Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Lakot
Kuukausi
Sovittelulautakunta antoi sovintoesityksen kunta-alalle – "Kansalaisten osoitettava veronmaksuhalukkuutta"

So­vit­te­lu­lau­ta­kun­ta antoi so­vin­to­esi­tyk­sen kun­ta-alal­le – "Kan­sa­lais­ten osoi­tet­ta­va ve­ron­mak­su­ha­luk­kuut­ta"

10.05.2022 13:58 27
Sovintoehdotus kunta-alan työriitaan on tulossa tiistaina  – lakossa ollut mukana noin 80 000 kunta-alan työntekijää

So­vin­to­eh­do­tus kun­ta-alan työ­rii­taan on tulossa tiis­tai­na – lakossa ollut mukana noin 80 000 kun­ta-alan työn­te­ki­jää

06.05.2022 15:39 3
Kunta-alan lakko tuntuu OYSissa: Kiireettömiä leikkauksia ei tehdä steriilien instrumenttien puutteessa, osa tiloista jää siivoamatta

Kun­ta-alan lakko tuntuu OY­Sis­sa: Kii­reet­tö­miä leik­kauk­sia ei tehdä ste­rii­lien inst­ru­ment­tien puut­tees­sa, osa ti­lois­ta jää sii­voa­mat­ta

06.05.2022 13:06 11
Tilaajille
Suun terveydenhuollon vastaanottoaikoja joudutaan perumaan Oulussa lakon vuoksi

Suun ter­vey­den­huol­lon vas­taan­ot­to­ai­ko­ja jou­du­taan pe­ru­maan Oulussa lakon vuoksi

05.05.2022 15:19
JHL:n tiistaina alkava lakko vaikuttaa OYSin toimintaan – lakon aikana tutkimuksiin ja hoitoon voi saapua  normaalisti ajanvarauksen mukaan

JHL:n tiis­tai­na alkava lakko vai­kut­taa OYSin toi­min­taan – lakon aikana tut­ki­muk­siin ja hoitoon voi saapua nor­maa­lis­ti ajan­va­rauk­sen mukaan

02.05.2022 14:59 3
ICT-alan lakko vaikuttaa Kaleva Median asiakaspalvelun aukioloihin – asiakkaita pyydetään asioimaan ensisijaisesti itsepalvelun kautta

ICT-alan lakko vai­kut­taa Kaleva Median asia­kas­pal­ve­lun au­ki­oloi­hin – asiak­kai­ta pyy­de­tään asioi­maan en­si­si­jai­ses­ti it­se­pal­ve­lun kautta

29.04.2022 11:14
Superin hallitus alkaa valmistella joukkoirtisanoutumista siltä varalta, että sovintoesitys ei kelpaa

Superin hal­li­tus alkaa val­mis­tel­la jouk­ko­ir­ti­sa­nou­tu­mis­ta siltä va­ral­ta, että so­vin­to­esi­tys ei kelpaa

27.04.2022 16:08 9
Vanhemmat
ICT-alan lakko vaikuttaa Kaleva Median asiakaspalvelun aukioloihin – asiakkaita pyydetään asioimaan ensisijaisesti itsepalvelun kautta

ICT-alan lakko vai­kut­taa Kaleva Median asia­kas­pal­ve­lun au­ki­oloi­hin – asiak­kai­ta pyy­de­tään asioi­maan en­si­si­jai­ses­ti it­se­pal­ve­lun kautta

29.04.2022 10:47
Lähes neljä kuukautta kestänyt lakko päättyy: UPM ja Paperiliitto hyväksyivät sovintoehdotuksen

Lähes neljä kuu­kaut­ta kes­tä­nyt lakko päät­tyy: UPM ja Pa­pe­ri­liit­to hy­väk­syi­vät so­vin­to­eh­do­tuk­sen

22.04.2022 16:57 16
OYSin toiminta alkoi palautua – päivystys toimii normaalisti

OYSin toi­min­ta alkoi pa­lau­tua – päi­vys­tys toimii nor­maa­lis­ti

20.04.2022 14:15 1
Tilaajille
Kunta-ala antoi varoituksen kymmenen kaupungin lakosta yhtäaikaa toukokuussa – mukana myös Oulu ja Rovaniemi

Kun­ta-ala antoi va­roi­tuk­sen kym­me­nen kau­pun­gin lakosta yh­täai­kaa tou­ko­kuus­sa – mukana myös Oulu ja Ro­va­nie­mi

14.04.2022 12:34 3
Pääsiäinen keskeyttää hoitajalakon, mutta vain hetkeksi – Ainakin Etelä-Pohjanmaa aikoo turvautua naapurisairaaloihin, jos potilasturvallisuus on vaarassa

Pää­siäi­nen kes­keyt­tää hoi­ta­ja­la­kon, mutta vain het­kek­si – Ainakin Ete­lä-Poh­jan­maa aikoo tur­vau­tua naa­pu­ri­sai­raa­loi­hin, jos po­ti­las­tur­val­li­suus on vaa­ras­sa

14.04.2022 06:30 1
Tilaajille
Oululaisen Katja Piispan mukaan hoitajalakko ei ole vaikuttanut hänen syöpähoitoihinsa – rajankäynti suojelutyön sisällöstä voi kasata viiveitä, jos lakko pitkittyy

Ou­lu­lai­sen Katja Piispan mukaan hoi­ta­ja­lak­ko ei ole vai­kut­ta­nut hänen syö­pä­hoi­toi­hin­sa – ra­jan­käyn­ti suo­je­lu­työn si­säl­lös­tä voi kasata vii­vei­tä, jos lakko pit­kit­tyy

13.04.2022 06:00 7
Tilaajille
Paperiliiton ja UPM:n työriitaan on annettu neljäs sovintoesitys

Pa­pe­ri­lii­ton ja UPM:n työ­rii­taan on annettu neljäs so­vin­to­esi­tys

12.04.2022 20:41
Lindén esittää potilasturvallisuuslakia ensi viikolla, jos lakkotilanteeseen ei tule muutosta

Lindén esittää po­ti­las­tur­val­li­suus­la­kia ensi vii­kol­la, jos lak­ko­ti­lan­tee­seen ei tule muu­tos­ta

12.04.2022 14:03 8
Lapsiasiavaltuutettu:  Lasten turvallisuus ei saa vaarantua kunta-alan lakon vuoksi

Lap­sia­sia­val­tuu­tet­tu: Lasten tur­val­li­suus ei saa vaa­ran­tua kun­ta-alan lakon vuoksi

11.04.2022 10:38 1
Työministeri Haatainen asetti sovittelulautakunnan sovittelemaan kunta-alan työriitaa, lautakunnassa mukana  Tapani Tölli

Työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen asetti so­vit­te­lu­lau­ta­kun­nan so­vit­te­le­maan kun­ta-alan työ­rii­taa, lau­ta­kun­nas­sa mukana Tapani Tölli

08.04.2022 13:23 13
Kunta-alan lakkolaiset täyttivät Rotuaarin – Järjestöaktiivit kuvasivat työehtoneuvotteluja poikkeuksellisen hankaliksi

Kun­ta-alan lak­ko­lai­set täyt­ti­vät Ro­tuaa­rin – Jär­jes­tö­ak­tii­vit ku­va­si­vat työ­eh­to­neu­vot­te­lu­ja poik­keuk­sel­li­sen han­ka­lik­si

06.04.2022 14:45 20
Tilaajille
Lakko alkoi, Oulun Ympäristötalolla aamusta vahtia pitänyt JUKOn lakkovahti Juha Jalkanen:  "Tarvittaessa mennään päätyyn asti"

Lakko alkoi, Oulun Ym­pä­ris­tö­ta­lol­la aamusta vahtia pitänyt JUKOn lak­ko­vah­ti Juha Jal­ka­nen: "Tar­vit­taes­sa mennään päätyyn asti"

07.04.2022 08:56 43
Tilaajille