Aluevaalit: Po­li­tii­kan penk­ki­ur­hei­luun hu­rah­ta­nut ou­lu­lai­nen Ville Koi­vu­nie­mi jän­nit­tää vaa­li­tu­lok­sen lisäksi omaa ve­don­lyön­tiään

Aluevaalit: Ehdokas vielä löy­tä­mät­tä? Katso Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Rakentaminen
Kuukausi
Kahden ilmansuunnan näppärä kaksio energiatehokkaassa vuokrakohteessa Kaukovainiolla

Kahden il­man­suun­nan näppärä kaksio ener­gia­te­hok­kaas­sa vuok­ra­koh­tees­sa Kau­ko­vai­niol­la

17.01.2022 07:00 3
Tilaajille
Urheilutalon tontti myydään Oulun Rakennusteho Oy:lle – paraatipaikalle tulossa laatuasuntoja

Ur­hei­lu­ta­lon tontti myydään Oulun Ra­ken­nus­te­ho Oy:lle – pa­raa­ti­pai­kal­le tulossa laa­tu­asun­to­ja

11.01.2022 20:00 60
Tilaajille
Valoisa ja kaikin puolin erityinen neliö Åströmin historiallisessa tehdasrakennuksessa

Valoisa ja kaikin puolin eri­tyi­nen neliö Å­strö­min his­to­rial­li­ses­sa teh­das­ra­ken­nuk­ses­sa

10.01.2022 07:00 2
Tilaajille
Mikko Laakkonen osti talopaketin ennen puutavaran hintaharppausta, mutta autokatoksen kulut kasvoivat 30 prosenttia – Kannattaako nyt lykätä vai kiirehtiä rakentamista?

Mikko Laak­ko­nen osti ta­lo­pa­ke­tin ennen puu­ta­va­ran hin­ta­harp­paus­ta, mutta au­to­ka­tok­sen kulut kas­voi­vat 30 pro­sent­tia – Kan­nat­taa­ko nyt lykätä vai kii­reh­tiä ra­ken­ta­mis­ta?

09.01.2022 12:00 11
Tilaajille
Painovoimainen ilmanvaihto toimii kerrostalossa hyvin – asukkaiden kokemukset Kaakkurin koetaloissa ovat olleet hyviä

Pai­no­voi­mai­nen il­man­vaih­to toimii ker­ros­ta­los­sa hyvin – asuk­kai­den ko­ke­muk­set Kaak­ku­rin koe­ta­lois­sa ovat olleet hyviä

29.12.2021 06:00 8
Tilaajille
Vanhemmat
Perheasunto kaikilla herkuilla valmistuu ensi vuonna Oulunsalon Karhukankaalle – kirsikkana kakun päällä paikkavaraus takalle

Per­he­asun­to kai­kil­la her­kuil­la val­mis­tuu ensi vuonna Ou­lun­sa­lon Kar­hu­kan­kaal­le – kir­sik­ka­na kakun päällä paik­ka­va­raus takalle

20.12.2021 07:00 4
Tilaajille
Oululainen Katman sai jättimäisen kattourakan Kemin biotuotetehtaalta – rakentaa viisi hehtaaria kattoja ja palkkaa lisää työntekijöitä

Ou­lu­lai­nen Katman sai jät­ti­mäi­sen kat­to­ura­kan Kemin bio­tuo­te­teh­taal­ta – ra­ken­taa viisi heh­taa­ria kattoja ja palkkaa lisää työn­te­ki­jöi­tä

15.12.2021 15:56 9
Tilaajille
Lävistäjälle Oulun ydinkeskustaan kaavaillaan moninkertaisen kokoista kerrostaloa vanhan tilalle

Lä­vis­tä­jäl­le Oulun ydin­kes­kus­taan kaa­vail­laan mo­nin­ker­tai­sen ko­kois­ta ker­ros­ta­loa vanhan tilalle

09.12.2021 06:00 93
Tilaajille
COR Groupin Kotikatu 365 -suunnitelma Peltolassa ei saanut suunnitteluvarausta – "Tulkitsin, ettei päätöksentekoon ole edellytyksiä ja toisaalta kaivattiin lisätietoa"

COR Groupin Ko­ti­ka­tu 365 -suun­ni­tel­ma Pel­to­las­sa ei saanut suun­nit­te­lu­va­raus­ta – "Tul­kit­sin, ettei pää­tök­sen­te­koon ole edel­ly­tyk­siä ja toi­saal­ta kai­vat­tiin li­sä­tie­toa"

08.12.2021 18:55 3
Tilaajille
OYSin sairaalatyömaalla aloitetaan tammikuussa F-rakennuksen rakennustyöt – valmista tulisi olla kesällä 2025

OYSin sai­raa­la­työ­maal­la aloi­te­taan tam­mi­kuus­sa F-ra­ken­nuk­sen ra­ken­nus­työt – val­mis­ta tulisi olla kesällä 2025

08.12.2021 09:35 9
Peltolaan tulossa uusi Kotikatu 365 – Oululainen COR Group viemässä konseptia myös muihin isoihin kaupunkeihin

Pel­to­laan tulossa uusi Ko­ti­ka­tu 365 – Ou­lu­lai­nen COR Group vie­mäs­sä kon­sep­tia myös muihin isoihin kau­pun­kei­hin

08.12.2021 06:00 25
Tilaajille
Entinen Postipankin talo Taka-Lyötyssä nurin – tilalle lähes korttelin kokoinen uudiskohde

Entinen Pos­ti­pan­kin talo Ta­ka-Lyö­tys­sä nurin – tilalle lähes kort­te­lin ko­koi­nen uu­dis­koh­de

05.12.2021 15:00 23
Tilaajille
Yksiö riittää oikein hyvin Viivi Koskensalolle – 19-vuotias omilleen muuttava nuori ei halua maksaa ylimääräisistä neliöistä, mutta kuka muu muka valitsee yksiön?

Yksiö riittää oikein hyvin Viivi Kos­ken­sa­lol­le – 19-vuo­tias omil­leen muut­ta­va nuori ei halua maksaa yli­mää­räi­sis­tä ne­liöis­tä, mutta kuka muu muka va­lit­see yksiön?

04.12.2021 06:30 3
Tilaajille
Oulun normaalikoululle hahmotellaan tiloja Linnanmaan yliopistokampukselta – "Pienet koululaiset eivät ehkä tuntisi oloaan turvalliseksi", sanoo johtava rehtori

Oulun nor­maa­li­kou­lul­le hah­mo­tel­laan tiloja Lin­nan­maan yli­opis­to­kam­puk­sel­ta – "Pienet kou­lu­lai­set eivät ehkä tuntisi oloaan tur­val­li­sek­si", sanoo johtava rehtori

04.12.2021 06:00 55
Tilaajille
Tampere korjaa Oulun satoa – puurakentaminen on arkkitehti, rakennusopin professorin Markku Karjalaisen arkea ja pyhää

Tampere korjaa Oulun satoa – ­puu­ra­ken­ta­mi­nen on ark­ki­teh­ti, ra­ken­nus­opin pro­fes­so­rin Markku Kar­ja­lai­sen arkea ja pyhää

03.12.2021 19:00 4
Tilaajille
Tiheä "nosturimetsä" koristaa Oulun maisemaa – se kertoo rakentamisen hyvän vireen jatkumisesta

Tiheä "nos­tu­ri­met­sä" ko­ris­taa Oulun mai­se­maa – se kertoo ra­ken­ta­mi­sen hyvän vireen jat­ku­mi­ses­ta

03.12.2021 07:00 19
Tilaajille
Oulun ensi- ja turvakoti ja Tuiran Mäntykoti purkuun ensi vuonna – uudet tilat Tuiran Kangastielle vuonna 2024 valmistuvaan Lähimmäiskortteliin

Oulun ensi- ja tur­va­ko­ti ja Tuiran Män­ty­ko­ti purkuun ensi vuonna – uudet tilat Tuiran Kan­gas­tiel­le vuonna 2024 val­mis­tu­vaan Lä­him­mäis­kort­te­liin

29.11.2021 15:52 3
Tilaajille
Työttömyyskassojen jäsenmaksuja lasketaan parantuneen työllisyystilanteen takia – suurimman alennuksen saavan Suomen Elintarviketyöläisten kassan jäsenten maksu on ensi vuonna lähes puolet aiempaa pienempi

Työt­tö­myys­kas­so­jen jä­sen­mak­su­ja las­ke­taan pa­ran­tu­neen työl­li­syys­ti­lan­teen ta­kia – ­suu­rim­man alen­nuk­sen saavan Suomen Elin­tar­vi­ke­työ­läis­ten kassan jä­sen­ten maksu on ensi vuonna lähes puolet aiempaa pie­nem­pi

26.11.2021 12:00 2
Tilaajille
Tuumastukki-palkinto myönnettiin OYSin A-rakennukselle

Tuu­mas­tuk­ki-pal­kin­to myön­net­tiin OYSin A-ra­ken­nuk­sel­le

24.11.2021 16:11 3
Jääkärinkankaan kaava-alueen rakentaminen sulkee kuntorata- ja latuyhteyksiä Hiukkavaarassa ja Haapalehdossa

Jää­kä­rin­kan­kaan kaa­va-alueen ra­ken­ta­mi­nen sulkee kun­to­ra­ta- ja la­tu­yh­teyk­siä Hiuk­ka­vaa­ras­sa ja Haa­pa­leh­dos­sa

24.11.2021 11:19 7