Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­muu­sik­ko Jarmo Heik­ki­nen kyseli nuorena soit­to­hom­mia Ab­bal­ta, mutta livisti ennen Björnin saa­pu­mis­ta

Oulun asemakaavoitus
Oulun kaupunginvaltuutettu Esa Aallon kaksoisrooli ihmetyttää – Virpiniemen kaavamuutosta vastustava valtuutettu tekee alueen luontoselvitystä

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Esa Aallon kak­sois­roo­li ih­me­tyt­tää – Vir­pi­nie­men kaa­va­muu­tos­ta vas­tus­ta­va val­tuu­tet­tu tekee alueen luon­to­sel­vi­tys­tä

07.09.2022 18:00 62
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Terwa Tower -suun­ni­tel­ma syytä haudata

11.06.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Terwa Tower ei kestä ym­pä­ris­tö­tar­kas­te­lua

08.06.2022 04:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vän­man­nin­saar­ta, ou­lu­lais­ten olo­huo­net­ta, on ke­hi­tet­tä­vä asuk­kai­den eh­doil­la

07.06.2022 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Terwa Tower ei sovi Vän­man­nin­saa­reen – saarta tulee ke­hit­tää rantoja hyö­dyn­täen sekä mah­dol­lis­taa mal­til­li­nen li­sä­ra­ken­ta­mi­nen, kun siihen on tar­vet­ta

02.06.2022 06:00 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vän­man­nin­saa­ren ih­me­tys­tä – ha­lu­taan "roh­kei­ta ta­lo­ja”, mutta ei aja­tel­la ko­ko­nais­val­tais­ta kau­pun­ki­suun­nit­te­lua

26.05.2022 05:45 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­kou­lu­pe­ri­aat­tees­ta on pi­det­tä­vä kiinni – ala­kou­lu­verk­ko on kes­kei­nen Oulun yh­dys­kun­ta­ra­ken­net­ta pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä mah­dol­lis­ta­va tekijä

10.05.2022 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kes­kus­ta kaipaa kau­niim­paa, ei kor­keam­paa ra­ken­ta­mis­ta

12.04.2022 06:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kes­kus­ta suurten kau­pun­kien tasolle

28.03.2022 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hei­nä­pään kenttä on ollut vuo­si­kau­sia ur­hei­lu­alue

09.03.2022 04:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin areena Oulussa si­joi­te­taan? – oi­keus­ta­lon tontin käy­tös­tä tulee jär­jes­tää ta­sa­puo­li­ses­ti yrit­tä­jiä koh­te­le­va kil­pai­lu

06.03.2022 05:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ouluun kes­kus­ta­kam­pus – luot­ta­mus­hen­ki­löi­den on kat­sot­ta­va kau­pun­gin ko­ko­nais­etua

26.02.2022 06:00 79
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaa­va­pää­tös tehdään siitä nä­kö­kul­mas­ta, mitä kes­kus­ta­kam­pus mer­kit­si­si Oululle

09.02.2022 05:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

His­to­rial­li­nen ti­lai­suus kas­vat­taa Oulun kes­kus­taa rat­kai­see yli­opis­ton kam­pu­son­gel­man: rau­ta­tie on oh­jat­ta­va kul­ke­maan maan alla

01.02.2022 06:15 55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tor­ni­ta­lo­jen si­joit­ta­mi­nen sinne tänne tuhoaa Oulun kau­pun­ki­ku­van – val­tuus­ton tulisi hy­väk­syä korkean ra­ken­ta­mi­sen suun­ni­tel­ma

30.01.2022 05:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sam­mal­tien asuk­kai­den asuin­viih­ty­vyys on mo­ni­kan­sal­li­sen yhtiön laa­jen­tu­mis­ha­lu­ja tär­keäm­pää

24.01.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pom­mi­kort­te­lei­den van­hoi­hin ra­ken­nuk­siin ei tule Oulussa kajota

19.01.2022 05:30 6
Tilaajille
Oulun asema-alueesta luvassa tietoa lähiaikoina – sopimuksia viilataan vielä

Oulun ase­ma-aluees­ta luvassa tietoa lä­hi­ai­koi­na – so­pi­muk­sia vii­la­taan vielä

08.12.2021 15:08 27
Tilaajille
Oulun asuntomessualue hahmottumassa, kolmella kaava-alueelle omat erityispiirteensä – Vaakunakylään tulee  kelluvia rakennuksia

Oulun asun­to­mes­su­alue hah­mot­tu­mas­sa, kol­mel­la kaa­va-alueel­le omat eri­tyis­piir­teen­sä – Vaa­ku­na­ky­lään tulee kel­lu­via ra­ken­nuk­sia

30.11.2021 07:00 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vai­he­kaa­van te­ke­mi­nen Vir­pi­nie­meen ei ole Oulun kau­pun­gil­le tap­piol­lis­ta

24.11.2021 04:00
Tilaajille