Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Rakentaminen
Viikko
Asuinympäristön viihtyisyys on kahden kauppa, jossa rakentajien unelmia ja viranomaisten näkemyksiä ei aina voi sovittaa yhteen
Pääkirjoitus

Asuin­ym­pä­ris­tön viih­tyi­syys on kahden kauppa, jossa ra­ken­ta­jien unelmia ja vi­ran­omais­ten nä­ke­myk­siä ei aina voi so­vit­taa yhteen

22.06.2022 20:00 12
Tilaajille
Oulun kaupunki vaatii Olli Rantalan taloon punaista kattoa, vaikka lähes jokaisella naapurilla on harmaa – Rantalalle on vihjattu, että punainen katto laskee talon arvoa

Oulun kau­pun­ki vaatii Olli Ran­ta­lan taloon pu­nais­ta kattoa, vaikka lähes jo­kai­sel­la naa­pu­ril­la on harmaa – Ran­ta­lal­le on vih­jat­tu, että pu­nai­nen katto laskee talon arvoa

22.06.2022 06:02 127
Tilaajille
Heinätorin päiväkoti on oodi arjen arkkitehtuurille – Uudet rakennukset rajaavat korttelin keskelle jäävää leikki- ja oleskelupihaa

Hei­nä­to­rin päi­vä­ko­ti on oodi arjen ark­ki­teh­tuu­ril­le – Uudet ra­ken­nuk­set ra­jaa­vat kort­te­lin kes­kel­le jäävää leikki- ja oles­ke­lu­pi­haa

21.06.2022 10:52 9
Tilaajille
Hiukkavaaran keskuksen tiivis ympäristö on huomioitu erillistalokolmion ratkaisuissa

Hiuk­ka­vaa­ran kes­kuk­sen tiivis ym­pä­ris­tö on huo­mioi­tu eril­lis­ta­lo­kol­mion rat­kai­suis­sa

20.06.2022 07:00
Tilaajille
Kuukausi
Oulun uusi vankila nytkähti eteenpäin, rakentaminen aloitetaan keväällä

Oulun uusi vankila nyt­käh­ti eteen­päin, ra­ken­ta­mi­nen aloi­te­taan ke­vääl­lä

16.06.2022 15:18 30
Kaijonharjun uusi päiväkoti on saanut rakennusluvan

Kai­jon­har­jun uusi päi­vä­ko­ti on saanut ra­ken­nus­lu­van

16.06.2022 14:54
Oulun museo- ja tiedekeskuksen suunnittelun arkkitehtikilpailu alkaa tänään – uuteen keskukseen Tietomaa ja Pohjois-Pohjanmaan museo

Oulun museo- ja tie­de­kes­kuk­sen suun­nit­te­lun ark­ki­teh­ti­kil­pai­lu alkaa tänään – uuteen kes­kuk­seen Tie­to­maa ja Poh­jois-Poh­jan­maan museo

15.06.2022 10:27 1
Oulun yliopiston hankkeessa testataan puskutraktorin, tiivistyskoneen ja kaivinkoneen etäohjattua ja itsenäistä yhteistyötä

Oulun yli­opis­ton hank­kees­sa tes­ta­taan pus­kut­rak­to­rin, tii­vis­tys­ko­neen ja kai­vin­ko­neen etä­oh­jat­tua ja it­se­näis­tä yh­teis­työ­tä

15.06.2022 08:31 3
Menikö projekti jäihin? Kerro meille, miten yllättävä kustannusten nousu ja raaka-ainepula ovat vaikuttaneet rakennusprojektiisi

Menikö pro­jek­ti jäihin? Kerro meille, miten yl­lät­tä­vä kus­tan­nus­ten nousu ja raa­ka-ai­ne­pu­la ovat vai­kut­ta­neet ra­ken­nus­pro­jek­tii­si

14.06.2022 11:22 3
Oulun Hiukkavaaraan nousee uusi kerrostalokortteli – kaupunginosan keskustaan suunnitteilla myös vähittäistavarakauppa

Oulun Hiuk­ka­vaa­raan nousee uusi ker­ros­ta­lo­kort­te­li – kau­pun­gin­osan kes­kus­taan suun­nit­teil­la myös vä­hit­täis­ta­va­ra­kaup­pa

14.06.2022 17:19 29
Tilaajille
Raahe tarjoaa koululaisille 100 maksutonta harrastekerhoa ja tukee laajasti kaupunkilaisten harrastamista: ”Liikutamme kaikkia vauvasta vaariin”
Mainos Raahen kaupunki

Raahe tarjoaa kou­lu­lai­sil­le 100 mak­su­ton­ta har­ras­te­ker­hoa ja tukee laa­jas­ti kau­pun­ki­lais­ten har­ras­ta­mis­ta: ”Lii­ku­tam­me kaikkia vau­vas­ta vaa­riin”

14.06.2022 09:18
Keskustan Linnankulmassa neliöt ovat tehokäytössä – autohallissa jopa sähköpyörien omistajat on huomioitu

Kes­kus­tan Lin­nan­kul­mas­sa neliöt ovat te­ho­käy­tös­sä – au­to­hal­lis­sa jopa säh­kö­pyö­rien omis­ta­jat on huo­mioi­tu

13.06.2022 07:00 6
Tilaajille
Kiiminkipuiston jalkapallokentän aita rakennetaan viimein loppuun

Kii­min­ki­puis­ton jal­ka­pal­lo­ken­tän aita ra­ken­ne­taan viimein loppuun

09.06.2022 17:00 2
Tilaajille
HAWO Oy rakentaa uuden tehtaan Liminkaan – tehdas luo 25 uutta työpaikkaa

HAWO Oy ra­ken­taa uuden tehtaan Li­min­kaan – tehdas luo 25 uutta työ­paik­kaa

08.06.2022 15:40 2
Oulun Osuuspankin toimitusjohtaja Keijo Posio: "Kimppakämppä voisi olla uusi malli rakentaa ja omistaa"

Oulun Osuus­pan­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Keijo Posio: "Kimp­pa­kämp­pä voisi olla uusi malli ra­ken­taa ja omis­taa"

04.06.2022 06:00 8
Tilaajille
Vanhemmat
Ikipuu Kuusamon Pauli Luukkonen luottaa kestopuuhun – Lue 5 vinkkiä terassin tekoon
Mainos Ikipuu Kuusamo

Ikipuu Kuu­sa­mon Pauli Luuk­ko­nen luottaa kes­to­puu­hun – Lue 5 vinkkiä te­ras­sin tekoon

26.05.2022 06:00 4
Törmäpääskyn pesänrakennusaikeet työmaakasassa Oulun Toppilassa aiheuttivat säpinää – tarina sai onnellisen lopun

Tör­mä­pääs­kyn pe­sän­ra­ken­nus­ai­keet työ­maa­ka­sas­sa Oulun Top­pi­las­sa ai­heut­ti­vat säpinää – tarina sai on­nel­li­sen lopun

24.05.2022 12:14 23
Tilaajille
Vaaran kortteli 5:een Oulun keskustassa on tekeillä kaavamuutos – Vikkulan talo säilytetään, kolme kerrostaloa halutaan purkaa uuden tieltä

Vaaran kort­te­li 5:een Oulun kes­kus­tas­sa on te­keil­lä kaa­va­muu­tos – Vik­ku­lan talo säi­ly­te­tään, kolme ker­ros­ta­loa ha­lu­taan purkaa uuden tieltä

23.05.2022 19:00 19
Tilaajille
Pateniemenrannan kerrostalokolmiosta avautuva merimaisema on ainutlaatuinen Oulun asuntotarjonnassa

Pa­te­nie­men­ran­nan ker­ros­ta­lo­kol­mios­ta avau­tu­va me­ri­mai­se­ma on ai­nut­laa­tui­nen Oulun asun­to­tar­jon­nas­sa

23.05.2022 07:00 5
Tilaajille
Oulun keskustaan nousee lähivuosina uusia, aiempaa korkeampia kerrostaloja Hallituskadulle ja Heinäpäähän

Oulun kes­kus­taan nousee lä­hi­vuo­si­na uusia, aiempaa kor­keam­pia ker­ros­ta­lo­ja Hal­li­tus­ka­dul­le ja Hei­nä­pää­hän

17.05.2022 19:25 36
Tilaajille