SÄHKÖAUTOT: Haa­pa­jär­vel­lä asuvan Juha Kar­vo­sen auto ja muut kodin toi­min­not pyö­ri­vät au­rin­ko­säh­köl­lä

URHEILU: KeKi ja Jymy esit­te­li­vät ylei­söl­le huip­pu­laa­du­kas­ta ul­ko­pe­laa­mis­ta

Junaliikenne
Viimeisin tunti

VR lisää Lapin yö­ju­na­vuo­ro­jen määrää, li­sä­vuo­ro­ja tar­jol­la lo­ka­kuun alkuun saakka

10:22
Vanhemmat

Kol­mel­le Suomen lii­ken­ne­hank­keel­le yh­teen­sä yli 10 mil­joo­naa euroa EU:lta – mukana myös Oulun ja Tam­pe­reen väliset kak­sois­rai­de­osuu­det

15.07.2021 13:56 19

VR:n nis­ka­len­kis­tä va­pau­tu­nut HSL ke­hit­tää nyt ju­na­pal­ve­lui­den laatua – So­pi­mus­pääl­lik­kö: Lä­hi­rai­de­lii­ken­ne olisi valmis kil­pai­lul­le myös Hel­sin­gin seudun ul­ko­puo­lel­la

14.07.2021 18:30 3
Tilaajille

Ko­koo­mus­lai­set vaa­ti­vat pur­ka­maan VR:n mo­no­po­lin lä­hi­ju­na­lii­ken­tees­sä kaik­kial­la Suo­mes­sa – "Korkea aika tehdä iso ra­ken­teel­li­nen uu­dis­tus rai­de­lii­ken­teel­le"

13.07.2021 16:57 21
Tilaajille

Ju­na­lii­ken­ne kulkee per­jan­tai­na Oulusta itään, mutta ei poh­joi­seen – Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jat ovat ker­to­neet pa­laa­van­sa töihin kello 24 al­ka­viin työ­vuo­roi­hin

21.05.2021 11:10

VR:n Oulun ja useiden muiden kau­pun­kien ve­tu­rin­kul­jet­ta­jat jär­jes­tä­vät vuo­ro­kau­den mit­tai­sen mie­le­nil­mauk­sen, eivätkä saavu per­jan­tai­na töihin – lähes kaikki per­jan­tain junat peruttu

20.05.2021 20:16 36
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toi­mi­vaa ju­na­ka­lus­toa ei kannata ro­mut­taa

10.05.2021 08:00 1
Tilaajille

VR kun­nos­taa Oulun va­ri­kol­la 60 vuotta vanhoja sak­sa­lai­sia ju­na­vau­nu­ja nor­ja­lai­sil­le, samaan aikaan oma tuo­reem­pi kalusto matkaa ro­mut­ta­mol­le – "Ti­lan­tees­sa ei ole mitään ih­meel­lis­tä"

22.04.2021 06:00 12
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­tä läh­te­nyt In­ter­ci­ty-ju­na hyytyi Oulun Alp­pi­lan koh­dal­le – jäi ai­ka­tau­lus­ta tun­ti­kau­pal­la

17.04.2021 15:06 17

Laa­ke­ri­vi­ka hi­das­taa yöjunia – Kaikki yk­si­ker­rok­sis­ta vau­nu­ka­lus­toa kus­kaa­vat yöjunat ajavat nyt ta­val­lis­ta hi­taam­min var­muu­den vuoksi

01.04.2021 21:17 11
Tilaajille

Lasten ja nuorten asiaton ju­na­ra­dal­la liik­ku­mi­nen li­sään­ty­nyt – hen­gen­vaa­ral­li­sia ti­lan­tei­ta, sa­to­jen­tu­han­sien eurojen va­hin­gon­kor­vauk­sia

11.12.2020 10:39 2

VR va­rau­tuu tors­tain syys­myrs­kyyn ja run­sai­siin lu­mi­sa­tei­siin, Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja ete­läi­ses­sä Lapissa puuskia ja lunta – junat voivat kulkea myö­häs­sä

18.11.2020 21:16
Tilaajille

VR aloit­taa yt-neu­vot­te­lut ja pohtii mah­dol­li­sia muu­tok­sia tar­jon­taan­sa – lo­mau­tus­uhan alla tu­han­sia työn­te­ki­jöi­tä

05.11.2020 15:24

Ensi keväänä junalla Eu­roop­paan? Haa­pa­ran­nan ja Luu­la­jan välille tulossa kolme ju­na­vuo­roa päi­vit­täin, mutta Suo­mes­ta ei ole val­mii­ta yh­teyk­siä Ruotsin juniin

23.10.2020 18:55 8
Tilaajille

Si­sä­mi­nis­te­ri Ohisalo ym­mär­tää kuntien ve­ron­ko­ro­tu­sai­kei­ta – yöjunia Kai­nuu­seen ja Tornion kautta Ruot­siin aiotaan tukea

26.09.2020 11:40 12

Ju­na­lii­ken­ne yhä poikki Tam­pe­reel­ta ete­lään, ju­na­mat­kus­ta­jia pyy­de­tään va­rau­tu­maan mer­kit­tä­viin vii­väs­ty­mi­siin

17.09.2020 17:40

VR lisää yli­mää­räi­siä yö­ju­na­vuo­ro­ja syys-lo­ka­kuul­le

03.09.2020 09:14

VR:n lii­ke­vaih­to tipahti mer­kit­tä­väs­ti ko­ro­na­pan­de­mian seu­rauk­se­na – kau­ko­ju­nien mat­kus­ta­ja­mää­rät ro­mah­ti­vat tammi- ja ke­sä­kuun vä­li­sel­lä kat­saus­kau­del­la

20.08.2020 08:53

Oulun ja Kok­ko­lan ra­ta­pi­ho­jen tur­va­lai­te­han­kin­nois­ta tehtiin sopimus – Oulun hanke maksaa Väy­läl­le ko­ko­nai­suu­des­saan 35 mil­joo­naa

17.08.2020 20:53 1

Poh­jois-Poh­jan­maan kes­kus­ta haluaa Oulun seu­dul­le lä­hi­ju­nan ja kak­sois­rai­teen poh­joi­seen saakka

15.08.2020 20:57 4