Kaavoitus
Viimeisin tunti
Mäntykoti sekä vanha osa Ensi- ja turvakodista pannaan maan tasalle Tuirassa – Tilalle rakennetaan kerrostaloja asunnoiksi ja uudeksi Mäntykodiksi

Män­ty­ko­ti sekä vanha osa Ensi- ja tur­va­ko­dis­ta pannaan maan tasalle Tui­ras­sa – Tilalle ra­ken­ne­taan ker­ros­ta­lo­ja asun­noik­si ja uudeksi Män­ty­ko­dik­si

18:52 3
Tilaajille
Vanhemmat
Kysely: Enemmistö yhdyskuntalautakunnasta kannattaa yliopiston suunnitteluvarausta, päätöksenteon tueksi kaivataan lisää tietoa

Kysely: Enem­mis­tö yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­nas­ta kan­nat­taa yli­opis­ton suun­nit­te­lu­va­raus­ta, pää­tök­sen­teon tueksi kai­va­taan lisää tietoa

03.09.2020 18:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eeva-Maria Parkkinen

Oulun yli­opis­ton tulos ei synny sei­nis­tä

22.08.2020 07:00 45
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tapani Sillanpää, Tuomas Kuusniemi, Heidi Hietalahti, Mari Vauhkonen, Kalervo Ukkola

Ke­hit­ty­vä kam­pus­kau­pun­ki, mo­ni­alai­nen ja ve­to­voi­mai­nen yli­opis­to

13.08.2020 06:30 19
Tilaajille
Ranta-Toppilaan pitäisi rakentaa iso pienvenesatama, mutta kiinnostuneita on vaikea löytää: "Hiljaista on ollut"

Ran­ta-Top­pi­laan pitäisi ra­ken­taa iso pien­ve­ne­sa­ta­ma, mutta kiin­nos­tu­nei­ta on vaikea löytää: "Hil­jais­ta on ollut"

04.08.2020 08:40 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eeva-Maria Parkkinen, Tuija Patana

Edis­tyk­sel­lis­tä puu­ra­ken­ta­mis­ta pa­raa­ti­pai­kal­le Ouluun – ur­hei­lu­ta­lon kort­te­li 23 voidaan hyö­dyn­tää mo­der­nin puu­ra­ken­ta­mi­sen lip­pu­lai­va­na

24.07.2020 07:00 1
Tilaajille
Maanomistaja ihmettelee alueidensa kaavoittamista Limingassa, sillä aiemmin kunta on kertonut kaavoittavansa vain omille mailleen: "Ei se nyt mennyt ihan oikein"

Maan­omis­ta­ja ih­met­te­lee aluei­den­sa kaa­voit­ta­mis­ta Li­min­gas­sa, sillä aiemmin kunta on ker­to­nut kaa­voit­ta­van­sa vain omille mail­leen: "Ei se nyt mennyt ihan oikein"

27.06.2020 07:00 6
Tilaajille
Kaira pureutuu peltoon – happamien sulfaattimaiden kartta tarkentuu myös Perämeren rannikolla

Kaira pu­reu­tuu peltoon – hap­pa­mien sul­faat­ti­mai­den kartta tar­ken­tuu myös Pe­rä­me­ren ran­ni­kol­la

24.06.2020 06:16 0
Tilaajille
Oulunportin jättikokoisen liikkeen tonttivarauksen koko pienenee liki yhteen neljännesosaan aiemmasta

Ou­lun­por­tin jät­ti­ko­koi­sen liik­keen tont­ti­va­rauk­sen koko pie­ne­nee liki yhteen nel­jän­nes­osaan aiem­mas­ta

16.06.2020 22:14 10
Tilaajille

Vä­li­vai­nion puu­tar­ha-alueen kaa­va­muu­tos etenee – ta­voit­tee­na on ke­hit­tää tonttia asuin­käyt­töön so­pi­vak­si

16.06.2020 21:26 0

Tu­pok­sen Ank­ku­ri­lah­den yritys- ja teol­li­suus­alue laa­je­nee noin 113 heh­taa­ril­la

15.06.2020 20:17 0
Oululla oli omat kovat hiilineutraaliustavoitteet ennen kuin uusi hallitus pisti vielä kovemmaksi – Oulun asemakaavapäällikkö Kari Nykänen tutki väitöskirjassaan ilmastonmuutoksen vaikutuksesta kaavoitukseen

Oululla oli omat kovat hii­li­neut­raa­lius­ta­voit­teet ennen kuin uusi hal­li­tus pisti vielä ko­vem­mak­si – Oulun ase­ma­kaa­va­pääl­lik­kö Kari Nykänen tutki väi­tös­kir­jas­saan il­mas­ton­muu­tok­sen vai­ku­tuk­ses­ta kaa­voi­tuk­seen

14.06.2020 19:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eero Niku

Jääkö Oulun mat­ka­kes­kus muiden hank­kei­den jal­koi­hin?

11.06.2020 08:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Janne Rajala

Rak­si­laa, vielä tällä het­kel­lä melko hei­kos­ti hyö­dyn­net­tyä kau­pun­kia­luet­ta, on ke­hi­tet­tä­vä ko­ko­nai­suu­te­na

31.05.2020 07:00 4
Tilaajille
Yhdystornin kortteliin Oulun ydinkeskustaan halutaan täydennysrakentamista

Yh­dys­tor­nin kort­te­liin Oulun ydin­kes­kus­taan ha­lu­taan täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta

12.05.2020 14:14 3
Tilaajille