Luonto: Uhan­alai­set tör­mä­pääs­kyt kai­voi­vat jälleen pe­sä­ko­lon­sa ou­lu­lais­ra­ken­ta­jien hiek­ka­ka­soi­hin

Vaatteet: Kaksi ou­lu­lais­ta vaa­te­yri­tys­tä tais­te­lee pi­ka­muo­ti­bis­nes­tä vastaan

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kaavoitus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­per­heet kar­kaa­vat Oulusta – Kau­pun­ki kaipaa roh­kei­ta vi­sioi­ta ja ta­sa­pai­noi­sem­paa kaa­voi­tus­ta

13.05.2023 07:20 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kor­pi­mais­ta, Kor­ven­ky­läs­tä ja kau­pun­ki­ke­hi­tyk­ses­tä – ­Suun­nit­te­lun ta­voit­tee­na tulee olla pa­ra­tii­sin luo­mi­nen

12.05.2023 07:40 3
Tilaajille
Hailuodon Marjaniemeen esitetään ekohotellia, tyrskymajoja ja näköalamökkejä – Leirintäalue ei alueelle sovellu pohjavesien vuoksi

Hai­luo­don Mar­ja­nie­meen esi­te­tään eko­ho­tel­lia, tyrs­ky­ma­jo­ja ja nä­kö­ala­mök­ke­jä – Lei­rin­tä­alue ei alueel­le sovellu poh­ja­ve­sien vuoksi

11.05.2023 14:27 17
Tilaajille
Hiukkavaara kasvaa taas piirun verran lisää – vuorossa on noin tuhannen asukkaan Haukkasuon asuinalueen kaavoitus

Hiuk­ka­vaa­ra kasvaa taas piirun verran lisää – vuo­ros­sa on noin tu­han­nen asuk­kaan Hauk­ka­suon asuin­alueen kaa­voi­tus

25.04.2023 20:28 13
Tilaajille
Rukalle kolmas keskus Uuttuaholle, uusi asuinalue Kivivaaraan ja lisää vuodepaikkoja – Tällainen Ruka on 15 vuoden päästä, jos kaava saa hyväksynnän

Rukalle kolmas keskus Uut­tua­hol­le, uusi asuin­alue Ki­vi­vaa­raan ja lisää vuo­de­paik­ko­ja – Täl­lai­nen Ruka on 15 vuoden päästä, jos kaava saa hy­väk­syn­nän

25.04.2023 12:17 2
Tilaajille
Oulun OP:n tornitalo ei valmistu kulttuuripääkaupunkivuoteen 2026 – nykyisen pääkonttorin purku siirtymässä ensi kevääseen

Oulun OP:n tor­ni­ta­lo ei val­mis­tu kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­teen 2026 – ny­kyi­sen pää­kont­to­rin purku siir­ty­mäs­sä ensi ke­vää­seen

20.04.2023 05:00 50
Tilaajille
1970-luvun vanhoja taloja runnotaan nurin Kiimingissä

1970-lu­vun vanhoja taloja run­no­taan nurin Kii­min­gis­sä

01.04.2023 18:00 12
Tilaajille
Hallinto-oikeudessa läpi mennyt kaavavalitus on harvinaisuus – se kertoo osaamisesta kunnissa ja kaupungeissa
Pääkirjoitus

Hal­lin­to-oi­keu­des­sa läpi mennyt kaa­va­va­li­tus on har­vi­nai­suus – se kertoo osaa­mi­ses­ta kun­nis­sa ja kau­pun­geis­sa

26.03.2023 20:00 12
Tilaajille
Kaleva selvitti: Vain yksi asemakaavavalitus on mennyt läpi viimeisen kymmenen vuoden aikana Pohjois-Pohjanmaalla – "Kaupungilla on oikeus tehdä myös tyhmiä päätöksiä"

Kaleva sel­vit­ti: Vain yksi ase­ma­kaa­va­va­li­tus on mennyt läpi vii­mei­sen kym­me­nen vuoden aikana Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "­Kau­pun­gil­la on oikeus tehdä myös tyhmiä pää­tök­siä"

23.03.2023 05:00 51
Tilaajille
Tuirasta kaavailtiin yli sata vuotta sitten ainutlaatuista huvila- ja puutarhakaupunkia – näin alkuperäiset suunnitelmat elävät yhä urbaanilla kerrostaloalueella

Tui­ras­ta kaa­vail­tiin yli sata vuotta sitten ai­nut­laa­tuis­ta huvila- ja puu­tar­ha­kau­pun­kia – näin al­ku­pe­räi­set suun­ni­tel­mat elävät yhä ur­baa­nil­la ker­ros­ta­lo­alueel­la

12.03.2023 11:18 28
Tilaajille
Ankea betonitönö Oulun ydinkeskustassa saa kunnolla korkeutta – Koko Ravander-kortteli Rotuaarin varressa uusiutuu lähivuosien aikana

Ankea be­to­ni­tö­nö Oulun ydin­kes­kus­tas­sa saa kun­nol­la kor­keut­ta – Koko Ra­van­der-kort­te­li Ro­tuaa­rin var­res­sa uu­siu­tuu lä­hi­vuo­sien aikana

28.02.2023 05:00 43
Tilaajille
Virkanimike muuttuu: Oulun asemakaavapäälliköstä tulee kaavoitusjohtaja

Vir­ka­ni­mi­ke muut­tuu: Oulun ase­ma­kaa­va­pääl­li­kös­tä tulee kaa­voi­tus­joh­ta­ja

14.02.2023 20:06 15
Tilaajille
Liikenneralli harmittaa Puu-Raksilan asukkaita – "Markettien kaavan valmistumista toivotaan"

Lii­ken­ne­ral­li har­mit­taa Puu-Rak­si­lan asuk­kai­ta – "Mar­ket­tien kaavan val­mis­tu­mis­ta toi­vo­taan"

02.02.2023 21:09 12
Tilaajille
Oulun perinteikkään kauppapaikan nykyaikaistaminen Raksilassa etenee "hyvässä hengessä" – mahdollista on, että marketit ehtivät täyttää 50 vuotta ennen kun niiden paikalle on avattu uusi kauppakeskus

Oulun pe­rin­teik­kään kaup­pa­pai­kan ny­ky­ai­kais­ta­mi­nen Rak­si­las­sa etenee "hy­väs­sä hen­ges­sä" – mah­dol­lis­ta on, että mar­ke­tit ehtivät täyttää 50 vuotta ennen kun niiden pai­kal­le on avattu uusi kaup­pa­kes­kus

24.01.2023 06:00 83
Tilaajille
Yli sata vihiluotolaista vastustaa kaavamuutosta, joka mahdollistaisi kerrostalorakentamisen Airport Hotellin tontille – yrittäjä Timo Väärälä sanoo, ettei hänkään halua tontille viittä kerrostaloa

Yli sata vi­hi­luo­to­lais­ta vas­tus­taa kaa­va­muu­tos­ta, joka mah­dol­lis­tai­si ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen Airport Ho­tel­lin ton­til­le – yrit­tä­jä Timo Väärälä sanoo, ettei hänkään halua ton­til­le viittä ker­ros­ta­loa

23.01.2023 10:57 24
Tilaajille
Vasta vireille tulleessa kaavahankkeessa suunnitellaan lomakylää Oulun Saarelaan joen rannalle

Vasta vi­reil­le tul­lees­sa kaa­va­hank­kees­sa suun­ni­tel­laan lo­ma­ky­lää Oulun Saa­re­laan joen ran­nal­le

10.01.2023 06:00 34
Tilaajille
Omakotitonttien haku alkaa kolmen viikon päästä – Oulun kaupunki myy tontit tarjousten perusteella

Oma­ko­ti­tont­tien haku alkaa kolmen viikon päästä – Oulun kau­pun­ki myy tontit tar­jous­ten pe­rus­teel­la

02.01.2023 11:30 6
Oulun Välivainion puutarhan alueen asuntohanke viivästyy kaavavalituksen takia – voi mennä useita vuosia, jos valitus etenee korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka

Oulun Vä­li­vai­nion puu­tar­han alueen asun­to­han­ke vii­väs­tyy kaa­va­va­li­tuk­sen takia – voi mennä useita vuosia, jos valitus etenee kor­keim­paan hal­lin­to-oi­keu­teen saakka

01.10.2022 17:00 48
Tilaajille
Vanha kauppaoppilaitoksen talo Kuusiluodossa puretaan, vaikka viranomaiset puolsivat suojelua – tilalle halutaan asuintalo

Vanha kaup­pa­op­pi­lai­tok­sen talo Kuu­si­luo­dos­sa pu­re­taan, vaikka vi­ran­omai­set puol­si­vat suo­je­lua – tilalle ha­lu­taan asuin­ta­lo

20.09.2022 20:09 33
Tilaajille
Rakennusteollisuuden Aleksi Randell pitää uuteen rakentamislakiin liittyvää ilmastoselvitystä raakileena – Kukaan ei saanut lausua, vaikka lakiesitys palasteltiin osiin

Ra­ken­nus­teol­li­suu­den Aleksi Randell pitää uuteen ra­ken­ta­mis­la­kiin liit­ty­vää il­mas­to­sel­vi­tys­tä raa­ki­lee­na – Kukaan ei saanut lausua, vaikka la­ki­esi­tys pa­las­tel­tiin osiin

16.09.2022 17:00 3
Tilaajille