Pohjois-Suomi
Kuukausi
Inarissa rakennuspalo, mökki tuhoutui täysin

Ina­ris­sa ra­ken­nus­pa­lo, mökki tu­hou­tui täysin

22.09.2020 23:13 0
Kaksikko upotti auton pohjavesilampeen Taivalkoskella, oikeus tuomitsi sakkoihin ympäristön turmelemisesta

Kak­sik­ko upotti auton poh­ja­ve­si­lam­peen Tai­val­kos­kel­la, oikeus tuo­mit­si sak­koi­hin ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta

22.09.2020 19:31 1
Koronatartunnat selvässä kasvussa Suomessa, 9 000 tartunnan raja menee rikki ihan kohta – tällainen on pohjoisen Suomen tilanne

Ko­ro­na­tar­tun­nat sel­väs­sä kas­vus­sa Suo­mes­sa, 9 000 tar­tun­nan raja menee rikki ihan kohta – täl­lai­nen on poh­joi­sen Suomen tilanne

20.09.2020 12:20 17
Lukijalta Mielipide Esa Pellikainen

Teol­li­suus­in­ves­toin­nit venyvät va­li­tus­ten takia – on luotava uusia ja ket­te­riä toi­min­ta­ta­po­ja yri­tys­ten ja ih­mis­ten muut­tu­nee­seen toi­min­ta­ym­pä­ris­töön

18.09.2020 07:00 0
Tilaajille
THL: Suomessa 10 uutta koronatartuntaa, Pohjois-Suomessa ei uusia tapauksia

THL: Suo­mes­sa 10 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Poh­jois-Suo­mes­sa ei uusia ta­pauk­sia

08.09.2020 15:07 5
Johtava aluesyyttäjä on huolissaan syyttäjien resursseista – "Täällä on tullut ilmi juttuja, jotka ovat ihmetyttäneet suuresti näinkin vanhaa kettua", eläköityvä päällikkö muistelee

Johtava alue­syyt­tä­jä on huo­lis­saan syyt­tä­jien re­surs­seis­ta – "Täällä on tullut ilmi jut­tu­ja, jotka ovat ih­me­tyt­tä­neet suu­res­ti näinkin vanhaa ket­tua", elä­köi­ty­vä pääl­lik­kö muis­te­lee

28.08.2020 19:00 1
Tilaajille
Alaikäiset pääsevät ilmaiseksi kalaan arvokalakohteille syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna

Ala­ikäi­set pää­se­vät il­mai­sek­si kalaan ar­vo­ka­la­koh­teil­le syys­kuun en­sim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na

28.08.2020 09:45 1
Vanhemmat
Oulun kaupunginjohtaja, maakuntajohtaja ja yliopiston rehtori vetoavat Pohjois- ja Itä-Suomen erityisasemaan EU:ssa: "On olemassa vaara, että unioni patoaa rahoituspuron"

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja, maa­kun­ta­joh­ta­ja ja yli­opis­ton rehtori ve­toa­vat Poh­jois- ja Itä-Suo­men eri­tyis­ase­maan EU:ssa: "On ole­mas­sa vaara, että unioni patoaa ra­hoi­tus­pu­ron"

27.08.2020 16:58 7
Tilaajille
Pääkirjoitus: Pohjoinen matkailu on pelastettava – ja siinä hallitus ja viranomaiset joutuvat kiperään tasapainoiluun tartuntariskin ja työpaikkojen säilyttämisen välillä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Poh­joi­nen mat­kai­lu on pe­las­tet­ta­va – ja siinä hal­li­tus ja vi­ran­omai­set jou­tu­vat ki­pe­rään ta­sa­pai­noi­luun tar­tun­ta­ris­kin ja työ­paik­ko­jen säi­lyt­tä­mi­sen välillä

25.08.2020 20:00 8
Tilaajille
Susien aiheuttamat koiravahingot kasvoivat viime vuonna – katso kartoista riskipaikat

Susien ai­heut­ta­mat koi­ra­va­hin­got kas­voi­vat viime vuonna – katso kar­tois­ta ris­ki­pai­kat

18.08.2020 10:10 5
Tilaajille
Mökkien vuokramarkkinoilla on ollut jopa historiallisen vilkas kesä, mutta vuokrataso on pysynyt ennallaan

Mökkien vuok­ra­mark­ki­noil­la on ollut jopa his­to­rial­li­sen vilkas kesä, mutta vuok­ra­ta­so on pysynyt en­nal­laan

15.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Suomessa havaittu 17 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla jälleen yksi uusi tartunta

Suo­mes­sa ha­vait­tu 17 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la jälleen yksi uusi tar­tun­ta

14.08.2020 12:13 6
THL: Suomessa todettu 22 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaan luvut ennallaan, Kainuussa yksi uusi tartunta

THL: Suo­mes­sa todettu 22 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan luvut en­nal­laan, Kai­nuus­sa yksi uusi tar­tun­ta

11.08.2020 12:19 2
Suomessa on todettu 17 uutta koronavirustartuntaa, yhteensä tartuntoja on nyt 7 601 – Oulussa 98 tartuntaa

Suo­mes­sa on todettu 17 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, yh­teen­sä tar­tun­to­ja on nyt 7 601 – Oulussa 98 tar­tun­taa

10.08.2020 15:16 4
Selvitys: Päihtymys ja kuljettajan huono asenne ovat keski- ja pohjoispohjanmaalaisten mielestä suurimpia vaaratekijöitä liikenteessä

Sel­vi­tys: Päih­ty­mys ja kul­jet­ta­jan huono asenne ovat keski- ja poh­jois­poh­jan­maa­lais­ten mie­les­tä suu­rim­pia vaa­ra­te­ki­jöi­tä lii­ken­tees­sä

10.08.2020 11:52 0
Viikon takaisessa ryöstötilanteessa paikalla olleita silminnäkijöitä pyydetään ilmoittautumaan poliisille Kemissä

Viikon ta­kai­ses­sa ryös­tö­ti­lan­tees­sa pai­kal­la olleita sil­min­nä­ki­jöi­tä pyy­de­tään il­moit­tau­tu­maan po­lii­sil­le Kemissä

10.08.2020 11:27 0
Hirvilupia ropisi Lappiin ja Kainuuseen – Oulun seudulla lupien määrä putosi yli 600:lla

Hir­vi­lu­pia ropisi Lappiin ja Kai­nuu­seen – Oulun seu­dul­la lupien määrä putosi yli 600:lla

06.08.2020 10:07 1