Oulun joukkoliikenne
Ammattikorkeakoulun muutto Linnanmaalle herättää huolta jo valmiiksi ruuhkaisten bussien osalta – Oulun joukkoliikenne vastaa haasteeseen lisävuoroilla ja uusilla autoilla

Am­mat­ti­kor­kea­kou­lun muutto Lin­nan­maal­le he­rät­tää huolta jo val­miik­si ruuh­kais­ten bussien osalta – Oulun jouk­ko­lii­ken­ne vastaa haas­tee­seen li­sä­vuo­roil­la ja uusilla au­toil­la

03.07.2020 06:00 4
Tilaajille
Ajetaanko Oulussa liian pienillä linja-autoilla? Matkustajamäärien odotetaan kasvavan mutta on epäselvää, vastaako uusi kalusto kilpailutuksessa vaadittua

Aje­taan­ko Oulussa liian pie­nil­lä lin­ja-au­toil­la? Mat­kus­ta­ja­mää­rien odo­te­taan kas­va­van mutta on epä­sel­vää, vas­taa­ko uusi kalusto kil­pai­lu­tuk­ses­sa vaa­dit­tua

22.06.2020 20:57 23
Tilaajille
Oulun busseissa voi maksaa käteisellä heinäkuun alusta alkaen – Waltti-kortin lataamisesta busseissa aletaan periä maksu

Oulun bus­seis­sa voi maksaa kä­tei­sel­lä hei­nä­kuun alusta alkaen – Walt­ti-kor­tin la­taa­mi­ses­ta bus­seis­sa aletaan periä maksu

22.06.2020 13:06 6
Biokaasubussit tulivat Oulun liikenteeseen – kahdeksanvuotinen sopimus helpottaa liikennöitsijää uusimaan kalustoa pitkällä tähtäimellä

Bio­kaa­su­bus­sit tulivat Oulun lii­ken­tee­seen – kah­dek­san­vuo­ti­nen sopimus hel­pot­taa lii­ken­nöit­si­jää uu­si­maan ka­lus­toa pit­käl­lä täh­täi­mel­lä

29.05.2020 12:35 2
Tilaajille
Oulussa huristelee kohta neljä biokaasulla toimivaa bussia

Oulussa hu­ris­te­lee kohta neljä bio­kaa­sul­la toi­mi­vaa bussia

29.05.2020 08:18 0
Oulun joukkoliikenteessä ei voikaan käyttää vielä käteistä – "Päätös käteisen käyttöön ottamisesta uudelleen oli eilen ennenaikainen"

Oulun jouk­ko­lii­ken­tees­sä ei voikaan käyttää vielä kä­teis­tä – "Päätös kä­tei­sen käyt­töön ot­ta­mi­ses­ta uu­del­leen oli eilen en­ne­nai­kai­nen"

13.05.2020 09:28 5
Oulun joukkoliikenne hankkii uuden lippu- ja maksujärjestelmän – bussien elinkaari tarkasteluun ensi vuonna

Oulun jouk­ko­lii­ken­ne hankkii uuden lippu- ja mak­su­jär­jes­tel­män – bussien elin­kaa­ri tar­kas­te­luun ensi vuonna

29.01.2020 22:05 52
Oulun joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvoi viime vuonna – "Tänä vuonna odotamme, että saamme kymmenen miljoonan matkustajan rajan rikki"

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen mat­kus­ta­ja­mää­rä kasvoi viime vuonna – "Tänä vuonna odo­tam­me, että saamme kym­me­nen mil­joo­nan mat­kus­ta­jan rajan rikki"

22.01.2020 10:33 6
Oulun joukkoliikenteeseen tulee lisää vuoroja ja kokonaan uusi linja, kaupungin kustannukset laskevat – katso, mitkä linjat muuttuvat syksyllä

Oulun jouk­ko­lii­ken­tee­seen tulee lisää vuoroja ja ko­ko­naan uusi linja, kau­pun­gin kus­tan­nuk­set las­ke­vat – katso, mitkä linjat muut­tu­vat syk­syl­lä

27.03.2019 19:00 8
Tilaajille
Kuljettaako oululaisia tulevaisuudessa ratikka, onnikka vai trollikka? – Kaupunkiin halutaan halvempaa ja nopeampaa joukkoliikennettä

Kul­jet­taa­ko ou­lu­lai­sia tu­le­vai­suu­des­sa ra­tik­ka, onnikka vai trol­lik­ka? – Kau­pun­kiin ha­lu­taan hal­vem­paa ja no­peam­paa jouk­ko­lii­ken­net­tä

03.02.2019 07:00 2
Tilaajille
Oulun joukkoliikenteessä ennätysmäärä matkustajia vuonna 2018, ystävällisiin kuljettajiin ollaan tyytyväisiä

Oulun jouk­ko­lii­ken­tees­sä en­nä­tys­mää­rä mat­kus­ta­jia vuonna 2018, ys­tä­väl­li­siin kul­jet­ta­jiin ollaan tyy­ty­väi­siä

16.01.2019 14:00 13
Bussiyhteydet Oulun lentoasemalle ovat jatkuva keskustelun ja kritiikin aihe – Miksi yhteydet eivät parane?

Bus­si­yh­tey­det Oulun len­to­ase­mal­le ovat jatkuva kes­kus­te­lun ja kri­tii­kin aihe – Miksi yh­tey­det eivät parane?

11.08.2018 09:01 184
Oulun joukkoliikenteen talviaikataulut julkaistu – tässä uudet linjat ja reitit

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen tal­vi­ai­ka­tau­lut jul­kais­tu – tässä uudet linjat ja reitit

26.07.2018 13:52 30
Oulun seudun bussitarjontaan reilu lisä – katso kuntakohtaiset kehittämiskohteet

Oulun seudun bus­si­tar­jon­taan reilu lisä – katso kun­ta­koh­tai­set ke­hit­tä­mis­koh­teet

04.03.2018 10:52 56
Oulun busseissa testataan uusia näyttöjä – tietoa saa lähestyvien pysäkkien lisäksi myös uutisista ja junien aikatauluista

Oulun bus­seis­sa tes­ta­taan uusia näyt­tö­jä – tietoa saa lä­hes­ty­vien py­säk­kien lisäksi myös uu­ti­sis­ta ja junien ai­ka­tau­luis­ta

02.03.2018 06:05 48
Oulun joukkoliikenteessä tehtiin viime vuonna 8,8 miljoonaa matkaa – reilu kasvu edellisvuoteen

Oulun jouk­ko­lii­ken­tees­sä tehtiin viime vuonna 8,8 mil­joo­naa matkaa – reilu kasvu edel­lis­vuo­teen

15.02.2018 20:50 31
Oulun busseissa matkustettiin ahkerasti viime vuonna

Oulun bus­seis­sa mat­kus­tet­tiin ah­ke­ras­ti viime vuonna

02.01.2017 07:30 23
Miksi Oulun bussipysäkeillä on vielä talviaikatauluja?

Miksi Oulun bus­si­py­sä­keil­lä on vielä tal­viai­ka­tau­lu­ja?

10.06.2016 15:22 16
Joukkoliikenteen käyttö ylitti odotukset Oulussa –  yllätystuoton käytöstä erimielisyyttä

Jouk­ko­lii­ken­teen käyttö ylitti odo­tuk­set Oulussa – yl­lä­tys­tuo­ton käy­tös­tä eri­mie­li­syyt­tä

17.05.2016 06:25 52
Huomenna se loppuu:  Pankkikortti ei kelpaa enää Oulun joukkoliikenteessä – "Ihmiset ovat tyytyväisiä"

Huo­men­na se loppuu: Pank­ki­kort­ti ei kelpaa enää Oulun jouk­ko­lii­ken­tees­sä – "Ih­mi­set ovat tyy­ty­väi­siä"

31.03.2016 13:02 145