Joukkoliikenne: Pro­fes­so­ri: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Oulun asemakaavoitus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun tor­ni­ho­tel­li on monen mutkan takana

17.02.2024 05:00 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pysyvä kult­tuu­ri­ym­pä­ris­tön pi­laa­mi­nen voidaan vielä välttää – ei Terwa Toweria Vän­man­nin­saa­reen

20.01.2024 06:00 36
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Terwa Tower ei sovi sel­lai­se­naan suis­to­ym­pä­ris­töön – tor­ni­ho­tel­li on pie­nel­le Vän­man­nin­saa­rel­le aivan liian mas­sii­vi­nen

28.12.2023 05:30 20
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Korkea ra­ken­ta­mi­nen Oulussa on mah­dol­li­suus kes­kus­tan ke­hit­tä­mi­seen

14.12.2023 05:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Au­to­ran­ta vir­kis­tää Oulun kaup­pa­to­ria

25.10.2023 05:30 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Au­to­ran­ta on edel­leen pelkkää py­sä­köin­ti­paik­kaa? – kau­pun­ki­suun­nit­te­lua olisi tehtävä ih­mis­ten, ei autojen eh­doil­la

23.10.2023 06:00 34
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaa­va­muu­tos­kik­kai­lua – kenen asialla Oulun kau­pun­gin kaa­voi­tus ja ra­ken­nus­val­von­ta ovat?

12.10.2023 06:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Airbnb tärkeä lisä Oululle – toi­min­taan on oltava selkeät ja reilut pe­li­sään­nöt

21.09.2023 06:00 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­va­yk­si­kön si­joit­tu­mis­ta ou­lu­lai­seen ker­ros­ta­loon ei voinut pää­tel­lä asia­kir­jois­ta eikä ase­ma­kaa­vas­ta

09.09.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaa­voi­tus kan­ger­te­lee, seu­rauk­set voi Oulussa havaita

06.09.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­lu-ve­ne vuotaa – kunnan elin­voi­man ki­vi­jal­ka­na toimii kaa­voi­tus

05.09.2023 05:45 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pik­ka­ra­lan alueen ase­ma­kaa­voi­tus – hy­vä­kun­toi­sen koulun lä­hei­syy­des­sä on noin 30 heh­taa­ria asun­to­ra­ken­ta­mi­seen han­kit­tua maata

17.05.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asuin­tor­nin paikka ei ole OP-pan­kin katolla – hanke on tornin osalta Oulun iden­ti­tee­til­le tär­keään ym­pä­ris­töön täysin so­pi­ma­ton

26.04.2023 06:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­pus – onko syn­ty­nyt iki­liik­ku­ja?

19.03.2023 05:00 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun tu­le­vai­suu­den kau­pun­ki­ke­hi­tys pitäisi aloit­taa ra­ti­kas­ta

19.02.2023 06:00 44
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kor­vaa­va ra­ken­ta­mi­nen köyh­dyt­tää Kuu­si­luo­don ilmettä – Oulun kaa­voit­ta­jan käy­tän­nön toimien ja tee­ma­yleis­kaa­van lin­jaus­ten välillä ris­ti­rii­ta

05.02.2023 05:15 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­lan mar­ket­ti­alueen tu­le­vai­suus

20.12.2022 05:15 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oululla ti­lai­suus laa­jen­taa kes­kus­taa luon­te­vas­ti: jä­te­tään Rak­si­lan mar­ke­tit kor­vaa­mat­ta

19.12.2022 06:00 32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oi­keus­ta­lon tontti on liian arvokas ur­hei­lu­hal­lin pai­kak­si – ei tungeta areenaa Oulun mat­ka­kes­kuk­seen

18.12.2022 05:45 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kaup­pa­hal­li on kär­si­nyt huonon kau­pun­ki­suun­nit­te­lun seu­rauk­sis­ta

08.11.2022 05:45 9
Tilaajille