Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Pohjois-Suomi
Viimeisin 24 tuntia
Mika Salminen: Pandemian loppu on jo näköpiirissä, johtopäätöksiä rajoitusten tarpeellisuudesta voidaan tehdä kahden viikon kuluessa

Mika Sal­mi­nen: Pan­de­mian loppu on jo nä­kö­pii­ris­sä, joh­to­pää­tök­siä ra­joi­tus­ten tar­peel­li­suu­des­ta voidaan tehdä kahden viikon ku­lues­sa

25.01.2022 15:51 29
Tilaajille
Kuukausi
Pohjois-Pohjanmaan aluevaalit keskustan murskavoitto: Puolue keräsi 39,6 prosentin kannatuksen ja 32 paikkaa, Juha Sipilä ääniharavana – Kokoomus juhli koko maan vaalivoittoa, SDP ja keskusta tasalukemin perässä

Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­lit kes­kus­tan murs­ka­voit­to: Puolue keräsi 39,6 pro­sen­tin kan­na­tuk­sen ja 32 paik­kaa, Juha Sipilä ää­ni­ha­ra­va­na – Ko­koo­mus juhli koko maan vaa­li­voit­toa, SDP ja kes­kus­ta ta­sa­lu­ke­min perässä

24.01.2022 12:55 36
Lapsen tulitikkuleikit sytyttivät omakotitalon pannuhuoneen Torniossa – sammutti itse tulipalon

Lapsen tu­li­tik­ku­lei­kit sy­tyt­ti­vät oma­ko­ti­ta­lon pan­nu­huo­neen Tor­nios­sa – sam­mut­ti itse tu­li­pa­lon

23.01.2022 18:01
Tilaajille
Miss Oulua etsitään taas parin välivuoden jälkeen – "Tällaiselle kilpailulle on selkeästi kysyntää"

Miss Oulua et­si­tään taas parin vä­li­vuo­den jälkeen – "Täl­lai­sel­le kil­pai­lul­le on sel­keäs­ti ky­syn­tää"

09.01.2022 06:25 14
Metsäkiinteistöjen hinnat nousseet ennätyksellisen paljon –  kovin hintatason kasvu Lapissa

Met­sä­kiin­teis­tö­jen hinnat nous­seet en­nä­tyk­sel­li­sen paljon – kovin hin­ta­ta­son kasvu Lapissa

07.01.2022 10:26
Tilaajille
Uudet jahtikiellot vihdoin loppusuoralla – Pohjoisen aluehallintovirastot päättävät retkeilyalueiden metsästysrajoituksista lähiaikoina

Uudet jah­ti­kiel­lot vihdoin lop­pu­suo­ral­la – Poh­joi­sen alue­hal­lin­to­vi­ras­tot päät­tä­vät ret­kei­ly­aluei­den met­säs­tys­ra­joi­tuk­sis­ta lä­hi­ai­koi­na

05.01.2022 07:00 14
Tilaajille
Joulukuun viimeisellä viikolla Lapin koronatartunnoista yli puolet todettiin matkailijoilla – Kainuun mukaantulon myötä koko Suomi on nyt leviämisaluetta

Jou­lu­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la Lapin ko­ro­na­tar­tun­nois­ta yli puolet to­det­tiin mat­kai­li­joil­la – Kainuun mu­kaan­tu­lon myötä koko Suomi on nyt le­viä­mis­aluet­ta

04.01.2022 19:42 1
Valtio tukenut koronasta kärsineitä tapahtumia liki 15 miljoonalla eurolla – Pohjois-Pohjanmaan suurin korvaus Hailuotoon, myös Kempeleen Zemppi Areena sai kymmeniä tuhansia

Valtio tukenut ko­ro­nas­ta kär­si­nei­tä ta­pah­tu­mia liki 15 mil­joo­nal­la eurolla – Poh­jois-Poh­jan­maan suurin korvaus Hai­luo­toon, myös Kem­pe­leen Zemppi Areena sai kym­me­niä tu­han­sia

02.01.2022 11:31 14
Suomessa rekisteröitiin 11 334 uutta koronatartuntaa, THL:n mukaan osa niistä yhä joululta – Pohjois-Pohjanmaalla 204 tartuntaa joista 89 Oulussa

Suo­mes­sa re­kis­te­röi­tiin 11 334 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, THL:n mukaan osa niistä yhä jou­lul­ta – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 204 tar­tun­taa joista 89 Oulussa

31.12.2021 12:55
Oulun autokauppaan uusi peluri keväällä: premium- ja luksusautoihin keskittynyt Sports Car Center -ketju laajentaa pohjoiseen

Oulun au­to­kaup­paan uusi peluri ke­vääl­lä: pre­mium- ja luk­sus­au­toi­hin kes­kit­ty­nyt Sports Car Center -ketju laa­jen­taa poh­joi­seen

29.12.2021 13:28 32
Tilaajille
Isossa hyväksikäyttövyyhdessä paljastunut jo liki sata uhria – joukossa 15 pohjoissuomalaista alakouluikäistä lasta

Isossa hy­väk­si­käyt­tö­vyyh­des­sä pal­jas­tu­nut jo liki sata uhria – jou­kos­sa 15 poh­jois­suo­ma­lais­ta ala­kou­lu­ikäis­tä lasta

28.12.2021 14:06
Tilaajille
Vanhemmat
Auraamattomat pikkutiet ovat aiheuttaneet Lapin turisteille harmia, kun auto on jäänyt jumiin – pelastuslaitos muistuttaa käyttämään pääteitä

Au­raa­mat­to­mat pik­ku­tiet ovat ai­heut­ta­neet Lapin tu­ris­teil­le harmia, kun auto on jäänyt jumiin – pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa käyt­tä­mään pää­tei­tä

26.12.2021 13:39 17
Tilaajille
Joulun paluuliikenne vilkkaimmillaan tapaninpäivänä – eniten liikennettä odotetaan iltapäivälle

Joulun pa­luu­lii­ken­ne vilk­kaim­mil­laan ta­pa­nin­päi­vä­nä – eniten lii­ken­net­tä odo­te­taan il­ta­päi­väl­le

26.12.2021 13:02
Tähdenlentoparvi, helmiäispilviä, keinovalopilareita – Pohjois-Suomen yötaivaalla voi nähdä monenlaisia luonnonilmiöitä vuodenvaihteen tienoilla

Täh­den­len­to­par­vi, hel­miäis­pil­viä, kei­no­va­lo­pi­la­rei­ta – Poh­jois-Suo­men yö­tai­vaal­la voi nähdä mo­nen­lai­sia luon­non­il­miöi­tä vuo­den­vaih­teen tie­noil­la

25.12.2021 18:41 4
Tilaajille
Hybridi hyytyi Oulun pakkasilla – Alexey Zerkin on kyllästynyt uutena ostamansa auton jatkuviin ja toistuviin ongelmiin

Hybridi hyytyi Oulun pak­ka­sil­la – Alexey Zerkin on kyl­läs­ty­nyt uutena os­ta­man­sa auton jat­ku­viin ja tois­tu­viin on­gel­miin

23.12.2021 08:45 143
Tilaajille
Korona ei näy erityisesti kuolleisuuden kokonaiskasvuna Pohjois-Suomessa – virus ei ole myöskään muuttanut hautaustapoja Oulun seurakuntayhtymässä

Korona ei näy eri­tyi­ses­ti kuol­lei­suu­den ko­ko­nais­kas­vu­na Poh­jois-Suo­mes­sa – virus ei ole myös­kään muut­ta­nut hau­taus­ta­po­ja Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäs­sä

22.12.2021 08:42 6
Tilaajille
Kantaverkkoyhtiö Fingrid parantaa sähkönsiirtokykyä Iin ja Oulun välillä uudella voimajohdolla –  Taustalla tuulivoiman tuotannon kasvu

Kan­ta­verk­ko­yh­tiö Fingrid pa­ran­taa säh­kön­siir­to­ky­kyä Iin ja Oulun välillä uudella voi­ma­joh­dol­la – Taus­tal­la tuu­li­voi­man tuo­tan­non kasvu

20.12.2021 13:47 7
Omakotitalo paloi pahoin Sallassa, sisällä olleet pääsivät ajoissa ulos – palon uskotaan syttyneen sähkölaitteesta

Oma­ko­ti­ta­lo paloi pahoin Sal­las­sa, sisällä olleet pää­si­vät ajoissa ulos – palon us­ko­taan syt­ty­neen säh­kö­lait­tees­ta

20.12.2021 06:38
Operaatio Lumihiutale starttaa jälleen tulevana lauantaina – Autoliitto kehottaa joululiikenteeseen lähtijöitä tarkastamaan auton akun kunnon ennen reissua

Ope­raa­tio Lu­mi­hiu­ta­le start­taa jälleen tu­le­va­na lauan­tai­na – Au­to­liit­to ke­hot­taa jou­lu­lii­ken­tee­seen läh­ti­jöi­tä tar­kas­ta­maan auton akun kunnon ennen reissua

14.12.2021 13:17