Oulun joukkoliikenne
Viimeisin tunti
Oulun bussit alkavat siirtyä tunnistepohjaiseen lippu- ja maksujärjestelmään – vaiheittaisella muutoksella ei pitäisi olla vaikutusta päivittäiseen matkustamiseen

Oulun bussit alkavat siirtyä tun­nis­te­poh­jai­seen lippu- ja mak­su­jär­jes­tel­mään – vai­heit­tai­sel­la muu­tok­sel­la ei pitäisi olla vai­ku­tus­ta päi­vit­täi­seen mat­kus­ta­mi­seen

13:37 11
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Heli Tuomainen

Voisiko Oulu lei­mau­tua Suomen ys­tä­väl­li­sim­mäk­si kau­pun­gik­si jouk­ko­lii­ken­teen tar­jon­nan ni­mis­sä?

27.03.2021 09:00 7
Tilaajille
Kysyimme: Pitäisikö Oulun joukkoliikenteen busseihin tulla maskipakko?

Ky­syim­me: Pi­täi­si­kö Oulun jouk­ko­lii­ken­teen bus­sei­hin tulla mas­ki­pak­ko?

12.03.2021 06:00 34
Tilaajille
Alle 7-vuotiaille halutaan oma lippu joukkoliikenteeseen – "Vanhemmat ovat kokeneet tilanteen hieman epävarmaksi"

Alle 7-vuo­tiail­le ha­lu­taan oma lippu jouk­ko­lii­ken­tee­seen – "Van­hem­mat ovat ko­ke­neet ti­lan­teen hieman epä­var­mak­si"

23.02.2021 21:15 9
Lukijalta Mielipide Salla Kangas, Pasi Haapakorva

Kau­pun­ki­pyö­rä­jär­jes­tel­mä kan­nat­taa yh­dis­tää osaksi Oulun jouk­ko­lii­ken­ne­tar­jon­taa

14.02.2021 07:00 3
Tilaajille
Painetut bussiaikataulut Oulun joukkoliikenteessä lopetetaan – keväällä ei tule enää perinteistä kesäaikatauluvihkoa

Pai­ne­tut bus­si­ai­ka­tau­lut Oulun jouk­ko­lii­ken­tees­sä lo­pe­te­taan – ke­vääl­lä ei tule enää pe­rin­teis­tä ke­sä­ai­ka­tau­lu­vih­koa

27.01.2021 19:14 32
Tilaajille
Bussifirma OTP:n liki 700 000 euron sanktiopäätös menee uusiksi – "Asiassa on tullut sellaista uutta selvitystä, minkä vuoksi on perusteltua poistaa päätös ja palauttaa asia uudelleen valmisteluun"

Bus­si­fir­ma OTP:n liki 700 000 euron sank­tio­pää­tös menee uusiksi – "A­sias­sa on tullut sel­lais­ta uutta sel­vi­tys­tä, minkä vuoksi on pe­rus­tel­tua poistaa päätös ja pa­laut­taa asia uu­del­leen val­mis­te­luun"

05.01.2021 14:31 56
Tilaajille
Oulun bussiliikenteen ongelmat täytyy korjata
Kolumni Raimo Hämeenniemi

Oulun bus­si­lii­ken­teen on­gel­mat täytyy korjata

30.12.2020 12:00 16
Tilaajille
Oulun joukkoliikennettä ratkovat nyt lakimiehet – Oulun Taksipalveluiden toimitusjohtaja Antti-Pekka Pieskä 680 000 euron sanktiosta: "Paljon saa autoa ajaa, että sellaisen summan saa kerättyä"

Oulun jouk­ko­lii­ken­net­tä rat­ko­vat nyt la­ki­mie­het – Oulun Tak­si­pal­ve­lui­den toi­mi­tus­joh­ta­ja Ant­ti-Pek­ka Pieskä 680 000 euron sank­tios­ta: "Paljon saa autoa ajaa, että sel­lai­sen summan saa ke­rät­tyä"

22.12.2020 14:13 62
Tilaajille
OTP kaupungin määräämästä liki 700 000 euron rangaistuksesta: Virheitä sattunut, korvausvaatimus ruoditaan

OTP kau­pun­gin mää­rää­mäs­tä liki 700 000 euron ran­gais­tuk­ses­ta: Vir­hei­tä sat­tu­nut, kor­vaus­vaa­ti­mus ruo­di­taan

17.12.2020 18:23 35
Tilaajille
Bussifirma OTP:lle liki 700 000 euron rangaistus – yrityksen on korjattava Oulun joukkoliikennettä haittaavat puutteet määräajassa, muutoin sopimus voidaan purkaa

Bus­si­fir­ma OTP:lle liki 700 000 euron ran­gais­tus – yri­tyk­sen on kor­jat­ta­va Oulun jouk­ko­lii­ken­net­tä hait­taa­vat puut­teet mää­räa­jas­sa, muutoin sopimus voidaan purkaa

16.12.2020 19:44 46
Tilaajille
Virtuaalinen OuluBot vastaa Oulun joukkoliikennettä koskeviin kysymyksiin

Vir­tuaa­li­nen OuluBot vastaa Oulun jouk­ko­lii­ken­net­tä kos­ke­viin ky­sy­myk­siin

02.11.2020 11:52
Oulun joukkoliikenteen linjoihin muutoksia – tarkoituksena vähentää kaupungintalon E-pysäkin ruuhkaa

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen lin­joi­hin muu­tok­sia – tar­koi­tuk­se­na vä­hen­tää kau­pun­gin­ta­lon E-py­sä­kin ruuhkaa

30.10.2020 09:13 7
Ruskoon suunnitellaan parempia bussiyhteyksiä – uusi työmatkalinja voisi kulkea Ritaharjusta Ruskon kautta Kivikkokankaalle

Ruskoon suun­ni­tel­laan pa­rem­pia bus­si­yh­teyk­siä – uusi työ­mat­ka­lin­ja voisi kulkea Ri­ta­har­jus­ta Ruskon kautta Ki­vik­ko­kan­kaal­le

27.10.2020 10:37 11
Esiselvitys: Lentokentäntie aiotaan muuttaa nelikaistaiseksi keskikaiteelliseksi tieksi – raideyhteys ja kokonaan uudet tieyhteydet nähtiin epärealistisiksi ja tarpeettomiksi

Esi­sel­vi­tys: Len­to­ken­tän­tie aiotaan muuttaa ne­li­kais­tai­sek­si kes­ki­kai­teel­li­sek­si tieksi – rai­de­yh­teys ja ko­ko­naan uudet tie­yh­tey­det nähtiin epä­rea­lis­ti­sik­si ja tar­peet­to­mik­si

17.09.2020 18:55 21
Myllyojan Pääskystiellä tehtävä katusaneeraus vaikuttaa alueen liikenteeseen – kiertotie myös kevyelle liikenteelle

Myl­ly­ojan Pääs­kys­tiel­lä tehtävä ka­tu­sa­nee­raus vai­kut­taa alueen lii­ken­tee­seen – kier­to­tie myös ke­vyel­le lii­ken­teel­le

20.08.2020 09:26
Bussimatkan voi taas pian maksaa Oulussa pankkikortilla – vuonna 2014 poistunutta ominaisuutta on kaivattu

Bus­si­mat­kan voi taas pian maksaa Oulussa pank­ki­kor­til­la – vuonna 2014 pois­tu­nut­ta omi­nai­suut­ta on kai­vat­tu

19.08.2020 21:36 24
Kasvomaskisuositus Oulun joukkoliikenteeseen – matkustamista kehotetaan välttämään ruuhka-aikoina

Kas­vo­mas­ki­suo­si­tus Oulun jouk­ko­lii­ken­tee­seen – mat­kus­ta­mis­ta ke­ho­te­taan vält­tä­mään ruuh­ka-ai­koi­na

13.08.2020 14:42 24
Oulun joukkoliikenteen bussi luisui metsikköön Palokankaantiellä sunnuntai-iltapäivänä – poliisin mukaan kuljettaja oli vahingossa ajanut väärään suuntaan

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen bussi luisui met­sik­köön Pa­lo­kan­kaan­tiel­lä sun­nun­tai-il­ta­päi­vä­nä – po­lii­sin mukaan kul­jet­ta­ja oli va­hin­gos­sa ajanut väärään suun­taan

09.08.2020 20:35 22
Linnanmaalle kulkee kaksi uutta bussilinjaa ensi viikosta alkaen – Oulun joukkoliikenne siirtyy talviaikatauluihin

Lin­nan­maal­le kulkee kaksi uutta bus­si­lin­jaa ensi vii­kos­ta alkaen – Oulun jouk­ko­lii­ken­ne siirtyy tal­vi­ai­ka­tau­lui­hin

06.08.2020 10:29 12