Kuntapolitiikka: Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syistä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Ravintola-ala
Ravintoloita joudutaan Kuusamossa jo pitämään kiinni, koska työntekijöitä ei saa – "Ei ollut muuta vaihtoehtoa"

Ra­vin­to­loi­ta jou­du­taan Kuu­sa­mos­sa jo pi­tä­mään kiinni, koska työn­te­ki­jöi­tä ei saa – "Ei ollut muuta vaih­toeh­toa"

19.06.2022 21:24 23
Tilaajille
Näyttelijäoppinsa Venäjällä saanut Ville Haapasalo tuntee naapurimaan: "Venäjä vetää meitä muita kuin pässiä narussa, se on siinä äärimmäisen hyvä, vaikka asiassa ei ole mitään huvittavaa"

Näyt­te­li­jä­op­pin­sa Ve­nä­jäl­lä saanut Ville Haa­pa­sa­lo tuntee naa­pu­ri­maan: "Venäjä vetää meitä muita kuin pässiä na­rus­sa, se on siinä ää­rim­mäi­sen hyvä, vaikka asiassa ei ole mitään hu­vit­ta­vaa"

25.02.2022 18:25 10
Tilaajille
Ilta-Sanomat: THL suosittaa anniskeluravintoloiden täyssulkua kolmeksi viikoksi, hallitus käsittelee asiaa tällä viikolla

Il­ta-Sa­no­mat: THL suo­sit­taa an­nis­ke­lu­ra­vin­to­loi­den täys­sul­kua kol­mek­si vii­kok­si, hal­li­tus kä­sit­te­lee asiaa tällä vii­kol­la

12.01.2022 12:22 3
Uusien anniskelurajoitusten myötä saatu lomautuslappu tuli Jenna Heleniukselle täytenä yllätyksenä: "Tällaista liikettä en olisi uskonut ikinä tapahtuvan"

Uusien an­nis­ke­lu­ra­joi­tus­ten myötä saatu lo­mau­tus­lap­pu tuli Jenna He­le­niuk­sel­le täytenä yl­lä­tyk­se­nä: "Täl­lais­ta lii­ket­tä en olisi uskonut ikinä ta­pah­tu­van"

31.12.2021 19:37 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työolot eivät kohene kau­his­te­le­mal­la, pa­rem­paa työ­elä­mää tehdään yhdessä

02.11.2021 05:00
Tilaajille
Lähteet STT:lle: Hallituspuolueet yksimielisiä siitä, että ravintolarajoituksia olisi syytä jatkaa myös lokakuun jälkeen

Lähteet STT:l­le: Hal­li­tus­puo­lueet yk­si­mie­li­siä siitä, että ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sia olisi syytä jatkaa myös lo­ka­kuun jälkeen

27.10.2021 17:21 44
2000-luvun hevibuumin viimeisiin linnakkeisiin kuulunut Hevimesta jää muistoihin keikoistaan ja leppoisista asiakkaista – "Tästä on tullut omanlainen pyhättö"

2000-lu­vun he­vi­buu­min vii­mei­siin lin­nak­kei­siin kuu­lu­nut He­vi­mes­ta jää muis­toi­hin kei­kois­taan ja lep­poi­sis­ta asiak­kais­ta – "Tästä on tullut oman­lai­nen py­hät­tö"

29.09.2021 06:00 11
Tilaajille
Porttikielto ravintolaan voi olla esimakua elinkeinoelämän kapinasta – pääministeri Sanna Marinin kyky ottaa yrittäjät huomioon politiikassaan herättää epäluottamusta

Port­ti­kiel­to ra­vin­to­laan voi olla esi­ma­kua elin­kei­no­elä­män ka­pi­nas­ta – pää­mi­nis­te­ri Sanna Marinin kyky ottaa yrit­tä­jät huo­mioon po­li­tii­kas­saan he­rät­tää epä­luot­ta­mus­ta

11.09.2021 18:30 21
Tilaajille
Näytä seksikkäältä, meikkaa mutta hillitysti – oululainen Jenni Ahtinen on huomannut todeksi työssään baarimestarina sen, minkä tutkimuskin osoittaa: naisten odotetaan panostavan miehiä enemmän ulkonäköönsä

Näytä sek­sik­kääl­tä, meikkaa mutta hil­li­tys­ti – ou­lu­lai­nen Jenni Ahtinen on huo­man­nut todeksi työs­sään baa­ri­mes­ta­ri­na sen, minkä tut­ki­mus­kin osoit­taa: naisten odo­te­taan pa­nos­ta­van miehiä enemmän ul­ko­nä­köön­sä

29.08.2021 08:00 5
Tilaajille
Kärpäsestä ei pidä tehdä härkästä – ruokaläheteille muutama pysäköintiruutu lisää
Pääkirjoitus

Kär­pä­ses­tä ei pidä tehdä här­käs­tä – ruo­ka­lä­he­teil­le muutama py­sä­köin­ti­ruu­tu lisää

05.08.2021 20:00 20
Tilaajille
Ravintola-alan yrityksiin voi olla vaikeaa saada työntekijöitä poikkeuksellisen vuoden jälkeen – oululaisyrittäjä: "Kyllä tämä kuulostaa olevan valtakunnallinen ongelma"

Ra­vin­to­la-alan yri­tyk­siin voi olla vaikeaa saada työn­te­ki­jöi­tä poik­keuk­sel­li­sen vuoden jälkeen – ou­lu­lai­sy­rit­tä­jä: "­Kyl­lä tämä kuu­los­taa olevan val­ta­kun­nal­li­nen on­gel­ma"

29.06.2021 06:00 6
Tilaajille
Marin: Ravintoloiden täyssulusta on tarkoitus luopua tämän kuun loppupuolella

Marin: Ra­vin­to­loi­den täys­su­lus­ta on tar­koi­tus luopua tämän kuun lop­pu­puo­lel­la

08.04.2021 13:02 20
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä olivat Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat sil­loin, kun edus­kun­ta hy­väk­syi ra­vit­se­mis­liik­kei­den au­ki­olon vä­li­ai­kai­sen sulun jat­ka­mi­ses­ta?

02.04.2021 07:00 3
Tilaajille
Levin Bar Ihku sulkee ovensa ja Tunturiviihde Oy aloittaa yt-neuvottelut – "Ravintola-ala ei voi siirtyä kotiin etätöihin nauttimaan kuukausipalkkaa ja huutelemaan muulle maailmalle ruudun takaa"

Levin Bar Ihku sulkee ovensa ja Tun­tu­ri­viih­de Oy aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – "Ra­vin­to­la-ala ei voi siirtyä kotiin etä­töi­hin naut­ti­maan kuu­kau­si­palk­kaa ja huu­te­le­maan muulle maail­mal­le ruudun takaa"

27.02.2021 13:12 19
Tilaajille
"Selvisimme pahimmasta tehtyämme töitä 24/7" – 60 vuotta täyttävä ravintoloitsija Maija Silvennoinen luottaa siihen, että asiat järjestyvät myös koronaoloissa

"Sel­vi­sim­me pa­him­mas­ta teh­tyäm­me töitä 24/7" – 60 vuotta täyt­tä­vä ra­vin­to­loit­si­ja Maija Sil­ven­noi­nen luottaa siihen, että asiat jär­jes­ty­vät myös ko­ro­na­olois­sa

26.02.2021 19:00
Tilaajille
SOK:n johtaja patistaa katsomaan kriisin yli: "Matkailun kilpajuoksussa pärjäävät vain ne, jotka ottavat rohkean etunojan"

SOK:n johtaja pa­tis­taa kat­so­maan kriisin yli: "Mat­kai­lun kil­pa­juok­sus­sa pär­jää­vät vain ne, jotka ottavat rohkean etu­no­jan"

26.02.2021 18:30
Tilaajille
Lintilä: Ravintoloiden korvauksiin malli kustannustuesta – elinkeinoministeri ei vielä arvioi tukisummaa

Lin­ti­lä: Ra­vin­to­loi­den kor­vauk­siin malli kus­tan­nus­tues­ta – elin­kei­no­mi­nis­te­ri ei vielä arvioi tu­ki­sum­maa

25.02.2021 16:56 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­vin­to­la-alan yrit­tä­jiä Oulun alueel­ta vetoaa edus­kun­taan: ala on jou­tu­nut rä­pi­köi­mään kohta vuoden py­syäk­seen pin­nal­la, nyt voimat alkavat ehtyä

18.02.2021 16:45 18
Tilaajille
Korona rökittää rajusti henkilöstöravintoloita, esimerkiksi Antellilla vain puolet väestä töissä – "Toimiala ui todella syvällä"

Korona rö­kit­tää rajusti hen­ki­lös­tö­ra­vin­to­loi­ta, esi­mer­kik­si An­tel­lil­la vain puolet väestä töissä – "Toi­mia­la ui todella sy­väl­lä"

16.02.2021 06:25 7
Ravintolarajoitusten jatkaminen huolestuttaa Oulussa – "Jos valtioneuvosto ei löydä empatiaa yrittäjille, niin sitä toivoisi löytyvän edes työntekijöille"

Ra­vin­to­la­ra­joi­tus­ten jat­ka­mi­nen huo­les­tut­taa Oulussa – "Jos val­tio­neu­vos­to ei löydä em­pa­tiaa yrit­tä­jil­le, niin sitä toi­voi­si löy­ty­vän edes työn­te­ki­jöil­le"

04.02.2021 21:34 28
Tilaajille