Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Oulun kaupunkisuunnittelu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Au­to­ran­ta vir­kis­tää Oulun kaup­pa­to­ria

25.10.2023 05:30 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Au­to­ran­ta on edel­leen pelkkää py­sä­köin­ti­paik­kaa? – kau­pun­ki­suun­nit­te­lua olisi tehtävä ih­mis­ten, ei autojen eh­doil­la

23.10.2023 06:00 34
Oulun kehutulla tonttipolitiikalla on kääntöpuolensa – Veronmaksajien rahoja on myös tuhlattu, arvioi apulaisprofessori

Oulun ke­hu­tul­la tont­ti­po­li­tii­kal­la on kään­tö­puo­len­sa – Ve­ron­mak­sa­jien rahoja on myös tuh­lat­tu, arvioi apu­lais­pro­fes­so­ri

26.03.2023 05:00 47
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ryh­ti­lii­ke Oulun kau­pun­ki­suun­nit­te­luun, kiitos – tie­tyil­lä asioil­la on kult­tuu­ril­li­nen arvo jo sel­lai­se­naan

20.01.2023 05:30 9
Tilaajille
Oulun keskusta kaipaa kaupunkitutkijan mukaan rohkeaa ravistusta eikä pelkoa virkamiesten tekemistä virheistä – valtuuston puheenjohtaja puolittaisi Kivisydämen parkkimaksun viikonloppuisin

Oulun kes­kus­ta kaipaa kau­pun­ki­tut­ki­jan mukaan rohkeaa ra­vis­tus­ta eikä pelkoa vir­ka­mies­ten te­ke­mis­tä vir­heis­tä – val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja puo­lit­tai­si Ki­vi­sy­dä­men park­ki­mak­sun vii­kon­lop­puisin

02.01.2023 09:43 212
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­lan pa­ra­dok­si ja Oulun kau­pun­gin pää­tök­set – hyvä kun­nal­lis­po­li­tiik­ka vaatii en­nus­tet­ta­vuut­ta ja us­kot­ta­vuut­ta

12.06.2022 06:00 45
Tilaajille
Konfliktit kaupunkien suunnittelussa eivät voi perustua yksin kokemustietoon ja paikallisiin erityispiirteisiin
Kolumni

Konf­lik­tit kau­pun­kien suun­nit­te­lus­sa eivät voi pe­rus­tua yksin ko­ke­mus­tie­toon ja pai­kal­li­siin eri­tyis­piir­tei­siin

05.09.2021 14:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvä kau­pun­ki­suun­nit­te­lu ja Lin­nan­maan kam­pus­kau­pun­ki tuovat Ouluun elin- ja ve­to­voi­maa

23.07.2021 05:30 15
Tilaajille
Keskustan yliopistokampus on merkittävä Oulun vetovoimatekijä
Kolumni

Kes­kus­tan yli­opis­to­kam­pus on mer­kit­tä­vä Oulun ve­to­voi­ma­te­ki­jä

04.06.2021 06:00 95
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tus­ta­mi­sel­la ei tueta elin­voi­man kasvua

05.05.2021 07:00 18
Tilaajille
Hartaanselän suunnitelmat kelpasivat Oulun yhdyskuntalautakunnalle – Hietasaaren puolella rakentamista on karsittu aiemmasta

Har­taan­se­län suun­ni­tel­mat kel­pa­si­vat Oulun yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­nal­le – Hie­ta­saa­ren puo­lel­la ra­ken­ta­mis­ta on kar­sit­tu aiem­mas­ta

27.04.2021 19:03 11
Tilaajille
Ely-keskus ja Oulun kaupunki suunnittelevat Oulunlahdentien parantamista – suunnitelmissa muun muassa uusi liittymä, pyörätie ja pysäköintialue

Ely-kes­kus ja Oulun kau­pun­ki suun­nit­te­le­vat Ou­lun­lah­den­tien pa­ran­ta­mis­ta – suun­ni­tel­mis­sa muun muassa uusi liit­ty­mä, pyö­rä­tie ja py­sä­köin­ti­alue

29.03.2021 09:49 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Unoh­tu­vat­ko lapset Oulun kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­sa? Ke­hit­ty­vä, ak­tii­vi­nen, elävä ja mo­ni­puo­li­sen kau­pun­ki tar­vit­see ikä­ra­ken­teel­taan ta­sa­pai­noi­sen väes­tö­ra­ken­teen

10.03.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­hi­te­tään Oulua ha­jau­te­tus­ti – maan­tie­teel­li­nen rakenne ei tue millään tavoin yhden kes­kus­tan mallia

22.01.2021 06:15 13
Tilaajille
Yliopiston siirtoa yritetään hutkia nurin tarkemmin tutkimatta – Oulun päättäjiltä vaaditaan nyt kykyä katsoa lähimpien vaalien yli pitkälle tulevaisuuteen
Pääkirjoitus

Yli­opis­ton siirtoa yri­te­tään hutkia nurin tar­kem­min tut­ki­mat­ta – Oulun päät­tä­jil­tä vaa­di­taan nyt kykyä katsoa lä­him­pien vaalien yli pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen

04.09.2020 16:55 77
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­toa tehdään myös ju­nan­tuo­mil­le

28.08.2020 06:00 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­kun­ta on in­ves­toi­nut Lin­nan­maan kam­puk­seen kym­me­niä mil­joo­nia

08.08.2020 07:15 28
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun neljäs ui­ma­hal­li si­joi­tet­ta­va Kii­min­kiin – unoh­tuu­ko suur-Ou­lun reu­na-aluei­den ke­hit­tä­mi­nen yli­opis­ton si­jain­tia kos­ke­van kiistan lo­mas­sa?

19.07.2020 07:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­säi­nen aamu noin vuonna 2032 Oulussa

28.06.2020 07:00 4
Tilaajille