HENKIRIKOKSET: Man­ner­hei­min­puis­ton taposta syyte

Asuminen: Vuokrat nou­si­vat Oulussa pää­kau­pun­ki­seu­tua no­peam­min

Oulun joukkoliikenne
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­ki­pyö­rät osaksi Oulun jouk­ko­lii­ken­net­tä – ver­rok­ki­na Kuopio, missä säh­kö­avus­tei­set pyörät on otettu hyvin vastaan ja toi­min­ta­tu­lot kat­ta­vat menot miltei ko­ko­naan

19.10.2021 06:00 39
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Paljon melua Oulun kau­pun­ki­pyö­ris­tä

19.10.2021 05:30 3
Tilaajille
Linja-autoyhtiö Oulun Taksipalvelua kammetaan ulos tarjouskilpailusta

Lin­ja-au­to­yh­tiö Oulun Tak­si­pal­ve­lua kam­me­taan ulos tar­jous­kil­pai­lus­ta

21.09.2021 16:00 35
Tilaajille
Lähimaksulla ostettu 600–1 000 bussilippua päivässä – onko Waltti-kortti jatkossa turhake?

Lä­hi­mak­sul­la ostettu 600–1 000 bus­si­lip­pua päi­väs­sä – onko Walt­ti-kort­ti jat­kos­sa tur­ha­ke?

14.09.2021 16:13 23
Oulun seudun joukkoliikenteen busseissa voi nyt maksaa lähimaksulla

Oulun seudun jouk­ko­lii­ken­teen bus­seis­sa voi nyt maksaa lä­hi­mak­sul­la

01.09.2021 18:20 17
Lähimaksu käyttöön kaikissa Oulun busseissa syksyllä – Etälukijoiden asennus siirtynyt materiaalipulan vuoksi

Lä­hi­mak­su käyt­töön kai­kis­sa Oulun bus­seis­sa syk­syl­lä – Etä­lu­ki­joi­den asennus siir­ty­nyt ma­te­riaa­li­pu­lan vuoksi

17.08.2021 10:26 11
Koulujen alku lisää joukkoliikenteen matkustajamääriä noin 30 prosentilla – Oulun joukkoliikenne: "Meillä ei ole maskipakkoa, ainoastaan kehote käyttää maskia"

Kou­lu­jen alku lisää jouk­ko­lii­ken­teen mat­kus­ta­ja­mää­riä noin 30 pro­sen­til­la – Oulun jouk­ko­lii­ken­ne: "Meillä ei ole mas­ki­pak­koa, ai­noas­taan kehote käyttää maskia"

13.08.2021 16:05 5
Tilaajille
Joukkoliikennejaosto hylkäsi yksimielisesti OTP:n sanktiointipäätöksestään tekemän oikaisuvaatimuksen

Jouk­ko­lii­ken­ne­jaos­to hylkäsi yk­si­mie­li­ses­ti OTP:n sank­tioin­ti­pää­tök­ses­tään tekemän oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen

11.08.2021 21:00 31
Tilaajille
Korttimaksamista pilotoidaan Oulun seudun joukkoliikenteessä

Kort­ti­mak­sa­mis­ta pi­lo­toi­daan Oulun seudun jouk­ko­lii­ken­tees­sä

18.06.2021 11:06 8
Helsingin Bussiliikenteen yrityssaneeraus ei vaikuta Oulun Koskilinjoihin – Koiviston Auton konsernijohtaja: "Yrityssaneeraus koskee vain Helsingin Bussiliikennettä eikä siitä millään voi tulla seurauksia muualle"

Hel­sin­gin Bus­si­lii­ken­teen yri­tys­sa­nee­raus ei vaikuta Oulun Kos­ki­lin­joi­hin – Koi­vis­ton Auton kon­ser­ni­joh­ta­ja: "Y­ri­tys­sa­nee­raus koskee vain Hel­sin­gin Bus­si­lii­ken­net­tä eikä siitä millään voi tulla seu­rauk­sia muual­le"

18.06.2021 10:36 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulua ke­hi­tet­tä­vä met­ro­po­li­na, vaikka kau­pun­ki­mai­suus onkin pientä

12.06.2021 18:11 1
Tilaajille
Oululaisille tasavertaiset mahdollisuudet liikkua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­lu­lai­sil­le ta­sa­ver­tai­set mah­dol­li­suu­det liikkua

03.06.2021 02:55
Tilaajille
Oulun Taksipalvelut Oy:lle määrättiin 650 000 euron sanktiomaksu

Oulun Tak­si­pal­ve­lut Oy:lle mää­rät­tiin 650 000 euron sank­tio­mak­su

31.05.2021 18:24 32
Tilaajille
Lisäresursseja Oulun joukkoliikenteen suunnitteluun ja markkinointiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­sä­re­surs­se­ja Oulun jouk­ko­lii­ken­teen suun­nit­te­luun ja mark­ki­noin­tiin

25.05.2021 01:00
Tilaajille
Kestävää ja nopeaa liikkumista Spotifyn ja Netflixin hinnalla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­tä­vää ja nopeaa liik­ku­mis­ta Spo­ti­fyn ja Netf­li­xin hin­nal­la

24.05.2021 03:00 1
Tilaajille
Traficomilta Oulun joukkoliikenteelle yhteensä yli viiden ja puolen miljoonan korona-avustus

Tra­fi­co­mil­ta Oulun jouk­ko­lii­ken­teel­le yh­teen­sä yli viiden ja puolen mil­joo­nan ko­ro­na-avus­tus

07.05.2021 13:36 12
Ruskon aluetta palveleva bussilinja aloittaa tammikuussa 2022 – linjalla liikennöidään talvikausina arkisin 60 minuutin vuorovälillä

Ruskon aluetta pal­ve­le­va bus­si­lin­ja aloit­taa tam­mi­kuus­sa 2022 – lin­jal­la lii­ken­nöi­dään tal­vi­kau­si­na arkisin 60 mi­nuu­tin vuo­ro­vä­lil­lä

21.04.2021 19:29 9
Tilaajille
Oulun bussit alkavat siirtyä tunnistepohjaiseen lippu- ja maksujärjestelmään – vaiheittaisella muutoksella ei pitäisi olla vaikutusta päivittäiseen matkustamiseen

Oulun bussit alkavat siirtyä tun­nis­te­poh­jai­seen lippu- ja mak­su­jär­jes­tel­mään – vai­heit­tai­sel­la muu­tok­sel­la ei pitäisi olla vai­ku­tus­ta päi­vit­täi­seen mat­kus­ta­mi­seen

15.04.2021 13:37 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voisiko Oulu lei­mau­tua Suomen ys­tä­väl­li­sim­mäk­si kau­pun­gik­si jouk­ko­lii­ken­teen tar­jon­nan ni­mis­sä?

27.03.2021 09:00 7
Tilaajille
Kysyimme: Pitäisikö Oulun joukkoliikenteen busseihin tulla maskipakko?

Ky­syim­me: Pi­täi­si­kö Oulun jouk­ko­lii­ken­teen bus­sei­hin tulla mas­ki­pak­ko?

12.03.2021 06:00 34
Tilaajille