Junaliikenne
Rovaniemeltä lähtenyt Intercity-juna hyytyi Oulun Alppilan kohdalle – jäi aikataulusta tuntikaupalla

Ro­va­nie­mel­tä läh­te­nyt In­ter­ci­ty-ju­na hyytyi Oulun Alp­pi­lan koh­dal­le – jäi ai­ka­tau­lus­ta tun­ti­kau­pal­la

17.04.2021 15:06 17
Laakerivika hidastaa yöjunia – Kaikki yksikerroksista vaunukalustoa kuskaavat yöjunat ajavat nyt tavallista hitaammin varmuuden vuoksi

Laa­ke­ri­vi­ka hi­das­taa yöjunia – Kaikki yk­si­ker­rok­sis­ta vau­nu­ka­lus­toa kus­kaa­vat yöjunat ajavat nyt ta­val­lis­ta hi­taam­min var­muu­den vuoksi

01.04.2021 21:17 11
Tilaajille
Lasten ja nuorten asiaton junaradalla liikkuminen lisääntynyt – hengenvaarallisia tilanteita, satojentuhansien eurojen vahingonkorvauksia

Lasten ja nuorten asiaton ju­na­ra­dal­la liik­ku­mi­nen li­sään­ty­nyt – hen­gen­vaa­ral­li­sia ti­lan­tei­ta, sa­to­jen­tu­han­sien eurojen va­hin­gon­kor­vauk­sia

11.12.2020 10:39 2
VR varautuu torstain syysmyrskyyn ja runsaisiin lumisateisiin, Pohjois-Pohjanmaalla ja eteläisessä Lapissa puuskia ja lunta – junat voivat kulkea myöhässä

VR va­rau­tuu tors­tain syys­myrs­kyyn ja run­sai­siin lu­mi­sa­tei­siin, Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja ete­läi­ses­sä Lapissa puuskia ja lunta – junat voivat kulkea myö­häs­sä

18.11.2020 21:16
Tilaajille
VR aloittaa yt-neuvottelut ja pohtii mahdollisia muutoksia tarjontaansa – lomautusuhan alla tuhansia työntekijöitä

VR aloit­taa yt-neu­vot­te­lut ja pohtii mah­dol­li­sia muu­tok­sia tar­jon­taan­sa – lo­mau­tus­uhan alla tu­han­sia työn­te­ki­jöi­tä

05.11.2020 15:24
Ensi keväänä junalla Eurooppaan? Haaparannan ja Luulajan välille tulossa kolme junavuoroa päivittäin, mutta Suomesta ei ole valmiita yhteyksiä Ruotsin juniin

Ensi keväänä junalla Eu­roop­paan? Haa­pa­ran­nan ja Luu­la­jan välille tulossa kolme ju­na­vuo­roa päi­vit­täin, mutta Suo­mes­ta ei ole val­mii­ta yh­teyk­siä Ruotsin juniin

23.10.2020 18:55 8
Tilaajille
Sisäministeri Ohisalo ymmärtää kuntien veronkorotusaikeita – yöjunia Kainuuseen ja Tornion kautta Ruotsiin aiotaan tukea

Si­sä­mi­nis­te­ri Ohisalo ym­mär­tää kuntien ve­ron­ko­ro­tus­ai­kei­ta – yöjunia Kai­nuu­seen ja Tornion kautta Ruot­siin aiotaan tukea

26.09.2020 11:40 12
Junaliikenne yhä poikki Tampereelta etelään, junamatkustajia pyydetään varautumaan merkittäviin viivästymisiin

Ju­na­lii­ken­ne yhä poikki Tam­pe­reel­ta ete­lään, ju­na­mat­kus­ta­jia pyy­de­tään va­rau­tu­maan mer­kit­tä­viin vii­väs­ty­mi­siin

17.09.2020 17:40
VR lisää ylimääräisiä yöjunavuoroja syys-lokakuulle

VR lisää yli­mää­räi­siä yö­ju­na­vuo­ro­ja syys-lo­ka­kuul­le

03.09.2020 09:14
VR:n liikevaihto tipahti merkittävästi koronapandemian seurauksena – kaukojunien matkustajamäärät romahtivat tammi- ja kesäkuun välisellä katsauskaudella

VR:n lii­ke­vaih­to tipahti mer­kit­tä­väs­ti ko­ro­na­pan­de­mian seu­rauk­se­na – kau­ko­ju­nien mat­kus­ta­ja­mää­rät ro­mah­ti­vat tammi- ja ke­sä­kuun vä­li­sel­lä kat­saus­kau­del­la

20.08.2020 08:53
Oulun ja Kokkolan ratapihojen turvalaitehankinnoista tehtiin sopimus – Oulun hanke maksaa Väylälle kokonaisuudessaan 35 miljoonaa

Oulun ja Kok­ko­lan ra­ta­pi­ho­jen tur­va­lai­te­han­kin­nois­ta tehtiin sopimus – Oulun hanke maksaa Väy­läl­le ko­ko­nai­suu­des­saan 35 mil­joo­naa

17.08.2020 20:53 1
Pohjois-Pohjanmaan keskusta haluaa Oulun seudulle lähijunan ja kaksoisraiteen pohjoiseen saakka

Poh­jois-Poh­jan­maan kes­kus­ta haluaa Oulun seu­dul­le lä­hi­ju­nan ja kak­sois­rai­teen poh­joi­seen saakka

15.08.2020 20:57 4
Helsinki-Vantaalle saapuu tällä hetkellä joka päivä riskimaista noin tuhat matkustajaa – viime päivinä riskimaista on tullut noin 30 lentoa päivässä

Hel­sin­ki-Van­taal­le saapuu tällä het­kel­lä joka päivä ris­ki­mais­ta noin tuhat mat­kus­ta­jaa – viime päivinä ris­ki­mais­ta on tullut noin 30 lentoa päi­väs­sä

11.08.2020 16:53 3
Junaliikenne keskeytynyt Tampereen ja Parkanon välillä, vaikuttaa myös pohjoisen juniin

Ju­na­lii­ken­ne kes­key­ty­nyt Tam­pe­reen ja Par­ka­non vä­lil­lä, vai­kut­taa myös poh­joi­sen juniin

02.08.2020 20:52
VR: Koronan vuoksi suljetut ravintolavaunut avataan parin viikon päästä

VR: Koronan vuoksi sul­je­tut ra­vin­to­la­vau­nut avataan parin viikon päästä

04.06.2020 09:34
VR lisää merkittävästi junavuoroja kesäkuun puolivälissä – vuorojen määrä lisääntyy myös Oulussa

VR lisää mer­kit­tä­väs­ti ju­na­vuo­ro­ja ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä – vuo­ro­jen määrä li­sään­tyy myös Oulussa

20.05.2020 14:22 2
Junaliikenteen aiheuttamaa tärinää hillitsevät nopeusrajoitukset astuvat voimaan Muhoksella maaliskuussa

Ju­na­lii­ken­teen ai­heut­ta­maa tärinää hil­lit­se­vät no­peus­ra­joi­tuk­set astuvat voimaan Mu­hok­sel­la maa­lis­kuus­sa

12.02.2020 09:20 7
Selvitys korostaa kaksoisraiteen merkitystä Pohjois-Suomelle – Oulun ja Ylivieskan välinen yksiraiteinen rataosuus on tiheästi liikennöity ja hyvin häiriöherkkä

Sel­vi­tys ko­ros­taa kak­sois­rai­teen mer­ki­tys­tä Poh­jois-Suo­mel­le – Oulun ja Yli­vies­kan välinen yk­si­rai­tei­nen ra­ta­osuus on ti­heäs­ti lii­ken­nöi­ty ja hyvin häi­riö­herk­kä

30.01.2020 11:18 24
Junien aiheuttamaan tärinään tulossa helpotusta Muhokselle – Väylä suunnittelee laskevansa tavarajunien nopeutta

Junien ai­heut­ta­maan tä­ri­nään tulossa hel­po­tus­ta Mu­hok­sel­le – Väylä suun­nit­te­lee las­ke­van­sa ta­va­ra­ju­nien no­peut­ta

08.01.2020 09:07 21