Tähtijuttu: Hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

Kaavoitus
Kuukausi

Ou­lu­lai­nen Kalle Ko­mu­lai­nen odotti ja pelkäsi vuosia, miten hänen Vauh­ti­puis­tol­leen käy: "Tiuk­kaa on ollut, mutta perhe on aut­ta­nut jak­sa­maan vai­keuk­sien yli"

17.09.2021 08:00 12
Tilaajille

Kem­pe­leel­tä vaa­di­taan mil­joo­na­kor­vauk­sia Lin­na­kan­kaan lou­hos­aluees­ta – Destian mukaan se on yksi Suomen suu­rim­pia ki­vi­ai­nes­aluei­ta

14.09.2021 19:36 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Terva Towerin ra­ken­ta­mi­sel­le Vän­man­nin­saa­reen ei löydy pe­rus­tei­ta

25.08.2021 07:30 20
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus esittää Sa­han­tien kaa­vas­ta tehdyn va­li­tuk­sen hyl­kää­mis­tä

22.08.2021 20:00 20
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Vas­taa­ko mik­ro­asun­to­jen buumi Oulun to­del­lis­ta tar­vet­ta?

22.08.2021 08:00 19
Tilaajille
Vanhemmat

Alp­pi­lan bu­le­var­diin liit­ty­vis­tä ase­ma­kaa­va­hank­keis­ta jär­jes­te­tään tiis­tai­na tie­do­tus- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus – yksi kä­si­tel­tä­vis­tä hank­keis­ta koskee Vä­li­vai­nion koulun ym­pä­ris­töä

16.08.2021 14:48 10

Tuu­li­voi­man ra­ken­ta­mi­seen tar­vi­taan maan­omis­ta­jien yh­teis­tä tah­to­ti­laa – tuu­li­voi­ma­puis­ton suun­ni­tel­tu säh­kön­siir­to­reit­ti hät­käh­dyt­ti maan­omis­ta­jat Haa­pa­ve­del­lä

14.08.2021 18:00 11
Tilaajille

Suomen Tivoli pääsee ehkä Oulun Nal­li­ka­riin, Ka­le­va­la-tee­ma­hu­vi­puis­ton pai­kal­le

14.08.2021 06:00 25
Tilaajille

Nokian ase­ma­kaa­va Lin­nan­maal­le suun­ni­tel­luil­le toi­mi­ti­loil­le tuli voimaan – Ri­ta­har­jun­tie­tä on tar­koi­tus siirtää ensi vuonna

05.08.2021 10:51 13

Ra­ken­nus­buu­mi ei ota laan­tuak­seen Syöt­teel­lä, joten fris­bee­golf-ra­ta saa väistyä mökkien tieltä

22.07.2021 15:00 15
Tilaajille

Ou­lu­jo­ki­var­ren kaa­va­uu­dis­tuk­set li­sää­vät ra­ken­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia suh­teel­li­sen no­peal­la ai­ka­tau­lul­la

22.06.2021 18:07 1
Tilaajille

Isoja kaup­po­ja tulossa Kem­pe­leen Za­tel­liit­tiin moot­to­ri­tien varteen - "Ti­laus­ta suu­ril­le kaup­pa­kes­kit­ty­mil­le on"

15.06.2021 17:05 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulua ke­hi­tet­tä­vä met­ro­po­li­na, vaikka kau­pun­ki­mai­suus onkin pientä

12.06.2021 18:11 1
Tilaajille

Vir­pi­nie­men kaa­va­muu­tos mak­sai­si 3 300 euroa lo­ma-asun­toa kohti – asu­kas­ak­tii­vi tyrmää hinnan

11.05.2021 20:05 42
Tilaajille

Oulu on valittu vuoden pien­ta­lo­myön­tei­sim­mäk­si kun­nak­si: "Oulu on edel­lä­kä­vi­jä pien­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen ym­pä­ris­tö­nä­kö­kul­mien ja ener­gia­te­hok­kuu­den huo­mioi­mi­ses­sa"

11.05.2021 13:02 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pari sanaa Oulun kes­kus­tan elä­vöit­tä­mi­ses­tä

07.05.2021 05:30 11
Tilaajille

Pel­to­lan A-alueen käyttö rat­kais­taan myö­hem­min – idea­kil­pai­luun kes­key­tys

03.05.2021 19:18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­ki­kult­tuu­rin uusi aika alkaa Oulussa

28.04.2021 07:00 20
Tilaajille

Ou­lun­sa­lon päi­vä­ko­ti ja Ou­lun­sa­lo­ta­lo saivat ase­ma­kaa­van

26.04.2021 21:57
Tilaajille

Yli­opis­ton kam­pus­rat­kai­su puhutti taas Oulun val­tuus­toa, asiasta käy­tet­tiin kym­me­niä pu­heen­vuo­ro­ja – eniten kuo­hut­taa lii­ken­ne

26.04.2021 21:31 161
Tilaajille