus­ti alle kolmeen mil­jar­diin – Lukema putosi syys­kuus­ta 400 mil­joo­naa

22.01.2021 18:42 12
Liikanen kirjoitti kirjan vauhdikkaista vuosistaan komissaarina – vaimon epäasiallinen kohtelu Brysselissä ei unohdu

Lii­ka­nen kir­joit­ti kirjan vauh­dik­kais­ta vuo­sis­taan ko­mis­saa­ri­na – vaimon epä­asial­li­nen kohtelu Brys­se­lis­sä ei unohdu

21.01.2021 11:14
Oulu–Ylivieska-radan parantaminen ja Oulun ratapiha mukana valtion liikennejärjestelmäsuunnitelmassa – Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen uskoo, että hankkeet saavat tuulta purjeisiinsa

Ou­lu–Y­li­vies­ka-ra­dan pa­ran­ta­mi­nen ja Oulun ra­ta­pi­ha mukana valtion lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­tel­mas­sa – Eu­roop­pa­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen uskoo, että hank­keet saavat tuulta pur­jei­siin­sa

11.01.2021 06:00 18
Tilaajille
EU tuplaa tilauksensa Biontechin ja Pfizerin koronarokotteesta – rokotteita ostetaan 300 miljoonaa kappaletta lisää

EU tuplaa ti­lauk­sen­sa Bion­tec­hin ja Pfi­ze­rin ko­ro­na­ro­kot­tees­ta – ro­kot­tei­ta os­te­taan 300 mil­joo­naa kap­pa­let­ta lisää

08.01.2021 12:00 6