Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Heinäpään stadion: Miksi Hei­nä­pään sta­dio­nis­ta tehtyjä va­li­tuk­sia ei kä­si­tel­lä heti?

Juuri nyt: Oulun yli­opis­to on val­lat­tu vas­ta­lau­see­na hal­li­tuk­sen leik­kauk­sil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Junaliikenne
Milloin retkikohteeseen kannattaa matkustaa omalla autolla, milloin lentäen? – Teimme laskurin, jolla selvität oman hiilijalanjälkesi

Milloin ret­ki­koh­tee­seen kan­nat­taa mat­kus­taa omalla au­tol­la, milloin len­täen? – Teimme las­ku­rin, jolla sel­vi­tät oman hii­li­ja­lan­jäl­ke­si

09.09.2023 16:00 17
Tilaajille
Liminka–Oulu -kaksoisraiteen suunnittelu valmistuu – rataosuudelle suunniteltu meluntorjunta vähentää nykyisenkin vanhan raiteen aiheuttamaa melua

Li­min­ka–Ou­lu -kak­sois­rai­teen suun­nit­te­lu val­mis­tuu – ra­ta­osuu­del­le suun­ni­tel­tu me­lun­tor­jun­ta vä­hen­tää ny­kyi­sen­kin vanhan raiteen ai­heut­ta­maa melua

06.09.2023 20:35 17
Tilaajille
Lennoista ja lentopaikoista on Oulussa pulaa – Finnair aikoo pitää Oulun reitin kärjessä tärkeyslistalla

Len­nois­ta ja len­to­pai­kois­ta on Oulussa pulaa – Finnair aikoo pitää Oulun reitin kär­jes­sä tär­keys­lis­tal­la

05.09.2023 20:15 36
Tilaajille
Ii haluaa jälleen matkustajajunien pysähdyspaikaksi – muutostarpeista tehdään selvitys Väyläviraston kanssa

Ii haluaa jälleen mat­kus­ta­ja­ju­nien py­säh­dys­pai­kak­si – muu­tos­tar­peis­ta tehdään sel­vi­tys Väy­lä­vi­ras­ton kanssa

25.08.2023 16:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun seudun ju­na­lii­ken­net­tä voidaan lisätä ilman lä­hi­ju­nia­kin

17.08.2023 08:00 18
Tilaajille
Kysyimme, miksi Oulu–Kemi-rata on jatkuvasti poikki: "Selkein yhteinen tekijä on ukkonen"

Ky­syim­me, miksi Ou­lu–­Ke­mi-ra­ta on jat­ku­vas­ti poikki: "Sel­kein yh­tei­nen tekijä on uk­ko­nen"

07.07.2023 15:09 5
Tilaajille
Junaliikenteessä ilmennyt sähkövika on korjattu, junat kulkevat normaalisti

Ju­na­lii­ken­tees­sä il­men­nyt säh­kö­vi­ka on kor­jat­tu, junat kul­ke­vat nor­maa­lis­ti

07.07.2023 08:36 25
Junaliikenne keskeytyi Oulun ja Tornion välisellä rataosuudella perjantai-iltana – vika saatiin yöllä korjattua, mutta myös lauantain junia korvataan busseilla

Ju­na­lii­ken­ne kes­key­tyi Oulun ja Tornion vä­li­sel­lä ra­ta­osuu­del­la per­jan­tai-il­ta­na – vika saatiin yöllä kor­jat­tua, mutta myös lauan­tain junia kor­va­taan bus­seil­la

01.07.2023 10:48 12
VR lisää junavuoroja ja istumapaikkoja Oulun ja Helsingin välillä tästä päivästä alkaen

VR lisää ju­na­vuo­ro­ja ja is­tu­ma­paik­ko­ja Oulun ja Hel­sin­gin välillä tästä päi­väs­tä alkaen

19.06.2023 15:37 27
Junaliikenne Kemin ja Rovaniemen välillä palautuu normaaliksi

Ju­na­lii­ken­ne Kemin ja Ro­va­nie­men välillä pa­lau­tuu nor­maa­lik­si

13.06.2023 15:48 1
VR aloittaa muutosneuvottelut – metsäteollisuuden heikentyminen, Venäjän-liikenteen loppuminen ja inflaatio haastavat

VR aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – ­met­sä­teol­li­suu­den hei­ken­ty­mi­nen, Ve­nä­jän-lii­ken­teen lop­pu­mi­nen ja inf­laa­tio haas­ta­vat

24.05.2023 14:51 1
Liikenteenohjauksen vika häiritsee junaliikennettä, tiedot eivät päivity nettiin

Lii­ken­teen­oh­jauk­sen vika häi­rit­see ju­na­lii­ken­net­tä, tiedot eivät päivity nettiin

12.05.2023 12:56 1
Kaleva seurasi, kun oululaisperhe pääsi testaamaan VR:n uutta makuuvaunua – Puusta rakennetut testivaunut löytyvät teollisuusalueelta Ruskosta

Kaleva seu­ra­si, kun ou­lu­lais­per­he pääsi tes­taa­maan VR:n uutta ma­kuu­vau­nua – Puusta ra­ken­ne­tut tes­ti­vau­nut löy­ty­vät teol­li­suus­alueel­ta Rus­kos­ta

10.05.2023 05:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ennen olivat ul­ko­maat lä­hem­pä­nä

09.05.2023 07:30 1
Tilaajille
Viikon lopuksi: Oulusta ei pääse suoralla yhteydellä ulkomaille – Ei edes Haaparannan puolelle
Essee

Viikon lo­puk­si: Oulusta ei pääse suo­ral­la yh­tey­del­lä ul­ko­mail­le – Ei edes Haa­pa­ran­nan puo­lel­le

06.05.2023 08:00 29
Tilaajille
Ratajärjestelmän vaurio haittaa junaliikennettä, poliisi epäilee tuhotyötä – Aamun Helsinki-Oulu vuoro peruttujen joukossa

Ra­ta­jär­jes­tel­män vaurio haittaa ju­na­lii­ken­net­tä, poliisi epäilee tu­ho­työ­tä – Aamun Hel­sin­ki-Ou­lu vuoro pe­rut­tu­jen jou­kos­sa

21.04.2023 09:22
Henkilöauto valui raiteelle Rovaniemen rautatieasemalla, etelästä saapunut juna myöhästyi

Hen­ki­lö­au­to valui rai­teel­le Ro­va­nie­men rau­ta­tiea­se­mal­la, ete­läs­tä saa­pu­nut juna myö­häs­tyi

09.04.2023 11:22 1
Tilaajille
Oulun ja Iin alueella ollaan parantamassa tai poistamassa 11 tasoristeystä – "Jotkut tasoristeykset eivät täytä nykypäivän määräyksiä"

Oulun ja Iin alueel­la ollaan pa­ran­ta­mas­sa tai pois­ta­mas­sa 11 ta­so­ris­teys­tä – "Jotkut ta­so­ris­teyk­set eivät täytä ny­ky­päi­vän mää­räyk­siä"

06.04.2023 06:04 7
Tavarajunan konehuone syttyi palamaan Kolarissa

Ta­va­ra­ju­nan ko­ne­huo­ne syttyi pa­la­maan Ko­la­ris­sa

31.03.2023 19:25
Tilaajille
Junan autovaunu suistui raiteilta Oulun aseman läheisyydessä – junaliikenne sujuu normaalisti

Junan au­to­vau­nu suistui rai­teil­ta Oulun aseman lä­hei­syy­des­sä – ju­na­lii­ken­ne sujuu nor­maa­lis­ti

26.03.2023 14:59 1