Kolumni: Sanna Marinin katse Ir­pi­nis­sä kertoi kaiken

Koti: Monille ou­lu­lai­sil­le tutun Markus H. Kor­ho­sen kult­tuu­ri­ko­ti rönsyää tu­han­sia esi­nei­tä

Energiantuotanto
Kakka kiertää energiaksi ja lannoitteeksi – Oulun Ruskon biokaasureaktori toimii kuin ihmisen vatsa: tavaraa laitetaan sulamaan, ulos tulee energiaa, jäännöksiä ja kaasua

Kakka kiertää ener­giak­si ja lan­noit­teek­si – Oulun Ruskon bio­kaa­su­reak­to­ri toimii kuin ihmisen vatsa: tavaraa lai­te­taan su­la­maan, ulos tulee ener­giaa, jään­nök­siä ja kaasua

06.05.2022 16:00 11
Tilaajille
Energiayhtiö aikoo valjastaa Oulun Kynkäänsuon ja muita tarpeettomiksi jääviä turvesoita sähköntuotantoon – tuuli- ja aurinkovoimalat sopivat keskelle suota, koska asutus on kaukana ja tiet valmiina

Ener­gia­yh­tiö aikoo val­jas­taa Oulun Kyn­kään­suon ja muita tar­peet­to­mik­si jääviä tur­ve­soi­ta säh­kön­tuo­tan­toon – tuuli- ja au­rin­ko­voi­ma­lat sopivat kes­kel­le suota, koska asutus on kaukana ja tiet val­mii­na

04.05.2022 06:00 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­mas­ta sähköä ja sillä vihreää vetyä vedestä

11.04.2022 05:30 2
Tilaajille
Riittääkö metsää yhä suojaamaan meitä?
Kolumni

Riit­tää­kö metsää yhä suo­jaa­maan meitä?

02.04.2022 16:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sarjaan on­net­to­mia pää­tök­siä luet­ta­va muu­ta­kin kuin Fen­no­voi­ma

25.03.2022 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­ri­tuu­li­voi­ma voisi korvata Han­hi­ki­ven ydin­voi­ma­lan – Suomen ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen tuore tut­ki­mus on ni­men­nyt Pe­rä­me­ren yhdeksi po­ten­tiaa­li­sim­mis­ta alueis­ta me­ri­tuu­li­voi­man tuo­tan­toon

16.03.2022 06:00 24
Tilaajille
"Me rahoitamme tätä sotaa ostamalla Venäjältä energiaa" – Marin haluaa EU:n pääsevän eroon riippuvuudestaan venäläisenergiasta

"Me ra­hoi­tam­me tätä sotaa os­ta­mal­la Ve­nä­jäl­tä ener­giaa" – Marin haluaa EU:n pää­se­vän eroon riip­pu­vuu­des­taan ve­nä­läis­ener­gias­ta

10.03.2022 19:36 17
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ja­kan alueel­la vas­tus­tus­ta tuu­li­voi­ma­hank­keil­le – tuu­li­voi­ma ja luon­to­mat­kai­lu eivät sovi yhteen

10.03.2022 05:00 4
Tilaajille
Venäläisen puuhakkeen vähentyminen voi olla haaste Suomen huoltovarmuudelle – Känkänen: "Tilannetta helpottaisi, jos turvetta olisi jonkin aikaa saatavissa"

Ve­nä­läi­sen puu­hak­keen vä­hen­ty­mi­nen voi olla haaste Suomen huol­to­var­muu­del­le – Kän­kä­nen: "Ti­lan­net­ta hel­pot­tai­si, jos tur­vet­ta olisi jonkin aikaa saa­ta­vis­sa"

08.03.2022 16:52 37
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Py­hä­joel­le pie­ny­din­voi­ma­loi­ta?

06.03.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vir­heel­li­set tur­ve­alan pää­tök­set ku­mot­ta­va

28.02.2022 04:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vih­rei­den ener­gia­po­li­tiik­ka pohjaa tut­kit­tuun tietoon – olen­nais­ta on punnita eri vaih­to­eh­to­jen hyötyjä ja hait­to­ja ta­sa­pai­noi­ses­ti

21.10.2021 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Seu­raa­vis­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa ää­nes­te­tään ener­gia­si­tou­tu­mat­to­muu­den puo­les­ta

19.07.2021 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mes­ta ei saa tulla ve­ty­ta­lou­den si­vus­ta­kat­so­ja – teol­li­suu­den pitää toimia, ja valtion pitää tulla mukaan ja­ka­maan uuden tek­no­lo­gian ta­lou­del­lis­ta riskiä

12.07.2021 07:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Siir­re­tään Me­ri­kos­ken voi­ma­lai­tos – uusi Me­ri­kos­ki olisi en­nal­lis­ta­mi­sen ny­ky­ai­kai­nen komp­ro­mis­si

03.07.2021 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Py­hä­joen ydin­voi­ma­lan lop­pu­las­ku tulee olemaan raskas

19.06.2021 03:00 23
Tilaajille
Oulun Energia selvittää ilmastoystävällistä geolämpöä – "Tämä voi olla yksi osa ratkaisua, jolla korvataan kokonaan käytöstä poistuva Toppila 2"

Oulun Energia sel­vit­tää il­mas­to­ys­tä­väl­lis­tä geo­läm­pöä – "­Tä­mä voi olla yksi osa rat­kai­sua, jolla kor­va­taan ko­ko­naan käy­tös­tä pois­tu­va Toppila 2"

16.06.2021 11:49 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puun mer­ki­tys ener­gian­läh­tee­nä kasvaa, kun monista muista läh­teis­tä jou­du­taan luo­pu­maan

12.06.2021 06:00 3
Tilaajille
Tuulivoimaloiden nosto on tiimityötä – Haapajärven Välikankaalle nousee 24 jättimäistä tuulivoimalaa heinäkuun loppuun mennessä

Tuu­li­voi­ma­loi­den nosto on tii­mi­työ­tä – Haa­pa­jär­ven Vä­li­kan­kaal­le nousee 24 jät­ti­mäis­tä tuu­li­voi­ma­laa hei­nä­kuun loppuun men­nes­sä

07.06.2021 22:33 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun Ener­gian utareet ehtyvät

03.06.2021 05:00
Tilaajille