Linnan juhlat: Oulun teat­te­rin Alma Leh­mus­kal­lio tiesi heti, kenen luo­muk­seen haluaa pu­keu­tua

Laskettelu: Rus­ko­tun­tu­ril­la las­ke­tel­laan jo täyttä häkää – Köyk­ky­ris­sä odo­tel­laan vielä lunta ja pak­ka­sia

Joko luit tämän: Raa­tis­sa ko­mei­le­va pop­pe­li­veis­tos kärsi oman elä­män­sä met­su­rin ti­hu­työs­tä

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

luontokato
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pelasta maail­ma, tee se jo tänään

19.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jyrääkö Oulu lä­hi­luon­non? – maan­käy­tön muu­tok­sil­le on kova paine, eikä mo­ni­muo­toi­suu­den säi­ly­mi­sen edel­ly­tyk­siä täysin ym­mär­re­tä

17.11.2022 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mo­ni­muo­toi­sel­la luon­nol­la on valtava arvo Poh­jois-Poh­jan­maal­le – seu­raa­val­le hal­li­tus­kau­del­le on luon­non­suo­je­lun ra­hoi­tus vä­hin­tään tup­lat­ta­va

15.11.2022 06:00 50
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun tulee tehdä osansa luon­to­ka­don py­säyt­tä­mi­ses­sä – Kai­jon­har­jun uuden asuin­alueen suun­ni­tel­mat luon­non­ti­lai­seen metsään huo­let­ta­vat

30.10.2022 06:00 12
Tilaajille
Ennallistamisasetus käynnisti metsäsodan, eikä se näillä eväillä ole ihme
Kolumni

En­nal­lis­ta­mis­ase­tus käyn­nis­ti met­sä­so­dan, eikä se näillä eväillä ole ihme

29.10.2022 16:00 27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eu­roo­pas­sa ym­pä­ris­tön­muu­tok­seen on he­rät­ty, entä muualla maail­mas­sa?

27.10.2022 06:00 18
Tilaajille
Luontokato ei onneksi ole luonnonlaki, vaan synkkiä kehityskulkuja on mahdollista kääntää
Pääkirjoitus

Luon­to­ka­to ei onneksi ole luon­non­la­ki, vaan synkkiä ke­hi­tys­kul­ku­ja on mah­dol­lis­ta kääntää

15.10.2022 20:00 23
Tilaajille
Noin 30 Elokapinan aktivistia pysäytti rekat päiväksi Metsä Groupin työmaalla Kemissä ja poistui illalla – "Olemme täällä niin kauan kunnes vaatimuksiamme kuunnellaan"

Noin 30 Elo­ka­pi­nan ak­ti­vis­tia py­säyt­ti rekat päi­väk­si Metsä Groupin työ­maal­la Kemissä ja poistui illalla – "Olemme täällä niin kauan kunnes vaa­ti­muk­siam­me kuun­nel­laan"

10.10.2022 22:19
Tilaajille
Vesilintukannat ovat yhä taantuneet – Metsästäjäliitto kehottaa pyytämään nyt vain sinisorsaa

Ve­si­lin­tu­kan­nat ovat yhä taan­tu­neet – Met­säs­tä­jä­liit­to ke­hot­taa pyy­tä­mään nyt vain si­ni­sor­saa

18.08.2022 10:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ha­vain­to­ja luon­to­ka­dos­ta

09.08.2022 08:00 2
Tilaajille
Luontokadon torjunta vaatii Suomessakin purevia päätöksiä, ja mitä nopeammin, sen parempi
Pääkirjoitus

Luon­to­ka­don tor­jun­ta vaatii Suo­mes­sa­kin purevia pää­tök­siä, ja mitä no­peam­min, sen parempi

01.07.2022 01:00 35
Tilaajille
Luontokato laittaa lainsäädännön remonttiin – Lainsäädäntö tukee järjestelmää, joka tuottaa vahinkoa luonnolle enemmän kuin pystyy sitä ratkaisemaan
Kolumni

Luon­to­ka­to laittaa lain­sää­dän­nön re­mont­tiin – Lain­sää­dän­tö tukee jär­jes­tel­mää, joka tuottaa va­hin­koa luon­nol­le enemmän kuin pystyy sitä rat­kai­se­maan

01.06.2022 06:00 41
Tilaajille
Luontokato tietää hengenvaaraa myös noidalle – kirjailijakaksikon nuorille aikuisille suuntaama romaani kertoo maailman mystisestä yöpuolesta

Luon­to­ka­to tietää hen­gen­vaa­raa myös noi­dal­le – kir­jai­li­ja­kak­si­kon nuo­ril­le ai­kui­sil­le suun­taa­ma romaani kertoo maail­man mys­ti­ses­tä yö­puo­les­ta

09.05.2022 08:00
Tilaajille
Vegaaniruokavalio ei olekaan ympäristöystävällisin – Kalaa syömällä voit muuttaa ravinnejalanjälkesi jopa negatiiviseksi, mutta Norjan lohella se ei onnistu

Ve­gaa­ni­ruo­ka­va­lio ei olekaan ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­sin – Kalaa syö­mäl­lä voit muuttaa ra­vin­ne­ja­lan­jäl­ke­si jopa ne­ga­tii­vi­sek­si, mutta Norjan lohella se ei onnistu

02.05.2022 06:05 18
Tilaajille
Instagramin kauniista kuvista saa väärän käsityksen Suomen luonnon tilasta – Some on täynnä epärealistisen koskematonta luontoa ja uhanalaisia eläimiä, koska algoritmi suosii kiiltokuvia

Ins­tag­ra­min kau­niis­ta kuvista saa väärän kä­si­tyk­sen Suomen luonnon tilasta – Some on täynnä epä­rea­lis­ti­sen kos­ke­ma­ton­ta luontoa ja uhan­alai­sia eläi­miä, koska al­go­rit­mi suosii kiil­to­ku­via

11.04.2022 16:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ja­loil­la pyr­ki­myk­sil­lä pe­rus­tel­laan toimia, jotka li­sää­vät luon­to­ka­toa ja hei­ken­tä­vät hor­ju­vaa mo­ni­muo­toi­suut­ta

19.02.2022 04:00 1
Tilaajille
Luonnolla ei ole varaa elää kuplissa – luontokato tai ilmastonmuutos eivät tunne rajoja
Kolumni

Luon­nol­la ei ole varaa elää kup­lis­sa – luon­to­ka­to tai il­mas­ton­muu­tos eivät tunne rajoja

23.01.2022 14:00 17
Tilaajille
Kaupunkilaisten tunteissa piilee voimavara, joka kannattaisi ottaa vakavasti metsäalalla
Kolumni

Kau­pun­ki­lais­ten tun­teis­sa piilee voi­ma­va­ra, joka kan­nat­tai­si ottaa va­ka­vas­ti met­sä­alal­la

28.12.2021 20:00 14
Tilaajille
Presidentti Niinistö ja Elokapina ovat samalla asialla – mutta miksi toinen saa sanoa ja toinen ei?
Kolumni

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ja Elo­ka­pi­na ovat samalla asialla – mutta miksi toinen saa sanoa ja toinen ei?

02.10.2021 16:00 32
Tilaajille
Puheenaihe: Ymmärtääkö Eurooppa suomalaista metsää?

Pu­hee­nai­he: Ym­mär­tää­kö Eu­roop­pa suo­ma­lais­ta metsää?

18.07.2021 08:00 8
Tilaajille