Vankilat: Kaleva vie­rai­li nais­van­ki­las­sa ja tapasi vangin, jonka elämän suunnan opis­ke­lu käänsi

Kolumni: Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti

Oulun asemakaavoitus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vän­man­nin­saa­ren ih­me­tys­tä – ha­lu­taan "roh­kei­ta ta­lo­ja”, mutta ei aja­tel­la ko­ko­nais­val­tais­ta kau­pun­ki­suun­nit­te­lua

26.05.2022 05:45 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­kou­lu­pe­ri­aat­tees­ta on pi­det­tä­vä kiinni – ala­kou­lu­verk­ko on kes­kei­nen Oulun yh­dys­kun­ta­ra­ken­net­ta pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä mah­dol­lis­ta­va tekijä

10.05.2022 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kes­kus­ta kaipaa kau­niim­paa, ei kor­keam­paa ra­ken­ta­mis­ta

12.04.2022 06:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kes­kus­ta suurten kau­pun­kien tasolle

28.03.2022 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hei­nä­pään kenttä on ollut vuo­si­kau­sia ur­hei­lu­alue

09.03.2022 04:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin areena Oulussa si­joi­te­taan? – oi­keus­ta­lon tontin käy­tös­tä tulee jär­jes­tää ta­sa­puo­li­ses­ti yrit­tä­jiä koh­te­le­va kil­pai­lu

06.03.2022 05:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ouluun kes­kus­ta­kam­pus – luot­ta­mus­hen­ki­löi­den on kat­sot­ta­va kau­pun­gin ko­ko­nais­etua

26.02.2022 06:00 79
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaa­va­pää­tös tehdään siitä nä­kö­kul­mas­ta, mitä kes­kus­ta­kam­pus mer­kit­si­si Oululle

09.02.2022 05:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

His­to­rial­li­nen ti­lai­suus kas­vat­taa Oulun kes­kus­taa rat­kai­see yli­opis­ton kam­pu­son­gel­man: rau­ta­tie on oh­jat­ta­va kul­ke­maan maan alla

01.02.2022 06:15 55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tor­ni­ta­lo­jen si­joit­ta­mi­nen sinne tänne tuhoaa Oulun kau­pun­ki­ku­van – val­tuus­ton tulisi hy­väk­syä korkean ra­ken­ta­mi­sen suun­ni­tel­ma

30.01.2022 05:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sam­mal­tien asuk­kai­den asuin­viih­ty­vyys on mo­ni­kan­sal­li­sen yhtiön laa­jen­tu­mis­ha­lu­ja tär­keäm­pää

24.01.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pom­mi­kort­te­lei­den van­hoi­hin ra­ken­nuk­siin ei tule Oulussa kajota

19.01.2022 05:30 6
Tilaajille
Oulun asema-alueesta luvassa tietoa lähiaikoina – sopimuksia viilataan vielä

Oulun ase­ma-aluees­ta luvassa tietoa lä­hi­ai­koi­na – so­pi­muk­sia vii­la­taan vielä

08.12.2021 15:08 27
Tilaajille
Oulun asuntomessualue hahmottumassa, kolmella kaava-alueelle omat erityispiirteensä – Vaakunakylään tulee  kelluvia rakennuksia

Oulun asun­to­mes­su­alue hah­mot­tu­mas­sa, kol­mel­la kaa­va-alueel­le omat eri­tyis­piir­teen­sä – Vaa­ku­na­ky­lään tulee kel­lu­via ra­ken­nuk­sia

30.11.2021 07:00 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vai­he­kaa­van te­ke­mi­nen Vir­pi­nie­meen ei ole Oulun kau­pun­gil­le tap­piol­lis­ta

24.11.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pun­ki mak­sa­mas­sa vir­pi­nie­me­läi­sil­le ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen

19.11.2021 06:00 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaa­voi­tus on tärkeä osa kun­nal­lis­ta it­se­hal­lin­toa – Lin­nan­maal­le tar­vi­taan kau­ko­nä­köi­sem­pää suun­nit­te­lun otetta

15.11.2021 05:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kenen eh­doil­la ja kenelle Oulun kes­kus­taa ra­ken­ne­taan? Asu­mi­sen laa­duk­si näyttää nyt riit­tä­vän, ettei kaava ole lain­vas­tai­nen

20.10.2021 06:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ker­ros­ta­loil­le oltava vaih­to­eh­to­ja – Ran­ta-Kas­tel­lin lii­ke­kes­kuk­sen ton­til­la olisi hieno po­ten­tiaa­li kau­pun­ki­pien­ta­lo­kort­te­lik­si

18.10.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rakas Oulun kau­pun­ki ja sen päät­tä­jät: Ko­ti­kau­pun­ki­yl­pey­te­ni on saanut ko­lauk­sen

13.10.2021 06:00 19
Tilaajille