Kaavoitus
Kennoasunnot eivät Oulussakaan luo viihtyisintä kaupunkia
Pääkirjoitus

Ken­no­asun­not eivät Ou­lus­sa­kaan luo viih­tyi­sin­tä kau­pun­kia

10.01.2022 20:00 14
Tilaajille
Matkailijoille hyödyllinen ja tärkeä Airbnb-asuminen tarvitsee parempia pelisääntöjä
Pääkirjoitus

Mat­kai­li­joil­le hyö­dyl­li­nen ja tärkeä Airbnb-asu­mi­nen tar­vit­see pa­rem­pia pe­li­sään­tö­jä

29.12.2021 20:00 23
Tilaajille
Kiiminkijokivarressa kytee kaavakapina – kyläläiset tuntevat jäävänsä yksin tulvaongelman kanssa

Kii­min­ki­jo­ki­var­res­sa kytee kaa­va­ka­pi­na – ky­lä­läi­set tun­te­vat jää­vän­sä yksin tul­va­on­gel­man kanssa

27.12.2021 06:00 28
Tilaajille
McDonald'sin ravintolaa suunnitellaan Kuusamontien varteen Sammaltielle Kynsilehtoon

McDo­nald'sin ra­vin­to­laa suun­ni­tel­laan Kuu­sa­mon­tien varteen Sam­mal­tiel­le Kyn­si­leh­toon

09.12.2021 07:00 22
Tilaajille
Lävistäjälle Oulun ydinkeskustaan kaavaillaan moninkertaisen kokoista kerrostaloa vanhan tilalle

Lä­vis­tä­jäl­le Oulun ydin­kes­kus­taan kaa­vail­laan mo­nin­ker­tai­sen ko­kois­ta ker­ros­ta­loa vanhan tilalle

09.12.2021 06:00 93
Tilaajille
Satavuotiaan oululaishuvilan purkamisluvasta kehkeytyi vuosien vääntö, jonka ratkoi lopulta korkein hallinto-oikeus – omistaja pitää poikkeuksellista kiistaa oikeusmurhana

Sa­ta­vuo­tiaan ou­lu­lais­hu­vi­lan pur­ka­mis­lu­vas­ta keh­key­tyi vuosien vääntö, jonka ratkoi lopulta korkein hal­lin­to-oi­keus – omis­ta­ja pitää poik­keuk­sel­lis­ta kiistaa oi­keus­mur­ha­na

14.11.2021 06:00 73
Tilaajille
Tuiranpuisto odottaa yhä uutta kaavaa, suojellut rakennukset rapistuvat entisestään – "Kaavoituksen resurssit eivät vastaa tarpeita, hankkeita pitää laittaa Oulussa tärkeysjärjestykseen"

Tui­ran­puis­to odottaa yhä uutta kaavaa, suo­jel­lut ra­ken­nuk­set ra­pis­tu­vat en­ti­ses­tään – "Kaa­voi­tuk­sen re­surs­sit eivät vastaa tar­pei­ta, hank­kei­ta pitää laittaa Oulussa tär­keys­jär­jes­tyk­seen"

01.11.2021 06:00 15
Tilaajille
Kiiminkiin nousemassa uusi Ahonkankaan asuma-alue Kuusamontien kupeeseen

Kii­min­kiin nou­se­mas­sa uusi Ahon­kan­kaan asu­ma-alue Kuu­sa­mon­tien ku­pee­seen

20.10.2021 20:00 5
Tilaajille
Oulun Välivainion asukkaita kummastuttaa, miten pientalovaltaiseksi kaavoitetulle alueelle voi tulla kerrostaloja – liikennejärjestelyistä asukkaat ovat kahta mieltä

Oulun Vä­li­vai­nion asuk­kai­ta kum­mas­tut­taa, miten pien­ta­lo­val­tai­sek­si kaa­voi­te­tul­le alueel­le voi tulla ker­ros­ta­lo­ja – lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­tä asuk­kaat ovat kahta mieltä

19.10.2021 19:43 39
Tilaajille
Oululainen Kalle Komulainen odotti ja pelkäsi vuosia, miten hänen Vauhtipuistolleen käy: "Tiukkaa on ollut, mutta perhe on auttanut jaksamaan vaikeuksien yli"

Ou­lu­lai­nen Kalle Ko­mu­lai­nen odotti ja pelkäsi vuosia, miten hänen Vauh­ti­puis­tol­leen käy: "Tiuk­kaa on ollut, mutta perhe on aut­ta­nut jak­sa­maan vai­keuk­sien yli"

17.09.2021 08:00 12
Tilaajille
Kempeleeltä vaaditaan miljoonakorvauksia Linnakankaan louhosalueesta – Destian mukaan se on yksi Suomen suurimpia kiviainesalueita

Kem­pe­leel­tä vaa­di­taan mil­joo­na­kor­vauk­sia Lin­na­kan­kaan lou­hos­aluees­ta – Destian mukaan se on yksi Suomen suu­rim­pia ki­vi­ai­nes­aluei­ta

14.09.2021 19:36 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Terva Towerin ra­ken­ta­mi­sel­le Vän­man­nin­saa­reen ei löydy pe­rus­tei­ta

25.08.2021 07:30 20
Tilaajille
Oulun kaupunginhallitus esittää Sahantien kaavasta tehdyn valituksen hylkäämistä

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus esittää Sa­han­tien kaa­vas­ta tehdyn va­li­tuk­sen hyl­kää­mis­tä

22.08.2021 20:00 20
Tilaajille
Puheenaihe: Vastaako mikroasuntojen buumi Oulun todellista tarvetta?

Pu­hee­nai­he: Vas­taa­ko mik­ro­asun­to­jen buumi Oulun to­del­lis­ta tar­vet­ta?

22.08.2021 08:00 19
Tilaajille
Alppilan bulevardiin liittyvistä asemakaavahankkeista järjestetään tiistaina tiedotus- ja keskustelutilaisuus – yksi käsiteltävistä hankkeista koskee Välivainion koulun ympäristöä

Alp­pi­lan bu­le­var­diin liit­ty­vis­tä ase­ma­kaa­va­hank­keis­ta jär­jes­te­tään tiis­tai­na tie­do­tus- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus – yksi kä­si­tel­tä­vis­tä hank­keis­ta koskee Vä­li­vai­nion koulun ym­pä­ris­töä

16.08.2021 14:48 10
Tuulivoiman rakentamiseen tarvitaan maanomistajien yhteistä tahtotilaa – tuulivoimapuiston suunniteltu sähkönsiirtoreitti hätkähdytti maanomistajat Haapavedellä

Tuu­li­voi­man ra­ken­ta­mi­seen tar­vi­taan maan­omis­ta­jien yh­teis­tä tah­to­ti­laa – tuu­li­voi­ma­puis­ton suun­ni­tel­tu säh­kön­siir­to­reit­ti hät­käh­dyt­ti maan­omis­ta­jat Haa­pa­ve­del­lä

14.08.2021 18:00 12
Tilaajille
Suomen Tivoli pääsee ehkä Oulun Nallikariin, Kalevala-teemahuvipuiston paikalle

Suomen Tivoli pääsee ehkä Oulun Nal­li­ka­riin, Ka­le­va­la-tee­ma­hu­vi­puis­ton pai­kal­le

14.08.2021 06:00 25
Tilaajille
Nokian asemakaava Linnanmaalle suunnitelluille toimitiloille tuli voimaan – Ritaharjuntietä on tarkoitus siirtää ensi vuonna

Nokian ase­ma­kaa­va Lin­nan­maal­le suun­ni­tel­luil­le toi­mi­ti­loil­le tuli voimaan – Ri­ta­har­jun­tie­tä on tar­koi­tus siirtää ensi vuonna

05.08.2021 10:51 13
Rakennusbuumi ei ota laantuakseen Syötteellä, joten frisbeegolf-rata saa väistyä mökkien tieltä

Ra­ken­nus­buu­mi ei ota laan­tuak­seen Syöt­teel­lä, joten fris­bee­golf-ra­ta saa väistyä mökkien tieltä

22.07.2021 15:00 15
Tilaajille
Oulujokivarren kaavauudistukset lisäävät rakentamisen mahdollisuuksia suhteellisen nopealla aikataululla

Ou­lu­jo­ki­var­ren kaa­va­uu­dis­tuk­set li­sää­vät ra­ken­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia suh­teel­li­sen no­peal­la ai­ka­tau­lul­la

22.06.2021 18:07 1
Tilaajille