Oulun vankila: Ha­luat­ko ostaa van­ki­lan? Ra­ken­nus tulee myyn­tiin ehkä jo lä­hi­vuo­si­na

Luitko jo tämän? : Leevi Me­ri­läi­nen, 20, päätyi Kärp­pien lii­ga­jouk­kueen maa­li­vah­dik­si mutkien kautta

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Pohjois-Suomi
Kuukausi
Oulun lääkärihelikopterin toiminta pätkii lentäjävajeen takia, valmiudessa jopa kahden vuorokauden katkoksia – Sairaanhoitopiiri: Potilasturvallisuus ei ole vaarantunut

Oulun lää­kä­ri­he­li­kop­te­rin toi­min­ta pätkii len­tä­jä­va­jeen takia, val­miu­des­sa jopa kahden vuo­ro­kau­den kat­kok­sia – Sai­raan­hoi­to­pii­ri: Po­ti­las­tur­val­li­suus ei ole vaa­ran­tu­nut

21.09.2022 18:00 16
Tilaajille
Kaksi kuolonuhria, lentäviä kattoja, kaatuneita puita ja pirstaleiksi tuhoutuneita veneitä – tasan 40 vuotta sitten riehunut Mauri sai nimensä historiaan

Kaksi kuo­lo­nuh­ria, len­tä­viä kat­to­ja, kaa­tu­nei­ta puita ja pirs­ta­leik­si tu­hou­tu­nei­ta veneitä – tasan 40 vuotta sitten rie­hu­nut Mauri sai nimensä his­to­riaan

18.09.2022 13:00 9
Tilaajille
Ennenaikaiset kuolemat ovat Itä- ja Pohjois-Suomessa muuta Suomea yleisempiä – erot alueiden välillä ovat kaventuneet, mutta eivät tasaisesti

En­nen­ai­kai­set kuo­le­mat ovat Itä- ja Poh­jois-Suo­mes­sa muuta Suomea ylei­sem­piä – erot aluei­den välillä ovat ka­ven­tu­neet, mutta eivät ta­sai­ses­ti

13.09.2022 02:00 1
Mies päätyi sillalta Kemijokeen Rovaniemen Saarenkylässä, poliisin partiot hakivat rantaan

Mies päätyi sil­lal­ta Ke­mi­jo­keen Ro­va­nie­men Saa­ren­ky­läs­sä, po­lii­sin partiot hakivat rantaan

05.09.2022 12:41
Pakettiauto ja bussi törmäsivät valtatiellä Kemijärven ja Pelkosenniemen välillä, yhdelle lieviä vammoja – pakettiauton kuskia epäillään rattijuopumuksesta

Pa­ket­ti­au­to ja bussi tör­mä­si­vät val­ta­tiel­lä Ke­mi­jär­ven ja Pel­ko­sen­nie­men vä­lil­lä, yhdelle lieviä vammoja – pa­ket­ti­au­ton kuskia epäil­lään rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta

04.09.2022 16:32
Jätevesitutkimus: Amfetamiini on yhä Oulun ykköshuume – kokaiinin käyttö lisääntynyt hieman

Jä­te­ve­si­tut­ki­mus: Am­fe­ta­mii­ni on yhä Oulun yk­kös­huu­me – ko­kaii­nin käyttö li­sään­ty­nyt hieman

02.09.2022 02:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­köis­ty­nyt siir­to­maa­po­li­tiik­ka – Voi­tai­siin­ko säh­kön­tuo­tan­non alueel­li­set haitat kom­pen­soi­da edul­li­sem­pa­na ener­gia­na?

27.08.2022 08:00 6
Tilaajille
Vanhemmat
Metsien ja soiden kasvillisuutta inventoidaan 27 vuoden jälkeen – Pohjois-Suomen koealojen tutkiminen vaatii sisua ja hyviä varusteita

Metsien ja soiden kas­vil­li­suut­ta in­ven­toi­daan 27 vuoden jälkeen – Poh­jois-Suo­men koe­alo­jen tut­ki­mi­nen vaatii sisua ja hyviä va­rus­tei­ta

19.08.2022 07:03 1
Tilaajille
Taivalkosken kunnassa kuohuu, ja työntekijät vaihtuvat vauhdilla – Nyt kunnan menoa arvioi sitä sisältäpäin pitkään katsonut Tuomo Horsma

Tai­val­kos­ken kun­nas­sa kuohuu, ja työn­te­ki­jät vaih­tu­vat vauh­dil­la – Nyt kunnan menoa arvioi sitä si­säl­tä­päin pitkään kat­so­nut Tuomo Horsma

03.08.2022 18:15 13
Tilaajille
Lämmin kesä on voinut saada hir­vi­kär­pä­set liik­keel­le jo hei­nä­kuussa, hyön­teis­myr­kyis­tä ei ole niitä tor­ju­maan – Mutta leviävätkö ötökät yhä pohjoisemmaksi?

Lämmin kesä on voinut saada hir­vi­kär­pä­set liik­keel­le jo hei­nä­kuus­sa, hyön­teis­myr­kyis­tä ei ole niitä tor­ju­maan – Mutta le­viä­vät­kö ötökät yhä poh­joi­sem­mak­si?

01.08.2022 18:30 6
Tilaajille
Polttoaineen hinnat ovat pudonneet merkittävästi huippulukemista, mutta bensan hintakehitystä on liki mahdoton ennustaa

Polt­to­ai­neen hinnat ovat pu­don­neet mer­kit­tä­väs­ti huip­pu­lu­ke­mis­ta, mutta bensan hin­ta­ke­hi­tys­tä on liki mah­do­ton en­nus­taa

21.07.2022 06:00 34
Tilaajille
Kolmisenkymmentä marjastajaa eksyy maastoon Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa – katso poliisin tärkeät neuvot, jotta et ole yksi heistä

Kol­mi­sen­kym­men­tä mar­jas­ta­jaa eksyy maas­toon Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa – katso po­lii­sin tärkeät neuvot, jotta et ole yksi heistä

15.07.2022 13:36 1
Tilaajille
Sähköautoista on Oulussa valtava kysyntä, eikä vanhaakaan täyssähköautoa saa halvalla

Säh­kö­au­tois­ta on Oulussa valtava ky­syn­tä, eikä van­haa­kaan täys­säh­kö­au­toa saa hal­val­la

15.07.2022 06:00 53
Tilaajille
Suomessa on 654 koronapotilasta sairaalahoidossa – määrä nousi selvästi viikon aikana

Suo­mes­sa on 654 ko­ro­na­po­ti­las­ta sai­raa­la­hoi­dos­sa – määrä nousi sel­väs­ti viikon aikana

14.07.2022 12:19 37
Karhuja saa tänä vuonna kaataa poikkeusluvalla paljon viime vuotta vähemmän – Oulun riistakeskuksen alueelle myönnettiin kaksi lupaa

Karhuja saa tänä vuonna kaataa poik­keus­lu­val­la paljon viime vuotta vä­hem­män – Oulun riis­ta­kes­kuk­sen alueel­le myön­net­tiin kaksi lupaa

13.07.2022 20:35
Kysyimme tutkijalta, onko hevosmuurahaisia tänä kesänä tavallista enemmän liikkeellä talojen pihoilla – "Jos näyttää, että pesä on talon rakenteissa, se on tuholaistorjunnan paikka"

Ky­syim­me tut­ki­jal­ta, onko he­vos­muu­ra­hai­sia tänä kesänä ta­val­lis­ta enemmän liik­keel­lä talojen pi­hoil­la – "Jos näyt­tää, että pesä on talon ra­ken­teis­sa, se on tu­ho­lais­tor­jun­nan paikka"

11.07.2022 20:29 2
Tilaajille
Aluehallintovirastoilta avustuksia liikuntapaikkarakentamiseen ja luonnon virkistyskäyttöön – Pohjois-Pohjanmaalle tukea yhdeksään hankkeeseen

Alue­hal­lin­to­vi­ras­toil­ta avus­tuk­sia lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­seen ja luonnon vir­kis­tys­käyt­töön – Poh­jois-Poh­jan­maal­le tukea yh­dek­sään hank­kee­seen

22.06.2022 13:49