Oulun joukkoliikenne
Esiselvitys: Lentokentäntie aiotaan muuttaa nelikaistaiseksi keskikaiteelliseksi tieksi – raideyhteys ja kokonaan uudet tieyhteydet nähtiin epärealistisiksi ja tarpeettomiksi

Esi­sel­vi­tys: Len­to­ken­tän­tie aiotaan muuttaa ne­li­kais­tai­sek­si kes­ki­kai­teel­li­sek­si tieksi – rai­de­yh­teys ja ko­ko­naan uudet tie­yh­tey­det nähtiin epä­rea­lis­ti­sik­si ja tar­peet­to­mik­si

17.09.2020 18:55 21
Myllyojan Pääskystiellä tehtävä katusaneeraus vaikuttaa alueen liikenteeseen – kiertotie myös kevyelle liikenteelle

Myl­ly­ojan Pääs­kys­tiel­lä tehtävä ka­tu­sa­nee­raus vai­kut­taa alueen lii­ken­tee­seen – kier­to­tie myös ke­vyel­le lii­ken­teel­le

20.08.2020 09:26 0
Bussimatkan voi taas pian maksaa Oulussa pankkikortilla – vuonna 2014 poistunutta ominaisuutta on kaivattu

Bus­si­mat­kan voi taas pian maksaa Oulussa pank­ki­kor­til­la – vuonna 2014 pois­tu­nut­ta omi­nai­suut­ta on kai­vat­tu

19.08.2020 21:36 24
Kasvomaskisuositus Oulun joukkoliikenteeseen – matkustamista kehotetaan välttämään ruuhka-aikoina

Kas­vo­mas­ki­suo­si­tus Oulun jouk­ko­lii­ken­tee­seen – mat­kus­ta­mis­ta ke­ho­te­taan vält­tä­mään ruuh­ka-ai­koi­na

13.08.2020 14:42 24
Oulun joukkoliikenteen bussi luisui metsikköön Palokankaantiellä sunnuntai-iltapäivänä – poliisin mukaan kuljettaja oli vahingossa ajanut väärään suuntaan

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen bussi luisui met­sik­köön Pa­lo­kan­kaan­tiel­lä sun­nun­tai-il­ta­päi­vä­nä – po­lii­sin mukaan kul­jet­ta­ja oli va­hin­gos­sa ajanut väärään suun­taan

09.08.2020 15:29 21
Linnanmaalle kulkee kaksi uutta bussilinjaa ensi viikosta alkaen – Oulun joukkoliikenne siirtyy talviaikatauluihin

Lin­nan­maal­le kulkee kaksi uutta bus­si­lin­jaa ensi vii­kos­ta alkaen – Oulun jouk­ko­lii­ken­ne siirtyy tal­vi­ai­ka­tau­lui­hin

06.08.2020 10:29 12
Oulun kaupunki on reklamoinut linja-autojen koosta – kyse on viidestä senttimetristä

Oulun kau­pun­ki on rek­la­moi­nut lin­ja-au­to­jen koosta – kyse on vii­des­tä sent­ti­met­ris­tä

04.08.2020 23:37 38
Tilaajille
Ammattikorkeakoulun muutto Linnanmaalle herättää huolta jo valmiiksi ruuhkaisten bussien osalta – Oulun joukkoliikenne vastaa haasteeseen lisävuoroilla ja uusilla autoilla

Am­mat­ti­kor­kea­kou­lun muutto Lin­nan­maal­le he­rät­tää huolta jo val­miik­si ruuh­kais­ten bussien osalta – Oulun jouk­ko­lii­ken­ne vastaa haas­tee­seen li­sä­vuo­roil­la ja uusilla au­toil­la

03.07.2020 06:00 4
Tilaajille
Ajetaanko Oulussa liian pienillä linja-autoilla? Matkustajamäärien odotetaan kasvavan mutta on epäselvää, vastaako uusi kalusto kilpailutuksessa vaadittua

Aje­taan­ko Oulussa liian pie­nil­lä lin­ja-au­toil­la? Mat­kus­ta­ja­mää­rien odo­te­taan kas­va­van mutta on epä­sel­vää, vas­taa­ko uusi kalusto kil­pai­lu­tuk­ses­sa vaa­dit­tua

22.06.2020 20:57 23
Tilaajille
Oulun busseissa voi maksaa käteisellä heinäkuun alusta alkaen – Waltti-kortin lataamisesta busseissa aletaan periä maksu

Oulun bus­seis­sa voi maksaa kä­tei­sel­lä hei­nä­kuun alusta alkaen – Walt­ti-kor­tin la­taa­mi­ses­ta bus­seis­sa aletaan periä maksu

22.06.2020 13:06 6
Biokaasubussit tulivat Oulun liikenteeseen – kahdeksanvuotinen sopimus helpottaa liikennöitsijää uusimaan kalustoa pitkällä tähtäimellä

Bio­kaa­su­bus­sit tulivat Oulun lii­ken­tee­seen – kah­dek­san­vuo­ti­nen sopimus hel­pot­taa lii­ken­nöit­si­jää uu­si­maan ka­lus­toa pit­käl­lä täh­täi­mel­lä

29.05.2020 12:35 2
Tilaajille
Oulussa huristelee kohta neljä biokaasulla toimivaa bussia

Oulussa hu­ris­te­lee kohta neljä bio­kaa­sul­la toi­mi­vaa bussia

29.05.2020 08:18 0
Oulun joukkoliikenteessä ei voikaan käyttää vielä käteistä – "Päätös käteisen käyttöön ottamisesta uudelleen oli eilen ennenaikainen"

Oulun jouk­ko­lii­ken­tees­sä ei voikaan käyttää vielä kä­teis­tä – "Päätös kä­tei­sen käyt­töön ot­ta­mi­ses­ta uu­del­leen oli eilen en­ne­nai­kai­nen"

13.05.2020 09:28 5
Oulun joukkoliikenne hankkii uuden lippu- ja maksujärjestelmän – bussien elinkaari tarkasteluun ensi vuonna

Oulun jouk­ko­lii­ken­ne hankkii uuden lippu- ja mak­su­jär­jes­tel­män – bussien elin­kaa­ri tar­kas­te­luun ensi vuonna

29.01.2020 22:05 52
Oulun joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvoi viime vuonna – "Tänä vuonna odotamme, että saamme kymmenen miljoonan matkustajan rajan rikki"

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen mat­kus­ta­ja­mää­rä kasvoi viime vuonna – "Tänä vuonna odo­tam­me, että saamme kym­me­nen mil­joo­nan mat­kus­ta­jan rajan rikki"

22.01.2020 10:33 6
Oulun joukkoliikenteeseen tulee lisää vuoroja ja kokonaan uusi linja, kaupungin kustannukset laskevat – katso, mitkä linjat muuttuvat syksyllä

Oulun jouk­ko­lii­ken­tee­seen tulee lisää vuoroja ja ko­ko­naan uusi linja, kau­pun­gin kus­tan­nuk­set las­ke­vat – katso, mitkä linjat muut­tu­vat syk­syl­lä

27.03.2019 19:00 8
Tilaajille
Kuljettaako oululaisia tulevaisuudessa ratikka, onnikka vai trollikka? – Kaupunkiin halutaan halvempaa ja nopeampaa joukkoliikennettä

Kul­jet­taa­ko ou­lu­lai­sia tu­le­vai­suu­des­sa ra­tik­ka, onnikka vai trol­lik­ka? – Kau­pun­kiin ha­lu­taan hal­vem­paa ja no­peam­paa jouk­ko­lii­ken­net­tä

03.02.2019 07:00 2
Tilaajille
Oulun joukkoliikenteessä ennätysmäärä matkustajia vuonna 2018, ystävällisiin kuljettajiin ollaan tyytyväisiä

Oulun jouk­ko­lii­ken­tees­sä en­nä­tys­mää­rä mat­kus­ta­jia vuonna 2018, ys­tä­väl­li­siin kul­jet­ta­jiin ollaan tyy­ty­väi­siä

16.01.2019 14:00 13
Bussiyhteydet Oulun lentoasemalle ovat jatkuva keskustelun ja kritiikin aihe – Miksi yhteydet eivät parane?

Bus­si­yh­tey­det Oulun len­to­ase­mal­le ovat jatkuva kes­kus­te­lun ja kri­tii­kin aihe – Miksi yh­tey­det eivät parane?

11.08.2018 09:01 184
Oulun joukkoliikenteen talviaikataulut julkaistu – tässä uudet linjat ja reitit

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen tal­vi­ai­ka­tau­lut jul­kais­tu – tässä uudet linjat ja reitit

26.07.2018 13:52 30