Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Suomen huoltovarmuus
Suomen varareittejä maailmalle on vatvottu riittävän pitkään, nyt on jo aika kuulla miten riskialttiit pullonkaulat poistetaan
Pääkirjoitus

Suomen va­ra­reit­te­jä maail­mal­le on vat­vot­tu riit­tä­vän pit­kään, nyt on jo aika kuulla miten ris­ki­alt­tiit pul­lon­kau­lat pois­te­taan

22.02.2024 17:00 21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eu­roo­pan ta­lou­del­lis­ta tur­val­li­suut­ta vah­vis­tet­ta­va

22.02.2024 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maan­käy­tön muu­tos­mak­su olisi kuo­lin­is­ku ruuan­tuo­tan­nol­le

07.02.2024 05:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­voit­tee­na vakaat säh­kö­mark­ki­nat – Suomi poh­joi­ses­sa il­mas­tos­sa ei voi toimia säh­kön­tuo­tan­non vaih­te­luis­ta riip­pu­vai­sen säh­kön­ja­ke­lun varassa

16.01.2024 06:00 27
Niinistön seuraajan työpöydällä on iso joukko arktisia kysymyksiä ja ne ovat erityisen merkittäviä pohjoissuomalaisille
Kolumni

Nii­nis­tön seu­raa­jan työ­pöy­däl­lä on iso joukko ark­ti­sia ky­sy­myk­siä ja ne ovat eri­tyi­sen mer­kit­tä­viä poh­jois­suo­ma­lai­sil­le

05.01.2024 06:05 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen huol­to­var­muus var­mis­tet­ta­va rau­ta­tei­den yh­dys­lii­ken­tees­sä – uuden ju­na­tyy­pin käyt­töön­ot­to olisi rau­ta­tien ra­ken­ta­mis­ta edul­li­sem­paa

19.06.2023 06:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Geo­po­liit­ti­sen ti­lan­teen muutos vah­vis­taa poh­joi­sen roolia

12.06.2023 05:30
Tilaajille
Kriisinkestävä Suomi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Krii­sin­kes­tä­vä Suomi

24.03.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toive tu­le­vil­le päät­tä­jil­le: työtä ja huol­to­var­muut­ta fik­suil­la han­kin­noil­la

21.03.2023 06:00
Tilaajille
Ruoan arvonlisäveroa ei saa nostaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruoan ar­von­li­sä­ve­roa ei saa nostaa

10.03.2023 05:00 5
Tilaajille
Vesi ja sähkö eivät ole itsestäänselvyyksiä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vesi ja sähkö eivät ole it­ses­tään­sel­vyyk­siä

03.03.2023 05:00
Tilaajille
Yhteydet maailmalle Suomen kohtalonkysymys
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­tey­det maail­mal­le Suomen koh­ta­lon­ky­sy­mys

03.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Kokonaisturvallisuus on sekä ulkoista että sisäistä turvallisuutta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ko­nais­tur­val­li­suus on sekä ul­kois­ta että si­säis­tä tur­val­li­suut­ta

24.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huol­to­var­muus edel­lyt­tää tekoja – lä­hi­ruo­ka­huol­toa uh­kaa­vat yhä ene­ne­väs­sä määrin hait­ta­eläi­met

18.05.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­mis­te­taan, että Suomi toimii poik­keus­olois­sa­kin – huol­to­var­muus tar­koit­taa paitsi ma­te­riaa­lien toi­mi­tus­var­muut­ta, myös laa­jem­min teol­li­sen osaa­mi­sen ja tuo­tan­to­ka­pa­si­tee­tin yl­lä­pi­toa

14.05.2022 06:00
Tilaajille
Omavaraisuussopimuksella turvaa kriiseihin
Kolumni

Oma­va­rai­suus­so­pi­muk­sel­la turvaa krii­sei­hin

10.05.2022 16:00 1
Tilaajille
"Ei ole varaa lannoitteisiin eikä traktorin polttoaineisiin" – ETL:n Mikko Käkelän mukaan viestin viljelijöille pitäisi olla päinvastainen:  "Kaikki mahdolliset pellot käyttöön, että saadaan hyvä sato"

"Ei ole varaa lan­noit­tei­siin eikä trak­to­rin polt­toai­nei­siin" – ETL:n Mikko Käkelän mukaan viestin vil­je­li­jöil­le pitäisi olla päin­vas­tai­nen: "Kaikki mah­dol­li­set pellot käyt­töön, että saadaan hyvä sato"

09.04.2022 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ti­eläin­tuo­tan­to ja pel­to­kas­vi­tuo­tan­to ovat huol­to­var­muu­tem­me ydin

23.03.2022 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uk­rai­nan kriisi nostaa vehnän arvoa huol­to­var­muu­des­sa

15.03.2022 06:00 4
Tilaajille
Perunan kloonipankin avajaisia juhlittiin Tyrnävällä – Geenivarakeskuksen toimitusjohtaja: "Ukrainan sota osoitti, miten nopeasti ajat voivat muuttua"

Perunan kloo­ni­pan­kin ava­jai­sia juh­lit­tiin Tyr­nä­väl­lä – Gee­ni­va­ra­kes­kuk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Uk­rai­nan sota osoit­ti, miten no­peas­ti ajat voivat muut­tua"

14.03.2022 16:59
Tilaajille