Ruoka: Suo­ma­lai­set syövät yhä enemmän ei­nek­siä ja vaa­ti­vat niiltä laatua

Jääkiekko: Kärpät tois­ta­mi­seen HPK:ta parempi – Blom­qvist pelasi nol­la­pe­lin

Energiantuotanto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Seu­raa­vis­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa ää­nes­te­tään ener­gia­si­tou­tu­mat­to­muu­den puo­les­ta

19.07.2021 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mes­ta ei saa tulla ve­ty­ta­lou­den si­vus­ta­kat­so­ja – teol­li­suu­den pitää toimia, ja valtion pitää tulla mukaan ja­ka­maan uuden tek­no­lo­gian ta­lou­del­lis­ta riskiä

12.07.2021 07:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Siir­re­tään Me­ri­kos­ken voi­ma­lai­tos – uusi Me­ri­kos­ki olisi en­nal­lis­ta­mi­sen ny­ky­ai­kai­nen komp­ro­mis­si

03.07.2021 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Py­hä­joen ydin­voi­ma­lan lop­pu­las­ku tulee olemaan raskas

19.06.2021 03:00 23
Tilaajille
Oulun Energia selvittää ilmastoystävällistä geolämpöä – "Tämä voi olla yksi osa ratkaisua, jolla korvataan kokonaan käytöstä poistuva Toppila 2"

Oulun Energia sel­vit­tää il­mas­to­ys­tä­väl­lis­tä geo­läm­pöä – "­Tä­mä voi olla yksi osa rat­kai­sua, jolla kor­va­taan ko­ko­naan käy­tös­tä pois­tu­va Toppila 2"

16.06.2021 11:49 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puun mer­ki­tys ener­gian­läh­tee­nä kasvaa, kun monista muista läh­teis­tä jou­du­taan luo­pu­maan

12.06.2021 06:00 3
Tilaajille
Tuulivoimaloiden nosto on tiimityötä – Haapajärven Välikankaalle nousee 24 jättimäistä tuulivoimalaa heinäkuun loppuun mennessä

Tuu­li­voi­ma­loi­den nosto on tii­mi­työ­tä – Haa­pa­jär­ven Vä­li­kan­kaal­le nousee 24 jät­ti­mäis­tä tuu­li­voi­ma­laa hei­nä­kuun loppuun men­nes­sä

07.06.2021 22:33 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun Ener­gian utareet ehtyvät

03.06.2021 05:00
Tilaajille
Metsähallitus ja Vapo suunnittelevat tuulivoimapuistoa Pyhännälle – suunnittelussa kuullaan kuntaa ja kuntalaisia

Met­sä­hal­li­tus ja Vapo suun­nit­te­le­vat tuu­li­voi­ma­puis­toa Py­hän­näl­le – suun­nit­te­lus­sa kuul­laan kuntaa ja kun­ta­lai­sia

09.04.2021 13:14 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­ty­ta­lous on vahva vaih­to­eh­to ak­ku­poh­jai­sel­le ener­gia­va­ras­toin­nil­le ja käy­töl­le

09.02.2021 08:00 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­si­voi­man mer­ki­tys on vä­hen­ty­nyt – toisiko Ou­lu­joen vesistö luon­non­va­rai­se­na enemmän li­sä­ar­voa kuin ny­kyi­sel­lään?

05.02.2021 04:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­si­voi­ma on mer­kit­tä­vä säh­kön­tuo­tan­to­muo­to – sää­tö­ener­gian tarve on pi­kem­min­kin kas­va­mas­sa kuin vä­he­ne­mäs­sä

02.02.2021 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­tim­me on ver­taan­sa vailla, mutta luonto on jäänyt ra­ken­ta­mi­sen jal­koi­hin

29.01.2021 04:00
Tilaajille
Suomessa joudutaan turvautumaan tuontihakkeeseen – Suoria sanoja turpeen alasajosta: "Tuo todella merkittäviä epävarmuuksia talvijaksoilla" ja "asukkaat maksavat"

Suo­mes­sa jou­du­taan tur­vau­tu­maan tuon­ti­hak­kee­seen – Suoria sanoja turpeen ala­sa­jos­ta: "Tuo todella mer­kit­tä­viä epä­var­muuk­sia tal­vi­jak­soil­la" ja "a­suk­kaat mak­sa­vat"

24.01.2021 19:00 20
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä järkeä on au­toil­la ko­ti­ta­lous­säh­köl­lä?

20.01.2021 06:00 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­au­toi­lu hyö­dyt­tää kaikkia – bio­kaa­sua ei riitä kaiken lii­ken­teen käyt­töön, kor­kein­taan ras­kaa­seen lii­ken­tee­seen

27.12.2020 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Turpeen kor­vaa­mis­ta puulla ra­joit­ta­vat saa­ta­vuus ja luonnon kan­to­ky­ky

18.12.2020 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kalat vael­ta­vat ja li­sään­ty­vät, kun padot eivät estä

18.12.2020 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Turpeen alas­ajon seu­rauk­sis­ta

11.12.2020 04:30 2
Tilaajille
Ruotsin öljyjätti Preem perääntyi Lysekilin jalostamon laajennussuunnitelmasta

Ruotsin öl­jy­jät­ti Preem pe­rään­tyi Ly­se­ki­lin ja­los­ta­mon laa­jen­nus­suun­ni­tel­mas­ta

29.09.2020 14:21 1