Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Viestintä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tehdään nuo­ris­ta ana­lyyt­ti­sem­pia ja kriit­ti­sem­piä kie­len­käyt­tä­jiä

23.11.2023 06:00 3
Värikkään viestinnän aikakaudella viranomaiset kokeilevat ilmaisunsa rajoja – Moni innostuu, jos Verohallinto somettaa muutakin kuin lakitekstiä

Vä­rik­kään vies­tin­nän ai­ka­kau­del­la vi­ran­omai­set ko­kei­le­vat il­mai­sun­sa rajoja – Moni in­nos­tuu, jos Ve­ro­hal­lin­to so­met­taa muu­ta­kin kuin la­ki­teks­tiä

19.10.2023 18:30 1
Tilaajille
Twitteriä uhkaa uusi sosiaalinen media nimeltään Threads – "Kova haastaja tavallisen käyttäjän näkökulmasta"

Twit­te­riä uhkaa uusi so­siaa­li­nen media ni­mel­tään Threads – "Kova haas­ta­ja ta­val­li­sen käyt­tä­jän nä­kö­kul­mas­ta"

04.07.2023 21:19 1
”Minut on uhattu raiskata, tappaa ja kotini räjäyttää” – Oululainen Teija Ruokamo uskaltaa provosoida Twitterissä, vaikka tietää, että sillä on hintansa

”Minut on uhattu rais­ka­ta, tappaa ja kotini rä­jäyt­tää” – Ou­lu­lai­nen Teija Ruokamo us­kal­taa pro­vo­soi­da Twit­te­ris­sä, vaikka tietää, että sillä on hin­tan­sa

01.07.2023 06:00 31
Tilaajille
Oulu julkaisee ensimmäisen uutislähetyksen lapsille

Oulu jul­kai­see en­sim­mäi­sen uu­tis­lä­he­tyk­sen lap­sil­le

17.05.2023 11:21 2
Kolumni: Yksi huono uutinen vastaa tuhatta hyvää
Kolumni

Ko­lum­ni: Yksi huono uutinen vastaa tuhatta hyvää

23.11.2022 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­siaa­li­sen median in­for­maa­tio­tul­va ah­dis­taa

21.11.2022 05:30 2
Tilaajille
Kuntamedioita on syytä arvioida kriittisesti
Pääkirjoitus

Kun­ta­me­dioi­ta on syytä ar­vioi­da kriit­ti­ses­ti

25.08.2022 20:00 20
Tilaajille
Uusi tietokirja pureutuu selkokielen käyttöön viestinnässä – jopa 750 000 ihmistä Suomessa voisi hyötyä arjessaan selkokielisistä teksteistä

Uusi tie­to­kir­ja pu­reu­tuu sel­ko­kie­len käyt­töön vies­tin­näs­sä – jopa 750 000 ihmistä Suo­mes­sa voisi hyötyä ar­jes­saan sel­ko­kie­li­sis­tä teks­teis­tä

27.05.2022 12:32
Tilaajille
Jutun takaa: Kalevan urheilutoimittajat välittävät tapahtumia paikan päältä

Jutun takaa: Kalevan ur­hei­lu­toi­mit­ta­jat vä­lit­tä­vät ta­pah­tu­mia paikan päältä

21.05.2022 17:00 2
Tilaajille
Oulun uuden brändin luomisen hintalappu yli 100 000 euroa, tekeillä myös äänibrändi – lähitulevaisuudessa rahaa kuluu uuden ilmeen tuomiseen katutasolle

Oulun uuden brändin luo­mi­sen hin­ta­lap­pu yli 100 000 euroa, te­keil­lä myös ää­ni­brän­di – lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa rahaa kuluu uuden ilmeen tuo­mi­seen ka­tu­ta­sol­le

17.11.2021 13:19 99
Tilaajille
Suomalaisten lopetettava englannin puhuminen omassa maassa – englannilla suljemme suomea osaamattoman yhteiskuntamme ulkopuolelle
Kolumni

Suo­ma­lais­ten lo­pe­tet­ta­va eng­lan­nin pu­hu­mi­nen omassa maassa – eng­lan­nil­la sul­jem­me suomea osaa­mat­to­man yh­teis­kun­tam­me ul­ko­puo­lel­le

17.10.2021 14:00 51
Ministeriöiden sähköpostiosoitteet muuttuvat gov.fi-päätteisiksi

Mi­nis­te­riöi­den säh­kö­pos­ti­osoit­teet muut­tu­vat gov.fi-päät­tei­sik­si

20.09.2021 14:59 4
Oulu etsii kaiken ikäisiä ja taustaisia ihmisiä ja porukoita pienlähettiläiksi – "Nyt haetaan aidosti kotiseuturakkaita ihmisiä hehkuttamaan Oulua"

Oulu etsii kaiken ikäisiä ja taus­tai­sia ihmisiä ja po­ru­koi­ta pien­lä­het­ti­läik­si – "Nyt haetaan aidosti ko­ti­seu­tu­rak­kai­ta ihmisiä heh­kut­ta­maan Oulua"

23.06.2021 11:00 7
Valtioneuvoston entinen viestintäjohtaja Päivi Anttikoski siirtyy johtajaksi SOK:lle – vastuualueina markkinointi ja viestintä

Val­tio­neu­vos­ton entinen vies­tin­tä­joh­ta­ja Päivi Ant­ti­kos­ki siirtyy joh­ta­jak­si SOK:lle – vas­tuu­aluei­na mark­ki­noin­ti ja vies­tin­tä

14.06.2021 14:01 3
Tilaajille
Maineenhallinta hiipii kansalaisten tiedonsaannin tulpaksi yhä useammassa kunnassa
Kolumni

Mai­neen­hal­lin­ta hiipii kan­sa­lais­ten tie­don­saan­nin tul­pak­si yhä useam­mas­sa kun­nas­sa

12.06.2021 16:00 3
Tilaajille

Marinin entinen val­tio­sih­tee­ri siirtyy vies­tin­tä­toi­mis­to Te­ki­riin

09.06.2021 14:34 4
Päätoimittajien kannanotto: Hallituksen päätösten valmistelun on oltava läpinäkyvää myös poikkeusoloissa  – esimerkiksi liikkumisrajoitusten valmistelu jäänyt pimentoon

Pää­toi­mit­ta­jien kan­na­not­to: Hal­li­tuk­sen pää­tös­ten val­mis­te­lun on oltava lä­pi­nä­ky­vää myös poik­keus­olois­sa – esi­mer­kik­si liik­ku­mis­ra­joi­tus­ten val­mis­te­lu jäänyt pi­men­toon

11.03.2021 21:13 12
Professori: Oulun kaupungin verkkomedia Mun Oulu näyttää journalismilta, mutta ei ole sitä – Oulun viestinnälle tehdään nyt jopa 50 000 euroa maksavaa studiota

Pro­fes­so­ri: Oulun kau­pun­gin verk­ko­me­dia Mun Oulu näyttää jour­na­lis­mil­ta, mutta ei ole sitä – Oulun vies­tin­näl­le tehdään nyt jopa 50 000 euroa mak­sa­vaa stu­dio­ta

14.02.2021 06:00 80
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to ja Ve­ro­hal­lin­to pa­ran­ta­vat val­tuuk­sien oh­jeis­tus­ta

21.11.2020 05:00
Tilaajille