Sirkus: Kahden lapsen äiti sai syk­syl­lä puhelun ja päätti karata sir­kuk­sen matkaan

Oulu: Ro­tuaa­rin palloa vaivaa mys­ti­nen vika, jota sel­vi­te­tään edel­leen

Luitko jo tämän: Suun­nis­tus­ki­sa sai uuden kään­teen, kun Mu­hok­sen met­säs­tä löytyi Kel­los­ta ka­don­nut nainen

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kiertokaari
Sotilaskotiyhdistyksen munkit ja kahvi houkuttelivat ihmisiä räntäsateeseen ja kierrätyskeskus Liken avajaisiin Limingantulliin: "Sotkusta sai lämpimänä"

So­ti­las­ko­ti­yh­dis­tyk­sen munkit ja kahvi hou­kut­te­li­vat ihmisiä rän­tä­sa­tee­seen ja kier­rä­tys­kes­kus Liken ava­jai­siin Li­min­gan­tul­liin: "Sot­kus­ta sai läm­pi­mä­nä"

28.04.2023 19:00 6
Tilaajille
Kiertokaari valitsi urakoitsijat bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksiin, mukana viisi yritystä

Kier­to­kaa­ri valitsi ura­koit­si­jat bio- ja pak­kaus­jät­tei­den kul­je­tuk­siin, mukana viisi yri­tys­tä

28.04.2023 10:02 14
Likke avaa ovensa Limingantullissa perjantaina – "Emme ole täällä vain keräämässä rahaa, vaan auttamassa kierrättämisessä"

Likke avaa ovensa Li­min­gan­tul­lis­sa per­jan­tai­na – "Emme ole täällä vain ke­rää­mäs­sä rahaa, vaan aut­ta­mas­sa kier­rät­tä­mi­ses­sä"

27.04.2023 08:14 3
Oulun uusi kierrätyskeskus avataan perjantaina Limingantullissa, tiloihin tulee myös Oulun kaupungin liikuntavälinelainaamo

Oulun uusi kier­rä­tys­kes­kus avataan per­jan­tai­na Li­min­gan­tul­lis­sa, ti­loi­hin tulee myös Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­vä­li­ne­lai­naa­mo

26.04.2023 15:24 8
Kalvosinnappien omistaja löytyi – "Isän kanssa ei koruista puhuttu, mutta heti tunnistin ne lehtikuvasta"

Kal­vo­sin­nap­pien omis­ta­ja löytyi – "Isän kanssa ei ko­ruis­ta pu­hut­tu, mutta heti tun­nis­tin ne leh­ti­ku­vas­ta"

05.04.2023 13:30 14
Tilaajille
Kuka jätti tuhannen euron korut pikkutakin taskuun? – Oululaisessa poistotekstiilien lajitteluhallissa etsitään omistajaa kultaisille kalvosinnapeille

Kuka jätti tu­han­nen euron korut pik­ku­ta­kin tas­kuun? – Ou­lu­lai­ses­sa pois­to­teks­tii­lien la­jit­te­lu­hal­lis­sa et­si­tään omis­ta­jaa kul­tai­sil­le kal­vo­sin­na­peil­le

04.04.2023 05:00 6
Tilaajille
Kahdeksan Oulun seudun urakoitsijaa moittii Kiertokaarta: "Pelottaa osallistua tarjouskilpailuun näillä tiedoilla"

Kah­dek­san Oulun seudun ura­koit­si­jaa moittii Kier­to­kaar­ta: "Pe­lot­taa osal­lis­tua tar­jous­kil­pai­luun näillä tie­doil­la"

30.03.2023 05:00 84
Tilaajille
Biokaasua halutaan tarjota Oulussa busseille lisää – Kiertokaari suunnittelee raskaan liikenteen tankkauskapasiteetin huomattavaa laajentamista

Bio­kaa­sua ha­lu­taan tarjota Oulussa bus­seil­le lisää – Kier­to­kaa­ri suun­nit­te­lee raskaan lii­ken­teen tank­kaus­ka­pa­si­tee­tin huo­mat­ta­vaa laa­jen­ta­mis­ta

22.03.2023 06:00 17
Tilaajille
Oulun jätehuolto voi takkuilla kuljetusalan lakon pitkittyessä – Kaupoissa riittää kuitenkin ruokaa

Oulun jä­te­huol­to voi tak­kuil­la kul­je­tus­alan lakon pit­kit­tyes­sä – Kau­pois­sa riittää kui­ten­kin ruokaa

20.02.2023 19:23 3
Tilaajille
Kysäisimme: Mitä tapahtuu Ruskon jäteasemalle toimitettaville kuolleille eläimille? – "Ei ole sellainen paikka johon tullaan sytyttämään kynttilä"

Ky­säi­sim­me: Mitä ta­pah­tuu Ruskon jä­te­ase­mal­le toi­mi­tet­ta­vil­le kuol­leil­le eläi­mil­le? – "Ei ole sel­lai­nen paikka johon tullaan sy­tyt­tä­mään kynt­ti­lä"

20.02.2023 06:10 14
Pateniemen Piimäperällä tympäännyttiin ainaiseen jäteautoralliin ja lähetettiin tarjouspyynnöt alueen yhteisestä jätteiden keruusta

Pa­te­nie­men Pii­mä­pe­räl­lä tym­pään­nyt­tiin ai­nai­seen jä­te­au­to­ral­liin ja lä­he­tet­tiin tar­jous­pyyn­nöt alueen yh­tei­ses­tä jät­tei­den ke­ruus­ta

04.02.2023 14:00 29
Tilaajille
Kiertokaari kerää poistotekstiiliä kuuden kunnan alueella, mutta mitä tahansa keräyspisteisiin ei voi tuoda: "Epäpuhtaus voi pilata isonkin erän"

Kier­to­kaa­ri kerää pois­to­teks­tii­liä kuuden kunnan alueel­la, mutta mitä tahansa ke­räys­pis­tei­siin ei voi tuoda: "E­pä­puh­taus voi pilata isonkin erän"

22.01.2023 06:00 4
Tilaajille
Kiertokaari jatkaa Oulun kierrätyskeskuksen toimintaa – uusia tiloja etsitään parhaillaan, tavoitteena on avata ovet viimeistään loppukeväästä

Kier­to­kaa­ri jatkaa Oulun kier­rä­tys­kes­kuk­sen toi­min­taa – uusia tiloja et­si­tään par­hail­laan, ta­voit­tee­na on avata ovet vii­meis­tään lop­pu­ke­vääs­tä

29.12.2022 08:21 13
Kiertokaari laajentaa poistotekstiilin keräystä: Uusia keräysrullakoita on viety kolmeen paikkaan Oulussa ja Kempeleeseen

Kier­to­kaa­ri laa­jen­taa pois­to­teks­tii­lin ke­räys­tä: Uusia ke­räys­rul­la­koi­ta on viety kolmeen paik­kaan Oulussa ja Kem­pe­lee­seen

28.11.2022 15:15 1
Vanhasta Kiimingin kaatopaikka-alueesta tuli materiaalitehokkuuskeskus, josta ei pitäisi päästä ympäristöön tai vesistöihin mitään

Van­has­ta Kii­min­gin kaa­to­paik­ka-aluees­ta tuli ma­te­riaa­li­te­hok­kuus­kes­kus, josta ei pitäisi päästä ym­pä­ris­töön tai ve­sis­töi­hin mitään

05.09.2022 06:00 2
Tilaajille
Oubus jatkaa biokaasubussien liikennöintiä – kaasubussien odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa

Oubus jatkaa bio­kaa­su­bus­sien lii­ken­nöin­tiä – kaa­su­bus­sien odo­te­taan li­sään­ty­vän tu­le­vai­suu­des­sa

04.08.2022 12:43 19
Poistotekstiilin keräykseen on tullut jopa täysin käyttämättömiä vaatteita – Kiertokaari avaa pop up -myymälän, jossa myydään tekstiilejä kilohintaan

Pois­to­teks­tii­lin ke­räyk­seen on tullut jopa täysin käyt­tä­mät­tö­miä vaat­tei­ta – ­Kier­to­kaa­ri avaa pop up -myy­mä­län, jossa myydään teks­tii­le­jä ki­lo­hin­taan

25.07.2022 14:05
Ruskon jätekeskuksessa aloitetaan poistotekstiilin keräys ensi viikolla – "Loppuun käytetyt vaatteet pitää lajitella niin kuin muutkin jätteet"

Ruskon jä­te­kes­kuk­ses­sa aloi­te­taan pois­to­teks­tii­lin keräys ensi vii­kol­la – "Lop­puun käy­te­tyt vaat­teet pitää la­ji­tel­la niin kuin muutkin jät­teet"

08.06.2022 11:44 8
Tilaajille
Biokaasun kova kysyntä aiheuttanut jakelukatkoja Ruskossa – kysyntä on kasvanut parin viime kuukauden aikana

Bio­kaa­sun kova kysyntä ai­heut­ta­nut ja­ke­lu­kat­ko­ja Rus­kos­sa – kysyntä on kas­va­nut parin viime kuu­kau­den aikana

24.05.2022 06:00 22
Tilaajille
Kiertokaaren uudella talteenottopisteellä kerätään käyttökelpoista tavaraa myyntiin – "Isoin ajatus tässä taustalla on se, ettei poistettaisi jätteenä tavaraa, joka on käytettävissä"

Kier­to­kaa­ren uudella tal­teen­ot­to­pis­teel­lä ke­rä­tään käyt­tö­kel­pois­ta tavaraa myyn­tiin – "I­soin ajatus tässä taus­tal­la on se, ettei pois­tet­tai­si jät­tee­nä ta­va­raa, joka on käy­tet­tä­vis­sä"

12.05.2022 06:08 8