Luonto: Uhan­alai­set tör­mä­pääs­kyt kai­voi­vat jälleen pe­sä­ko­lon­sa ou­lu­lais­ra­ken­ta­jien hiek­ka­ka­soi­hin

Vaatteet: Kaksi ou­lu­lais­ta vaa­te­yri­tys­tä tais­te­lee pi­ka­muo­ti­bis­nes­tä vastaan

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun asemanseutu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun uu­dis­tet­tu ase­man­seu­tu – nä­ke­vät­kö­hän lap­sen­lap­set?

27.05.2023 05:00
Tilaajille
Oulun asema-alue kehittyy vaivihkaa suuren matkakeskuhankkeen viipyessä – käytöstä poistuvasta matkahuoltorakennuksesta kaavaillaan tilapäistä asemarakennusta

Oulun ase­ma-alue ke­hit­tyy vai­vih­kaa suuren mat­ka­kes­ku­hank­keen vii­pyes­sä – ­käy­tös­tä pois­tu­vas­ta mat­ka­huol­to­ra­ken­nuk­ses­ta kaa­vail­laan ti­la­päis­tä ase­ma­ra­ken­nus­ta

08.05.2023 05:00 41
Tilaajille
Posliinit törkyisessä kunnossa, ummehtunut lehahdus ja kaukopuhelumainos 90-luvulta – Oulun linja-autoasema ei hurraahuutoja herätä: "Nurinhan tämä pitäisi jyrätä"

Pos­lii­nit tör­kyi­ses­sä kun­nos­sa, um­meh­tu­nut le­hah­dus ja kau­ko­pu­he­lu­mai­nos 90-lu­vul­ta – Oulun lin­ja-au­to­ase­ma ei hur­raa­huu­to­ja herätä: "Nu­rin­han tämä pitäisi jyrätä"

16.04.2023 06:00 83
Tilaajille
Lukijat parahtavat Kalevan kyselyssä: Meitä niin hävettää Oulun aseman seutu – "Missä vaiheessa päättäjillä on karannut perusasioiden hoito ihan ulapalle?"

Lukijat pa­rah­ta­vat Kalevan ky­se­lys­sä: Meitä niin hä­vet­tää Oulun aseman seutu – "Missä vai­hees­sa päät­tä­jil­lä on ka­ran­nut pe­rus­asioi­den hoito ihan ula­pal­le?"

24.02.2023 13:24 108
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: harmittaako Oulun asemakeskuksen jämähtäminen? Miten aluetta pitäisi kehittää?

Vastaa ky­se­lyyn: har­mit­taa­ko Oulun ase­ma­kes­kuk­sen jä­mäh­tä­mi­nen? Miten aluetta pitäisi ke­hit­tää?

23.02.2023 10:46 28
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eikö nyt olisi oikea hetki kiin­nit­tää huomio Oulun ra­ken­ta­mi­ses­sa uuden aseman val­mis­tu­mi­seen

14.01.2023 05:00 4
Tilaajille
Arkkitehtuurikilpailu voi teettää hurjan määrän turhaa työtä, mutta myös synnyttää menestyviä yrityksiä – katso kooste Oulussa järjestettyjen kilpailujen voittajatöistä

Ark­ki­teh­tuu­ri­kil­pai­lu voi teettää hurjan määrän turhaa työtä, mutta myös syn­nyt­tää me­nes­ty­viä yri­tyk­siä – katso kooste Oulussa jär­jes­tet­ty­jen kil­pai­lu­jen voit­ta­ja­töis­tä

29.12.2022 06:00 11
Tilaajille
Oulun Asemakeskuksen kilpailu etenee – tavoitteena on saada esisopimus allekirjoitettua tammikuun aikana

Oulun Ase­ma­kes­kuk­sen kil­pai­lu etenee – ta­voit­tee­na on saada esi­so­pi­mus al­le­kir­joi­tet­tua tam­mi­kuun aikana

01.11.2022 15:15 26
Oulun asemakeskuksen suunnittelukisan takarajaa venytettiin kuukaudella – kilpailuun osallistuvat pitivät aikarajaa liian tiukkana, alueen kallioperästä lisätutkimusta

Oulun ase­ma­kes­kuk­sen suun­nit­te­lu­ki­san ta­ka­ra­jaa ve­ny­tet­tiin kuu­kau­del­la – kil­pai­luun osal­lis­tu­vat pitivät ai­ka­ra­jaa liian tiuk­ka­na, alueen kal­lio­pe­räs­tä li­sä­tut­ki­mus­ta

28.09.2022 15:04 17
Tilaajille
Oulun kaupungin tarkastuslautakunta ei niinkään tarkasta mitään, vaan se arvioi kaupungin toiminnan tavoitteiden toteutumista

Oulun kau­pun­gin tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta ei niin­kään tar­kas­ta mitään, vaan se arvioi kau­pun­gin toi­min­nan ta­voit­tei­den to­teu­tu­mis­ta

23.05.2022 06:00 5
Tilaajille
Kaupunginhallitus jatkaa areenan selvityksiä  – "Keskiössä on kysymys siitä, miten tapahtuma- ja elämysareena vastaa tulevaisuuden keskustaympäristön kehittämistarpeisiin"

Kau­pun­gin­hal­li­tus jatkaa areenan sel­vi­tyk­siä – "Kes­kiös­sä on kysymys siitä, miten ta­pah­tu­ma- ja elä­mys­aree­na vastaa tu­le­vai­suu­den kes­kus­ta­ym­pä­ris­tön ke­hit­tä­mis­tar­pei­siin"

16.05.2022 21:39 56
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kes­kus­ta suurten kau­pun­kien tasolle

28.03.2022 05:30 7
Tilaajille
Oulun tuleva asemakeskus puksuttaa kovaa vauhtia toteutusta kohti – hankkeesta allekirjoitettiin merkittäviä sopimuksia

Oulun tuleva ase­ma­kes­kus puk­sut­taa kovaa vauhtia to­teu­tus­ta kohti – hank­kees­ta al­le­kir­joi­tet­tiin mer­kit­tä­viä so­pi­muk­sia

21.03.2022 19:00 83
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin areena Oulussa si­joi­te­taan? – oi­keus­ta­lon tontin käy­tös­tä tulee jär­jes­tää ta­sa­puo­li­ses­ti yrit­tä­jiä koh­te­le­va kil­pai­lu

06.03.2022 05:30 7
Tilaajille
Oulun keskustan liikennejärjestelyt pohdinnassa – asemakeskuksen tulolla iso vaikutus liikenteeseen

Oulun kes­kus­tan lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt poh­din­nas­sa – ase­ma­kes­kuk­sen tulolla iso vai­ku­tus lii­ken­tee­seen

02.03.2022 06:00 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tun­ne­pi­tois­ta pää­tök­sen­te­koa – kes­kus­ta­kam­pus­näy­tel­mä lu­kit­see kau­pun­gin sekä yli­opis­ton toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia pit­käl­le

25.02.2022 06:00 68
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to torp­paa­ja vai mah­dol­lis­ta­ja?

25.02.2022 05:45 14
Tilaajille
Asemanseudun kehittäminen etenee – yhdyskuntalautakunta esitti yhteistoimintasopimusta alueiden luovuttamisesta Asemakeskuksen alueella hyväksyttäväksi

Ase­man­seu­dun ke­hit­tä­mi­nen etenee – yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta esitti yh­teis­toi­min­ta­so­pi­mus­ta aluei­den luo­vut­ta­mi­ses­ta Ase­ma­kes­kuk­sen alueel­la hy­väk­syt­tä­väk­si

22.02.2022 20:55 28
Tilaajille
Asemakeskuksen nähdään nostavan Oulun profiilia – areenahanke herättää myös kriittisiä kysymyksiä

Ase­ma­kes­kuk­sen nähdään nos­ta­van Oulun pro­fii­lia – aree­na­han­ke he­rät­tää myös kriit­ti­siä ky­sy­myk­siä

22.02.2022 06:00 65
Tilaajille
Tampereen uusi Nokia Arena on huippumoderni tapahtumakeskus, joka voi monessa toimia Oulun tapahtuma- ja elämysareenan suunnittelun apuna – "Me olemme tästä ylpeitä"

Tam­pe­reen uusi Nokia Arena on huip­pu­mo­der­ni ta­pah­tu­ma­kes­kus, joka voi monessa toimia Oulun ta­pah­tu­ma- ja elä­mys­aree­nan suun­nit­te­lun apuna – "Me olemme tästä yl­pei­tä"

20.02.2022 06:00 41
Tilaajille