Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Pohjoinen
Pohjoisessa kuollaan useammin kuin synnytään  – Näivettyykö Pohjois-Suomi, kun väki pakkautuu kylistä kaupunkeihin? Lue Kalevan raadin tuomio

Poh­joi­ses­sa kuol­laan useam­min kuin syn­ny­tään – Näi­vet­tyy­kö Poh­jois-Suo­mi, kun väki pak­kau­tuu kylistä kau­pun­kei­hin? Lue Kalevan raadin tuomio

21.08.2023 10:10 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sen oh­jel­man löy­ty­mi­nen hal­li­tus­oh­jel­mas­ta on kan­sal­li­nen kysymys

15.06.2023 17:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Geo­po­liit­ti­sen ti­lan­teen muutos vah­vis­taa poh­joi­sen roolia

12.06.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ha­luaa­ko Suomi olla bio­ta­lou­den huip­pu­maa? – konk­reet­tis­ten muu­tos­pol­ku­jen poh­jus­ta­mi­sen sijaan on kes­ki­tyt­ty luomaan tiuk­ko­ja lakeja

21.05.2023 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sen oh­jel­mal­le on re­for­mi­pöy­dis­sä tilaa – yh­tei­nen ta­voit­teem­me on me­nes­ty­vä, kes­tä­vä, tur­val­li­nen, yh­teis­työ­ky­kyi­nen ja tu­le­vai­suu­teen luot­ta­vai­ses­ti katsova poh­joi­nen

19.05.2023 16:00 3
Tilaajille
Arktinen yhteistyö hyytyi, mutta tarve yhteistyölle pohjoisessa on suurempi kuin koskaan
Kolumni

Ark­ti­nen yh­teis­työ hyytyi, mutta tarve yh­teis­työl­le poh­joi­ses­sa on suu­rem­pi kuin koskaan

19.05.2023 13:15 5
Tilaajille
Kaupunginjohtaja Seppo Määttä kertoo kirjoituksessaan Oulun vastaukset hallitustunnustelija Petteri Orpon kysymyksiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä kertoo kir­joi­tuk­ses­saan Oulun vas­tauk­set hal­li­tus­tun­nus­te­li­ja Petteri Orpon ky­sy­myk­siin

17.04.2023 10:30 7
Tilaajille
Suora reitti Golfvirralle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suora reitti Golf­vir­ral­le

30.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Uusi pohjoinen talousmaantiede ohjaamaan investointeja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi poh­joi­nen ta­lous­maan­tie­de oh­jaa­maan in­ves­toin­te­ja

21.03.2023 05:00
Tilaajille
Viikon lopuksi: Oulu ja pohjoinen ovat pääkaupungista katsottuna kuin sumea E-kirjain näöntarkastuksessa
Essee

Viikon lo­puk­si: Oulu ja poh­joi­nen ovat pää­kau­pun­gis­ta kat­sot­tu­na kuin sumea E-kir­jain näön­tar­kas­tuk­ses­sa

18.03.2023 08:00 30
Tilaajille
Kalevan puheenjohtajasarja: Li Andersson pelkää, että Oulun investoinnit karkaavat länsinaapuriin –  ruotsalaiset ovat "ärsyttävän hyviä" markkinoimaan itseään

Kalevan pu­heen­joh­ta­ja­sar­ja: Li An­ders­son pelkää, että Oulun in­ves­toin­nit kar­kaa­vat län­si­naa­pu­riin –  ruot­sa­lai­set ovat "är­syt­tä­vän hyviä" mark­ki­noi­maan itseään

05.03.2023 05:00 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­seen tar­vi­taan jat­ko­ja­los­tus­ta – raa­ka-ai­nei­den sijasta maail­mal­le kul­je­tet­ta­va val­mii­ta ja­los­tei­ta vihreän siir­ty­män var­mis­ta­mi­sek­si

28.02.2023 06:00 3
Tilaajille
Yrittäjät: Pohjoinen Suomi on jatkossa yhä tärkeämpi portti länteen – pohjoisen merkitys kaivosteollisuudessa korostuu

Yrit­tä­jät: Poh­joi­nen Suomi on jat­kos­sa yhä tär­keäm­pi portti länteen – poh­joi­sen mer­ki­tys kai­vos­teol­li­suu­des­sa ko­ros­tuu

14.02.2023 10:35 2
Kalevan puheenjohtajasarja: Sanna Marin uskoo koulutuksen ja teknologia-osaamisen tuovan Oulun seudulle vientiteollisuutta – "Vihreä energia vetää perässään suuria investointeja"

Kalevan pu­heen­joh­ta­ja­sar­ja: Sanna Marin uskoo kou­lu­tuk­sen ja tek­no­lo­gia-osaa­mi­sen tuovan Oulun seu­dul­le vien­ti­teol­li­suut­ta – "Vihreä energia vetää pe­räs­sään suuria in­ves­toin­te­ja"

12.02.2023 12:14 92
Tilaajille
Hallitusohjelmaan pitää sisällyttää uusi pohjoinen talousmaantiede
Kolumni

Hal­li­tus­oh­jel­maan pitää si­säl­lyt­tää uusi poh­joi­nen ta­lous­maan­tie­de

13.01.2023 06:00 45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sen kan­san­edus­ta­jat töihin poh­joi­sen puo­les­ta

12.01.2023 05:15 19
Tilaajille
Alkava vaalikevät avautuu erityisenä pohjoiselle
Pääkirjoitus

Alkava vaa­li­ke­vät avautuu eri­tyi­se­nä poh­joi­sel­le

01.01.2023 20:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen ja Ruotsin liit­ty­mi­nen Natoon muuttaa poh­joi­sen stra­te­gis­ta mer­ki­tys­tä

08.09.2022 05:30 8
Tilaajille
Pohjoisestako vihreän siirtymän mahdollistaja?
Kolumni

Poh­joi­ses­ta­ko vihreän siir­ty­män mah­dol­lis­ta­ja?

10.07.2022 14:00 2
Tilaajille